Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.

səhifə35/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
47 
d)  Fikrinizi  tam,  düzgün  ifadä  etmädiyinizi  iddia  edin  vä  ‘‘däqiqläşdirmäk’’  mäqsädi  ilä  ävvälki  fikrinizä  bäzi  yeni 
ştrixlär älavä etmäk adı ilä ona tamam yeni bir mäna verin; 
e)  Täräfdaşın  sizin  fikrinizi  düzgün  başa  düşmädiyini  iddia  edin  vä  eyni  qayda  ilä  bäzi  yeni  ştrixlärlä  onu 
‘‘däqiqläşdirmäyä’’, ‘‘daha aydın ifadä etmäyä’’ çalışın vä yenä dä eyni qayda ilä  onu tanınmaz görkämä, sizä lazım olan 
formaya salın; 
f)  Müddäanı  «genişländirmäk»  prinsipindän  istifadä  edin.  Bu  fänd  zamanı  ävvälki  mövzuya  näzäräçarpmadan  digär 
bir mövzu da daxil edilir vä diqqät yavaş-yavaş äsas mövzudan yayındırılıb, ikinci mövzuya cälb edilir. Mäs., aşağıdakı iki 
dialoqda olduğu kimi: 
  Bir siyasätçi ilä bir jurnalistin söhbätindän: 
—  Ägär siyasät bir şahmat oyununa bänzädilärsä, siz özünüzü burada hansı fiqura bänzädärdiniz? 
—  Män fiqur yox, oyunçuyam. 
—  Yaxşı, bäs ägär siz oyunçusunuzsa, onda fiqurlarınız kimlärdir? 
—  Kimlär  yox,  nälär.  Adätän  plastmasdan  hazırlayırlar,  bäzän  taxtadan  da  olur.  Ümumiyyätcä,  män  oyun  zamanı 
fiqurların nädän hazırlanmasına fikir vermiräm... 
  Bir filosofla iki qadının söhbätindän: 
—  Siz bilän bu müharibä nä ilä qurtaracaq? 
—  Yäqin ki, sülhlä qurtarar. 
—  Aydındır, bäs onda qalib gälän hansı täräf olacaq? 
—  Yäqin ki, hansı täräf daha güclüdürsä, o da qalib gäläcäk. 
—  Bäs, siz özünüz hansı täräfä üstünlük verirsiniz? 
—  Män än çox şokoladlı torta üstünlük veriräm, älälxüsus da, üstü qoz fındıq läpäsi ilä bäzädilmişinä. 
Yekunda qadınlar mämnun halda filosofa täşäkkür edib, gälän däfä ona mütläq belä bir tort bişirib gätirmäyä söz 
veräräk ayrılırlar. 
     
III.2.5. CAVABDAN DIPLOMATIKCÄSINÄ NECÄ YAYINMALI 
Bütün  bunlardan  sonra,  yekunda  häm  dä  cavabdan  yayınmağın  üsulları  barädä.  Belä  ki,  sizin  özünüzä  dä 
särfäsiz suallar verä bilärlär vä deyäcäyiniz istänilän fikrin sizin äleyhinizä yozula bilinäcäyindän ehtiyat edib, 
cavab labirintindä dolaşıb qala bilärsiniz. Bäs, onda nä etmäli? 
a)  Mövzuya älavä mövzu daxil edib (yäni «söz arasına söz qatıb»), diqqäti getdikcä onun üzärinä yönäldin. Mäs., bu cür: 
«Yeri gälmişkän qeyd edim ki, o vaxt filan hadisä mänä bundan daha çox täsir etmişdi», «Siz soruşduğunuzdan daha 
maraqlı  olanı  budur  ki,..»,  «Hä,  elä  äsas  olanı  budur,...»  vä s.  Yaxud,  «Yaxşı  yadıma  saldınız»  deyib,  bayaqkı 
söhbätlärdän hansısa birinä qayıdın vä ona bäzi älavä-düzäliş etmäklä, diqqäti bu istiqamätdä yönältmäyä çalışın; 
b)  «Bir qädär sonra  bu mäsäläyä ätraflı şäkildä  qayıdacağıq»  – deyib, mäsäläni täxirä salın  vä sonra da, hämişälik itirib-
batırın; 
c)  Cavabı  müxtälif  tabular,  yasaqlarla  älaqäländirin.  Mäs.,  bu  cür:  «Bu,  çox  şäxsi  mäsälädir  vä  män  bunun  geniş 
müzakiräyä çıxmasını istämiräm», vä ya bu cür: «Bilirsiniz, belä şeylär barädä näinki danışmaq, hätta düşünmäk belä 
mänim  täbiätimä  ziddir»,  yaxud  da  zarafatla  bu  cür:  «Bu,  çox  ‘‘mäxfi’’  informasiyadır».  Eyni  qayda  ilä,  onu 
açıqlamağın  hälä  vaxtının  çatmadığını,  bunun  zamana  ehtiyacı  olduğunu  vä s.  bildirmäk  dä,  bu  qäbildän  olan 
cavablardandır; 
d)  Sualı ondan daha çätin olan digär bir sualla qarşılayın vä hücumu onun öz üzärinä yönäldin. Mäs., bu cür: «Bäs, siz bu 
sualı filan vaxtı niyä vermirdiniz?», «Bäs, siz özünüz bu barädä nä düşünürsünüz (fikirdäsiniz)?», «Siz näyä görä bunu 
bilmäyä belä can atırsınız?» vä s; 
e)  Sualı säviyyäsiz hesab edib, belä cılız şeylärä vaxt itirmäyi özünä yaraşdırmadığınızı bäyan edä bilärsiniz: «Sän yazığın 
ağlına bundan daha yaxşı sual gälmir?» vä ya «gälä bilmäz!»; 
f)  Cavabdan birbaşa olaraq qaça vä ya sual kiminsä bir başqasının üstünä yönäldä bilärsiniz. Mäs., bu cür: «Bu, filankäsin 
sahäsinä aid mäsälädir vä elä onun özündän dä soruşun», vä ya: «Mänim diskussiya (polemika, bazar...) açmağa vaxtım 
yoxdur», yaxud:  «Xahiş ediräm mövzuya (söhbätä) birbaşa aidiyyatı olmayan suallar vermäyäsiz» vä yaxud: «Bu cür 
suallara bir başqa vaxtda täklikdä cavab veräräm» vä s..; 
g)  Sualı täkrar soruşub, bu müddätdä onu başdan etmäyin yollarını götür-qoy etmäk üçün vaxt qazanın; 
h)  Nähayät,  istänilän  sualdan  yayınmağın  daha  bir  vä  än  käsä  metodu  –  «yadımdan  çıxıb»  demäkdir.  Bu,  mähz  elä  bir 
cavabdır ki, hätta cinayät mäcällälärindä dä, ona qarşı heç bir maddä näzärdä tutulmur, hansı ki, cavabdan yayınmağın 
digär üsullarına, eläcä dä, yalan ifadäyä görä, qanunla cinayät mäsuliyyäti näzärdä tutulur. 
     
III.2.6. MÖVCUD MÜNASIBÄTI QORUYUB SAXLAMAĞA VÄ DAHA DA INKIŞAF 
ETDIRMÄYÄ IMKAN VERÄN QAYDALAR 
Qadınlar  üçün:  kişilärlä  (äriniz,  sevgiliniz,  dostunuz,  tanışınız,  iş  yoldaşınız  vä b.  ilä)  mövcud  münasibäti 
qoruyub saxlamağın, vä daha da inkişaf etdirmäyin universal formulu bundan ibarätdir:  


www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
48 
Heç vädä, heç bir sahädä kişinin sizdän vä ya kimdänsä aşağı olduğunu, vä ya özünüzün, yaxud kiminsä 
ondan üstün olduğunu, vä ya ümumiyyätcä, onun nädäsä qüsuru olduğunu ona göstärmäyä, sübut etmäyä vä 
ya belä düşündüyünüzü ona bildirmäyä çalışmayın. 
nsan  psixologiyasının  belä  bir  maraqlı  xüsusiyyäti  mövcuddur:  nsanlar  onlara  yaradılan  imicä  uyğun 
olmağa çalışırlar. Ägär siz kimdäsä daim qara täräfläri görüb, vaxtaşırı onun mänfi xüsusiyyätlärinä diqqäti cälb 
etsäniz, tänqid etsäniz, hämin şäxs dä,  vecsizläşäcäk vä elä hämişä sizin yanınızda belä  cähätlärini göstäräcäk. 
Çünki  onun  fikrincä  siz,  onsuz  da,  yaxşını  görmäyi  bacarmırsınız.  Äksinä,  ondakı  yüzlärlä  mänfilikläri  bir 
känara qoyub, 5-3 müsbäti görüb, bunu qiymätländirsäniz, o daim özündä yeni-yeni müsbät xüsusiyyätlär tärbiyä 
edib, sizä nümayiş etdirmäyä çalışacaq. Kişilärlä münasibätdä dä bunu näzärä alın. ++ 
Heç vaxt kişinin sizin yanınızda alçalmasına imkan vermämäli, alçalsa da därhal bäraätländirmäli, onu haqlı 
bildiyinizi ona çatdırmalı vä özünüz täräfinizdän dä elä häräkät etmäyin ki, kişini belä bir väziyyätä salsın. Bir 
sözlä, heç vaxt onun sizin näzärinizdä alçaldığını ona hiss etdirmämäli vä onun özünün dä sizin yanınızda özünü 
bu väziyyätdä hiss etmäsinä ona äsas vermämäli. Mäsälän, küçädä sizin yanınızda bir-neçä näfär onu döyürlärsä 
bunda  onun  özünün  günahkar  olduğunu,  ona  görä  sizin  dä  az  qala  problemä  düşäcäyinizi  bäyan  etmäk,  onu 
mäzämmät etmäk, ittiham etmäk birdäfälik onun sizdän soyuyub uzaqlaşmasına gätirib çıxaracaq. Äksinä, bunun 
äväzindä,  onun  üst-başını  tämizläyä-tämizläyä,  yaylıqla  üz-gözünün  qanını  silä-silä  o  äclafların  täkbätäkliyä 
cäsarätläri çatmayıb nakişi kimi üçünün bir näfär üstünä düşdüyünü, birinci yumruğu qäfildän vurduqlarından, 
hälä yaxşıdır onun özünü o qädär dä çox itirmädiyini bildirmäk, hätta ägär äl-qolunu tärpädändä kiminsä üzünä, 
gözünä  toxunubdusa  belä  mäqamları  yada  salıb  därhal  bu  cür  qabartmaq  ki,  «Afärin,  läzzät  elädi  mänä  sän  o 
uzundrazın  sifätinä  yumruq  ilişdirändä»  vä  ya  «Bilirsän,  o  älindä  täsbeh  oynadanın  gözünün  altına  vurduğun 
yumruq nä äla tutdu?. Ondan sonra bir saat äli gözündä qaldı», yaxud «O sarıpişiyäoxşayan oğlanın köynäyinin 
cırılması  mänä  läzzät  etdi.  Yaman  pis  gündä  qoydun  onu.  ndi  evinä  nä  üzlä  gedäcäk?»  vä s.  vä i.a.  väziyyäti 
ämälli-başlı düzäldäsidir. Kişilär yalnız o qadının häyatında qähräman kimi yaşamağa meyl edirlär, hansıların ki 
özläri onları mähz qähräman kimi qäbul edir. Qoy o bilsin ki, siz onu heç dä qorxaq kimi täsävvür etmirsiniz vä 
belä qäbul edirsiniz ki, normal kişi kimi o bu väziyyät üçün mümkün olan här şeyi edib. Sadäcä, väziyyät onun 
xeyrinä deyildi. Vä än nähayätdä dä, bu söhbäti birdäfälik burada bağlayıb, bir dä o hadisäni yada salmamalı vä 
başqa heç yerdä dä bu mäsälä barädä heç nä danışmamalı.  stänilän qadının, älälxüsus sevimli qadının yanında 
bu väziyyätä düşmäk istänilän kişi üçün ölümdän dä betär olduğu halda, bu väziyyätdä sizin taktlılığınız, äksinä, 
sizi daha da yaxınlaşdırıb doğmalaşdırar, münasibätlärinizi platonik bir säviyyäyä qaldıra bilär. 
Kişi çox säviyyäsiz ola bilär, hamı täräfindän araya qoyula bilär. Lakin bu hälä o demäk deyil ki, siz dä ona 
mähz  bu  cür  münasibät  bäslämälisiniz.  Ägär  siz  onu  älä  gätirmäk  vä  ya  äldä  saxlamaq  istäyirsinizsä,  hamının 
görüb qabartdığı eyiblärini görmämäzliyä vurmalısınız. 
Bir  sözlä,  yadda  bir  şeyi  saxlamalı  ki,  kişilär  hämişä  yalnız  o  qadının  yanına  qaçırlar,  ona  meyl  edirlär, 
hansıların ki yanında özlärini äsl kişi kimi hiss edirlär vä ya hansı qadınlar ki, onlara öz kişiliklärini hiss elätdirä 
bilir. 
Hämçinin kişilärlä münasibätdä, älälxüsus, pul mäsäläsindä son däräcä ehtiyatlı olmalı. Belä ki, mäs., maddi 
väziyyäti o qädär dä yaxşı olmayan kişini, üstündä olan, imkanı çatandan artıq mäbläğdä pul xärclämäyä vadar 
etdikdä, vä ya täsadüfän onun sizin yanınızda cibiboş olmasının üzä çıxması, istänilän kişinin mänliyinä olduqca 
güclü zärbädir vä bundan sonra o, sizinlä göz-gözä gälä bilmädiyindän, hämişälik sizdän uzaq qaça bilär vä sizä 
qarşı münasibätdä vecsizläşä bilär. Hämçinin, imkanı nisbätän yaxşı olan kişini lazım olandan bir qädär çox pul 
xärclämäyä  vadar  etdikdä,  o  gec-tez  sizinlä  münasibätä  alver  mäsäläsi  kimi  baxasıdır  vä  sizin  istänilän 
sämimiyyätinizä şübhä ilä yanaşıb, här qayğınızın tämännalı olduğunu qärarlaşdırası, hätta mümkündür ki, son 
näticädä özünün istismar edildiyini düşünüb sizdän uzaqlaşasıdır. Bir sözlä, istänilän halda pul mäsäläsinin izläri 
münasibätlärä ciddi täsir göstärib, onu pak, platonik mäcradan haradasa sırtıq bir müstäviyä keçirir. 
Kişilärlä dilläşmäyä, ondan çox şey bildiyinizi vä ya onun qammaz olduğunu sübut etmäyä ++++ 
sizdän onun üçün istifadä Amazonka olmamalı++ 
Här mäqamda onu başadüşän qadın olduğunuzu nümayiş etdirmäli, problemlärinä hässaslıqla, canıyananlıqla 
yanaşmalı.  Heç  vaxt  onunla  ünsiyyätdän,  onun  hansısa  mäsälä  baräsindäsä  söhbätindän  bezdiyinizi  bäyan 
etmämäli. Äksinä, mänasız da olsa istänilän söhbätinä maraqla qulaq asmalı. 
Hätta seksual mäsälälär kimi sizin üçün ähämiyyät käsb edän bir mäsälädä dä, onun hansısa bacarıqsızlığını 
vä  ya  qabiliyyätsizliyini  sezä  bilärsiniz.  Bu  mäsälä  sizin  üçün  son  däräcä  ciddi  ähämiyyät  käsb  edirsä  dä,  siz 
sadäcä  olaraq,  bunu  görmämäzliyä  vurmalısınız.  Yalnız  bu  zaman  o  sizin  heç  kimä  bänzämädiyiniz,  hamıdan 
färqländiyiniz qänaätinä gälib, sizin simanızda öz arzularının qadınını, äsl onu başa düşän, onu qiymätländirmäyi 
bacaran sirdaşını, dostunu görmäyä başlayacaq. 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   124


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə