Microsoft Word bibloqrafiya-20. 09. 2017. doc


P r o f e s s o r B u l u d x a nYüklə 4,56 Kb.

səhifə5/106
tarix14.07.2018
ölçüsü4,56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
22
Yeri g lmi k n onu da qeyd ed k ki, Buludxan mü llim özü 
yüks k nitq m d niyy tin , natiqlik m har tin  malikdir. Ali m k-
t b auditoriyalar nda, ictimai t dbirl rd , radio v  televiziya verili -
l rind  onun ç x lar  maraqla dinl nilir. Ona gör  ki, onun nitqind  
dilimizin orfoepik qaydalar  gözl nilir, o, z ngin söz ehtiyat na 
malikdir. Onun fikirl ri m ntiqi ard c ll qla  rh olunur, cüml l ri 
düzgün v   s rrastd r. E id nl r bu nitqi maraqla dinl yir v  raz  
qal rlar. Ona gör  ki, Buludxan mü llim dan qlar n , söhb tl rini 
nitq  raitin  uy un qurma , m zmunu özün müvafiq forma il  
verm yi bacar r. 
Prof.B.X lilov g nc t dqiqatç lar n, doktorantlar n elmi f aliy-
y tin  d  yax ndan köm k edir, faydal  m sl h tl rini verir. Onun 
r hb rliyi alt nda neç -neç  t dqiqatç  filologiya üzr  f ls f  dok-
toru dissertasiyas  müdafi  etmi dir. O, haz rda be  n f r doktoran-
t n elmi r hb ridir. 
“K lil  v  Dimn ”  s rind  bel  bir fikir söyl nilir: “Xo b xt-
lik irad ,  m k v  s y n tic sind   ld  edilir”. Buludxan mü llimi 
xo b xtliy  aparan yollar da m hz z hm t v  irad d n,  m k v  
s yd n keçmi dir. Ona bu yolda möhk m cansa l ,  m k v  elmi 
f aliyy tind  böyük-böyük u urlar arzulay ram. 
 
  Abdullayev Nadir, 
professor 
 
 
 
 
 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
23
Buludxan, bir bahar buludu ol s n 
 
Sözün öz yan s  yoxsa, söz sön r, 
Oca a göz ya  töks n, köz sön r. 
Öz odu olmayan ür k tez sön r, 
Yan, öz ür yinin gur odu ol s n! 
 
Ümid bir güman  lap yüz eyl y r, 
Ba  da  ridib, dümdüz eyl y r. 
Ümid kor gec ni gündüz eyl y r, 
Ümidsiz olan n ümidi ol s n! 
 
Bir soyuq gülü ün gücü n dir ki?! 
qs z bir üzün içi n dir ki?! 
G r ksiz l l dolu mücrü n dir ki?! 
Dava-d rman olan da  otu ol s n! 
 
Bir da a dir kdir be -on haq insan, 
Sözü sa  olana den n sa  insan. 
S n göy buludusan, haqqa yax nsan, 
Uca ol, lap haqq n sübutu ol s n! 
 
Ba r n n ba na d rd çin-çin dü üb, 
Dünyaya Tanr s  it n din dü üb. 
Bir v t n yurdundan did rgin dü üb, 
Bir yurdsuz v t nin g l yurdu ol s n! 
 
Gözd n uzaq olan yurda can oldun, 
Can verib v t n  candan yan oldun. 
N  olsun do ulub Buludxan oldun, 
Nur s p n bir bahar buludu ol s n! 
A as n B d lzad , 
air  
19.07.2017 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
24
 
BULUDXAN – H SS N, SÖZÜN, F KR N XANI 
 
Görk mli dilçi alim, türkoloq, yüks k ictimai mövqeyi il  seçil-
n v t nda , m zmunlu elmi fikirl ri,  d bi-t nqidi mülahiz l ri il  
diqq t ç k n d y rli ziyal  Buludxan X lilovu  s rl ri v  mü ahi-
d l riml  tan m am.  stedadl , z hm tke , b hr li g ncl rimizd n 
biri kimi onun ara d rmalar n  izl mi m, kitablar n  oxumu am. 
Bununla yana , dig r s b bl r d  vard r.  vv l n, m n d  AP -nin 
(indiki ADPU-nun) filologiya fakült sinin m zunu oldu um üçün 
do ma ali t hsil oca m z n istisini da yanlar n h rar tini duymaq-
dan sevinmi m, onlarla f xr etmi m.  kincisi, pedaqoji fikir tari-
xinin t dqiqatç s  oldu um üçün  d biyyat, dil, f ls f , m d niy-
y t, ictimai fikir tarixi, folklor, etnoqrafiya v  arxeologiya ara d r -
c lar n n  s rl rini oxumal , öyr nm li olmu am. Çünki pedaqoji 
fikrin m zmunu h min elml r  z r d n l ri kimi s p l nib. Dü ün-
c , hikm t, m n viyyat, t rbiy  d n cikl rini qaynaq alan o elml r-
d n toplay b, “h yat boyunba s ” düz ltm k üçün g r k o sah l r-
d ki  s rl rin m zmunundan x b rdar olasan. Üçüncüsü, yaradan -
n n, mü lliml rinin,  d b- rkan m d niyy tinin qar s nda s cd y  
duran, q dirbil nlik örn yi olan insanlar n vur unuyam. M hz 
Buludxan  ziz o lu X lilov be -üç bel l rind n biridir.  
M n Buludxan  saf ür k, sa lam m n viyyat, l yaq t axtar c s  
v  da y c s  kimi tan y ram. Nurlu simas , xo  t b ssümü, m nal  
ünsiyy ti il  diqq tini ç k nl rin çoxusu b lk   d  bilmirdi ki, 
Buludxan t kc  elm, bilik, “d lisi” deyil, h m d   r f v  milli qey-
r t a iqidir. M hz bel  oldu una gör   m clisl rd , elmi y ncaq-
larda, radioda, televiziyada, d rs otaqlar nda bu böyük v t nda -
alimi dinl y n h r k s onu t kc  elm, bilik ötürücüsü kimi deyil
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
25
inam n ,  qid sini, ya ant s n  meydana qoyan müt f kkir kimi 
qar lay r, dinl yir v  özününkül dirir.  
Buludxan n dilçiliy   v   m xsusi türkologiyaya aid  s rl rinin 
ks riyy ti ensiklopedik xarakter da y r, milli m n vi d y r a la-
y r.  
O, filoloq alim kimi daha qabar q görüns  d , içind  mü llimlik 
xlaq n , mill t, v t n t ssübünü ya ad r. Dü ünür m ki, onun bir 
ild  (2014-cü ild ) h m mü llimi, h m d  ustad  Xalq yaz ç s  
smay l  xl n n mü llimlik v  mü llim haqq nda fikirl rini, h m 
d  ustad  Xalq  airi B xtiyar Vahabzad nin ictimai-pedaqoji 
fikirl rini  rh ed n iki kitab n r etdirm si sad c  q l m m hsulu 
deyil, daxilind  tü yan ed nl ri ustadlar n n t qdimat  il   b yan 
etm k c hdidir.  
Buludxan h ssas, s mimi, sevgi dolu ür y , qay ke lik, h yat  
real görm k xarakterin  malik oldu undand r ki, ustadlar nda da 
ilkin olaraq bu keyfiyy tl ri görür v  t qdir edir.  
Buludxan eyni zamanda, söz s rraf d r;  nsan n v  insanl n 
ba   lam tl rind n olan nitq  – söz v  fikir mük mm lliyin  xüsusi 
diqq t yetirir, ustadlar n n nümun sind  öz aliliyini t c ssüm 
etdirir. O, k s rli sözü, düz sözü zin tl ndirir, sa lam m n viyyat 
a layan sözün yaratd  m nan  uca tutur.  
Onun  smay l  xl  hikm tind n g tirdiyi neç -neç  örn k nec  
d  ibr tamizdir:  
“... smay l 
xl n n 75 illik yubileyinin keçirilm sin  böyük 
t
bbüs göst rildi. Ancaq o, buna raz l q verm di. H min ill r a r 
ill r kimi  smay l  xl n  narahat edirdi”.  
“...Vicdan köksünü ötürüb üfüql r  baxd  v  titr k s sl  dill n-
di: 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə