Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.

səhifə86/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
108 
müqäddäs  bütü  razı  salmaq  üçün  oxuduğu  gizli  tilsimläri  mänä  dä  öyrädäcäk.  Bu  tilsimlär  isä  bir  täk  ona  mälum  idi  vä 
ähalinin  çoxsaylı  yalvarışlarından,  näzir-niyazından  sonra  oxuduğu  bu  tilsimlärlä  müqäddäs  büt  yağış  yağdırır,  ovçulara 
uğurlu  ov  göndärir  vä s.  Nähayät  ki,  o  gün  gälib  çatdı  vä  ustadım  kahin  dünyadan  köçmäzdän  ävväl  bu  sirläri  mänä  dä 
açmağa razı oldu. Bu sirläri öyrändikdän sonra isä mänim özümün bütä bäslädiyim inam yerli-dibli yoxa çıxdı. Belä ki, sän 
demä  bütün  bu  möcüzälärin  hämin  bütä  heç  bir  aidiyyatı  yox  imiş  vä  mäsälä  tamam  başqa  bir  hadisä  ilä  älaqädarmış. 
Ustadım  öyrätdi  ki,  bunun  üçün  havanın  necä  olacağını,  ovun  nä  zaman  gur  olacağını  vä s.  qabaqcadan  proqnozlaşdıra 
bilmäk  zäruridir  ki,  mähz  yağışın  filan  vaxtı  yağacağını  däqiq  bildikdän  sonra  camaatın  gözü  qarşısında  bütä  yalvarmaq 
lazımdır,  nä  vaxt  gäldi  yox.  Ustadım  bunun  üçün  müxtälif  cücülärin,  heyvanların  davranışından  istifadä  edirmiş,  mäs., 
arıların uzağa getmäyib öz pätäyinä toplaşmasından, qurbağaların rängini däyişib, qaramtıl räng almasından, zälilärin suyun 
üzünä çıxmasından vä s. belä näticä çıxarırmış ki, tezliklä yağış yağacaq vä yalnız onda, xahişä gälmişlärin näzirini qäbul 
edib, bütdän yağış göndärmäsini rica edärdi, başqa vaxt isä müxtälif bähanälärlä cavabdan yayınardı. Yaxud da ki, mäbäddä 
saxladıqları dovşanların, quşların vä balıqların fäallaşmasından,  yem axtarmaq üçün  ora-bura vurnuxmasından belä näticä 
çıxarardı  ki,  iqlim  eyni  bölgänin  eyni  növlü  bütün  canlılarını  eyni  vaxtda  süstläşdirib,  eyni  vaxtda  fäallaşdırdığından, 
demäli,  ägär  buradakı  dovşanlar,  käkliklär  vä  ya  balıqlar  fäallaşıb,  yem  axtarışına  başladısa,  demäli,  meşä  vä  çaylardakı 
bütün növ dovşan, käklik vä balıqlar da yem üçün vurnuxmağa başladığı vaxtdır vä yalnız onda qapıya düzülän ovçulardan 
näzir  alıb  bütdän  onlara  yaxşı  ov  yetirmäsini  arzulayarmış.  Özü  dä  bu  zaman  mäsäläyä  mistika  donu  geydirmäk  üçün 
mänasını özü dä bilmädiyi bäzi uydurma sözlär dä oxuyarmış ki, guya, bu da tilsimdir. Häqiqätän dä, bütä näzir verilän gün 
başqa günlärä nisbätän qat-qat artıq ov rast olurmuş ki, bu da bütä olan inamı gün-gündän artırardı. 
Ustadımın  ölümündän  sonra  män  dä  bir  müddät  bu  cür  ällamälik  etdim  vä  insafän  bütün  «qüdrätinä»  olan  inamı  vä 
demäli,  bura  axışıb  gälän  näzirlärin  miqdarını  birä-beş  artıra  bildim.  Lakin  tezliklä  slamın  bu  yerlärä  ayaq  açması  ilä, 
mänim bütüm işsiz qaldı vä özümün dä bazarım bağlandı».
 
Mäsälänin  mahiyyätini  nisbätän  aydın  ifadä  edän  müällif  bununla  häm  dä  qädim  dünyadakı  bir  çox  büt 
möcüzälärinin  mahiyyätini  aydın  başa  düşmäyä  kömäk  edir.  Belä  ki,  çoxsaylı  äfsanälärdä  vä,  eläcä  dä,  real 
tarixlärdä bir çox fövqäladä qabiliyyätindän bähs edilän neçä-neçä müqäddäs büt necä oldu ki, axırda  slam vä 
ya Xaçpärästlik qarşısında mäğlub oldu? Demäli, burada söhbät istänilän halda hansısa tryukdan gedirmiş, real 
möcüzädän yox. 
* * * 
Deyilänläri  yekunlaşdıraraq  bir  şeyi  qeyd  edäk  ki,  vacib  olanı  –  fenomen,  elm  vä  şarlatanlığın  biri-
birindän färqländirilä bilinmäsidir. Bir dä vacib olanı odur ki, dünyanın bu görünänlärdän, eyni zamanda, elmin 
täsvir etdiyindän ibarät olmadığını därk edäsän. 
 
Nostradamus barädä 
 
Nostradamus  adının  mäşhur  olduğundan  onun  barädä  izafi  mälumat  vermirik.  Sadäcä,  onun  qabiliyyäti 
barädä bir sıra mäsäläläri izah edirik. 
Nostradamusun bioqrafiyasında belä bir fakt mövcuddur. Nostradamus hälä gänc olarkän älinä haradansa beş 
ädäd  qädim  yähudi  kitabı  düşür.  Bu  hämin  kitablar  idi  ki,  eramızdan  çox-çox  ävväl  yadellilär  qädim  srail 
torpağını  işğal  edib,  yandırarkän,  Yähudi  kahinläri  bütün  var-yoxlarını,  xäzinäni  qoyub,  özläri  ilä  xäzinädän 
yalnız  bu  beş  kitabı  götürüb  qaçmışlar.  ndi  dä  bu kitablar  mänşäcä  Yähudi  olan  Nostradamusun  älinä  düşüb. 
Nostradamussa bir il müddätindä gizli bir otağa çäkilib, bu kitabları oxuyub, än axırda da hamısını yandırır ki, 
bunlar pis adamların älinä düşsä fälakät törädä bilärlär. Ondan sonra mäşhur gäläcäkgörmälärini yazır. 
—  Bu  mäsälä  ilä  bağlı  olan  versiyalardan  biri  ondan  ibarätdir  ki,  bu  kitablar  häqiqätän  dä,  qädim  peyğämbärlärin, 
gäläcäkgöränlärin  yazdığı  kitablardır  vä  onlarda  Nostradamusun  yazdıqları  Nostradamusdan  ävväl  yazılmış  olub. 
Nostradamus sadäcä olaraq, onları tärcümä edib, müäyyän älavä düzälişlärlä öz adından verib. Vä sonradan da onları 
yandırıb ki, işin üstü açılmasın. 
—  Digär  versiyaya  görä,  Yer  küräsindä  nä  zamansa  indikindän  daha  yüksäk  olan  sivilizasiya  mövcud  olub  (bu  barädä 
aşağıda [bax, säh. 109] danışılır), lakin hansısa qlobal fälakät vä  ya  nüvä müharibäläri o sivilizasiyanı  mähv edib  vä 
insanlar  yenidän  ibtidai  icma  quruluşuna  gedib  çıxıblar.  O  kitablar  da  hämin  dövrün  tarix  kitabıdır.  Sadäcä  olaraq, 
hämin sivilizasiyanın tarixi yenidän bizim sivilizasiyada täkrarlandığından, faktlar uyğun gälä bilir. 
—  Bir başqa versiyaya görä, eynän Yerdäki häyat kimi bir häyat forması hansısa ulduz sisteminin planetlärindän birindä 
vä  ya bizimlä paralel mäkanda mövcuddur vä  bizdäki tarixi proseslär nä zamansa  oralarda da baş  verib.  ndi, sadäcä 
olaraq, burada da hämin proseslär baş verdiyindän, onların tarix kitabları burada peyğämbärlik kitabları kimi görünür. 
Onların tarix kitablarının gälib bura necä çatması mäsäläsi isä, artıq tamam başqa problemdir – burada yad sivilizasiya 
nümayändäläri ilä älaqä versiyasından tutmuş tutmuş, älahiddä sensitivist qabiliyyätä maliklik versiyasına qädär bütün 
variantlar işläkdir; 
—  Tamam  başqa  versiyaya  görä,  onlar  häqiqätän  dä,  hansısa  qabiliyyätläri  öyrädän  metodikalar  olub  ki,  Nostradamus 
häqiqätän dä, onları öyränib vä bütün gäläcäkgörmälärini öz beynindän söyläyib. 
Nostradamusun  qabiliyyätinin,  o  cümlädän,  söylädiklärinin  mötäbärliyinä  gäldikdä  isä,  bununla  bağlı 
versiyalardan biri ondan ibarätdir ki, Nostradamusun söylädikläri adi şarlatanlıqdan savayı özgä bir şey deyil. 
Belä  ki,  Nostradamus  mäsäläläri  o  däräcädä  dumanlı  vä  dolaşıq  bir  formada  täsvir  edir  ki,  onları  istänilän  bir 
tarixi hadisä ilä oxşatmaq olar. Yäni, Nostradamusun kitablarında ardıcıl olaraq deyilmir ki, filan il filan hadisä, 
ondan sonra filan hadisä baş veräcäk. Xeyr. Orada pärakändä şäkildä şeirlär verilir ki, ayrı-ayrı yerlärdäki şeirläri 
bir-biri  ilä  mäntiqi  älaqäländirmäklä  onlarda  täxminän  filan  tarixi  hadisänin  täsviri  verildiyi  näticäsi  çıxarılır. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   124


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə