Microsoft Word bibloqrafiya-20. 09. 2017. doc


P r o f e s s o r B u l u d x a nYüklə 4,56 Kb.

səhifə7/106
tarix14.07.2018
ölçüsü4,56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   106

P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
30
m kt b yoxdur ki, müvafiq fakült l rd  professor Buludxan X lilo-
vun d rslikl rind n istifad  olunmas n. Onun yuxusuz gec l r, a r 
z hm t bahas na  rs y  g tirdiyi “Müasir Az rbaycan dilinin mifo-
logiyas ” (I v  II hiss l r), “Türkologiyaya giri ”, “Müasir Az rbay-
can dili: fonetika,  lifba, qrafika” v  dig r d rslikl ri t l b l rin 
stolüstü kitab na çevrilmi dir. Mü llim v  t l b l r, Az rbaycan dili 
il  maraqlananlar bu kitablardan b hr l nir, dilimizin inc likl rini 
sev -sev  öyr nirl r. M hz bu cür  s rl ri il  Buludxan X lilov 
görk mli alim- pedaqoqlar n 
bdül z l D mirçizad , Muxtar 
Hüseynzad , F rhad Zeynalov, Yusif Seyidov, Tofiq Hac yev v  
dig r elm v  t hsil xadiml rinin  n n l rini u urla davam etdirir. Bu 
klassik  n n l rin i
nda Buludxan X lilov Az rbaycan dilinin 
keçmi ind n bu günün , bu gününd n g l c yin  yollar aç r, bir s ra 
g l c k t dqiqatlar üçün münbit z min yarad r. Buludxan mü llimin 
bir pedaqoq kimi xo b xtliyinin sirri d  bundad r. O, heç k si t krar 
etm d n öyr n -öyr n  öyr dir, g nc n slin t lim-t rbiy sind   sl 
v t nda l q mövqeyi, yüks k Az rbaycanç l q ruhu nümayi  etdirir. 
ADPU-nun filologiya fakült sinin auditoriyalar nda professor 
B.X lilovla t l b l r aras nda yaranan mü llim-t l b  sevgisi bu 
t m nnas z v  saf mövqeyin, m n vi ruha s daq tin t c ssümüdür. 
S daq t ifad sini biz burada t sadüfi i l tmirik. Buludxan 
mü llim elmi  qid sin , pedaqoq vicdan na q r lmaz tell rl  ba l  
oldu u kimi, dostluq v  yolda l qda da s daq tlidir. Onu tan yanlar 
yax  bilirl r ki, verdiyi sözd n heç vaxt dönm z. Sözün naz n  nec  
ç kib, a rl n  nec  da y rsa, dost yolunda da h r cür ç tinlikl r  
qatla ma a haz rd r. M n h yatda bunun d f l rl   ahidi olmu am. 
Ya ca m nd n kiçik olmas na baxmayaraq, onun müdrik m sl h t-
l ri, a ll  tövsiy l ri h mi  kar ma g lib. Buludxan bu keyfiyy ti 
il  gözümd  daim ucal b, ona gör   d   ç tin anlarda, mü yy n 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
31
m qamlarda ona müraci t etm kd n heç vaxt ç kinm mi m. Yaln z 
m n  deyil, bir dost kimi onun köm yin  arxalananlara o, heç vaxt 
“yox” dem yib. El  bu xüsusiyy tin  gör  Buludxan mü lliml  f xr 
hissi keçirmi m. Des m ki, onun bütün dost-tan lar  m niml  eyni 
fikird dir – yan lmaram.  slind  o, oldu u kimi göründüyün , öz 
ist k v  arzular nda,  m ll rind  heç vaxt gözd n p rd  asmad na 
gör  dostlar  aras nda sevilib v  seçilib.  
Buludxan X lilov indi ömrünün  llinci bahar n  ya ay r. On il-
d n çoxdur ki, o, Az rbaycan Dövl t Pedaqoji Universitetinin filolo-
giya fakült sinin dekan  v zif sind  çal r. Universitetd  n r olunan 
bir neç  m cmu  v  elmi jurnal n redaktoru, m sul katibidir. Elm v  
t hsil sah sind  göst rdiyi xidm tl r  gör  bir s ra mükafatlara layiq 
görülmü dür.  nan ram ki, ir lid  onu daha böyük u urlar, daha 
yüks k mükafatlar gözl yir. Öz  m ll ri v   i i,  rs y   g tirdiyi 
s rl ri il  o, buna layiqdir v  haqq  vard r.  n böyük mükafat is  m -
nim fikrimc , Buludxan mü llimin qazand  tük nm z dost sevgi-
sidir. Bu sevginin üfüql rind  neç -neç  alimin,  air v  yaz ç n n, sad  
pe  adamlar n n adlar  h kk olunub. Üfüql r n hay tsiz v  hüdudsuz 
oldu u kimi, m nim tan d m Buludxan X lilovun dost sevgisi d  
el c dir-sonsuz v  tük nm zdir. 
 
 
Tanr n n verdiyi bir sirdir, haqd r: 
B lli dünya, b lli tale, b lli ya . 
H r k s öz ömrünü ya ayacaqd r, 
N  yara r Buludxana  lli ya ! 
  
A baba Avtandil, 
m kdar jurnalist 
 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
32
 
ELMD  XAN, AMALDA XAN, ADDA XAN 
 
Nüfuzlu dilçi-türkoloq alim
Professor Buludxan X lilovun  r fin  
 
Zülm td  i qt k do uldu undan, 
Buludlara hakim oldu Buludxan, 
Zevsin d rgah ndan od ald ndan, 
M
lt k nurlan r, yan r Buludxan. 
 
Nurlan r, min il d  yanacaq h l , 
Camal , kamal , amal  – i q. 
Bir alim ömrüyl  verib  l -  l , 
Min insan ömrün  töhv si – i q. 
 
Ana dilimizd  el  dan d , 
Dil d  pöhr l ndi, ruh da oyand , 
O, köhn  dünyayla köhn  tan d r, 
Öz yaz s , öz m ram , öz and . 
 
Zirv y  ucal b zirv d n baxan
Sad d n sad dir sad  Buludxan, 
Axtarma, arama b rab ri yox, 
Elmd  xan, amalda xan, adda xan. 
 
Axundlu  ziz, 
Az rbaycan Yaz ç lar Birliyinin üzvü, 
“Q z l Q l m” mükafat  laureat  
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
33
 
D LÇ L Y M Z N G NC A SAQQALI 
 
Filologiya elml ri doktoru, professor Buludxan X lilov qibt  
olunas  o insanlardan v  o aliml rd ndir ki, onu üç söz birl m si il  
xarakteriz  etm k olar: saf m n viyyatl  insan, elm bilicisi v  
bacar ql  t kilatç . 
B
r övlad n n insanl q d y ri genetik kodla mü yy nl irs 
alimliyin v   t kilatç l n ölçü meyarlar   z hm t, bacar q v  
s ydir. 
Müdrikl r deyibl r ki, insana ömür pay  ona gör  verilmir ki, 
yaln z özü üçün ya as n. Ömür h m d  onunçündür ki, ba qalar n  
ya adasan. Ba qalar n  ya atmaq is  bir insanl q missiyas d r. Bu 
missiyan  layiqinc , iddias z v  t m nnas z da maq h r missioner  
n sib olmur. O yaln z seçilmi l rin qism tin  dü ür. 
Göz l ünsiyy ti il  çevr sind kil ri cazib sin  salan Buludxan 
X lilov ziyal l , xeyirxahl , n cibliyi v  qay ke liyi il  özün  
hörm t qazanan el  bir t vazökarl q sahibidir ki, ya l lar  müdrik-
liyi il , g ncl ri kamilliyi il  heyran qoyur.  
Natamaml q teoremin  gör  sistem o zaman mük mm l olur ki, 
o yaln z orbitind ki konstituyentl rl  deyil, dig r orbitl rin kons-
tituyentl ri il   d  qanunauy un v hd td  ola bilsin. Bu m nada 
Buludxan X lilov yüks k erudisiyaya, h rt r fli d rin savada malik 
olan fenomenal bir  xsiyy tdir. O, göz l insanl , t l bkar v  
orijinal mü llimliyi, bacar ql  t kilatç l  il  yana , nümun vi ail  
ba ç s d r. Lakin Buludxan mü llim h r  eyd n  vv l, Az rbaycan 
filoloji elmind  öz d stx tti, elmi fikirl ri, geni  t dqiqat sah si olan 
m hsuldar alimdir.  
Poeziyam z n sultan  S m d Vur unun k lm l ri il  des k: 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə