Microsoft Word cbar ifrs fs 311210 aze signed


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi BankıYüklə 1,01 Mb.

səhifə33/33
tarix14.09.2018
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 61

31 Maliyyə Alətlərinin Ədalətli Dəyəri (davamı) 

(b) Ədalətli dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyası üzrə 

təhlili. 

Ədalətli dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətləri üzrə  ədalətli dəyərin kateqoriyalar üzrə  təsnifləşdirildiyi   

ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyəsi aşağıda göstərilir: 

 

31/12/2010

31/12/2009 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Fəal bazar 

qiyməti 

(Səviyyə 1) 

Müşahidə edilən 

bazar məlumat-

larından istifadə 

edən qiymətlən-

dirmə üsulu 

(Səviyyə 2) 

Fəal bazar 

qiyməti  

(Səviyyə 1)  

Müşahidə edilən 

bazar məlumat-

larından istifadə 

edən qiymətlən-

dirmə üsulu 

(Səviyyə 2) 

 

 

  

 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ  

 

 

 

 Ticarət qiymətli kağızları 754,707

-

434,002 -

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları 63,164

-

9,315 


-

Valyuta forvard müqavilələri -

1172,514 

 

  

CƏMİ ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ QEYDƏ 

ALINAN MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 817,871

117

443,317 2,514

 

  

 

 

Maliyyə alətlərini  ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyası üzrə kateqoriyalara bölmək üçün rəhbərlik 

peşəkar mülahizələr irəli sürür. Ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli dərəcədə düzəlişlər tələb 

edən müşahidə edilə bilən məlumatlardan istifadə edilərsə, bu qiymətləndirmə Səviyyə 3-ə aid edilir. İstifadə 

edilən ilkin məlumatların əhəmiyyətliliyi ədalətli dəyərlə müqayisədə tam şəkildə qiymətləndirilir. 

 

31/12/2010 31/12/2009 

 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Müşahidə edilən bazar 

məlumatlarından 

istifadə edən 

qiymətləndirmə üsulu 

(Səviyyə 2) 

Müşahidə edilən bazar 

məlumatlarından 

istifadə edən 

qiymətləndirmə üsulu 

(Səviyyə 2) 

 

 

 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ  

 

 

- Valyuta forvard müqavilələri 1,437

240

 

 CƏMİ ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ QEYDƏ ALINAN MALİYYƏ 

ÖHDƏLIKLƏRİ 1,437

240

 

 

 


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 62

31 Maliyyə Alətlərinin Ədalətli Dəyəri (davamı) 

(c) 

Ədalətli dəyəri müəyyən edərkən istifadə edilən üsullar və ehtimallar.  

Ədalətli dəyər məcburi satış və ya ləğvetmə halları istisna olmaqla, maraqlı tərəflər arasında cari əməliyyat 

zamanı maliyyə alətinin mübadilə edilə bildiyi məbləği  əks etdirir və  ən yaxşı olaraq fəal bazar qiyməti ilə 

təsdiqlənir. Bazar qiymətləri mövcud olmadıqda, Bank qiymətləndirmə üsullarından istifadə etmişdir. Fəal 

bazar qiyməti olmayan dəyişkən faizli maliyyə alətlərinin  ədalətli dəyəri təxminən onların balans dəyərinə 

bərabərdir. Fəal bazar qiyməti olmayan sabit faizli maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri analoji kredit riskinə və 

ödəmə müddətinə malik yeni alətlər üçün mövcud faiz dərəcələrini tətbiq etməklə diskont edilmiş gələcək pul 

vəsaitlərinin hərəkəti metoduna əsaslanır. Qiymətləndirmə üsulundan istifadə etməklə valyuta forvard 

müqavilələrinin  ədalətli dəyərini müəyyən edərkən rəhbərlik valyuta məzənnələrinin gözlənildiyi kimi 

dəyişəcəyini fərz etmişdir və müqavilələrin icra edildiyi tarixlərə  həmin məzənnələr qiymətləndirmə üsulu 

üçün əsas kimi istifadə edilən məzənnələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməyəcəkdir. 

İstifadə edilmiş diskont dərəcələri maliyyə alətinin valyutasından, ödəmə müddətindən və qarşı tərəfin kredit 

riskindən asılıdır: 

 

31/12/2010 31/12/2009

 

 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

 

- Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər illik 0.11% - 0.35% 

illik 0.18% - 0.5%Ticarət qiymətli kağızları 

 

- Korporativ istiqrazlar illik 0.36% - 5.25% 

illik 0.3% - 5.4%

- ABŞ Xəzinədarlıq notları 

illik 0.38% - 4.88% 

illik 0.8% - 4.9%

- Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar 

3 aylıq LIBOR, 

illik 2% - 5% 

3 aylıq LIBOR+0.75%, 

illik 02% - 6.5%

- Agentlik notları 

illik 0.49% - 5.35% 

-

- Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları illik 2.25% - 9% 

illik 9%


- Dövlət istiqrazları 3 

aylıq LIBOR–0.05%, 

illik 0.73% - 6.5% 

illik 0.03% - 6.5%

- Regional nümayəndəlik notları 

                   illik 0.73% 

-

- İpoteka ilə təmin edilmiş qiymətli kağızlar illik 5.50% - 6.50% 

illik 0.3% - 6.5%Rezident banklara verilmiş kreditlər 

 

- Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər illik 3% - 4%  

illik 3% - 4%

- Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri 

illik 2% - 4% 

illik 2% - 4% 

- Sonuncu instansiya kreditləri 

illik 2% 

illik 2%


Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar 

illik 0.22% - 0.4% 

illik 0.22 % - 0. 4%

İnvestisiya qiymətli kağızları 

 

- AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar illik 0.15% - 2% 

illik 0.2% - 0.3%

- Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 

illik 0% - 5.13% 

illik 0.4% - 0.6%

- Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 

illik 0.56% - 0.63% 

illik 0.2% - 0.3%

- Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı illik 

0.85% 


-

- ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 

illik 0% - 0.88% 

illik 0.1% - 6.5%

- İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 

 illik 6% 

-

- Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri illik 0.56% 

-

- BMT Nordic İnvestment Bank illik 3.88% 

-

- Almaniya Dövlət Agentliyi KWF illik 4% 

-

- Fransa Dövlət Agentliyi SFE illik 2% 

-

- İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri illik 3.38% 

-

- Almaniya Regional Dövləti Öhdəliyi illik 4.13% 

-

- Azərbaycan İpoteka Fondu illik 3% - 3.25% 

illik 3%


Dövlətin borc öhdəliyi illik 2% illik 2%

Sair maliyyə aktivləri 

 

- İşçilərə verilmiş kreditlər illik 11% 

illik 11%

 

 

Buraxılmış borc qiymətli kağızları  illik 1.42% - 2.16% 

illik 1.0%

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 

 

- Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc vəsaitləri illik 

1% 


illik 

1.0%


- Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər illik 

1% 


illik 

1.0%


BVF qarşısında öhdəliklər illik 0.5% illik 0.5%

 

 

 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 63

32 Maliyyə Alətlərinin Qiymətləndirmə Kateqoriyaları üzrə Təqdim Edilməsi 

39 saylı MUBS “Maliyyə Alətləri: Tanınması  və Qiymətləndirilməsi”  uyğun olaraq Qrup maliyyə aktivlərini 

aşağıdakı kateqoriyalara təsnifləşdirir: (a) kreditlər və debitor borcları; (b) satıla bilən maliyyə aktivləri; (c) 

ödəniş tarixinədək saxlanılan maliyyə aktivləri və (d) mənfəət və ya zərər vasitəsilə  ədalətli dəyərlə  əks 

etdirilən maliyyə aktivləri (“MZƏD”). “Mənfəət və ya zərər vasitəsilə  ədalətli dəyərlə  əks etdirilən maliyyə 

aktivləri” kateqoriyası iki alt-kateqoriyaya bölünür: (i) ilkin uçot zamanı bu kateqoriyaya aid edilmiş aktivlər və 

(ii) satış üçün maliyyə aktivləri. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə aktivlərinin növləri ilə yuxarıda qeyd 

edilən qiymətləndirmə kateqoriyalarının üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir: Min Azərbaycan Manatı ilə 

Kreditlər 

və debitor 

borcları

Satıla bilən 

maliyyə 

aktivləri

Satış üçün 

maliyyə 

aktivləri

Ödəniş 

tarixinədək 

saxlanılan 

maliyyə 

aktivləri 

Cəmi

 

 

  

 

 AKTİVLƏR 

 

  

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

3,763,455

-

-3,763,455

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar 189,638

-

-189,638


Ticarət qiymətli kağızları -

-

754,707754,707


Rezident banklara verilmiş kreditlər 1,912,718

-

-1,912,718

İnvestisiya qiymətli kağızları 170,002

23,160


-

852,944 


1,046,106

Dövlətin borc öhdəliyi 216,472

-

-216,472

Sair maliyyə aktivləri 5,727

-

117


5,844


 

 

  

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 6,258,012

23,160

754,824

852,944 

7,888,940

 

  

 

  

31 dekabr 2009-cu il tarixinə maliyyə aktivlərinin növləri ilə yuxarıda qeyd edilən qiymətləndirmə 

kateqoriyalarının üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

 Kreditlər 

və debitor 

borcları

Satıla bilən 

maliyyə 

aktivləri

Satış üçün 

maliyyə 

aktivləri

Ödəniş 

tarixinədək 

saxlanılan 

maliyyə 

aktivləri 

Cəmi

 

 

  

 

 AKTİVLƏR 

 

  

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2,987,444

-

-2,987,444

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar 191,284

-

-191,284

Ticarət qiymətli kağızları 

-

-

434,002- 434,002

Rezident banklara verilmiş kreditlər 1,444,873

-

-1,444,873

İnvestisiya qiymətli kağızları 129,998

9,315

-

681,888 821,201

Dövlətin borc öhdəliyi 211,837

-

-211,837

Sair maliyyə aktivləri 2,958

-

2,514


- 5,472

 

 

 

 

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 4,968,394

9,315

436,516

681,888 

6,096,113

 

  

 

  

31 dekabr 2010-cu və 31 dekabr 2009-cu il tarixlərinə törəmə maliyyə alətləri istisna olmaqla, Bankın bütün 

maliyyə öhdəlikləri amortizasiya edilmiş  dəyərlə uçota alınmışdır. Törəmə maliyyə alətləri  “mənfəət və ya 

zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks etdirilən maliyyə alətləri” kimi təsnifləşdirilir. 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 64

33 

Əlaqəli Tərəflərlə Əməliyyatlar 

Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, onlar birbaşa və ya dolayı yolla bir və ya bir neçə qrupun nəzarəti 

altında olsun və ya onlardan biri digərinə  nəzarət edə bilsin və yaxud maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı 

qərar qəbul edərkən digər tərəfə  əhəmiyyətli təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər ilə  hər-hansı mümkün 

münasibətlər nəzərdən keçirilərkən, həmin münasibətlərin mahiyyətinin onların hüquqi formasından 

üstünlüyü prinsipi tətbiq olunur. 

 

Əlaqəli tərəflər öz aralarında  əlaqəli olmayan tərəflərin apara bilmədiyi  əməliyyatları  həyata keçirə bilər. Bununla yanaşı,  əlaqəli tərəflər arasında aparılan  əməliyyatların  şərtləri, müddətləri və  məbləğləri  əlaqəli 

olmayan tərəflər arasında aparılan əməliyyatlarla eyni olmaya bilər. 

 

5 saylı Qeyddə açıqlandığı kimi, Bank yenidən işlənmiş 24 saylı MUBS “Əlaqəli tərəflər barədə açıqlamalar” Standartını vaxtından  əvvəl qəbul etmişdir və dövlət müəssisələri ilə bağlı  əhəmiyyətli olmayan qalıqlar və 

əməliyyatlara dair məlumatların açıqlanmamasına icazə verən istisnanı tətbiq etmişdir. 

 

“Digər əlaqəli tərəflərə” Azərbaycan İpoteka Fondu (“AİF”) və Maliyyə Monitorinqi Xidməti (“MMX”) daxildir. Qanunvericilikdə  tələb olunduğu kimi, Bank AİF üzərində  nəzarətçisi kimi çıxış etsə  də, AİF və 

maliyyələşdirilməsi Bank tərəfindən həyata keçirilən MMX-nın aktiv və öhdəlikləri üzərində mülkiyyət 

hüququna və onların fəaliyyətlərindən əldə edilən iqtisadi faydalarda hüquqlara malik deyildir. 4 saylı Qeydə 

baxın. 


 

31 dekabr 2010-cu il və 31 dekabr 2009-cu il tarixlərinə əlaqəli tərəflərlə aparılmış əməliyyatlar üzrə qalıqlar 

aşağıdakı kimidir:  

 

31/12/2010 31/12/2009 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Azərbaycan 

hökuməti və 

dövlətin 

nəzarəti 

altında olan 

müəssisələr

Əsas idarə

heyəti

Digər 

əlaqəli 

tərəflər

Azərbaycan 

hökuməti və 

dövlətin 

nəzarəti 

altında olan 

müəssisələr 

Əsas idarə

heyəti

Digər 

əlaqəli 

tərəflər

 

  

 

  

 

Kreditlər və avanslar (müqavilə üzrə illik faiz dərəcəsi: illik 3 - 

11%) 


1,045,371

51

-1,041,821 52

-

  

Kreditlər və avansların 

dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar 

(1,619)


(1)

-

- (1)-

 

 İnvestisiya qiymətli kağızları 

(müqavilə üzrə illik faiz 

dərəcəsi: illik 0.15 – 2.00%) 

174,297


-

23,160


134,293 

-

9,315 

 

  

 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar  

(4,295)


-

-

(4,295) --

 

 Dövlətin borc öhdəliyi 

216,472


-

-

211,837 --

 

 Sair aktivlər 

-

-892

--

 

 Kredit təşkilatları qarşısında 

öhdəliklər (faizsiz) 

103,887

-

-7,025 -

-

  

Hökumət idarələri qarşısında 

öhdəliklər (faizsiz) 

1,252,325

-

1,887


976,362 -

-

  

Sair təşkilatlar qarşısında 

öhdəliklər (faizsiz) 

-

--

2,380 


-

-

  

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 

əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 

(müqavilə üzrə illik faiz 

dərəcəsi: illik 0. 5%) 

225,792


-

-

242,905 --

 

 Beynəlxalq maliyyə institutlari 

qarşisinda öhdəliklər (müqavilə 

üzrə illik faiz dərəcəsi: illik 

1.0%) 


4,019

-

-4,424 -

-

  


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 65

33 

Əlaqəli Tərəflərlə Əməliyyatlar (davamı) 

2010 və 2009-cu illər üzrə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlardan yaranan gəlir və xərclər aşağıda göstərilir:  

2010

2009 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Azərbaycan 

hökuməti və 

dövlətin 

nəzarəti 

altında olan 

müəssisələr

Əsas idarə 

heyəti

Digər 

əlaqəli 

tərəflər

Azərbaycan 

hökuməti və 

dövlətin 

nəzarəti 

altında olan 

müəssisələr 

Əsas idarə 

heyəti

Digər 

əlaqəli 

tərəflər

 

  

 

  

Kreditlər və avanslar üzrə faiz 

gəlirləri 

31,472


3

-

10,059 5-

 

 İnvestisiya qiymətli kağızları 

üzrə faiz gəlirləri 

864

-

331286 -

13

  

Dövlətin borc öhdəliyi üzrə faiz 

gəlirləri 

4,635


-

-

2,320 --

 

 Kreditlərin dəyərsizləşməsi 

üzrə ehtiyatlar 

1,619

-

-- -

-

  

İnzibati və digər əməliyyat 

xərcləri 

-

-1,658

- -


13,250

 

 Rəhbərliyə ödənişlər haqqında məlumat aşağıda təqdim edilir: 

 

2010 2009 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Xərclər

Hesablanmış 

öhdəliklər

Xərclər Hesablanmış 

öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli ödənişlər: 

 

  

 

- Əmək haqları 627

-

577 - 

 

 

 Cəmi 627

-

577 

-

 

  

 

 2010-cu il ərzində Bank Azərbaycan Hökumətinin adından 11,445 min AZN (2009: 14,298 min AZN) 

məbləğində öhdəliyi yerinə yetirmişdir.  Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə