Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə82/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
103 
IV.2.4.2.9. Spiritizm: 
Müxtälif  vasitälärlä  ölmüş  adamların  ruhunu  vä  ya  cin  vä  şeytanları  çağırmaq  vä  onlarla  kontakta  girmäk 
ayinidir. Bu ayinin icraçılarına äsasän mediumlar deyilir. Bu sahädä dä, än mäşhur fiqur, yenä dä yuxarıda adı 
çäkilän Daniel Duqlas Yumdur. 
IV.2.4.2.10. Zombiläşdirmä: 
«Zombi»  sözü  dünyaya  uzaq  Haiti  adalarından  yayılmağa  başlayıb  vä  bu  dildä  o,  täxminän  «canlı  meyit» 
mänasını verir. Buranın özündä isä «zombiläşdirmä ämäliyyatı» ilä äsasän, Daqomeya (indiki Benin) şähärindän 
çıxmış  zäncilärin  äcdadları  –  vudu  ayininin  icraçıları  mäşğul  olurdular.  Hazırda  dünyanın  müxtälif  xalqları 
arasında, o cümlädän, Avstraliya aborigenläri, Asiya türkläri vä b. arasında da, «zombiläşdirmä» ämäliyyatının 
müxtälif formalarının tarixän mövcud olduğu mälumdur («zombi» sözünün türk qarşılığı: «manqurt»). 
Qädim  dövrlärdä  insanların  zombilärä  çevrilmäsi  ilä,  äsasän,  cadugärlär  mäşğul  olurdular.  Bu,  onların 
qüdrätinä  inam  yaratmaqdan  älavä,  häm  dä,  cämiyyätdä  onların  yüksäk  statusunu  tämin  edirdi,  ähali  arasında 
müäyyän  qorxu  toxumu  säpirdi.  Sonradan  bundan  dövlät  mänafeyi  üçün  istifadä  olunmağa  başlandı  vä  bu 
märhälädä xüsusi mäxfi «bizanqo» cämiyyäti şäkär qamışı plantasiyalarında işlämäk, orduda xidmät etmäk vä s. 
üçün kütlävi şäkildä  «zombi»lär  «istehsal  etmäyä» başladı. Bugünkü gündä dä, müxtälif siyasi, härbi, iqtisadi, 
elmi vä s. mäqsädlärin häyata keçirilmäsindä «zombi» ämäliyyatından istifadä olunmasına dair çoxsaylı faktlar 
var. 
Zombi nädir? 
Zombi  şüursuz,  äqidäsiz,  iradäsiz  insandır.  O,  heç  bir  mänafe  vä  ya  äqidä  güdmädän,  qabaqcadan  ona 
verilmiş tapşırığı yerinä yetirmäk üçün här şeyä hazırdır. O, avtomat itaätkarlığı ilä qulluq etmäyä, lazımi vaxtda 
istänilän  adamı,  anasını,  häyat  yoldaşını,  övladını,  hätta  özünü  belä  öldürmäyä  qadirdir.  Belä  adamlar  üçün 
täräddüd, peşimançılıq, maraq vä s. kimi hisslär yabançıdır. 
Bäs onların bu väziyyätä düşmäsinin säbäbi nädir? 
nsanları zombiyä çevirmäyin bir sıra metodu mövcuddur vä bunlardan äsasän ikisi praktikada geniş tätbiq 
edilir: kimyävi vä psixodinamik metod. 
Uzaq  Haiti  adalarında  kimyävi  metodun  sirri  xüsusi  mäxfiliklä  saxlanılırdı  vä  yalnız  näsildän-näslä 
ötürülürdü. O, häm dä, bir növ gälir mänbäyi idi ki, onun sirri indiki «firma sirri» kimi qorunurdu. Bu metodun 
sirrisä  çox  sadädir:  zombiyä  çevrilmäsi  planlaşdırılan  adamın  (qulun,  äsirin  vä s.)  yemäyinä  qabaqcadan 
dörddişli balıqların (iynäbalıqların, dimdikburun balıqların vä b.) ätindän hazırlanan xüsusi zähär – tetrodoksin 
qatılır  vä  o,  därhal  öldürülür  (tetrodoksin  –  än  güclü  zähär  sayılan  kalium  sianiddän  500  däfä  [!]  güclüdür). 
Lakin  bu,  häqiqi  yox,  klinik  ölümdür.  Belä  ki,  hämin  balıqların  äsasän  däri  örtüyündä,  qaraciyärindä,  cinsi 
mähsullarında  (süd,  ikra,...)  vä  s.-dä  toplanan  bu  zähär  sinir  sistemini  iflic  edän  zähärlär  sırasına  daxildir  vä 
därhal güclü stupor törädir (stupor – latıncadan tärcümädä quruma, qıc olma, bayılma demäkdir). Bänzär hala 
insan qäfil xäbärdän sonra, diksinmälär, qorxu zamanı vä s.-dä dä, düşür. Bundan sonra «gäläcäk zombi» torpağa 
basdırılır vä müäyyän müddät orada saxlanılır. Torpaqdan qazılıb çıxarıldıqda isä gözünü açıb ilk gördüyü şäxsin 
(«xilaskarının») äbädi şüursuz quluna çevrilir. 
Zombiläşdirmänin  psixodinamik  metodlarının  äsasları  isä  bu  yaxınlarda  işlänib  hazırlanıb.  Amerika 
psixoloqlarının apardığı belä bir täcrübä mälumdur: müäyyän bir filmin lentinä här 25 kadrdan bir belä bir elan 
yerläşdirilir:  «Koka-kola  için!".  Filmin  nümayişi  zamanı  bu  söz  saniyänin  iyirmi  beşdä  biri  qädär  vaxtdan 
görünüb  yox  olduğundan  (kinofilmlär  bir  saniyädä  25  kadr  süräti  ilä  verilir)  tamaşaçılar  täbii  ki,  onu  oxuya 
bilmirdilär vä filmin axırına qädär dä, bu älavä täsirdän xäbärsiz oldular. Lakin... filmin qurtarması ilä hamının 
bir  näfär  kimi  yaxınlıqdakı  koka-kola  köşkünä  qaçıb,  koka-kola  alıb  içmäsi  bir  oldu.  Mäsälä  orasındadır  ki, 
insanın  bu  cür  ani  täsirläri  därk  edib-etmämäsindän  asılı  olmayaraq,  onlar  hissiyyat  täräfindän  qäbul  edilir  vä 
hiss  olunub  därk  edilmäyän  informasiyalarsa  itmäyib,  birbaşa  tähtälşüur  sferasına  keçir,  oradan  färdin  gäläcäk 
bütün fäaliyyätinä aktiv täsir göstärir. Hipnozun belä funksiyası isä elmdä çoxdan mälum olan faktdır (25-ci kadr 
effekti ilä älaqädar ätraflı bax: burada säh. 93 vä 93). 
20.03.1967 tarixdä Filippinin o vaxtkı prezidenti Ferdinand Markosa qarşı sui-qäsdä cähd edän bir amerikan 
vätändaşı  –  Luis  Ancelo  Kastilyo  häbs  edilir.  Heç  näyi  boynuna  almayan  cinayätkarla  älaqädar  mähkämä 
psixiatrları hipnoz seansı keçirmäyi qärara alırlar vä olduqca därin hipnozdan sonra Kastilyo öz häqiqi «män»ini 
büruzä verir. Mälum olur ki, onun beyni xüsusi käşfiyyat orqanları täräfindän «proqramlaşdırılıb» vä o, bundan 
ävväl  dä,  bir  neçä  sui-qäsddä  iştirak  edib.  Bu,  missiyasını  yerinä  yetirdikdän  sonra  isä,  o,  häm  dä  özünü 
öldürmäli imiş... 
IV.2.4.2.11. Falçılıq (bäsirät, mantika, gäläcäkgörmä) 
Nostradamusun  sayäsindä  bütün  dünyada  yaxşı  tanınan  termindir.  Aşağıda  (bax,  burada säh.:  108) 
Nostradamusun özündän ayrıca söhbät açacağımız üçün, hälälik bu qabiliyyätä malik olan digär şäxslär barädä: 
Gäläcäkgörmä ilä älaqädar tarixdä nisbätän mötäbär kimi tanınan aşağıdakı faktlar mövcuddur: 
Rus  ädäbiyyatı  tarixindä  A.S.Puşkinin  ağatlı,  ağbäniz  adam  täräfindän  37  yaşında  dueldä  öldürüläcäyinin 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə