Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə102/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
128 
çox Avropa standartlarına cavab veräcäk säviyyädä demokratik, sivil vä s. bir dövlät  kimi  göründü vä  o, heç bir şärt 
qoyulmadan täläm-täläsik Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qäbul edildi (!!??). 
 V.4.1.b) Xaricdä äleyhinä olan här bir şäxs, här bir qüvvä, här bir qurum, här bir siyasi mühacir axtarılıb 
tapılır,  dästäklänir,  müdafiä  edilir  (bax:  «Müsbät  sanksiyalar»  bölümünä  [burada, säh. 80]).  Räqib 
dövlätin äleyhdarı olan dövlätlär, äleyhinä olan şäxslär, qüvvälär, qurumlar, siyasi mühacirlär, dissidentlär vä b. 
bu kateqoriyadandır: 
  Nümunä  üçün,  mäs.,  Azärbaycana  qarşı  ABŞ-ın  –  R.Quliyevdän,  Rusiyanın  –  A.Mütällibovdan,  ranın  – 
M.Cavadovdan  istifadä  taktikası  bu  qäbildändir.  Digär  bütün  dövlätlärin  dä  ehtiyatında  bir  başqalarına  qarşı  «dar 
gündä»  istifadä  edä  bilmäk  üçün  bu  kateqoriyadan  olan  «kozır»lar  yetärincädir.  Mäs.,  S.Rüşdi,  bin-Laden  vä b.  bu 
kateqoriyadan  olan  şäxslärin  nisbätän  mäşhurlarındandır.  stifadä  instruksiyası  isä  sadädir:  lazımi  mäqamda  hämin 
ölkädä hämin şäxsin populyarlığını artırmaq tädbirläri häyata keçirmäklä, orada ona müäyyän sosial baza yaradılır vä 
bununla da «ictimai räy» balansında müäyyän  yer vä demäli, ölkänin ictimai-siyasi konyunkturasında müäyyän  «säs» 
faizi älä keçirilir; 
 V.4.1.c)  Daxildä  etnik,  dini,  sinfi,  siyasi,  ideoloji  vä s.  müxalifäti  axtarılıb  tapılır,  dästäklänir,  müdafiä 
edilir  (bax:  «Müsbät  sanksiyalar»  bölümünä  [burada, säh. 80]).  O  cümlädän,  räqib  cäbhäsi  daxilindä 
nihilist,  pasifist,  räqib  dövlätinin  hakimiyyätinä  müxalif  vä  ya  sizä  simpatiyalı,  yaxud  sizinlä  här  hansı 
formadasa  ilişgili  olan  siyasi,  hüquqi,  iqtisadi,  ictimai,  ideoloji,  humanitar,  kriminal  vä s.  qurumlar, 
korporasiyalar,  partiyalar,  seqmentlär  (yäni  etnik,  dini,  äxlaqi  vä s.  azlıqlar),  diasporalar,  häräkatlar,  şäxslär, 
konsepsiyalar,  ähval-ruhiyyälär;  sair  här  növ  äleyhdarı,  o  cümlädän,  konkret  situasiya  ilä  bağlı  onunla  yolu 
haçalanmış, fikri üst-üstä düşmäyän vä s. här bir äleyhdarı axtarılıb tapılır, dästäklänir; kriminal dünyası ilä älaqä 
qurulur,  bunlar  här  vasitä  ilä  dästäklänir,  müdafiä  edilir  (bax:  «Müsbät  sanksiyalar»  bölümünä 
[burada, säh. 80]), kriminogen durumu här vasitä ilä gärginläşdirilir (heç olmazsa, ähalisi arasında odlu silahın 
sayının artmasını täşkil etmäk yolu ilä); 
Mäsälä ilä bağlı, 80-ci illärdä ABŞ MK -sindä (ÜRU-da) yüksäk väzifädä çalışmış bir zabitin açıqlaması (B., 
«LIDER»  t/v-nin  13.10.2000  tarixli  verilişindän  götürülüb.  Açıqlama  Äfqanıstan  münaqişäsi  barädä  olsa  da, 
eyni mexanizmli olduğundan, analoji halların hamısı üçün qüvvädädir): 
«– Biz Äfqanıstana birbaşa härbi kontingent göndärmädik. Bu, bizim açıq şäkildä SSR  ilä konfrontasiyaya girmäyimiz 
demäk olardı. Äväzindä isä, biz belä mäqamda maksimum anonimliyi vä effekti tämin edän digär üsuldan istifadä etdik. Biz 
müqavimät  göstärän  kiçik  qruplara  yüksäk härbi hazırlıq  keçib  onları maliyyä, ideologiya, texnika, silah-sursat,  käşfiyyat 
materialları vä s.-lä tächiz etmäklä, SSR -nin, faktik olaraq, 18 yaşlı täcrübäsiz gänclärindän ibarät mäcburi ordu sistemini, 
yaxşı mükafatlandırılan,  yaxşı härbi tälim keçmiş vä  yaxşı  silahlandırılan professional, çevik partizan dästäläri ilä üzbäüz 
qoyduq.  Mücahidlär,  Pakistan  vä  hätta  Avropanın  bäzi  NATO  üzvü  dövlätlärindä  bu  mäqsädlä  xüsusi  yaradılmış  tälim 
bazalarına gätiriläräk, burada onlara NATO-nun yüksäk ixtisaslı mütäxässisläri täräfindän tälim keçirilir vä därhal da geriyä 
qaytarılırdılar. Senat bu müharibä ilä bağlı härbiyyänin büdcäsini bir neçä däfä müzakirä edäräk artırmışdı. Texniki, ideoloji 
vä s. yardımlardan älavä edilän maddi yardımlar, müxtälif islam ölkälärinin vä ya qurumlarının xätti ilä häyata keçirilirdi ki, 
şübhä  oyatmasın.  Döyüşdä  kifayät  qädär  xarici  muzdlu  zabit  vä  äsgärlärdän  dä  istifadä  olunurdu  ki,  bunlar,  äfqanlardan 
färqlänmäsin  deyä,  äsasän  Yaxın  Şärqdän  seçilirdi  vä  « slamın  müdafiäsinä  qalxan  müsälman  könüllüläri»  kimi  täqdim 
edilirdi.  Bu  dästälärin  istifadä  etdikläri  silahları  elä  Sovet  qoşunlarının  özündän  älä  keçirdikläri  görüntüsünü  yaratmaq 
mäqsädilä,  Pakistan  vä  bir  sıra  Avropa  ölkälärindä,  tamamilä  SSR   silahlarının  analoqunu  buraxan  silah  zavodları 
quraşdırmışdıq.  «Bi-Bi-Si»  vä  «Azad  Äfqanıstan»  radiostansiyaları  äfqan  mücahidlärinin  vä  onların  liderlärinin  şöhrätini 
dünyaya  yayaraq,  bir  täräfdän  –  onları  fasiläsiz  qäläbälärä  ruhlandırır,  digär  täräfdän  –  sovet  qoşunlarında  onlara  qarşı 
daim bir xof formalaşdırır, üçüncü täräfdän – dünya ictimaiyyätinin näzärindä Sovet Ordusunun qüdrätliliyi mifini dağıdıb, 
onların näzärindä onun cılızlaşmasını tämin edirdi. Senat bu müharibä üçün täläb olunan pula, faktik olaraq, mähdudiyyät 
qoymurdu. 
Bu müharibä ilä bağlı här hansı gizli informasiyaları, o cümlädän, buradakı ayrı-ayrı qoşun birläşmälärinin sayı, yeri, 
väzifäsi, tärkibi, döyüş  qabiliyyäti,  hücumların  vaxtı, istiqamäti,  niyyäti, planı  vä s. barädäki  kiçicik belä  mälumatları älä 
keçirib därhal bizä çatdırmaq işi Kremldäki vä ümumiyyätcä, härb sferasının bütün eşelonlarındakı käşfiyyatçılarımıza bir 
nömräli  väzifä  kimi  tapşırmışdıq.  Kosmosa  burada  yüksäk  säviyyädä  käşfiyyat  apara  bilmäyä  imkan  verän  xüsusi  peyk 
qaldırmışdıq. Döyüşçüläri stimullaşdırmaq  vä ähalidä Sovet qoşunlarına  qarşı  bir nifrät, xof, düşmänçilik ähval-ruhiyyäsi 
formalaşdırmaq  üçün  müxtälif  äfqan  xalqlarının  dilindä  sutkada  300  saatdan  çox  xüsusi  tärtib  olunmuş  radio  verilişläri 
yayımlanırdı.  Döyüş  planları  NATO-nun  än  ali  pillälärindä  xüsusi  diqqätlä  hazırlanırdı.  Bütün  bunların  näticäsi  idi  ki, 
birbaşa  iştirak  etmädiyimiz  halda  bu  müharibänin  SSR -yä  tarixdä  görünmämiş  bir  qiymätä  –  70  milyard  dollara  başa 
gälmäsinä nail olduq. Ondan sonra SSR  demäk olar ki, bir dä özünü ayağa qaldıra bilmädi vä tezliklä süqut etdi». 
Bütün bunların zäruri näticäsi idi ki, dünänä qädär dünyanın än geridä qalmış millätlärindän biri kimi tanınan äfqanlar 
bundan sonra dünyada än mübariz döyüşçülär kimi tanındılar (Maraqlıdır, göräsän, Qarabağda ermäni meyitläri arasında 
bizim  däfälärlä  tapdığımız  çoxsaylı  zänci  (vä  sair  äcnäbi)  «boevikläri»nin  meyitläri  oraya  Bakı  neftini  vä  zängin 
Azärbaycanın  digär  mäziyyätlärini  älä  keçirmäk  istäyän  dövlätlärdän  hansının  xätti  (gizli  kanalı)  ilä  gälib  düşürmüş?  – 
müäll.). 
  Hämin zabitin eyni verilişdä Macarıstan-1956 qiyamında ABŞ-ın iştirakı baräsindäki açıqlamaları: 
«–  Macarıstan  mäsäläsi,  ärazinin,  ähalinin  vä  silahların  demäk  olar  ki,  tam  şäkildä  SSR -nin  näzaräti  altında  olması 
säbäbindän,  Äfqanıstan  mäsäläsi  ilä  qätiyyän  oxşar  deyildi.  Buna  görä  dä,  bizim  buradakı  fäaliyyätimiz  yalnız  onları 
ideoloji silahla mükämmäl silahlandırmaq çärçiväsi ilä mähdudlaşırdı. Bunun üçün biz ilkin olaraq häbsdän yayına bilmiş 
liderlärlä älaqä yaradıb, onları müvafiq fäaliyyät proqramları, ayrı-ayrı qrupları isä çap maşınları ilä tächiz etmäyi qarşımıza 
mäqsäd qoyduq. Birinci mäqsädi buraya ezam edilmiş xüsusi täyinatlı jurnalistlär, turistlär vä iş adamları vasitäsilä häyata 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə