Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə79/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
99 
 IV.2.4.2.9. Spiritizm: ........................................................................102 
 IV.2.4.2.10. Zombiläşdirmä:.............................................................103 
 IV.2.4.2.11. Falçılıq (bäsirät, mantika, gäläcäkgörmä)...................103 
 IV.2.4.2.11.1. 
F
F
A
A
L
L
Ç
Ç
I
I
L
L
I
I
Ğ
Ğ
I
I
N
N
 
 
N
N
Ö
Ö
V
V
L
L
Ä
Ä
R
R
 
 
B
B
A
A
R
R
Ä
Ä
D
D
Ä
Ä ........................104 
 IV.2.4.2.11.1.1. Presmologiya (Vähylä gäläcäkgörmä)...................105 
 IV.2.4.2.11.1.2. Astrologiya .............................................................105 
 IV.2.4.2.11.1.3. Spekulyasiya ...........................................................107 
 0. Nostradamus barädä......................................................................108 
 IV.2.4.3. 
S
S
R
R
L
L
 
 
B
B
L
L
K
K
L
L
Ä
Ä
R
R
N
N
 
 
M
M
Ä
Ä
N
N
Ş
Ş
Ä
Ä
Y
Y ......................................109 
 IV.2.4.3.1.  tmiş sivilizasiyalar barädä .............................................109 
 IV.2.4.3.2. Yerdänkänar sivilizasiyalar barädä.................................111 
 
* * * 
Cadu,  tilsim  vä b.  da  täsirin  növläri  olduğu  üçün  burada  onların  mexanizmi,  mahiyyäti  vä s.  barädä  dä 
danışmağı mäqsädäuyğun hesab edirik. 
Elä  ilk  sätirlärdän  qeyd  etmäyi  vacib  bilirik  ki,  bu  hissädä  yazılanlar  äsasında  bizim  cadu  vä  ona  yaxın 
biliklärin häqiqiliyini qäbul vä ya rädd etdiyimizi zänn etmämäli. Biz burada bu mäsälälärlä bağlı bir sıra faktları 
sadalayırıq.  Onlar  äsasında  näticä  çıxarmaq  här  käsin  öz  işidir.  Biz  sadäcä,  kitabın  mäzmununa  uyğun  olduğu 
üçün  bu  mövzudan  bähs  etmäyi,  özü  dä  mähz  bu  stildä  bähs  etmäyi  mäqsädäuyğun  hesab  edirik.  Häqiqätdä 
bütün bunlar barädä bizim özümüzün bir başqa qänaätlärimiz var vä burada onları açıqlamağa zärurät görmürük. 
Beläliklä, okkult elmlär barädä bir sıra ümumi mülahizälär. 
Dünyanın  häddän  artıq  çox  guşäläri  var  ki,  orada  fizikanın,  kimyanın  nä  olduğunu  bilmäyän  insanlar  var. 
Lakin dünyanın elä bir guşäsi vä elä bir insanı yoxdur ki, orada cadugärliyin nä olduğunu bilmäyän olmasın vä 
orada  hansısa  mänadasa  cadu  elmi  ilä  mäşğul  olanlar  olmasın.  Afrikanın  cänubunda  onlara  –  «kuaren  deyro», 
qärbindä  –  «nqombo»,  märkäzindä  –  «menduk»,  Yava  adalarında  –  «dikun»,  Qrenlandiyada  –  «anqanok», 
Peruda – «bruco», Rusiyada – «çarodey», «koldun», Uzaq Şärqdä – «yoq», «fakir», Yaxın Şärqdä, o cümlädän, 
Azärbaycanda  –  «cadugär»  deyirlär.  Hätta  räsmi  elm  dä  buna  çox  ciddi  diqqät  verir  vä  bugünkü  gündä 
cadugärliyin  häddän  artıq  çox  fenomenläri  elm  täräfindän  ciddi  fakt  kimi  qäbul  olunub,  izah  edilib.  Onların 
häddän artıq çoxu elmä yeni baxış kimi daxil olub vä elmin bir addım da irälilämäsinä kömäk edib. Mäsälän, bu 
gün  artıq  tam  ciddi  fakt  kimi  tanınan  vä  däqiq  elmi  izahı  olan  hipnoz,  kontaktsız  müalicä,  telekinez, 
zombiläşdirmä  vä,  ümumiyyätcä,  bugünkü  ekstrassensorikanın  häddän  artıq  çox  mäqamları  belälärindändir  ki, 
onlar ilk däfä cadugärlikdä meydana çıxmış, sirläri yalnız cadu ilä mäşğul olanlara mälum olmuş vä yalnız çox 
sonralar  elm  bu  sirlärä  yiyälänä  bilmişdir.  Hätta  bugünkü  räsmi  elmdä  bu  kateqoriyadan  olan  fenomenläri 
öyränän xüsusi räsmi elm bölmäsi dä yaranıb – parapsixologiya. Amma här halda, bu elmin dä säviyyäsi hälälik 
cadugärlik  fenomeninin  tam  köklärinä  gedib  çıxmaqdan  çox  uzaqdır.  Biz  aşağıda  bu  kateqoriyadan  da  bizä 
mälum olan bir sıra sirläri ümumi formada izah edirik. 
lk ävväl problemin tarixi ilä älaqädar bäzi qeydlär: 
 
I
I
V
V
.
.
2
2
.
.
4
4
.
.
1
1
.
.
 
 
C
C
A
A
D
D
U
U
G
G
Ä
Ä
R
R
L
L
Y
Y
N
N
 
 
T
T
A
A
R
R
X
X
 
 
Cadugärliyin kökläri ta ibtidai icma quruluşuna gedib çıxır. Belä ki, bu dövrdä insanların mäntiqi täfäkkürü 
hälä  yaxşı  inkişaf  etmädiyindän  onun  hissi  täfäkkürü,  sensitivist  qabiliyyätläri  tam  gücü  ilä  öz  funksiyasını 
saxlayırdı.  sveç  (Draqenlox),  Avstriya  (Vilendorf),  Moraviya  (Vestonis),  taliya  (Savinyan),  Fransa  (Lespuç), 
Rusiya (Sibir) vä s. ärazilärindä aparılan arxeoloji araşdırmalar da, o dövrlärdä cadu biliklärinin mövcud olması 
faktını täsdiqläyib. Belä ki, buralarda insanların müäyyän mistik rituallar, ayinlär icra etdiyinä dair 60-70 min il 
bundan ävvälki dövrlärä aid täsvirlär tapılıb. 
Y.e.ä. XX-X äsrlär Yer üzündä okkult biliklärin (cadugärliyin) öz apogeya häddinä çatdığı dövrdür. Belä ki, 
bu  märhälä  Yer  tarixindä  än  çox  fälakät,  dağıntı  märhäläsi  kimi  mälumdur.  Eyni  zamanda,  bu  dövrdän  indiki 
zämanäyä  bir  sıra  elmi  biliklär  gälib  çatıbdı  ki,  onların  bir  çoxu  indiki  bilikläri  üstäläyir  (bu  barädä  aşağıda 
danışılacaq).  Güman  edilir  ki,  bu  dağıntıları  insanlar  okkult  qabiliyyätläri  ilä,  biri-biri  ilä  mübarizä  zamanı 
törädiblär.  Yeni  eradan  ävväl  XII-X  äsrlärdäki  qlobal  dağıntılar  bu  sivilizasiyanı  öz  bilikläri  ilä  birlikdä  Yer 
üzündän silib (hämin dövrdä real olaraq baş vermiş bu dağıntıları, eläcä dä, mäşhur Atlantida sivilizasiyasının 
dağılmasını, bir çoxları mähz cadugärlärin müharibäsinin qurbanı hesab edirlär). 
Cadugärliyin oyanışının yeni märhäläsi artıq öz başlanğıcını daş dövründän (y.e.ä. V-III äsr) götürür. Belä 
ki, mähz bu märhälädän etibarän okkult elmlär bir epidemiya kimi uzaq Hindistandan Avropaya kimi bir ärazini 
başına  götürür.  Yaxın  Şärqdä  –  magiyanın,  zärdüştçülüyün,  Avropada  –  orfeizmin,  elevsizmin,  esseizmin, 
Hindistanda  –  yoqa  täliminin  vä b.  meydana  çıxması  mähz  bu  dövrlä  älaqädardır.  Bunların  bäziläri  barädä 
müxtäsär informasiya veririk: 
Magiya  öz  mänşäyini  indiki  ran  Azärbaycanının  ärazisindä  yaşamış  Maq  adlı  bir  tayfadan  götürür.  Onun 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə