Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.

səhifə120/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   124

 
www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
155 
zah  edilän  här  bir  metod  dünya  täcrübäsindän  seçilän  nümunälärlä  äsaslandırılırdı  (Müharibädä  psixoloji 
metodların konkret tätbiqi ilä älaqädar älavä olaraq bax: burada, sähifä 53, 62, 64, 71, 71, 78, 118, 127 vä s.-ä) 
 
     
 
Son  olaraq  bir  daha  qeyd  edirik  ki,  bu  kitabda  başdan-başa  humanizm,  insaniyyät  äleyhinä  olan  fändlärin  sirrläri 
araşdırıldı,  açıqlandı.  Lakin  bunu  antihumanizm,  antibäşärilik  kimi  däyärländirmämäli.  Bunlar  onsuz  da  güclülärä 
mälumdur vä onlar onsuz da bunlardan gücsüzläri itaätä almaq vä istismar etmäk üçün istifadä edirlär. Qoy bunlardan hamı 
xäbärdar  olsun  ki,  ävväla,  güclülärin  täzyiqindän,  manipulyasiyalarından  vaxtında  xäbär  tutub,  ondan  müdafiä  oluna 
bilsinlär,  ikincisi,  bu  fändlärä  qarşı  hansısa  ümumi  müdafiä  variantları  işlänib-hazırlansın,  üçüncüsü  heç  olmazsa  onların 
atomları qarşısında tam äliyalın qalmayıb, maksimum ucuz vä effektli belä bir silaha da olsa malik olmuş olsunlar. 
 
SON 
 
 
 
P.S.
 
Bağışla mäni Qarabağ, män sänin üçün bundan artıq heç nä edä bilmiräm
 
 


 
www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
156 
   
Ädäbiyyat siyahısı 
1.  Azärbaycan iqtisadiyyatı (i.e.n. dosent,  .H.Alıyev vä i.e.n. dosent, S.A. badovun rähbärliyi vä elmi redaktorluğu ilä). ~B., 1998. 
2.  Azärbacan tarixi (Z.M.Bünyadov vä Y.B.Yusifovun redaktäsi ilä). ~B., «ADN», 1995. 
3.  Altay Mämmädov, Natiq Säfärov: Xäzinä. ~B., 1997. 
4.  Alıyev  .H., Hüseynov C.A., Nağıyeva G.Ä.: Qısa iqtisadi lüğät (bazar iqtisadiyyatı terminläri). ~B., «Ağrıdağ», 1999. 
5.  Vadim Kassie, Leonid Kolosov: Käşfiyyat fäsadı arxasında. ~B., «ADN», 1991. 
6.  Qobus Väşmgiri: Qobusnamä. ~B., «ADN», 1989. 
7.  Qoşqar Äliyev, Hikmät Dayızadä: Konfliktologiyaya giriş. ~B., «Täbib», 1998. 
8.  Ziyaäddin Näxşäbi: Tutinamä. ~B. Az.Dövl.Näşr.1991 
9.  Kälilä vä Dimnä. ADU näşriyyatı. ~B., 1960. 
10.  Mahir  srafilov: Mäntiq. ~B., «Maarif», 1987. 
11.  Mahmud  smayıl: Azärbaycan tarixi. ~B., 1999. 
12.  Mirzäcanzadä A.:  xtisasa giriş. ~B., «Bakı Universiteti», 1990 
13.  Musa Qasımov: Birinci Dünya Müharibäsi illärindä böyük dövlätlärin Azärbaycan siyasäti. ~B., «Qanun» 2000. 
14.  Nizamümülk: Siyasätnamä. ~B., 1992. 
15.  Seyidov M.M.: Rusca-Azärbaycanca izahlı härbi terminlär lüğäti. ~B., «ADN», 1993. 
16.  Sosial-siyasi fälsäfi problemläri (toplu). Az. EA. Bähmänyar ad. Fälsäfä vä Hüquq in-tu. ~B., 1999. 
17.  Sädi Şirazi: Gülüstan. ~B., «Azärnäşr», 1987. 
18.  Sälahäddin Xälilov.: Fälsäfädän siyasätä. ~B., «Azärbaycan Universiteti», 1999. 
19.  Fikrät Sadıxov: Diplomatiya vä diplomatik xidmät. ~B., «ADN», 1993. 
20.  Färman  smayılov: Müasir Qärb fälsäfäsi. ~B., «ADN», 1991. 
21.  Xacä Näsiräddin Tusi: Äxlaqi-Nasiri. ~B., «Elm», 1989. 
22.  Şahlar Äsgärov: Keçid dövrünün problemlärinä fälsäfi baxış. ~B., «Azärbaycan Universiteti», 1999. 
23.  Hüseynli Q. ., Tağıyev Ä.M., Mämmädov E.H., Häsänov S.T.: Politologiya. ~B., «Täbib», 1993. 
24.  Häsän Şiräliyev, Äli Ähmädov: Politologiya. ~B., 1997. 
25.  Cabbar Mämmädov: A.Eynşteynin ‘‘Xüsusi Nisbilik Näzäriyyäsi’’nä qeyri-änänävi baxış. ~B., «Elm», 1999. 
26.  Cabbar  Mämmädov:  nsanın  iradäsini  necä  qırmalı,  äqidäsindän  necä  döndärmäli,  özünä  necä  tabe  etdirmäli.  ~B.,  «Azärbaycan 
Universiteti», 1999. 
27.  Cabbar Mämmädov: Tälqin näzäriyyäsi. «Zaman» qäzeti, 10.01.1996. 
28.  Äli Äliyev.: Quldarlıq ölkälärinin dövlät vä hüquq tarixi. ~B., 1991. 
29. 
Äliyev Q.C.: Çağdaş demokratik proseslärin bäzi fälsäfi problemläri. ~B., «Täbib», 1997.
 
30.  Älikram Tağıyev, Mäsud Şükürov: Etnopolitologiya. ~B., «Elm».2000. 
 
31.  «Изведать дороги и пути праведных». 
Пехлевийские назидательные тексты.
 ~М., «Наука», 1991. 
32.  Антология мировой политической мысли. Т. 
IV
. и Т. 
V
. ~М., «Мысль», 1997. 
33.  Информация и управление: философско-методологические аспекты. ~М., 1965. 
34.  Исследования по неклассическим логикам. ~М., «Наука», 1989. 
35.  Исследования по общая теория систем. ~М., 1962. 
36.  История дипломатии. Т. 
I
. ~М., 1941; Т. 
II
. ~М., 1945; Т. 
III
. ~М., 1945. 
37.  История США. 4-й том. ~М., «Наука», 1987. 
38.  Как добиться успеха? (сборник, переводов) ~М., «Политиздат»,1991 
39.  Классификация в современной науке. ~Новосибирск, «Наука», Сибирское отделение, 1989. 
40.  Краткий политический словарь. ~М., «Политиздат», 1988. 
41.  Курс практической психологии (сборник). ~Ижевск, «изд. Удмуртского Ун-та», 1996 
42.  Международные отношения после второй мировой войны. Т. 
I
. ~М., 1962; Т. 
II
. ~М., 1963; Т. 
III
. ~М., 1965. 
43.  Модальные и интенсиональные логики и их применение к проблемам. Методологии науки. ~М., «Наука», 1984. 
44.  Неориторика: генезис, проблемы, перспективы. ~М., 1987. 
45.  Образ человека в зеркале гуманизма. Мыслители педагоги эпохи Возрождения о формировании личности. ~М., УРАО, 1999. 
46.  Общая риторика. 
(пер. с фр. Ж.Дюбуа и др.) 
~М., 1986. 
47.  Общая теория систем. ~М., 1969. 
48.  Опыт тысячелетие. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. ~М., «Юрист», 1996. 
49.  Политическая наука: новые направления. ~М., «Вече», 1999. 
50.  Политическая экономия словарь. ~М., «Политиздат», 1990. 
51.  Политическая энциклопедия. Т. 
I
., Т. 
II
. ~М., «Мысль». 2000. 
52.  Преступная толпа. 
(Сборник).
 Психологии РАН. «КСП +», 1999. 
53.  Принципы самоорганизация. 
(сб. ст.).
 Пер. с англ. ~М., 1966. 
54.  Проблема взаимосвязи организации и эволюции в биологии. ~М., 1978 
55.  Проблемы интегрального исследование индивидуальности. 
(сб. ст.).
 
~
Пермь, НГПИ, 1979. 
56.  Программа «зомби» в действие: Можно ли с помощью приборов управлять человеком? 
(Сборник).
 
Сост. Т. Скоблева.
 ~М., 
«Сандина», 1995. 
57.  Психология масс. Хрестоматия. ~М., Издательский дом «БАХРАХ», 1998. 
58.  Психология человека от рождения до смерти (под ред. А.А.Реана). ~М., «Олма-пресс» 2001 
59.  Психология. 
(под ред. В.Н.Дружинина). ~
С.-Пб. – М. – Харьков – Минск., 2001. 
60.  Психология. Словарь. ~М., «Политиздат», 1990. 
61.  Психология: биографический, библиографический словарь «Евразия». ~С.-Пб., 1999. 
62.  Разделенная  демократия  –  сотрудничество  и  конфликт  между  Президентом  и  Конгрессом.  // 
Под  общ.  Ред.  проф.  Дж. 
Тарбера. 
// ~М., «Прогресс», 1999. 
63.  Самоорганизующееся системы. 
(сб. ст.).
 
Пер. с англ.
 ~М., 1960. 
64.  Системное исследование индивидуальности. 
(сб. ст.).
 ~Пермь НГПИ, 1991. 
65.  Современная Западная социология. Словарь. ~М., «Политиздат», 1990. 
66.  Сравнительное изучение цивилизаций. //
Хрестоматия
//. ~М., «Аспект-Пресс», 1997. 
67.  Суфизм в контексте мусульманской культуры. ~М., 1989 
68.  Техника дезинформации и обмана. Под ред. 
Я.Н.Заруского.
 ~М., «Мысль», 1978. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   124


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə