Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.

səhifə74/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
94 
beyninä, onların özünün xäbäri olmadan, müxtälif radiostansiyaları dinlädiyi mäqamda da yeridilä bilir. 
Sülhmäramlı mäqsädlär üçün bu metoddan hazırda sürätli xarici dil öyränmä metodu kimi aktiv istifadä olunur. Qeyd 
edäk ki, adi hipnozda olduğu kimi bu metodun da bädäl-hipnoz (posthipnoz) deyilän xüsusi müräkkäb variantı mövcuddur 
ki, bu halda tälqin bir növ xüsusi kodlar vasitäsi ilä häyata keçirilir. Bunun üçün individ vä  ya  kütläyä här hansı bir fikir 
tälqin edildikdän  sonra bu  onun  beynindä xüsusi  «parolla» blokirovkalandırılır.  Belä  ki,  onun beyninä  här hansı  daha bir 
işarä  tälqin  edilir  ki,  sonradan  tälqin  obyekti  olan  färd  vä  ya  kütlä  äsas  tälqin  materialını  yalnız  bu  işarä  –  kodla 
rastlaşdıqdan  sonra  xatırlayır  (bu  material  onun  beynindä  ondan  sonra  aktivläşir)  vä  özündän  asılı  olmayaraq  icrasına 
başlayır. Bunun geniş yayılmış variantı vaxtdan parol vasitäsi kimi istifadä etmäkdir. Belä ki, bu halda obyektä tälqin edilir 
ki, tapşırığı filan müddät sonra vä ya ümumiyyätcä, filan vaxt icra et. Tälqin olunan vaxt çatdıqda assosiativ olaraq tälqin 
materialı  aktivläşir.  Bunun  äväzindä  här  hansı  bir  hadisädän,  şäkildän,  räqämdän  vä s.-dän  istifadä  taktikası  da  geniş 
yayılmış  metodlardandır  ki,  bu  zaman  zäruri  komanda  bunlarla  blokirovkalandırılır.  Komanda  yalnız  obyektin  hämin  bu 
hadisä,  şäkil,  räqäm  vä s.-lä  rastlaşmasından  vä  ya  qäsdän  rastlaşdırılmasından  sonra  aktivläşir  (älavä  olaraq  bax: 
burada, säh. 63–66); 
b) ‘‘V-666’’ virusu
: Beyinin fäaliyyätini käskin keçidlärlä (sıçrayışlarla) passivläşdirib, aktivläşdirän, bununla da beyin 
damarlarında spazma yaradaraq ölüm törädän kompüter virusudur. Son 10 il ärzindä Rusiyada minlärlä adamın bu virusdan 
öldüyü qeydä alınıb. Virusun, älälxüsus rusdilli proqramlarda, özü dä äsasän siyasät, härb vä iqtisadiyyatın idaräçiliyinin ali 
orqanlarında  istifadä  olunan  proqramlarda  aşkarlandığı  qeyd  edilir  («666»-nın  blis  räqämi  olduğunu,  yäqin,  oxucu 
bilmämiş deyil); 
c) ‘‘Pokemon’’  virusu:  Qırmızı  işığın  saniyädä  10-3030  tezlikli  titräyişläri  dä  beyin  damarlarının  spazmasını  törädib, 
huşun itmäsi vä boğulma kimi näticälärä gätirib çıxardığı müäyyänläşdirilib. Äsasında bu prinsipin dayandığı bu virus da, 
yuxarıdakı här iki virus kimi, istär kompüter vä istärsä dä adi televiziya ekranları vasitäsilä yayımlana bilir. Mäs., 01.12.199 
tarixdä qäfildän eyni gündä Yaponiyanın xästäxanalarına epileptik tutmalarla 700-dän çox uşaq daxil oldu ki, sonradan bu 
uşaqların  hamısının  hämin  gün  televiziyada  «Pokemon»  (‘‘Cib  ifriti’’)  adlı  cizgi  filminä  (multfilmä)  baxdıqları 
müäyyänläşdirildi. Sän demä, multfilmin lentindä mähz deyilän bu virus var imiş; 
d) Bu qäbildän olan sair növ viruslar: Deyilänlär, älälxüsus vizual kanallarla beyinä ötürülän texniki virus növläri idi. 
Bundan älavä, insanın digär hissiyyat orqanları vasitäsilä, o cümlädän, eşitmä, iybilmä, dadbilmä, lamisä, eläcä dä, istiliyi, 
elektrik  vä  maqnit  sahälärini,  qravitasiyanı  (täcili)  vä s.  hiss  edän  kanallarla  da,  ätraf  dünyadan  aldığı  siqnalların  bu 
xarakterli  kombinasiyasını tapmaq üzärindä xüsusi tädqiqatlar  gedir  ki,  onlar psixika üçün  virus xarakteri  käsb edib,  onu 
idarä  etmäyä  vä  ya  mähv  etmäyä  imkan  vermälidir.  Daktil  kanal  (lamisä)  üçün  aqupunktura  (iynäbatırma)  vä  nöqtä 
masajının bu kateqoriyadan olan xüsusi variantları artıq tapılıb (yäni bu prinsiplä konkret meridianlar üzrä orqanizmin ayrı-
ayrı  nahiyälärindäki  sinir  ucluqlarına  vä  ya  belä  deyilsä,  aktiv  zonalarına,  müäyyän  proqram  ardıcıllığı  ilä  täsir 
göstärmäklä ciddi psixi effektlär äldä etmäk mümkün olur). «25-ci kadr effekti» metodu ilä beyinä ötürülän vizual virusun 
säs  üçün  xüsusi  modifikasiyasının  artıq  yaradıldığı  isä  yuxarıda  qeyd  olunmuşdu.  Hazırda  här  iki  variantın 
täkmilläşdirilmäsi, eläcä dä, digär hiss kanalları ilä qäbul edilän siqnalların bu cür virus säciyyä daşıyan növlärinin axtarışı 
istiqamätindä aktiv iş gedir. 
I
I
V
V
.
.
2
2
.
.
3
3
.
.
2
2
.
.
6
6
.
.
2
2
.
.
 
 
P
P
s
s
i
i
x
x
o
o
t
t
r
r
o
o
p
p
 
 
p
p
r
r
e
e
p
p
a
a
r
r
a
a
t
t
l
l
a
a
r
r
 
 
Normal  vä  ya  anormal  psixi  fäaliyyätä  münasibätdä  seçici  aktivlik  göstärän  kimyävi  vä  ya  täbii  maddälär  qrupudur. 
Beyinin  funksiyasına  onun  kimyävi  tärkibini  däyişmäk  yolu  ilä  täsir  göstärir.  Tipik  nümunäsi  adi  zähärlär  vä  narkotik 
maddälärdir.  Ümumi  olaraq  kimyävi  tärkibinä,  farmakoloji  dinamikasına,  göstärdiyi  effektä  vä s.  äsasän  psixotrop 
preparatların  çoxsaylı  täsnifat  variantları  mövcuddur  ki,  biz  burada  da,  bütün  bu  kitab  boyu  äsas  götürdüyümüz,  hämin 
dördlü  prinsipi  äsas  götüräräk,  psixotrop  preparatları  hissiyyata,  emosiyaya,  intellektä  vä  iradäyä  täsir  edänlär  olmaqla 
aşağıdakı variantda qruplaşdırırıq: 
   IV.2.3.2.6.2.1) Hissiyyatın requlyatoru olan psixotrop preparatlar: 
Bu  kateqoriyaya  äsasän  elmdä  psixodizleptiklär,  psixodeliklär,  psixotomimetiklär  vä  ya  elä-belä,  hallyusinogenlär 
adlandırılan neyromediatorlar aiddir. Xüsusi effektiv nümunäläri aşağıdakılardır: 
—  Dietil-lizergin  turşusu  (yaxud,  LSD-25.  Preparat  çovdar  mahmızı  [Claviceps  purpyrea  Tulas]  bitkisindän  alınır), 
meskalin  (preparat  peyotl  [Echinocactuc  williamsii]  adlı  kaktusdan  alınır),  psilosibin  (preparat  teonanakatl 
[Psilosibis]  adlı  göbäläkdän  alınır),  psilasin,  dimetiltriptamin  (DRT),  bufotenin,  civä  buxarı,  benaktizin,  delizid, 
hämçinin nisbätän azeffektli vasitälärdän – kannabinoidlär (mäs., xaş-xaş), bäzi psixoaktiv vä sintetik preparatlar (mäs., 
sernil, ditron...), vä indol ailäsindän olan digär preparatlar. 
Bunlar elmdä başlıca hallyusinogen (qarabasmatörädän) maddälär kimi tanınır. Müasir tibbdä bu hal hämin maddälärin 
beyinin  kimyävi  tärkibini  däyişmäsi  faktı  ilä  izah  edilir.  Göstärilän  xüsusiyyätinä  görä,  hämin  qäbildän  olan  preparatlar 
altıncı hissiyyatı oyadan, ilahi dünyaya  yol açan, müqäddäs varlıqları görmäyä imkan  verän vä s. vasitä kimi qädim cadu 
ayinlärindä  aktivliklä  istifadä  edilib  (hätta  sadalanan  bu  maddälärdän  hazırlanmış  boyalardan  tatuirovka  rängi  kimi 
istifadä olunmasının özü dä, qanı käskin yoluxduraraq ciddi psixi pozuntular, fäsadlar törädir, hallyusinasiyalar yaradır); 
   IV.2.3.2.6.2.2) Emosiyaların requlyatoru olan psixotrop preparatlar: 
Müxtälif  emosiyaları  induksiya  etdirmäk  vä  ya  neytrallaşdırmaq  mäqsädinä  xidmät  edän  neyromediatorlar  qrupudur. 
Psixikaya  tam  differensial  formada  täsir  göstärir,  yäni  här  biri  färqli  emosiyanı  induksiya  etdirmäk  vä  neytrallaşdırmaq 
funksiyası daşıyır. Başlıca nümayändäläri aşağıdakılardır: 
—  Sevinc  hissini  neytrallaşdıran,  yaxud  kädär  hissi  formalaşdıran  psixotrop  preparatlar  (psixoleptiklär  vä  ya 
neyroleptiklär):  (1)  Antipsixotik  vasitälär  –  fenotiazinin,  butirofenomun,  tioksantinin,  klozapinin,  rauvolfin, 
difenilbutil-piperidinin  vä b.  törämäläri;  (2)  Trankvilizatorlar  (anksiolitik  vasitälär)  –  benzodiazepinin,  qlikolun, 
trimetoksibenzoy  turşusunun,  propandiol  vä  difenilmetanın  vä b.  törämäläri;  (3)  Normotimiklär  –  litium  duzunun 
müxtälif törämäläri vä s; 
—  Kädär  hissini  neytrallaşdıran,  yaxud  sevinc  hissi  formalaşdıran  psixotrop  preparatlar  (psixoanaleptiklär):  (1) 
Antidepressantlar  (timoleptiklär)  –  (a)  trisiklik  vä  tetrasiklik  antidepressantlar  (imipramin,  amitriptilin  vä s.),  (b) 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   124


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə