Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 

fikir isä, çox vaxt mübahisäyä säbäb olur, müqavimätlä qarşılaşır. Göndärişä älavä olunan täqdimatdan görünür 
ki, müällif gäncdir, hätta onun xüsusi ali tähsili dä yoxdur. Belä bir väziyyätdä onun yazdığı mäqalälärä, yürüt-
düyü mühakimälärä äsasän son däräcä iste’dadlı olduğu görünür. Müällifdä tädqiqatçı alimä xas olan xüsusiyyät-
lär  vardır.  O,  olduqca  müşahidäcil  vä  mä’lumatlıdır,  orijinal  elmi  täfäkkürä  malikdir.  Müällif  hadisälärä  yeni 
mövqedän baxmağı, onları müasir mäfhum vä vasitälärdän istifadä edäräk tählil etmäyi vä qiymätli näticälär çı-
xarmağı bacarır. Biz ona uğurlar arzu edirik». /Kafedra müdiri: psixologiya e.d. prof.B.Äliyev/. 
     
ADPU-nun Ümumi Psixologiya kafedrasının räsmi räyindän parça: 
«Cabbar  Mämmädovun  psixoloji  işläri  ilä  älaqädar  olaraq  onu  qeyd  etmäyi  vacib  sayırıq  ki,  yüksäk 
professionallıqla yazılmış bu işlärlä biz çoxdan tanışıq vä müsbät qiymätländiririk». /Kafedranın müdiri: prof. 
Äbdül Älizadä/ 
     
AMEA-nın  «Fälsäfä  vä  Siyasi-Hüquqi  tädqiqatlar  institutunun»  «Sosial  fälsäfä  vä  sosiologiya» 
şöbäsinin räsmi räyindän: 
«Cabbar  Mämmädovun  psixologiya  sa  sosiologiya  sahäsindäki  işlärinä  BDU  vä  ADPU-nun  müvafiq 
kafedralarından  verilän  räylärä  tam  şärik  olduğumuzu  bildiririk».  /Şöbä  müdiri:  fäls.e.d.  prof.  Äbülhäsän 
Abbasov/ 
     
« lk olaraq onu demäliyik ki, biz Cabbar Mämmädovun fälsäfä, psixologiya, fizika, mäntiq, dilçilik vä digär 
elm  sahälärindäki  ehtiraslı,  tämkinli,  zähmätkeş  alimä  xas  olan,  arqumentläşmiş  işläri  ilä  çoxdan  tanışıq.  Bu 
araşdırmaların bir oxucu, bir müällim kimi mäntiqi tählili bizä demäyä äsas verir ki, yüksäk intellektual säviyyäli 
bir tädqiqatçının sahilsiz fitri istedadı vä däqiq elmi-sintetik ümumiläşdirmäläri haqqında mütäxässis alimlärimiz 
daha  çox  söz  demälidilär  vä  buna  ciddi  zärurät  dä  vardır».  /BDU-nun  Fälsäfä  kafedrasının  räsmi  räyindän 
parça/. 
     
Elä  ilk  sätirlärdän  qeyd  etmäyi  vacib  hesab  edirik  ki,  Azärbaycan  dövlätçiliyinin  yeni  formalaşmağa 
başladığı,  cämiyyätimizdä  fäal  şäkildä  Qarabağ  probleminin  hälli  yollarının  araşdırıldığı  bir  vaxtda  Cabbar 
Mämmädovun bu kitabı çox vaxtında yazılmış, aktual mövzuya häsr olunmuş, dövlätçilik baxımından ähämiyyät 
käsb edä bilän däyärli äsärdir. Bir täräfdän, müällifin özünün Qarabağ müharibäsindä şäxsän iştirak etmäsi, digär 
täräfdän  isä,  psixologiyadan  tutmuş  fälsäfäyä,  fizikaya,  linqvistikaya,  mäntiqä  vä s.  qädär  olduqca  geniş 
diapazonda  zängin  mälumata  malik  olması  (bu  sahälärdä  xüsusi  äsärlärin  müällifi  olması)  ona  istär 
cämiyyätimizin  vä  istärsä  dä  insanlararası  münasibätlärin  bir  sıra  problemlärinä orijinal  bucaqdan  baxmağa  vä 
bunlara dair yeni fikirlär söylämäyä imkan vermişdir. 
Ümumi  halda,  biz  müällifin  elmi  fäaliyyäti  ilä  hälä  1998-ci  ildän  tanışıq.  O  zaman  onun  psixologiya 
sahäsindäki ilk kitabının materialları bizim kafedrada (BDU-nun psixologiya kafedrasında) müzakirä edilmiş vä 
kafedra  heyätinin  çox  yüksäk  qiymätini  almışdı.  Elä  o  vaxtdan  da  onun  çox  istedadlı,  orijinal  düşüncä  vä 
mühakimä  qabiliyyätinä  malik,  perspektivli  bir  gänc  olması  qänaätinä  gälmişdik.  Bu  müddätdä  fäaliyyätini 
uğurla  davam  etdiräräk  belä  bir  kitab  säviyyäsinä  gätirib  çıxarması  qänaätimizi  bir  daha  täsdiqlädi  vä  bizi 
sevindirdi.  Özü  dä  bu  inkişaf  täkcä  işin  kämiyyäti,  häcmi  mäsäläsinä  aid  olmayıb,  eyni  zamanda,  häm  dä 
keyfiyyätinä  aiddir.  Belä  ki,  müällifin  ävvälki  işläri  ilä  bugünkü  işini  müqayisä  etdikdä  onun  bu  müddätdä  nä 
qädär püxtäläşdiyinin, peşäkar bir säviyyäyä qalxdığının şahidi olmaq mümkündür. 
Bütövlükdä C.Mämmädovun bu kitabını bir növ psixoloji täsirlärin ensiklopediyası adlandırmaq olar. Belä 
ki, burada psixikaya täsir edän demäk olar ki, bütün növ metod, fänd vä vasitälär cämlänib, o cümlädän, texniki, 
kimyävi,  siyasi,  iqtisadi  vä s.  vasitälär  dä  daxil  olmaqla.  Lakin  müällif  täkcä  bu  metodları  sadäcä  olaraq 
pärakändä  şäkildä  sadalamaq  vä  izah  etmäklä  kifayätlänmir. Ävväla,  o, bütün bu  metodlar  arasında  än  ümumi 
qanunauyğunluqları  müäyyänläşdirmäyä  vä  bunun  äsasında  psixoloji  täsirlärin  sistemini  tapmağa  cähd  edir  vä 
demäk  olar  ki,  buna  da,  äsasän  nail  olur.  Belä  ki,  kitab  müällifin  «Davranış  vä  düşüncälärin  neyrostrateji 
proqramlaşdırılması  metodu»  adlandırdığı  orijinal  bir  täsir  aparatının  yaradılması  ilä  tamamlanır.  kincisi  isä, 
müällif  diqqätini  täkcä  näzäri  mäsälälärä  yönältmäyib,  eyni  zamanda,  izah  etdiyi  metodların  adi  häyatdan 
tutmuş, siyasätä vä härbi sferaya qädär olduqca geniş diapazonda tätbiq yerlärini dä araşdırır, izah edir vä än son 


www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 

halda, bütün bunlardan Azärbaycan dövlätçiliyinin gücländirilmäsi vä Qarabağ probleminin hälli mäsälälärindä 
necä  istifadä  etmäk  barädä  zäruri  näticälär  çıxarır.  Bütün  bunlar  da,  kitabın  häm  näzäri  vä  häm  dä  praktik 
baxımdan däyärliliyini vä dövlätçiliyimiz üçün ähämiyyät käsb edä biläcäyini göstärir. 
Müällif kitab  boyu  olduqca  geniş  diapazonda  problemlärä  toxunur.  Buraya  demokratiya,  qloballaşma  vä s. 
kimi müasir dünyada aktual olan mäsälälärin psixoloji baxımdan olan analizindän tutmuş, psixologiyanın özünün 
bir  sıra  problemlärinä  müällifin  orijinal  münasibäti  kimi  rängaräng  mäsälälär  aiddir.  Şäxsiyyätin  strukturunu 
«baş-beyin  yarımkürälärinin  funksional  asimmetriyası»  näzäriyyäsinin  prinsiplärinä  istinadän  dörd  säviyyäyä 
ayıraraq  tädqiq  etmäk,  bütün  kitab  boyu  aparılan  täsnifatların  da  bu  prinsipä  uyğunlaşdırılması,  motivlär 
näzäriyyäsi,  täläbatlar  näzäriyyäsi,  tälqin  näzäriyyäsi  vä b.  barädä  olan  müällifin  orijinal  mülahizäläri  vä b. 
kitabda  deyilän  kateqoriyadan  sonunculara  aid  olan  nümunälärdändir.  Älälxüsus,  müällifin  düşüncä  vä  yazı 
üslubunda  olan  olduqca  güclü  mäntiqilik  vä  sistemlilik,  ona  istänilän  problemä  yetärincä  ähatäli  näzär  sala 
bilmäyä vä onlardan obyektiv näticälär çıxara bilmäyä imkan verir. 
Deyildiyi  kimi,  kitabın  bütün  mahiyyäti,  müällifin  «Davranış  vä  düşüncälärin  neyrostrateji 
proqramlaşdırılması metodu» adlandırdığı yeni bir psixoloji täsir aparatının yaradılması ilä tamamlanır. Müasir 
Qärbdä aktual olan «Neyrolinqvistik proqramlaşdırma» metoduna alternativ kimi yaradılan bu yeni aparatın bir 
sıra  mäqamları  mübahisä  doğura  bilsä  dä,  lakin  «neyrolinqvistik  proqramlaşdırma»  (NLP)  metodu  ilä 
müqayisädä  daha  geniş  tätbiq  dairäsinä  malik  olmasına,  universallığına,  sistemliliyinä,  ähatäliliyinä, 
praktikliyinä  vä  metodiki  älverişliliyinä  görä  onu  ähämiyyätli  bir  psixoloji  täsir  aparatı  kimi  qäbul  etmäk 
mümkündür. Müällifin bütün kitab boyu maksimum ümumiliyä, sistemliliyä meyl etmäsi, burada da ona här bir 
situasiya vä här bir obyekt üçün yararlı ola biläcäk universal bir aparat yaratmağa imkan vermişdir. Bu aparatın 
mäzmununu izah edärkän müällifin adi häyati situasiyalara nisbätän dünyanın härb vä siyasät tarixindän seçilän 
nümunälärä  üstünlük  vermäsi,  onun  tätbiq  mexanizmini  izah  edärkän  Azärbaycan  dövlätçiliyini  vä  Qarabağ 
müharibäsini  nümunä,  hädäf  kimi  äsas  götürmäsi  ayrılıqda  bu  aparatın  vä  bütövlükdä  kitabın  däyärini  vä 
aktuallığını qat-qat artırır. 
Elä bilirik ki, än azı, kitabda kimlärin nä vaxt öz düşmänlärinä heç bir müharibäsiz-filansız vä ya minimal 
qüvvä särfi hesabına, yalnız psixoloji fändlärin kömäyi ilä necä qalib gälmäsinä dair müällifin dünyanın siyasät 
vä härb tarixindän seçäräk cämlädiyi nümunälär, Qarabağ probleminin hälli yolları üzärindä düşünän här bir käsä 
zängin  düşüncä  materialı  vermäk  vä  bu  sahädä  yeni  säpkili  konsepsiyaların  yaranmasını  stimullaşdırmaq 
baxımından  çox  ähämiyyät  käsb  edä  bilär.  Häläliksä,  müällif  özü  «Soyuq  müharibä  aparmaq  metodları»  adı 
altında bu säpkili konsepsiyaların çox gözäl nümunälärindän birini yaradıb. 
Qeyd  etmäliyik  ki,  C.Mämmädovun  bu  kitabı  qüsurlardan  da  xali  deyil,  onda  mübahisä  doğura  biläcäk 
mäqamlar  da  yetärincädir.  Lakin  biz  detallar  säviyyäsindä  olan  bu  nüansları  qabartmaqla  kitabın  ümumi 
ähämiyyätinä  heç  bir  xäläl  gätirmäk  istämäzdik.  Älälxüsus  da,  müällifin  yaradıcılığının inkişaf  dialektikası  ilä 
yaxından tanış olduğumuzdan, äminik ki, o özü gäläcäkdä bu qüsurları görüb aradan qaldıracaq. 
Ümumilikdä, kitab mäzmunludur, aktual mäsälälärä häsr olunub, dövlätçilik baxımından çox ähämiyyät käsb 
edä bilär, orijinaldır, ähatälidir, yaşından vä peşäsindän asılı olmayaraq här käs üçün maraqlı vä gäräkli ola bilär. 
Müällif  son  däräcädä  istedadlıdır,  olduqca  müşahidäcil  vä  mälumatlıdır,  orijinal  elmi  täfäkkürä  malikdir. 
Onda näzäriyyäçi alimä xas olan nadir xüsusiyyätlär vardır. O, hadisälärä yeni mövqedän baxmağı, onları müasir 
mäfhum vä vasitälärdän istifadä etmäklä tählil etmäyi vä onlardan qiymätli näticälär çıxarmağı bacarır. Biz ona 
öz gäläcäk fäaliyyätindä uğurlar arzu edirik. 
 
.Ä.Seyidov 
psixologiya e.n., dosent. 
R.Ä.Cavadov 
psixologiya e.n., dosent. 
M.V.Väliyev 
psixologiya e.n., dosent.
 
 Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə