Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə93/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
119 
 
 
V
V
.
.
2
2
.
.
 
 
C
C
Ä
Ä
H
H
D
D
L
L
Ä
Ä
R
R
I
I
 
 
N
N
E
E
C
C
Ä
Ä
 
 
B
B
L
L
O
O
K
K
I
I
R
R
O
O
V
V
K
K
A
A
L
L
A
A
M
M
A
A
L
L
I
I
,
,
 
 
Ä
Ä
L
L
E
E
Y
Y
H
H
F
F
Ä
Ä
A
A
L
L
I
I
Y
Y
Y
Y
Ä
Ä
T
T
L
L
Ä
Ä
R
R
I
I
N
N
 
 
Q
Q
A
A
R
R
Ş
Ş
I
I
S
S
I
I
N
N
I
I
 
 
N
N
E
E
C
C
Ä
Ä
 
 
A
A
L
L
M
M
A
A
L
L
I
I
 
 
«Kütlä istäyir ki, onun qährämanları daim onun 
gözü qarşısında olsun – tribunada da, dar ağacında da» 
Aydın Mämmädov 
Hakimiyyät  uğrunda  mübarizä  rähmdillik  nä  olduğunu  bilmir  vä  heç  bir  qayda-qanun  tanımır.  Burada 
humanizm,  ädalät,  mänävi  däyärlär  vä s.  yalnız  gözdän  pärdä  asmaq  vä  zäiflärin  äl-qolunu  buxovlamaq  aläti 
mänzäläsindä  qavranılır.  Baxmayaraq  ki,  şäxsän  biz  özümüz  dä  bütün  bunların  qatı  äleyhdarıyıq  vä  bunu  bu 
kitabın ümumi ruhu da aydın hiss elätdirä bilär, lakin nä etmäli ki, güclü dövlät qurmağın bundan savayı özgä 
vasitäsi yoxdur... 
«Davranış  vä düşüncälärin neyrostrateji proqramlaşdırılması» aktında räqibin sizä zidd  addımının qarşısını 
almaq mäqsädilä: 
 V.2.1)  Sizä  zidd  addımın  äleyhinä  olan  här  bir  element  axtarılıb  tapılır  dästäklänir  (bax:  «Müsbät 
sanksiyalar
» bölümünä [burada, säh. 80]). 
Bu tipli elementlär kateqoriyasına qismän aid ola bilär: 
  Onu tänä, tähqir, gülüş, rişxänd, mäsxärä obyektinä çevirän lätifälär, karikaturalar, parodiyalar, felyetonlar, 
jarjlar, häqarätamiz epitetlär, yarlıqlar, ähvalatlar, häqarätli münasibätlär...; 
  Onun äleyhinä olan mänfi räylär, aşağı fikirlär (älälxüsus avtoritetli şäxslärin, täbliğat hädäfi olan täräflärin 
özlärinin  cäbhäsindän  olan  ayrı-ayrı  şäxslärin,  eläcä  dä,  müxtälif  neytral  täräflärin,  mäs.,  müxtälif 
qäzetlärin,  agentliklärin,  sadä  adamların,  keçmiş  yoldaşlarının  vä b.),  bunları  tänqid  edän  näzäriyyälär, 
näzäri, analitik yazılar, provakasion mäzmunlu materiallar, äleyhinä olan layihälär, ideyalar, konsepsiyalar, 
platformalar, proqramlar, standartlar, yad ideologiyalar, planlar, näzäriyyälär, prinsiplär vä s.; 
  Äleyhinä  olan  fäaliyyätlär,  häräkatlar,  sosial  yoluxucu  xarakterli  tädbirlär (mäs., mitinq, kompaniya, etiraz 
aksiyası, täxribat, kütlävi tädbirlär vä s.); 
Bu  kateqoriyadan  olan  här  bir  qüvvä  vä  mäqam  axtarılıb  tapılır  dästäklänir,  müdafiä  edilir,  güclänmäsinä 
çalışılır  (bax:  «Müsbät  sanksiyalar»  bölümünä  [burada, säh. 80]),  bu  qäbildän  olan  şäxslärä  öz 
mövqelärini geniş ifadä edä bilmäläri, vä ya bu istiqamätdä fäaliyyät göstärmäläri üçün här cür şärait yaradılır, 
bu kateqoriyadan olan här bir aksiyanın yaranması, yaradılması, yayılması, güclänmäsi, intişar tapması här vasitä 
ilä stimullaşdırılır, täşkil edilir. Yaxud heç olmazsa, olanların olduğu säviyyädä imkan qädär daha uzun müddät 
qalmasına  här  vasitä  ilä  yardım  göstärilir  ki,  psixi  eskalasiya,  sirayät,  «domino  effekti»  vä  yaxud  «zäncir 
reaksiyası» törädä bilän mänfi sosial enerji, psixi epidemiya mänbäyi kimi daha çox fäaliyyät göstärib, daha çox 
adamı  yoluxdura  bilsin,  daha  çox  adamın  davranış  vä  düşüncäsinä,  «ustanovka»larına,  stereotiplärinä, 
dünyagörüşlärinä, inamlarına, baxışlarına vä s. transformativ täsir göstärsin, cämiyyätdä müvafiq sindrom halını 
ala bilsin. 
Sizä  zidd  olan  addımın  äleyhdarları  yoxdursa  vä  ya  olanların  cäbhäsini  genişländirmäk  mäqsädi  ilä, 
hämçinin daha çox täräfin onun äleyhinä köklänmäsi, qalxması üçün vä ya digär täräflärdän dä ona qarşı bir alät 
kimi  istifadä  edä  bilmäk  üçün,  deyilänlärä  paralel  olaraq,  süni  şäkildä  bu  addıma  äleyhdarların  yetişdirilmäsi 
istiqamätindä iş aparılır. Bunun üçün: 
 V.2.1.1) Neytral täräflärin vä ya hazırkı müdafiäçilärinin bu cähdin äleyhinä köklänmäsinä, qalxmasına 
çalışılır. Bunun üçün: 
 V.2.1.1.1) Bu cähddä iştirakın, iştirak cähdinin vä ya ona här hansı formadasa dästäk vermäyin äleyhinä 
ideoloji fäaliyyät aparılır. Bunun üçün: 
 V.2.1.1.1.1) Täbliğat hädäfi olan täräfin (bunda iştirak edä biläcäk här bir färdin) näzärindä bu addımın 
zäif cähätläri qabardılır. Bu mäqsädlä: 
  Bu addımın onun özünün baxışları ilä uyğun gälmäyän cähätläri tapılıb näzärindä qabardılır: Mäs., onun 
bu işdä iştirak  etmäsinin, bu addımı atmasının,  buna qoşulmasının mäntiqsiz täräfläri, o cümlädän, bu işin 
äslindä  ona  heç  bir  aidiyyatı  olmadığından  onun  buna  qoşulmasının  da  äsassız  olması;  bu  işin  başqaları 
täräfindän  qurma  oyun  olması;  “inqilabı  dahilär  yaradır,  fanatiklär  häyata  keçirir,  ondan  fırıldaqçılar 
bährälänir” deyiminä uyğun olaraq ondan bu işdä bir alät kimi istifadä edildiyi; yekunda bunun xeyrinin bir 
başqalarına (onu bu işä tährik edänlärä, indi ämi-dayı hesabına orda-burda gizlänänlärä vä b.) çatacağı (vä 
ya  artıq  çatdığı)  vä  o  bir  känarda  qalacağı;  bu  işdä  motivlärin  tährif  olunduğu  vä  zahirän  täqdim  olunan 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə