Microsoft Word bibloqrafiya-20. 09. 2017. doc


P r o f e s s o r B u l u d x a nYüklə 4,56 Kb.

səhifə6/106
tarix14.07.2018
ölçüsü4,56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
26
-
 
Aman günüdür, m ni itirm yin, itirs niz bir d  tapa bilm zsi-
niz.” 
“...Qoca pal d n s si titr di v  t vi l  soru du:  
-
 
Baltan n sap  n d ndir?  
-
 
A acdan. 
-
 
Onda bizi q racaqlar. 
-
 
Niy ?  
-
 
Çünki sap  özümüzd ndir”.  
Yaxud B xtiyar Vahabzad  dünyas na ba  vuran Buludxan 
görün n l r  diqq t yetirir?  
“...Qap n n sehrini açmaq sirrini öyr nm lis n. Qap n  açd qdan 
sonra iç rid  at n qaba nda  t, itin qaba nda ot gör c ks n. An-
caq  ti itin qaba na, otu at n qaba na qoymal san”.  
“...Mü llim  pe kar yox, s n tkar dem k laz md r”.  
“...Öz sözünün dem k istedad n ilk  lam tidir. Biz ali m kt b  
bel l rini seçm liyik”.  
Bunlarla yana  
 
“...özg  kölg sin  niy  s nd n, 
S ni alçatm rm  bu dil nçilik?” 
 
etiraz n  h l  XX  srin 70-ci ill rind  bildir n  airin h y can s si 
Buludxan üçün bu gün d  narahatl q do urur.  
Buludxan X lilov B xtiyar Vahabzad  v   smay l  xl n n mü-
llimlik etalonunun keyfiyy t d y rini sad c  sadalam r, onun da-
vaml l n  da göst rir. Bu varislik Buludxan n istedad nda, mü l-
limlik etiqad nda özünü göst rir.  
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
27
Buludxan X lilovun elm v  mü llim s n tkarl n n f zil ti o 
q d r z ngindir ki, ayr ca t dqiqat t l b edir. M n sad c  ilkin t s-
süratlar m  bölü düm.  
Buludxan – duy ular n, sözün, fikrin,  m lin Xan d r. Z hm tl  
dolu, istedad i
na b l nmi   lli illik ömrünün göz llikl ri v  
öz llikl ri münasib ti il  m n onu t brik edir, Allahdan ona güm-
rahl q, ruzi bollu u, h r g l n yeni ilinin xo  taleli olmas n  arzu-
lay ram! 
 
A ayev  jd r,  
pedaqoji elml r doktoru, professor,  m kdar mü llim,  
Az rbaycan T hsil  uras n n s dri,  
Rusiya Pedaqoji v  Sosial Elml r Akademiyas n n  
h qiqi üzvü, Prezidentin f rdi t qaüdçüsü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
28
 
DOST SEVG S , YAXUD N  YARA IR  
BULUDXANA 50 YA ! 
 
Fitr tind  alic nabl qla sad liyi, s mimilikl  ciddiliyi, yüks k 
elmi t f kkürl  pedaqoji ustal , novatorluqla  n n ni, t dqi-
qatç l qla idar çiliyi birl dir n aliml r  h yatda az-az rast g lm k 
olar. Az rbaycan elmi ictimaiyy ti aras nda bu nadir keyfiyy tl ri 
il  tan nan filologiya elml ri doktoru, professor Buludxan X lilo-
vun ömür s hif l ri alim q l mi il  m nalan b ziyal  dü ünc si il  
nurlanm  bir kitabd r. Böyük h rfl rl  yaz lma a layiq olan bu 
ömür kitab n n h r s hif sind   g rgin axtar lar n, istedad v   z h-
m tin silinm z izl ri h kk olunmu dur. Dünyan n kiçik bir nöqt -
sind n ulu A baban n Ell rk nd k ndind n ba layan bu ill r bir-
birini  v z etdikc   ax l n r k q dim türk ell rinin bir çox  ra-
zil rin  yay lm d r.  ndi professor Buludxan X lilovun ad  Ana-
doluda, Qazax standa, Orta Asiyada v  dig r yerl rd  türk xalqla-
r n n tan nm  dilçil ri il  bir s rada ç kilir. 
Dünyan n dolanbac yollar nda n hs oyunlar çoxdur. Bu cür n hs 
oyunlar b z n  im k t ki çaxaraq insan talel rini parça-parça edir, 
sanki onu imtahana ç kib m h k da ndan keçirir. Buludxan X lilo-
vun m nsub oldu u köklü-köm cli bir n sil d  on minl rl  soyda m z 
kimi Q rbi Az rbaycandan zorla deportasiya olunanda taleyin bu s -
naqlar nda m
qq tl r  m ruz qal b  hidl r vers  d , yen  öz kökü-
nün üstünd  boy verib cüc rdi. O kökün üstünd  göy r n budaqlardan 
biri Buludxan mü llimin özüdür. V  budaq yaln z bir k ndin, bir 
mahal n deyil, böyük türk ell rinin  öhr tin  çevril n bir budaqd r.  
Buludxan X lilov otuz il  yax nd r ki, taleyini respublikam z n 
qocaman t hsil ocaqlar ndan biri olan Az rbaycan Dövl t Pedaqoji 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
29
Universiteti il  ba lam d r. O, bu ali t hsil mü ssis sind  Az rbaycan 
dili v   d biyyat  fakült sini bitirdikd n sonra burada laborantl qdan 
fakült  dekan   v zif sin  kimi m nal   v   r fli bir yol keçmi dir. 
Ümumiyy tl , sonuncu deportasiyaya kimi A baba mahal n n g nc-
l ri aras nda iki s n t  – mü llimliy  v  h kimliy  daha böyük h v s 
olmu dur. Bu h v s Buludxan  da mü llimliyin u urlu ba lan c na 
g tirmi , onun qan na, iliyin  hopmu dur. Bir s ra m suliyy tli v  a r 
i l rd  çal mas na baxmayaraq, Buludxan X lilov heç vaxt öz 
s n tind n uzaq dü m mi dir. Obrazl  des k, o, mü lliml rin içind , 
mü llimlik is  onun içind  böyüyüb püxt l mi dir. Buludxan X lilov 
uzun ill rdir ki, ADPU-da vaxt  il  ona d rs dey n mü lliml rl   v  
özünün yeti dirdiyi müt x ssisl rl  çiyin-çiyin  çal r. Bir alim-
pedaqoq kimi bundan böyük xo b xtlik ola bilm z. Bu xo b xtliyi is  
tale onun aln na yazmam d r, Buludxan özü qazanm d r.  
Buludxan mü llimi çoxdan tan sam da, onunla yax ndan 
tan l m 1990-c  ill rin ortalar ndan ba lam d r. Onda Buludxan 
mü llimin 30 ya   t z c  tamam olmu du.  lk söhb timizd n hiss 
etdim ki, qar mda g nc v  müdrik bir ziyal  dayanm d r.  n ba l -
cas  is  onun sad liyi, s mimi v   t m nnas z münasib ti m ni 
özün  ç kdi. El  r hm tlik atas   ziz ki i d  bel c  idi. A babada 
ham ya  l tutan, a saqqal v  sözü üz   ax dey n bir insan kimi 
nüfuz sahibi idi. Bu, ham ya müy ss r olan keyfiyy t deyil. Qeyd 
etdiyim kimi, bu keyfiyy t Buludxan mü llimin fitr tind  olan bir 
özün m xsusluqdur.  
Professor Buludxan X lilovun çoxc h tli f aliyy tind  alim-
likl  pedaqoqluq qo a qanad kimidir. O, bir t r fd n g rgin elmi 
axtar lar apar r, Az rbaycan dilçiliyinin müxt lif sah l rini t dqiq 
edirs , dig r t r fd n  ld  etdiyi elmi q na tl ri, n z ri müdd alar  
u urla t dris prosesin   t tbiq edir.  ndi respublikam zda el  bir ali 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə