Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə103/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
129 
keçirdik (hansı ki, özlüyündä bunlar hämin  ixtisaslarından savayı, häm dä NATO idarälärinin gizli ştat işçiläri idi). Çap 
maşınlarınısa  onlara  ABŞ  hämkarlar  ittifaqının  «qardaş  macarlara  yardımı»  kimi  çatdırdıq.  Bütün  bunların  näticäsindä, 
onlar bunun MK -nin (ÜRU-nun) planı vä yardımı olmasını axıra qädär ağıllarına belä gätirmädilär». 
  Bizimkilärsä elä bilir ki, Çeçenlär orada öz hesablarına qan-qan edirdilär vä onlarla müqayisädä azärbaycanlılar ortada 
qalmış bir millätdirlär. Hansı ki, Çeçenstanın heç bir iqtisadiyyatı olmaya-olmaya belä böyük väsait täläb edän oyunu 
necä  oynaması,  döyüşü  yaxşı  ödänilän  professional  muzdlularla  aparıb,  heç  vaxt  silah  vä  sursat  baxımından  çätinlik 
çäkmämäsi,  professional  muzdlulara  ätäk-ätäk  valyutanı  hansı  hesabdan  xärclämäsi,  texnikanı,  silahı,  sursatı,  ärzağı 
hansı pulla alması  vä b. heç kimi  maraqlandırmır. Hansı ki, käşfiyyatı – Rusiyaya äleyh  olan dövlätlärin kosmosdakı 
neçä-neçä peykläri, Kremldäki bütün käşfiyyatçı personları vasitäsilä aparılıb, planı Qärbin än yüksäk çinli generalları 
täräfindän hazırlanan,  realizäsi – hämin  dövlätlärin özünün  buraya çamadan-çamadan axan  valyutası  hesabına  häyata 
keçirilän vä beynälxalq arenada onların nähäng ideoloji maşını täräfindän dästäklänän, bäraätländirilän bu müharibä ilä 
müqayisädä  Azärbaycan  bütün  bunları  öz  hesabına  häyata  keçirirdi.  Atasının  baş  daşını  son  sängär  edib,  vä b. 
Azärbaycan oğullarının faciäsinä, qährämanlıqlarına isä bu müharibänin birbaşa iştirakçısı kimi şäxsän biz şahidik. 
 V.4.1.d) Daxili kriminal dünyası ilä älaqä qurulur, bunlar här vasitä ilä dästäklänir, müdafiä edilir (bax: 
«Müsbät sanksiyalar» bölümünä [burada, säh. 80]), kriminogen durumu här vasitä ilä gärginläşdirilir 
(heç olmazsa, ähalisi arasında odlu silahın sayının artmasını täşkil etmäk yolu ilä). 
  Nümunä üçün, mäs., ekspertlärin qeyd etdiyinä görä ABŞ-da o zaman mövcud olmuş än avtoritetli cinayätkar vä ya 
terrorist  qruplar  bu  vä  ya  digär  formada  o  zamankı  SSR   ilä  älaqädar  imiş.  DTK  (KQB)  müxtälif  kanallarla  onları 
mütämadi  olaraq  özünün  äldä  etdiyi  käşfiyyat  materialları,  biznes  sirläri,  texnika,  plan  vä s.-lä  tächiz  edirmiş.  Mäs., 
ABŞ  tählükäsizlik  orqanları  ämäliyyatlardan  birindä  narkomafiyanın  ağlasığmayan  bir  texnikasını  älä  keçirmäyä 
müväffäq olmuşdu ki, bu da Rusiyada istehsal olunmuş häqiqi härbi sualtı qayıq imiş. Narkomafiya onun vasitäsilä çox 
asanlıqla  Kolumbiyadan  ABŞ-a  neçä  müddätdir  narkotika  daşıyaraq  amerikanlıları  ağ  ölümlä  zähärläyir  vä  FTB-nin 
neçä-neçä ämäliyyatlara äbäs valyuta israf etmäsinä säbäb olurmuş. 
  Türkiyäyä son dövrlärä qädär sağalmaz yaralar vuran KFP-nın (PKK-nın) vä Türkiyädä bu qäbildän olan digär terrorist 
qrupların Türkiyänin o vaxt än qatı düşmänlärindän olan SSR  täräfindän yaradılması vä dästäklänmäsi barädä isä son 
dövr mätbuatında çox yazılıb. 
  Bundan  älavä,  ABŞ  FTB-sinin  (FBR-in)  hansısa  formada  Rusiyadakı  mafiyalarla  gizli  älaqäsi  barädä  isä  älälxüsus 
Rusiya mätbuatında son vaxtlar bir sıra materiallar därc olunub. 
(Sabitliyinin  taleyi  tükdän  asılı  olan  Ermänistanın  kriminal  dünyasını  gücländirän  gizli  aksiyaların  häyata 
keçirilmäsi, onun üçün heç dä ucuz başa gälmämälidir); 
 V.4.1.e) Äleyhinä olan täbii, ekoloji faktorlar axtarılıb tapılır, dästäklänir. 
  Körfäz müharibäsi dövründä bombardımanın näticäsi kimi täqdim edäräk,  rak Küveytin neft ehtiyatlarının bir qisminä 
od vurmaq, digär qismini isä körfäz sularına axıtmaqla bölgädä ciddi ekoloji böhran väziyyäti formalaşdırdı; 2000-ci 
ildä  isä  dünya  bazarlarında  neftin  qiymätinin  käskin  bahalaşdığı  äräfädä,  bu  qiymäti  stabilläşdirmäklä  bağlı  Qärbin 
(älälxüsus ABŞ-ın) här bir tädbirinä qarşı  rak özünün neft ixracını dayandırmaqla reaksiya verirdi ki, bu da qiymätlärlä 
bağlı onların häyata keçirdiyi istänilän tädbiri därhal neytrallaşdırırdı; 
  Suriyaya qarşı Türkiyänin Färat çayından – hansının ki, suyu bu birinci üçün äsas häyat mänbäyidir – täzyiq aläti kimi 
neçä illärdir mäharätlä istifadä etmäsi faktı mälumdur; 
 V.4.1.f) Räqibin sair här növ äleyhdarı, o cümlädän, konkret situasiya ilä bağlı onunla yolu haçalanmış, 
fikri üst-üstä düşmäyän vä s. här bir äleyhdarı axtarılıb tapılır, dästäklänir. 
 V.4.1.j)  Äleyhinä  olan  layihälär,  ideyalar,  konsepsiyalar,  platformalar,  proqramlar,  standartlar,  yad 
ideologiyalar, planlar, näzäriyyälär, prinsiplär vä s. axtarılıb tapılır, dästäklänilir. 
  Nümunä üçün, mäs., Azärbaycana täzyiq göstärmäk, yoxsa dästäk vermäk variantlarından asılı olaraq, Qarabağ bir 
halda  –  müstäqil,  digär  halda  –  Azärbaycanın  muxtar  vilayäti,  üçüncü  halda  –  Ermänistanın  muxtar  vilayäti  vä 
nähayät, dördüncü halda – här iki ölkänin şärikli ärazisi («kondominium» vä ya «ümumi dövlät» prinsipi) formatında 
qäbul edilir (ki, bu da, yenä problemin hamısı deyil. Belä ki, Qarabağın Azärbaycana qaytarılacağı halda da, Şuşa vä 
Laçın mäsäläsi, o da qaytarılsa – ermänilärin Qarabağda öz ordularını saxlayıb-saxlamaması mäsäläsi, o da häll olsa 
–  azärbaycanlı  qaçqınların  öz  yurd-yuvasına  qayıtması  mäsäläsi,  daha  sonra  –  Qarabağ  ermänilärinin  Azärbaycan 
büdcäsinä  aid  olmayan  müstäqil  (vä  ya  Ermänistan  büdcäsindä  avtonom)  büdcä  vä  valyutasının  olub-olmaması 
mäsäläsi  vä b.  Azärbaycandan  hansısa  güzäşt,  pay  qoparmaq  ümidindä  olanların  vä  ya  ona  nädäsä  täzyiq  göstärmäk 
istäyänlärin  märhälä-märhälä  ortaya  atacaqları  bu  cür  perspektiv  spekulyasiya  «kozır»larındandır.  Özü  dä  bu  mövqe 
ifadäläri,  bir  täkcä  yazılı  sänädlär  (adät  etdiyimiz  «arayışlar»)  vä  ya  şifahi  bäyanatlar  çärçiväsi  ilä  mähdudlaşmayıb, 
olduqca geniş forma rängarängliyini ähatä edir. Mäs., hansısa beynälxalq vasitäçilär qrupu Azärbaycana täzyiq jestini 
ifadä etmäk üçün – Qarabağa Ermänistandan keçmäklä gedir (hansı ki, Qarabağ Azärbaycanın tärkib hissäsi olduğu 
üçün  ora  gedärkän  Ermänistandan  yox,  Azärbaycandan  icazä  alınmalı  idi),  eyni  halda  ABŞ  Qarabağ  ermänilärinä 
ayrıca olaraq vä ya Ermänistanla bir sırada yardım verir vä s. Hansı ki, här iki variant Qarabağın müstäqilliyinin vä ya 
onun Ermänistan näzdindä muxtariyyatının tanınması mänasının dolayısı ifadäsidir). Hansı ki, mäsälänin mäntiq deyil, 
maraqlar bazasından doğan dilemma olduğunu isä onların mövqeyinin siyasi konyunktura ilä hämahäng däyişmäsi dä 
isbatlayır. 
Yekunda deyilän bu «Räqibin räqibi ilä ittifaq» metodu barädä bädii ädäbiyyatdan bäzi nümunälär: 
  Azärbaycanın  nüfuzlu  ädibi  B.Vahabzadänin  «Özümüzü  käsän  qılınc»  äsärindä  bu  yolla  çinlilärin  türklärin  daxilinä 
nifaq  salmasından  bähs  edilir.  Burada,  taxt-taca  görä  aralarında  intriqa  olan  qardaşlardan  väräsä  bilinmäyän  böyüyü, 
Çin imperatorluğu täräfindän gizlicä här yolla dästäklänib väräsä bilinän kiçik qardaşa qarşı hazırlanır vä vaxt çatanda, 
arxalarındakı böyük sosial bazaları ilä birlikdä bir-birinä qarşı qoyulurlar. 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə