Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə99/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
125 
ailäsindäki  faciälär,  dezertirliyin  kütlävi  xarakter  olması  vä s.  barädä  intensiv  dezinformasiya  yayıb,  hämçinin 
qaçmağın mexanizmini, yolunu, xäritäsini (mäs., şähär polisini zäif olduğu äraziläri) öyrätmäklä 3 il ärzindä ABŞ-ın 
160 minä yaxın äsgär vä zabitinin dezertirliyinä nail olmuşdu (Bänzär mövzularla älaqädar bax, burada: säh., 61, 123, 
123). 
 
kinci  Dünya  Müharibäsi  dövründä  Almaniya,  aşağıdakı  sadä  metoddan  istifadä  etmäklä  räqib  qoşunlarının  kifayät 
qädär  äsgärinin  simulyantlığına  (yalandan  özünü  xästäliyä  vurub  hospitala  düşmäsinä)  nail  olmuşdu:  Almaniya 
müttäfiqlärin  äsgärläri  arasında  onların  öz  dilindä  olan  vä  üzärindä  onların  öz  ölkälärinin  näşriyyatı  täräfindän  çap 
olunduğu  qeyd  olunmuş  «Tibbi  mälumat  kitabçası»  adlanan,  äslindä  isä,  müxtälif  xästäliklärin  älamätlärini  özündä 
yalandan  necä  quraşdırıb,  hospitala  yalandan  necä  düşmäyin  yollarını  öyrädän  instruksiya  yayır.  Näticädä, 
müttäfiq  qoşunlarının  hospitalları  döyüşdän  canını  qurtarmaq  istäyän  “yalançı”  xästälärlä  dolur  (Bänzär  mövzularla 
älaqädar bax, burada: säh., 61, 123). 
 V.3.2.2.6)  Häräkatların  formalaşması  üçün  pafoslu  çıxışların,  gözäl  ideyaların  güclü  liderlärlä 
tamamlanması zäruridir. Ona görä dä räqib cäbhäsindäki bu ideyanın dästäkçiläri arasından kimlärinsä (özü vä 
ya platforması sizä yaxın olan vä ya heç olmazsa sizä yaxın olmasa da, räqibä dä yaxın olmayan, imkan olarsa, 
hätta ona äleyh olan ixtiyari qüvvänin) kursunu süni şişirtmäklä (bunun metodları barädä bax: növbäti abzasa) 
onların kütlä näzärindä bütläşmäsinä çalışılır. Hadisälärä öz liderlärinin gözü ilä baxmağa adät edän kütlä isä, bu 
zaman  hämin  bütlärin,  yoxsa  ki,  ideyaların  qulu  olduğundan  xäbärsiz  surätdä,  bir  zombi  kimi  än  qatı 
ağılsızlıqlara belä qadir olur; 
 V.3.2.1.7) Räqibin sizin maraqlarınıza uyğun addımları vä ya söhbät kütlädän, xalqdan qrupdan gedirsä, 
onların  sizin  maraqlarınıza  uyğun  mövqedä  olan  qismi  här  vasitä  ilä  dästäklänir.  Deyilän  dästäk 
kateqoriyasına  isä  burada  (bax:  mäs., säh. 125)  sadalanan  täzyiq  vasitälärinin  tam  äksi  aiddir,  o  cümlädän, 
buraya  stavka  qoyduğunuz  täräfi  vaxtaşırı  olaraq  bu  sahädäki  işinä,  fäaliyyätinä  yardım  edä  biläcäk  müvafiq 
mäslähät,  instruktaj,  fäaliyyät  proqramı,  käşfiyyat  materialları,  kadr  hazırlığı,  ideya,  sair  här  növ  zäruri 
informasiya  ilä,  hämçinin  texnika,  pul,  tribuna,  enerji,  xammal,  kadr  vä s.-lä  tächiz  etmäk,  lehinä  täbliğat 
aparmaq,  hüquqi,  siyasi,  täşkilati  yardım,  müxtälif  problemlärini  birbaşa  häll  etmäk  vä  ya  bir  başqalarının 
vasitäsilä, ya da öz gücü ilä häll etmäsinä kömäk göstärmäk vä s. aiddir. 
 V.3.2.1.8)  Räqibinizä  räqib  olan,  lakin  öz  aralarında  bir-birilä  düşmän,  räqib  olan  müxtälif  qüvväläri 
ümumi räqibä qarşı olan fäaliyyät ätrafında säfärbär edä bilmäk, onları ümumi mäxräcä gätirä bilmäk üçün 
onların  münasibätlärinin  yaxınlaşmasına  vä  ya  reanimasiyasına  çalışılır.  Bunun  üçün  aralarındakı  (tarixi  vä 
sosial)  ümumilikläri  qabardıb,  färq  vä  ziddiyyätläri  (narazılıqları,  problemläri,  tarixi  haçalanmaları,  sosial 
(etnik,  dini  vä s.)  färqläri,  normalar,  däyärlär,  maraqlar,  baxışlar,  zövqlär  vä s.  arasındakı  uyğunsuzluqları 
vä s.)  ört-basdır  edän  vä  ya  rasionallaşdıran  täbliğat  aparılır,  mübahisä,  problem  vä  konfliktlärinin  hälli  üçün 
konkret tädbirlär görülür: mäs., aralarında vasitäçilik edilir, müxtälif şirnikländirici vä ya tähdidedici vasitälärlä 
kin-küdurätlärini  unudub  yaxınlaşmaları  stimullaşdırılır,  o  cümlädän,  indinin  özündä  dä,  bir-birinin  äleyhinä 
addım atıb, söz danışmaları, älaqä qurmaları, aralarındakı ädaväti qabartmaları, yada salmaları sanksiyalaşdırılır, 
äksinä, ümumi platformadan çıxış edän fäaliyyätläri, bir araya gälib birgä işbirliyi yapmaları, hansısa mäsälädäsä 
bir mövqedän çıxış etmäläri, ümumi norma vä däyärlär yaratmaları, tarixä baxışda oxşar mäxräcä gälmäläri vä s. 
mükafatlandırılır,  dästäklänir  (Deyilän  mübahisä,  problem  vä  konfliktlärin  köklü  vä  ya  kosmetik  formada  häll 
edilmäsinin  növü  isä,  hämin  täräflärin  bu  älbirliyinin  perspektivdä  sizin  özünüz  üçün  törädä  biläcäyi 
tählükäsinin ehtimallıq däräcäsi ilä hesablandırılıb dozalandırılır). 
 V.2.2.2)  nsanda hansısa bir meyli formalaşdırmaq, vä ya hansısa meylinin qarşısını almaq üçün häm 
dä  praktik  fäaliyyät  aparılır,  başqa  sözlä,  täşviqat  metodlarından  (bax:  «Täşviqat»  bölümünä 
[burada, säh. 53]) gen-bolluqla istifadä edilir. 
Bu mäqsädlä onda bu fäaliyyätlä bağlı iddia formalaşdırmaqla bärabär, häm dä ona müäyyän şärait yaradılır 
ki, bu istiqamätdä iräliläyä bilsin. 
 V.3.2.2)  Räqib,  yaxud  räqib  cäbhäsinin  hansısa  qismi  täbliğata  uymayıb  ävvälki  qärarından  dönmäzsä, 
onlar  üçün  müxtälif  vasitälärlä  bu  kimi  halların,  yäni  onların  çıxılmaz  väziyyätä  düşmäsinin,  problem 
burulğanında  başlarını  itirmäsinin,  güzäranlarının dözülmäz  cähännämä  çevrilmäsinin  süni  täşkil  edilmäsi 
istiqamätindä iş aparılır. Yäni artıq praktik formada hücuma keçilir, o cümlädän: 
   
V
V
.
.
4
4
.
.
 
 
Q
Q
Ü
Ü
V
V
V
V
Ä
Ä
L
L
Ä
Ä
R
R
 
 
(
(
Ş
Ş
Ä
Ä
X
X
S
S
I
I
Y
Y
Y
Y
Ä
Ä
T
T
L
L
Ä
Ä
R
R
,
,
 
 
D
D
Ö
Ö
V
V
L
L
Ä
Ä
T
T
L
L
Ä
Ä
R
R
.
.
.
.
.
.
)
)
 
 
Ä
Ä
L
L
E
E
Y
Y
H
H
I
I
N
N
Ä
Ä
 
 
F
F
Ä
Ä
A
A
L
L
I
I
Y
Y
Y
Y
Ä
Ä
T
T
L
L
Ä
Ä
R
R
 
 
 
«Qaliblär mühakimä olunmurlar» 
Makiavelli. 
Bir  sözlä,  ayrı-ayrı  qüvvälärin,  liderlärin,  şäxsiyyätlärin  «däyärlär  şkalası»ndakı  yeri  ilä  manipulyasiya Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə