Microsoft Word Biotip proti klopom docYüklə 48,14 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.05.2018
ölçüsü48,14 Kb.
#41367


Stran 1/4 

 

 BIOTIP Proti klopom 

 

Datum revidirane izdaje: 22.10.2003  

 

Datum prve izdaje: 15.5.2001  

Varnostni list  

 

Trgovsko ime: BIOTIP Proti klopom

 

Št. Revizije: 2  

 

Dobavitelj: BIOTEH Podjetje za biotehnologijo d.o.o., Ljubljana Datum tiskanja: 20.4.2006 

 

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 

 

1.1.

 Identifikacija snovi ali pripravka: BIOTIP Proti klopom 

1.2. Podatki o dobavitelju:   BIOTEH, Podjetje za biotehnologijo d.o.o., Vevška cesta 52,  

 

1260 Ljubljana-Polje, tel: 01/5283-969, 5282-224. Tel. za nujne primere: 01/ 5283-969, 5282-224 (Bioteh d.o.o. 7:30-15:30). 

Posvetujete se z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.   

 

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SNOVEH 

 

Splošno ime: repelent za klope za nanašanje na obleko na osnovi ekstrakta bolhača 

Vsebuje: 

 

Etanol 

a)

 

kemijsko ime (IUPAC):  etanol 

b)

 EC št. (EINECS/ELINCS):  200-578-6 

c)

 CAS št.: 

 

 64-17-5 

d)

 Index št.:    

 

603-002-00-5 e)

 

Črkovni znaki za nevarnost: F 

f)

 R stavki:    

 

11 g)

 

Koncentracija:   

50 -100  ut.%  

Piretrini vključno s cinerieni 

a) 


 

kemijsko ime (IUPAC):  Piretrin I

: (2,2-Dimetil-3-[2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilna kislina-O-(+)cis-4-(3-metil-2-

(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-en-1-on]ester  Piretrin II

: 2,2-Dimetil-3-(3-metoksi-2-metil-3-oksoprop-1-enil)ciklopropankarboksilna kislina-O-(+)cis-

[3-metil-1-okso-2-(2,4-entadien-1-il)-2-ciklopenten-4-il] ester Cinerin I

: 3-(But-2-enil)-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1- 

enil)ciklopropankarboksilat 

Cinerin II

: 3-(But-2-enil)-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(3-metoksi-2-metil-3-oksoprop-1-

enil)ciklopropankarboksilat 

b) 

 

EC št. (EINECS/ELINCS):  204-455-8, 204-462-6, 246-948-0, 204-454-2 c) 

 

CAS št.:   

 

121-21-1, 121-29-9, 25402-06-6, 121-20-0 d) 

 

Index št.:     

613-022-00-6 

e) 

 

Črkovni znaki za nevarnost:  Xn, N 

f) 


 

R stavki:    

 

20/21/22, 50/53 g) 

 

Koncentracija:   

0,2 ut.%  

 

3. 

 

UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 

 

Izdelek v plastenki je zaradi etanola, ki ga vsebuje, lahko vnetljiv in ne sme priti v stik z vročino in ognjem 

ter mora biti skladiščen na sobni temperaturi. V zelo redkih primerih lahko povzroča blažje preobčutljivostne 

reakcije, če pride v stik s kožo.  


Stran 2/4 

 

 BIOTIP Proti klopom 

 

Datum revidirane izdaje: 22.10.2003  

 

Datum prve izdaje: 15.5.2001 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 

Splošno:  

Osebo, ki ji je postalo slabo, odstranite iz območja uporabe na svež zrak. Odstranite vso 

tretirano obleko. V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja takoj pokličite zdravnika. 

Pokažite mu deklaracijo in navodila za uporabo. 

Zaužitje:  

Poiskati zdravniško pomoč. Stik s kožo:   Umiti z milom in vodo. 

Stik z očmi:   Izpirajte s čisto vodo 15 minut. 

 

5. UKREPI OB POŽARU  

Primerna gasilna sredstva:   vsa razpoložljiva 

Prepovedana uporaba:  Priporočila:    

 

uporaba respiratorja s kisikom  

 

  

Odstranite izvor gorenja, hladite in ščitite nepoškodovano  

  

 

  

embalažo pred segrevanjem. 

 

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH 

 

Osebni varnostni ukrepi:  

maska s filtrom za organske snovi Okoljevarstveni ukrepi: 

V  primeru  večjega  razlitja  takoj  poklicati  gasilce.  Preprečiti  je  potrebno 

kontaminacijo kanalizacije, tal, izsuševalnih jarkov in površinskih voda.  

Postopek ččenja:  

 Absorbirati  s  primernim  inertnim  sredstvom:  mivko,  žaganjem  ali  fosilno 

moko.  Vse  skupaj  shraniti  v  primerne  posode  s  pokrovom.  Poškodovan 

izdelek  ali  absorbiran  material  je  potrebno  dostaviti  proizvajalcu  ali 

pooblaščenim  organizacijam  za  odstranjevanje  posebnih  odpadkov. 

Pripravek je hitro in popolnoma biorazgradljiv in vsebuje le naravne snovi. 

 

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 

 

Ravnanje:  

Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Skladiščenje:   Hranimo v originalni embalaži pri sobni temperaturi (15 – 30°C), izven dosega otrok. 

Skladiščni prostor mora biti primeren za skladiščenje vnetljivih snovi. Izdelek ščitimo pred 

viri ognja in direktno sončno toploto. 

 

8.  

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

 

Mejne vrednosti izpostavljanja:  

Etanol:  

MDK vrednost: 1900 mg/m

3

; 1000 ppm Piretrin: 

MDK vrednost 5 mg/m

3

 

 a) Previdnostni ukrepi : Skladiščni prostor mora biti dobro zračen. 

b) 

 

Osebna varovalna oprema 

Zaščita dihal:   

Pri priporočeni uporabi ni potrebna. Zaščita oči:    

Ni potrebna Zaščita rok:    

Pri kratkotrajni uporabi ni potrebna zaščita. Zaščita kože:    

Ni potrebna 

 

 

  

 

  

 

 
Stran 3/4 

 

 BIOTIP Proti klopom 

 

Datum revidirane izdaje: 22.10.2003  

 

Datum prve izdaje: 15.5.2001 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 

Izgled:   

 

 

Zlatorumena tekočina. Vonj:    

 

 Močan in značilen, po klinčkih. 

pH / kislost:    

 

Ni podatka. Vrelišče:  

 

 

80°C 


Tališče:  

 

 -81°C 

Plamenišče:    

 

12-26 °C Vžigna temperatura:    

425°C 


Topen v vodi:  

 Z vodo se meša v vseh razmerjih, pri raztapljanju v vodi se izločajo oljne 

komponente. Topen v organskih topilih:   Dobro topen v nepolarnih topilih. 

 

10. 

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 

Izogibati se naslednjih pogojev:  

Virom toplote in ognja. Nekompatibilne snovi:  

 

Ni podatka. Obstojnost:    

 

 

Obstojen pri pogojih uporabe.  

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 

Akutna toksičnost:    

Ni podatka. 

 

Škodljivost za zdravje:  

Pri upoštevanju navodil za uporabo pripravek ni škodljiv zdravju. V zelo 

redkih primerih lahko pri stiku s kožo povzroča preobčutljivost. 

 

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 

Toksičnost:    

Ni podatka. Razgradljivost:  

Pripravek je popolnoma in hitro biorazgradljiv. Vsebuje samo naravne snovi. Učinki na okolje:  

V večjih količinah lahko škoduje vodnim organizmom. Ne zlivati v kanalizacijo ali 

naravne vode. 

 

13. ODSTRANJEVANJE 

 

Odstranjevanje embalaže in neporabljenega sredstva: 

Sredstvo  porabiti  namensko.  Sredstvo  s  pretečenim  rokom  uporabe  in  prazno  embalažo  oddati 

pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih pripravkov. 

 

14. 

TRANSPORTNI PODATKI 

 

Železnica/cesta (RID/ADR), morje (IMDG Code), zrak (ICAO / IATA): 

UN številka:    

1993 


Ime:    

 

Vnetljiva tekočina, n.d.n. (etanol) Razred:  

 Razvrstitveni kod:  

F1 


Embalažna skupina:   II 

Št. nevarnosti:  

33 


 

 

 

 

 

 

 


Stran 4/4 

 

 BIOTIP Proti klopom 

 

Datum revidirane izdaje: 22.10.2003  

 

Datum prve izdaje: 15.5.2001  

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH 

 

Označevanje pripravka: 

Znaki in napisi za nevarnost: F   LAHKO VNETLJIVO 

 

Standardna opozorila 

R11 

Lahko vnetljivo.  

Standardna obvestila 

S2 


Hraniti izven dosega otrok. 

S7 


Hraniti v tesno zaprti posodi. 

S16 


Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. 

 

Pripravek je označen v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.  

16. DRUGE INFORMACIJE 

 

S pripravkom je potrebno ravnati, shranjevati in uporabljati v skladu z dobrim gospodarjenjem in v skladu z zakonodajo. 

Varnostni  list  je  pripravljen  v  skladu  z  najboljšim  znanjem,  ne  odgovarjamo  pa  za  nepravilno  uporabo 

oziroma neupoštevanje teh podatkov. 

Vse informacije se nanašajo na ta pripravek in niso primerne za uporabo pri drugih pripravkih.  

Za način uporabe natančno sledite navodilom za uporabo. 

 

Viri: 

• 

EXTOXNET Database (http://ace.ace.orst.edu/info/extoxnet). Oregon State University, 1996. • 

Oblak Lukač, A. Nevarne snovi. DDU Univerzum, Ljubljana, 1985. 

• 

Casida, J.E., Ed.: Pyrethrum, The Natural Insecticide. Academic Press, New York, 1973. • 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi  izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni 

list RS, št. 100/01) 

 

Revizija: Spremenjene so bile točke: 1, 2, 8, 14 Yüklə 48,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə