Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə63/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
79 
deyil. 
Hämçinin,  härbi  ämäliyyatların  başlanmasına  cämisi  bir-neçä  saat  qalmış  Ey-Bi-Si  telekanalının  müxbiri  ABŞ 
Milli Tählükäsizlik Şurasının ekstern iclası barädä mälumat verdi: « rak qoşunlarının Küveytdän çıxması üçün verilän 
möhlätin  bitmäsi  tarixi  hälä  ABŞ-ın  avtomatik  olaraq  müharibäyä  qoşulması  demäk  olmayacaq».  Bundan  älavä,  bir 
ABŞ  informasiya agentliyi älinä  keçän bäzi  «mäxfi  mänbälärin»  informasiyasına äsasän däqiqläşdirdi  ki, C.Buş  hälä 
rakla  müharibä  barädä  qäti  qärar  qäbul  etmäyib  vä  «här  yeni  gün  müharibänin  qarşısını  almaq  vä  sülh  yolu  tutmaq 
üçün Bağdada yeni şanslar verir». 
Bütün bu ämäliyyatların näticäsi barädä isä sonradan müxtälif ölkälärin mätbuatı aşağıdakıları yazırdılar: «Här şey 
ağlagälmäz däräcädä gözlänilmäz baş verdi. S.Hüseyn vä onun ätrafındakılar demäk olar ki, hücumun ilk beş saatında 
şok vä çaşqınlıq içärisindä oldular. ABŞ-ın härbi-siyasi rähbärliyinin bu täbliğat aksiyasının effekti göz qabağındadır» 
(Suriyanın «As-Saura» qäzeti). «Ägär bir vaxtlar müharibä zamanı cänab general «QIŞ» barädä çox danışılırdısa, indi 
artıq  cänab  general  «MÄTBUAT»  barädä  danışmağın  vaxtı  çatmayıbmı  –  hansının  ki,  rolunun  Fars  körfäzindäki 
ordudan daha artıq olduğu indi hamıya mälumdur» (Fransanın «Arme-dojurdyui» («Ordu bu gün») jurnalı)

Haşiyä kimi sonda qeyd edäk ki, artıq indi däqiq mälumdur ki, härbi ämäliyyatların 17.01.1991 tarixdä başlanacağı 
ilä älaqädar qärar NATO-da hälä 1990-cı ilin dekabr ayından qäbul olunmuş vä axıra qädär dä däyişdirilmämişdi. 
  Bundan  älavä,  burada  härbi  ämäliyyatların  başlanmasından  sonra  yerüstü  hücumların  häqiqi  istiqamätini  azdırmaq 
mäqsädilä tätbiq edilän digär bir sıra effektiv informasiya manipulyasiyaları barädä: 
Küveytä  däniz  täräfdän  irimiqyaslı  hücum  olunacağı  barädä  inandırıcı  illüziya  yaratmaq  işinä  bütün  ämäliyyat 
boyu  xüsusi  ämäk  särf  olunurdu.  O  cümlädän,  bu  mäqsädlä  hämin  istiqamätdä  olduqca  böyük  sayda  däniz  piyada 
qoşunları vä desant-hücum vasitäläri yerläşdirilmiş, Säudiyyä Äräbistanı vä Yämän sahillärindä, piyada äleyhinä olan 
minalar  basdırılmış  sahälärdän  keçmäk,  döyüş  meydanını  älä  keçirmäk,  düşmän  ölkänin  nisbätän  därinliklärindä 
ämäliyyat  aparmaq  vä s.  mövzulu  geniş  härbi  tälimlär  keçirilir  vä  bütün  bunların  Qärb  vä  Äräb  mätbuatında  geniş 
işıqlandırılmasına, televiziya  kanalları ilä açıq nümayiş etdirilmäsinä heç bir maneçilik törädilmirdi. Mätbuata tez-tez 
bu birläşmälärin aparacağı ämäliyyatı havadan dästäklämäk mäqsädilä, ona xüsusi aviasiya bölmäläri ayrıldığı barädä 
informasiyalar «sızdırılırdı». 
Bütün  bunların  näticäsi  ondan  ibarät  oldu  ki,  ämäliyyatların  ilk  gününäcän  rak  burada  özünün  beş  yaxşı  tächiz 
olunmuş diviziyasını yerläşdirmäyä mäcbur oldu, hansı ki, häqiqi hücum  rakın bu baxımdan, än zäif nöqtäsi olan Qärb 
täräfindän planlaşdırılmışdı vä buradan da edildi. Ämäliyyatın ortalarında qäfildän qäzetlär säs-säsä düşdülär ki, artıq 
bir-iki günä bu ärazidän ämäliyyatın başlanacağı barädä «mötäbär informasiyalar» äldä ediblär. O cümlädän, Britaniya 
teleradiokompaniyası «Bi-Bi-Si» guya, hansısa bir mötäbär mänbädän ABŞ däniz qüvvälärinin Fars körfäzindä hansısa 
bir  adanı  älä  keçirdiyi  vä  indi  dä  öz  desant-hücum  vasitälärini  Küveyt  sahillärinä  doğru  irälilädir.  Bütün  bunların 
näticäsindä  rak  oraya  älavä olaraq daha iki  yüksäk döyüş qabiliyyätli diviziyasını  göndärdi  ki, ümumi şäkildä  yeddi 
yüksäk döyüş qabiliyyätli diviziya axıra qädär burada fäaliyyätsiz väziyyätä salındı. 
Yerüstü  ämäliyyatların  ilk  märhäläsindä  ABŞ  diviziyalarından  biri  däniz  täräfdän  irimiqyaslı  hücum  görüntüsü 
(imitasiyası)  yaratdı.  Cavab  olaraq  rakın  bu  äraziyä  olduqca  böyük  qüvväsini  topladıqdan  sonra,  därhal  da  yerini 
däyişib, qärb täräfdän häqiqi döyüş ämäliyyatlarına qoşuldu. 
Hämçinin, Säudiyyä Äräbistanında cämläşdirilmiş  qüvvälärin mümkün ämäliyyat  planının müxtälif variantlarının 
mätbuatda  açıq  diskussiya  obyektinä  çevriltdirilmäsi  dä,  yerüstü  hücumların  häqiqi  istiqamätini  azdırmaq  işindä 
olduqca  böyük  rol  oynadı  (Müharibädä  psixoloji  metodların  konkret  tätbiqi  ilä  älaqädar  älavä  olaraq  bax:  burada, 
sähifä 53, 62, 64, 71, 71, 78, 118, 127 vä s.-ä). 
 
   
IV.2.3. SANKSIYA 
 
« nsanları yaxından tanıdıqca heyvanlardan daha çox xoşum gälmäyä başlayır» 
Hitler 
 
 IV.2.3.1. 
M
M
Ü
Ü
S
S
B
B
Ä
Ä
T
T
 
 
S
S
A
A
N
N
K
K
S
S
I
I
Y
Y
A
A
L
L
A
A
R
R................................................80 
 IV.2.3.2. 
M
M
Ä
Ä
N
N
F
F
I
I
 
 
S
S
A
A
N
N
K
K
S
S
I
I
Y
Y
A
A
L
L
A
A
R
R ...................................................81 
 IV.2.3.2.1. 
P
P
s
s
i
i
x
x
i
i
 
 
d
d
i
i
v
v
e
e
r
r
s
s
i
i
y
y
a
a...................................................................82 
 IV.2.3.2.2. 
S
S
i
i
y
y
a
a
s
s
i
i
-
-
i
i
n
n
z
z
i
i
b
b
a
a
t
t
i
i
 
 
d
d
i
i
v
v
e
e
r
r
s
s
i
i
y
y
a
a....................................................83 
 IV.2.3.2.3. 
q
q
t
t
i
i
s
s
a
a
d
d
i
i
 
 
d
d
i
i
v
v
e
e
r
r
s
s
i
i
y
y
a
a...............................................................83 
 IV.2.3.2.4. 
H
H
ü
ü
q
q
u
u
q
q
i
i
 
 
d
d
i
i
v
v
e
e
r
r
s
s
i
i
y
y
a
a...............................................................87 
 IV.2.3.2.5. 
T
T
e
e
x
x
n
n
i
i
k
k
i
i
 
 
d
d
i
i
v
v
e
e
r
r
s
s
i
i
y
y
a
a ..............................................................87 
 IV.2.3.2.6. 
H
H
ä
ä
r
r
b
b
i
i
 
 (fiziki) 
t
t
ä
ä
z
z
y
y
i
i
q
q ....................................................91 
 IV.2.3.2.6.1. Psixotron silahlar ...........................................................92 
 IV.2.3.2.6.2. Psixotrop preparatlar......................................................94 
 IV.2.3.2.6.3. Partlayıcı maddälär (eksplozivlär): ......................95 
 IV.2.3.2.6.4. Kimyävi silahlar.............................................................96 
 IV.2.3.2.6.5. Bioloji (bakterioloji) silahlar ...............................96 
 IV.2.3.2.6.6. Tektonik silahlar ............................................................96 
 IV.2.3.2.6.7. Genetik silahlar..............................................................97 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə