Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
38 
täässürat  münasibätlärin  sonrakı  märhäläsinä  dä  hämişä  aktiv  täsir  göstärän  vä  onu  müäyyän  çärçiväyä  salan 
ähämiyyätli faktordur. Bu säbäbdän, hämin bu tanışlıq mäqsädinä xidmät edän ilk sual da, ya täsadüfi mövzuya 
aid  olub,  täräf-müqabilin  elä  bir  ciddi  emosional  reaksiyasını  doğurmayan  vä  onun  yaddaşında  ähämiyyätli  iz 
qoymayan forma  vä  mäzmunda olmalıdır, ya da onu heyrätländirmäli, maraqlandırmalı vä ümumiyyätcä, onda 
müsbät emosional ähval-ruhiyyä doğurmalıdır. 
  Nümunä  üçün,  mäs.,  küçädä  ikän  yol  soruşmaq,  näqliyyatda  ikän  bu  marşrutun  filan  yerdän  keçib-keçmädiyini 
soruşmaq, kimäsä yalandan oxşadaraq onun filankäsin qohumu olub-olmadığını, filan vaxt filan mäclisdä iştirak edib-
etmädiyini, filan rayonlu, qäsäbäli olub-olmamasını vä s. soruşmaq, iş yerindä ikän – onların şöbäsindäki filankäsi, vä 
ya hämin filankäsin başına gälän filan hadisädän sonrakı väziyyätini, ümumiyyätcä, bütün idaräyä aid, işlä bağlı näyisä 
soruşmaq,  qonşudursa  –  hansısa  xästä  qohumunun  väziyyätini  soruşmaq  vä b.  bu  birinci  varianta  nümunälärdändir. 
Mäs., bu cür: 
—  Bura hansı dayanacaqdır? 
—  Bu avtobusun axırıncı dayanacağı hansıdır? 
—  Bu marşrut filan yerdän keçirmi? 
—  Siz täsadüfän filan qäsäbädän deyilsiniz ki? Oxşatdım. 
—  Siz täsadüfän filan vaxt filan mäclisdä iştirak etmämisiniz ki? 
—  Siz täsadüfän filankäsin qohumu deyilsiniz ki? Çox oxşarlığınız var. 
—  Bağışlayın älinizdäki qäzetä (kitaba) bir däqiqälik baxmaq olarmı? 
—  O gün eşitdim ki, filankäs Sizin qohumunuzdur. Onun xästäliyi nä yerdä qaldı? 
—  Bilmirsiz, Sizin şöbädäki filankäs bu gün işä çıxıbmı? 
Vä s. 
Bundan  älavä,  sual  onun  hansısa  bir  davranışına,  özünä,  xüsusiyyätinä,  geyiminä  vä s.  maraq  formasında  da  ola 
bilär. Mäs., bu cür: 
—  Bağışlayın, män dä neçä vaxtdır ki bu paltardan axtarıram, deyä bilmäzsiniz haradan almısınız?; 
—  Bağışlayın ki, istär-istämäz söhbätinizi eşidiräm, bayaq nä isä dünänki zälzälä baräsindä danışırdınız. Deyirsiniz 
ki, televiziyada onun baräsindä nä dedilär? 
—  Sirr  deyilsä  deyin,  näyä  görä  saatı  sol  yox,  sağ  qolunuza  taxmısınız?  (Bäzi  adamlar,  yolda  näyisä  yadlarına 
salmaları üçün evdän çıxarkän saatı sağ qoluna bağlayır – necä ki, barmağa sap bağlamaq mäsäläsi kimi). Vä s. 
Sualınıza täräf-müqabilin cavab  manerası, kontaktın effektliyinin vä  münasibätin baş tutub-tutmayacağının 
barometridir. Belä ki, täräf-müqabil sizä häväslä cavab verir vä hätta üräklä sizä kömäk etmäyä çalışır, mäsäläyä 
dönä-dönä qayıdıb, onu detallarına qädär sizä izah etmäk istäyirsä, demäli, artıq kontakt var vä bir az da iräliyä 
getmäk  olar.  Yox,  cavab  başdansovdu  verilir  vä  hätta  gözçevirmä  ilä  qarşılanırsa,  demäli,  mädäni  şäkildä  sizä 
bildirilir  ki,  «açıl  başımdan».  Belä  reaksiya  söhbätiniz  vä  ya  suallarınızla  täräfdaşı  yorduğunuz  mäqamda  da 
ortaya çıxa bilär ki, mänası yenä dä eynidir. 
Här halda, sual vasitäsilä tanış olmaq variantı cähdi üçün bir neçä «tählükäsizlik texnikası»: 
  Ävväla  –  sual  yalnız  vä  yalnız  konkret  olaraq  sizin  özünüzä  vä  ya  här  ikinizä,  o  cümlädän,  bütün  idaräyä,  ölkäyä, 
rayona vä s. aid mäsälä ilä älaqädar ola bilär, mäs., bu cür: 
—  Bağışlayın, män bugünkü iclasda iştirak etmädim. Bilmirsiniz, orada filan mäsälä ilä bağlı bir söz demädilär ki? 
—  Bağışlayın, bilmirsiniz bu avtobusun axırıncı dayanacağı hansıdır? Vä s. 
Birbaşa olaraq onun şäxsi häyatına vä ya şäxsi işlärinä aid suallar burada yolverilmäzdir – mäs., onun adını, ailäli 
olub-olmamasını,  buraya  nä  üçün  gäldiyini,  burada  kimi  gözlädiyini,  hansı  dayanacaqda  düşäcäyini  vä s. 
däqiqläşdirmäk mäqsädinä xidmät edän tipli suallar. 
 
kincisi  isä  –  heç  vädä  tanışlıq  mäqsädini  birbaşa  nümayiş  etdirmämäli.  Tanışlıq  burada  bütün  hallarda  hansısa 
mäqsädin äldä edilmäsi vasitäsi kimi çıxış etmälidir – mäs., näyisä öyränmäk, nädäsä kömäk istämäk vä s. variantları 
kimi; 
2) Tanış  olmağa  imkan  verän  daha  bir  metod  –  ondan  nädäsä  kömäk  istämäkdir.  Yuxarıdakı  metodun 
nisbätän genişmäzmunlu variantı olan bu halda – lazımi adamdan hansısa onun üçün cüzi  xarakter daşıyan bir 
mäsälädä  kömäk  istänilir,  bunun  sizin  üçün  necä  böyük  ähämiyyät  käsb  etdiyi  ona  izah  edilir.  Başqaları  üçün 
gäräkli olduğunu hiss etmäk, bäzän insana hava, su kimi vacib olur vä yerindän, vaxtından asılı olmayaraq, här 
käsin daxilindä alicänablıq göstärmäk, kimäsä äl tutmaq, himayädarlıq etmäk, könül sevindirmäk vä s. arzusu az 
da olsa olur. Hätta, än qäddar, qaniçän bäzi väzifä sahiblärinin yanına da, onun üçün çox cüzi xarakter daşıyan, 
sizin üçünsä häyati ähämiyyäti olan bir mäsälä ilä bağlı getdikdä (hansında ki, o, ümumiyyätcä, heç nä, hätta bir 
qäpik  pul  belä  itirmäyäcäyinä  ämin  olduğu  halda,  sizä  xeyir  vermäsi  ilä  öyünä,  mämnunluq  hissi  keçiräsidir) 
özünüifadä täläbatının täzahürü kimi o, istär-istämäz, öz böyüklüyünü göstärmäk duyğusu ilä bäzi adamlara sizin 
işinizlä bağlı nä isä göstäriş verir, qäzäblänir vä s.  nsani keyfiyyätlärini hälä tam itirmämiş adamlarda isä bu hiss 
yetärincädir. Täkcä küçä ilä gedärkän kimdänsä yol soruşulması hadisäsini yada salmaq kifayätdir ki, bu halda 
hätta ätrafdakılar da yaxınlaşıb nädäsä sizä kömäk etmäk üçün äl-qolla yol göstärir, ünvan başa salırlar. Deyilän 
tanışlıq aktında isä bu mäqsädlä, mäs., lazımi adam xarici dil müällimidirsä (müällimäsidirsä) hansısa kiçicik bir 
mätnin  mänasını  aydınlaşdırması  xahişi  ilä,  filan  kitabın  onda  olub-olmamasını  soruşmaq  bähanäsi  ilä, 
qonşudursa duz, ütü istämäk bähanäsi ilä vä s. säbäblä älaqäländirib yanına getmäk olar. 
Mäslähät istämäk, yuxarıdakı ilä bu variantın orta növmüxtälifliyidir; Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə