Microsoft Word bvkm-xopks docxYüklə 3,15 Mb.

səhifə133/133
tarix14.09.2018
ölçüsü3,15 Mb.
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   133

 

414

всероссийский

  симпозиум  Центральный    экономико-

математический

 институт РАН. 

51.


 Модернизация    банковского  сектора  Турции  в 

условиях


 глобальной экономике // III Международная научно-

практическая

  конференция  «Финансовые  рынки  Европы  и 

России


».

 

Тема  2012  года:  «Устойчивость  национальных 

финансовых

  систем:  поиск  новых  подходов»  18-  19  апреля 

2012 года.  

52.

 Банковская  система    в  условиях  глобального экономического

  кризиса  //  «Государственное  регулирование 

экономики

  и  повышение  эффективности  деятельности 

субъектов

  хозяйствования».  8-я  Международная  научно- 

практическая

  конференция  Академия  управления  при 

Президенте

 Республики Беларусь. 26-27 апреля 2012 

53.

 Keçmiş  sovet  ittifaqı  ölkələrində  slam  bankaçılıq modedlinin  tətbiqi  probləmləri  //  Azərbaycanda  faizsiz  maliyyə 

bazarının  inkişaf  perspektivləri.  Beynəlxalq  symposium.  III 

Bölmə.  25-26 sentyabr 2012, Bakı, Az.D U. Azərbaycan. 

54.


 Tasarrufların  Yatırımlara  Dönüştürülmesinde  Rusiya 

Finansal  Sistemin  Aracılık  Rolü  ve  Sorunları  //  dünya 

ekonomisinde  tasarruf-yatirim  ilişkileri  ve  finansal  sistemin 

etkinliği.T.C.Marmara  Üniversitesi  bankacilik  ve  sigortacilik 

yüksekokulu. 8 Kasım. 11 uluslararasi finans sempozyumu 2012.  

55.


 Azerbaycanda ödeme sisteminin özellikleri ve sorunlari// 

dünya  ekonomisinde  tasarruf-yatirim  ilişkileri  ve  finansalsistemin 

etkinliği. 

t.c.m


armara  üniversitesi  bankacilik  ve  sigortacilik 

yüksekokulu.  11.  8  Kasım.  Uluslararasi  Finans  Sempozyumu- 

2012.  

  

415

IV. Tədris-metodik vəsaitlər 

 

1.

 Кредит  как  объект  и  средство  государственного регулирования

  //  Информационный  листок.  –  СПб.: 

СПбЦНТИ

,1992. - № 50. - 2.

 Кредитная система Турецкой республики. - СПб: изд-

во

 СПбГУЭФ. Текст лекции. 1993. – 43 c.  3.

 Xarici ölkələrin pul- kredit sisteminə dair metodik vəsait. 

- Bakı, Az.DIU–1999. -  44 c.  

4.

 Beynəlxaq  valyuta–kredit  munasibətləri.  Dərslik.  -  Bakı, 2001, 2002, 2005,2008. IV  nəşr. 

5.

 Ən yeni iqtisadiyyat.Bakı.-2001. 320 c.  6.

 Pul , kredit və banklar. – Бакı,  2003, 2004,2008,2010. - 

530 c.   

7.

 Bank işi və e- Bankılıq. Бакı.:Qanun, 2003. -450 с.  8.

 Pul,  kredit  və  banklar,  qiymətli  kağizlar  və  valyuta. 

Suallara cavab. Bakı:  Nasir, 2005. 200 c. 

9.

 Maliyyə və kredit. Dərslik. – Бакı, 2008. 10.

 Деньги, кредит, Банки. Учебник. Бакı, 2008. 400 с. 

11.

 “Pul,  kredit  və  banklar”Suallara  cavab.  Bакı.:Qanun, 2009. - 200 с. 

12.


 «Pul  –kreditin    tənzimlənməsi  »  fənni    üzrə    proqram 

(Ali məktəblərin  «maliyyə – kredit»   ixtisasi üzrə Magistraturada 

təhsil alan  magistrantlar  üçün). Bakı, Az.D U.2009. 

13.


 Bank işi. Dərs proqramı. Bakı, Az.D U.2010. 

14.


 Pul , kredit və banklar. Dərs proqramı.  – Бакı, 2011.  

15.


 Beynəlxaq valyuta–kredit munasibətləri. Dərs proqramı. 

Bakı, 2011. 

16.

 «Bank  fəaliyyətinin  Əsasları»  (Elmi  nəzəri  -praktik məlumat nəşri).  Bakı: Azərnəşr. 2011. 

17.


 

Beynəlxaq  valyuta–kredit  munasibətləri.  Dərslik. 

Bakı, 2012. 

 

 
 

416

PROF. Zahid Fərrux Məmmədov elmi əsərlərinə xaricdə nəş

olunan əsərlərdə edilən istinadlar 

 

1. Банковская  система  РФ  и  ее  антикризисное 

регулирование

:  учебное  пособие  /  О.  Г.  Тарасенко,  Е.  Г. 

Хоменко

. – М.: Норма, 2009. –  179, с- 181,183,185.188 . 2. Е.И.  Уразова.  Экономическое  сотрудничество  Турции 

и

  Тюркских  государств  СНГ.  Институт  Востоковедения Российской

 Академии Наук. М., 2003. с. 67 

3. Трунин  П.  В.  Исламская  финансовая  система: 

современное

  состояние  и  перспективы  развития  /  П.  Трунин, 

М

. Каменских, М. Муфтяхетдинова.  М.: ИЭПП, 2009. - 88 с.: ил

. – (Научные труды / Ин-т экономики переходного периода; 

 122Р). С- 54. 4. В. А. Гневко, А.И. Добрынин. Модернизация методов 

хозяйственного

  управления  экономикой  //    Экономика  и 

управление

. № 12. – 2009. с. 6. 

5. Стратегии 

выхода

 

из 

банковского

 

кризиса


международный

  опыт  //    Обзор  центра  макроэкономических 

исследований

 Сбербанка России. 07.04.2009. с- 48. 

8. В.  Щегорцов,  О.  Особенков,  В.  Таран,  М.  Щегорцов. 

Экономика

  России.  Деньги  и  банки.  Издательство:  Новости, 

2010 г. 

9.      Наточеева Н.Н.Финансовый механизм преодоления  

банковских

  кризисов  для  обеспечения  устойчивого  роста 

банковского

  сектора  России.  Автореферат  диссертации  на 

соискание

  ученой  степени  доктора  экономических  наук. 

Москва

 – 2011 


 

 

 
 

417

M Ü N D Ə R   C A T 

 

Giriş ................................................................................................ 4  

I H SSƏ. BEYNƏLXALQ VALYUTA – KRED T 

MÜNAS BƏTLƏR  ..................................................... 10 

 

FƏS L  I. BEYNƏLXALQ VALYUTA S STEM  .......... 11 

 

1.2.Valyuta sistemlərinin tarixi inkişafı ........................................ 11 

1.3.Avropa valyuta sistemi tarixindən .......................................... 16 

1.3. Beynəlxalq  maliyyədə əsas  paritet  şərtləri .......................... 22  

II FƏS L. TƏD YƏ BALANSI VƏ VALYUTA 

S YASƏT  ............................................................................ 26 

2.1. Tədiyə balansı anlayışı ........................................................... 26 

2.2. Tədiyə balansinin strukturu ................................................... 29 

2.3. Valyuta siyasəti və Mərkəzi Bankın  məzənnə siyasəti ......... 32 

2.4.  Beynəlxalq  likvidlik ............................................................. 40 

 

III FƏS L. VALYUTA BAZARI ....................................... 48 

3.1. Valyuta bazarının  funksiyaları və bazarın  xarakteristikası .. 48 

3.2. Valyuta interbank bazarı ........................................................ 52 

3.3. Spot və müddətli təhvil valyuta  bazarı ................................. 54 

3.4. Azərbaycanda valyuta bazarının tənzimlənməsi .................... 60 

3.5. Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan 

Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından 

çıxarılması  qaydaları .................................................................... 65 

3.6. Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarəti orqanları və 

onların agentləri ............................................................................ 84  

IV FƏS L.  VALYUTA  KURS  S STEMLƏR  .............. 88 

4.1. Sabit  kurs  sistemi ................................................................. 88  
 

418

4.2. Üzən kurs sistemi ................................................................... 91 

4.3. Qarışıq kombınasiyalı sistemlər ............................................. 94 

4.4. Valyuta kursuna təsir edən amillər ........................................ 96 

4.5. Nominal və real valyuta kursları ............................................ 99 

4.6. Valyuta mövqeyi .................................................................. 103  

V FƏS L. BEYNƏLXALQ  MAL YYƏ BAZARI ........ 107 

5.1. Beynəlxalq maliyyə bazarlarının strukturu .......................... 107 

5.2. Beynəlxalq pul bazarları ...................................................... 111 

5.3. Beynəlxalq kapital bazarları ................................................ 117 

5.4. Finans bazarının qloballaşması və kapital hərəkətlərinin 

təhlili  .......................................................................................... 122 

5.5. Qlobal maliyyə mərkəzləri ................................................... 136 

 

VI FƏS L. BEYNƏLXALQ BANKÇILIQ .................... 154   

6.1. Bankçılığın beynəlmiləşməsi ............................................... 154 

6.2. Beynəlxalq  bankların  insitisuonal xidmət  vahidləri ......... 160 

6.3. Beynəlxalq bankçılıq  fəaliyyətində risk və yeni  

kreditləşdirmə texnikalari ........................................................... 164 

6.4. Xarici ticarətdə istifadə edilən hesablaşma-ödəniş  

formaları ...................................................................................... 169 

6.5.  Rəsmi  mənbələr hesabına  ticarəti  kreditləşdirmə prosesi və  

ölkə riskinin qiymətləndirmə modeli .......................................... 179 

6.6. Beynəlxalq bankçılıqda nəzarət sistemləri .......................... 183    

VII FƏS L. BEYNƏLXALQ  KRED T  VƏ  DÜNYA 

QT SAD YYATINDA  XAR C   BORC  

DURUMU .......................................................................... 193 

7.1. Beynəlxalq  kreditin  mahiyyəti .................................................. 193 

7.2. Beynəlxalq borc böhranı və onun həlli ................................ 203 

7.3. Borc böhranının həlli proqramları ....................................... 209  

 


 

419

VIII FƏS L. BEYNƏLXALQ PORTFEL 

NVEST S YASI VƏ BEYNƏLXALQ SOS AL - 

QT SAD    NDEKSLƏR ................................................ 213 

8.1. Beynəlxalq portfel investisiyası ........................................... 213 

8.2. Beynəlxalq sosial - iqtisadi indekslər .................................. 223 

 

IX FƏS L. QLOBAL BANK-VALYUTA  BÖHRANLARI ................................................................. 227 

9.1. Maliyyə böhranın təbiəti ...................................................... 227 

9.2. Bank sistemində antiböhran tədbirlər  proqramı .................. 236  

 

II H SSƏ. BEYNƏLXALQ MAL YYƏ-KRED T 

TƏŞK LATLARI ....................................................... 244 

Beynəlxalq maliyyə – kredit təşkilatları: ümumi anlayış və 

qruplaşdırma ............................................................................... 245 

 

FƏS L 1.  DÜNYA  ƏHƏM YYƏTL  BEYNƏLXALQ 

MAL YYƏ  NST TUTLARI ........................................... 251  

1.2.Beynəlxalq valyuta fondu ..................................................... 251 

1.2. Dünya bankı ......................................................................... 266 

1.3. Beynəlxalq hesablaşmalar bankı .......................................... 282 

1.4. Çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə təşkilatı  

(MONEYVAL) ........................................................................... 284 

1.5. Egmont  qrup (maliyyə monitorinq birliyi) ......................... 286  

FƏS L 2.  REG ONAL ƏHƏM YYƏTL  

BEYNƏLXALQ MAL YYƏ TƏŞK LATLARI ............ 289 

2.1. Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı ............................... 289 

2.2. Asiya  nkişaf Bankı ............................................................. 292 

2.3. Amerika  nkişaf Bankı ......................................................... 293 

2.4. Orta Amerika  qtisadi inteqrasiya Bankı ............................. 294  

420

2.6. Afrika  nkişaf Bankı ............................................................ 294 

2.6.  slam  nkişaf Bankı .............................................................. 295 

2.7. Ərəb Valyuta Fondu ............................................................. 300  

FƏS L III.  PAR S  VƏ  LONDON  KLUBLARININ  

MƏQSƏD VƏ FƏAL YYƏT  ......................................... 301 

 

FƏS L IV.  DÜNYA  MAL YYƏ  S STEM N N  

TƏKM LLƏŞD R LMƏS  .............................................. 306 

 

III H SSƏ.  XAR C  ÖLKƏLƏR N PUL-KRED T 

S STEM  ..................................................................... 312  

 

I FƏS L. AMER KA B RLƏŞŞ ŞTATLARININ  

PUL-KRED T S STEM  ....................................................... 313 

 

II FƏS L. KANADANIN PUL - KRED T S STEM  .... 319 

 

III FƏS L.

 

AVROPA B RL Y N N DÖVLƏ

MAL YYƏ S STEM  VƏ  AVROPA MƏRKƏZ   

BANKI ............................................................................... 326 

 

FƏS L IV. ALMAN YANIN BANK S STEM  ............. 351 

 

FƏS L V. FRANSANIN PUL-KRED T SISTEM  ....... 356 

 

FƏS L VI. BÖYÜK  BR TAN YANIN  PUL –  

KRED T S STEM  ........................................................... 361 

 

FƏS L VII.   SVEÇRƏ M LL  BANKI VƏ  

 

SVEÇRƏN N PUL VAH D  FRANK ........................... 366 

 

FƏS L VIII. YAPON YANIN PUL –KRED T   

S STEM  ............................................................................ 370 

 

FƏS L IXTÜRK YƏN N PUL S STEM  .................... 381 

 


 

421

FƏS L X. ÇİN  YUANI VƏ

 

 Ç N XALQ  RESPUBL KASININ MƏRKƏZ  BANKI .................... 410 

 

FƏS L XI.  RAN  SLAM RESPUBL KASI PUL  

VAH D  -   RAN R ALI VƏ

 

MƏRKƏZ   

BANKI ............................................................................... 414 

 

FƏS L XII. RUS YА FEDERАS YАSININ PUL – 

 

KRED T S STEM  ........................................................... 434 

 

FƏS L XIII. UKRAYNANIN PUL-KRED T  

S STEM  ................................................................................... 456 

 

FƏS L XIV. QAZAXISTANIN PUL-KRED T  

S STEM  ................................................................................... 458 

Sərbəst mövzular ......................................................................... 461 

stifadə olunan və digər əsas anlayişlarin terminoloji izahı ........ 468 

Ə

dəbiyyat .................................................................................... 482  


 

422

Bu dərsliyin hazırlanması prosesində bank 

sahəsində geniş praktiki bilik və məlumatları ilə 

bizlərlə paylaşan və bu kitabın buraxılmasına 

dəstək olan “Rabitəbank”ASC-nin rəhbərliyinə

özəlliklə bankın Müşahidə Şurasının sədri  

cənab Zakir Nuriyevə təşəkkür edirəm. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Çapa imzalanmış 05.11.2012. 

Format 60x84 1/16. 

Fiziki çap vərəqi 31.5 

Ofset çap üsulu. Tiraj-300 

Qiyməti müqavilə ilə. 

 

“RS Poliqraf” MMC-nin mətbəəsində hazır diapozitivlərdən çap olunmuşdur. 

  

423

 Dostları ilə paylaş:
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   133


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə