Microsoft Word cahangir qahramanovYüklə 0,51 Mb.

səhifə1/18
tarix13.12.2017
ölçüsü0,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Created by Neevia Personal Converter trial version

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ЖАЩАНЭИР  

ГЯЩРЯМАНОВ 

 

  

      БИБЛИОГРАФИЙА  

                                        БАКЫ - 2007 

 

  

 

  

 

  

 

 Created by Neevia Personal Converter trial version

 http://www.neevia.com
 

1

  

АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ 

МЯЩЯММЯД ФЦЗУЛИ адына ЯЛЙАЗМАЛАР ИНСТИТУТУ 

 

  

 

ЖАЩАНЭИР ГЯЩРЯМАНОВ  

(1927 – 1995) 

 

 

 БИБЛИОГРАФИЙА  

 

  

 

  

 

  

 

  

БАКЫ – НУРЛАН – 2007 

Created by Neevia Personal Converter trial version

 http://www.neevia.com
 

2

Азярбайжан  МЕА  Мящяммяд  Фцзули  адына  Ялйазмалар  Институту  елми  шурасынын 17 йанвар 2007-жи ил тарихли 1 №-ли ижласынын гярары иля няшр едилир.  

 

 Тяртибчи:   

 

Лора ЯЛИЙЕВА   

Йенидян ишляйян:  

Айдын ХЯЛИЛОВ,  

 

  

    тарих елмляри намизяди 

 

Редактору:   

Мяммяд АДИЛОВ,  

  филолоэийа елмляри доктору 

 

Компцтер ижрачысы: Нураня САЛМАНОВА  

 

Корректору:  

Суад ЯЩМЯДОВ 

 

 

  

Жащанэир  Гящряманов  (1927-1995).  Библиографийа.  Бакы:  Нурлан,  2007,  80  с.  + 

фотолар (Тякрар няшри).  

 

Биринжи няшри:   Бакы: Юрняк, 1998, 67 с. + фотолар. 

 

  

 

  

Created by Neevia Personal Converter trial version

 http://www.neevia.com 

3

  

TƏRTIBÇIDƏN 

 

      Azərbaycan  Milli  Elmlər    Akademiyası  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar Đnstitutunun sabiq direktoru, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri 

doktoru,  professor  Cahangir  Vahid  oğlu  Qəhrəmanovun  əsərlərinin 

biblioqrafiyası 1950-2006-cı illərdə Azərbaycan, rus və xarici dillərdə çap olun-

muş  monoqrafiyalarını,  məcmuə,  elmi  və  dövri  mətbuat  məqalələrini,  redaktə 

etdiyi  əsərləri,  dissertasiyalara  elmi  rəhbərliyini  və  opponentliyini  əks  etdirən 

bölmələri əhatə edir. 

Biblioqrafiyada  alimin  həyatının  əsas  tarixləri  göstərilmiş,  elmi  və  ictimai  fəaliyyəti 

haqqında  qısa  oçerk  verilmiş,  əsərləri  və  özü  haqqında  nəşr  olunan  yazılar,  eləcə  də 

Azərbaycan xalqının yazılı abidələrini geniş təbliğ edən müsahibələri təsvir edılmışdir. 

Materiallar xronoloji qaydada və çap olunduğu dildə verilir. 

Biblioqrafiyanı tərtib edərkən alimin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar 

Instıtutunun elmi arxivindəki şəxsi fondundan istifadə edilmişdir. 

Kitabın  sonunda  alimin  əsərlərinin,  müştərək  müəlliflərin  və  onun  haqqında  yazmış 

müəlliflərin əlifba göstəricisi verilmişdir. 

 

 

  

 

  

 

  

 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


 

4

HƏYATI VƏ ELMI-ICTIMAI FƏALIYYƏTININ  ƏSAS TARIXLƏRI 

 

Cahangir Vahid oğlu Qəhrəmanov 1927-ci il fevralın 10-da Azərbaycanın Qutqaşen (indiki Qəbələ) şəhərində anadan olmuşdur.   

 

1945-ci il  –   Bakı şəhəri 132 N-li orta məktəbi bitirmişdir.       

         

1945-1950-ci illər 

–  ADU (indiki BDU)-nun şərqşünaslıq fakultəsində təhsil 

almışdır. 

 

  

 

  

 

  

1951-1955-ci illər  

–   

M.V.Lomonosov  adına  Moskva  Dövlət  Univer-sitetinin aspirantı olmuşdur.   

 

1955-ci il               –  “Azərbaycan  ədəbi  dilində  fəlsəfə  terminləri”  mövzu-

sunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

 

1957- ci il         –  Xüsusi turist qrupunun tərkibində Finlandiyada səfərdə 

olmuşdur. 

 

1955-1960-cı illər  –   M.F.Axundov  adına  Azərbaycan  Pedaqoji  Rus  dili  və 

Ədəbiyyatı Đnstitutunda baş müəllim, dosent 

   

1960-1967-ci illər  –  

Azərbaycan  Elmlər  Akademiyası  Respublika  Əlyaz-

malar Fondunun baş elmi işçisi 

 

1962-1963-cü illər –  Daşkənddə,  Moskvada  və  Bakıda  mətnşünas  və  ka-

taloqşünasların Ümumittifaq müşavirələrində məruzələrlə çıxış etmişdir.  

 

1967-1972-ci illər  –  Respublika  Əlyazmalar  Fondunun  abidələrin    tədqiqi  

Created by Neevia Personal Converter trial version

 http://www.neevia.com 

5

və nəşri  şöbəsinin müdiri  

1969-cu il            

–   “Đmadəddin Nəsimi əsərlərinin tənqidi mətni və leksika-

sı” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  

 

1970-ci il     –  SSRĐ  Ali  Soveti  Rəyasət  Heyətinin  Fərmanı  ilə  “Fə-

dakar əməyə görə” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir. 

 

1971-1972-ci illər  –  Azərbaycan Elmlər Akademiyası Respublika Əlyazma-

lar Fondunun direktor müavini 

 

1972-ci il               –  Moskvada  Arxivşünasların  VII  Beynəlxalq  konqresində 

məruzə oxumuşdur.    

 

                             –  

Đtaliyada,  Vatikan  Apostol  Kitabxanasında  elmi  ezamiy-

yətdə olmuşdur. 

 

1972-1995-ci illər  –  Azərbaycan    Elmlər    Akademiyası  Respublika  Əlyaz-

malar Fondunun (1986-cı ildən Əlyazmalar Đnstitutunun) direktoru  

 

1974-cü il  –  Ali  Attestasiya  Komissiyası  tərəfindən  professor  elmi  

adı verilmişdir. 

 

 

–   Đmadəddin Nəsiminin əsərlərinin tənqidi mətnini  hazır-ladığına görə SSRĐ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin bürünc medalını almışdır. 

 

1975-1995-ci illər  –   Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq, Dilçilik, 

Ədəbiyyat  institutlarında filologiya  elmləri    namizədi  və  doktoru  alimlik  dərəcələri  verən 

ixtisaslaşdırılmış müdafiə şuralarının üzvü; Əlyazmalar Đnstitutunda mətnşünaslıq ixtisası 

üzrə müdafiə  şurasının  sədri, ilahiyyət elmləri namizədi  alimlık dərəcəsi verən müdafiə  

Created by Neevia Personal Converter trial version

 http://www.neevia.com


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə