Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124


 
 
 
 
Cabbar Mämmädov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D PLOMAT K PS XOLOG YA 
(Siyasi, ideoloji vä psixoloji diversiya 
vä anti-diversiyaların metodları) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«SABAH» NÄŞR YYATI 
BAKI – 2001 


www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 

Cabbar Manaf oğlu Mämmädov: 
Diplomatik  psixologiya  (Siyasi,  ideoloji  vä  psixoloji  diversiya  vä  anti-diversiyaların  metodları).  Bakı, 
«Sabah» näşriyyatı, 2001 – 161 sähifä.
 
 
LSBN 
5 – 86106 – 225 – 0 
 
Kitabda  adi  häyatdan  tutmuş  siyasätä  vä  härbiyyäyä  qädär  olduqca  geniş  bir  diapazonda  tätbiq  olunan  çoxlu  sayda  diplomatik 
manevrlärin, taktiki gedişlärin, psixoloji fändlärin mexanizmi izah edilir, onlardan necä istifadä etmäyin yolları göstärilir; 
Kitabın  birinci  hissäsindä  –  qädim  Şärq  älbäyaxa  döyüşlärindä  vä  ümumän  härb  texnikasında  olduğu  kimi,  ünsiyyät  aktının  da 
özünämäxsus taktika vä strategiyaya, hücum vä äks-hücum mäqamlarına, käşfiyyat, diversiya elementlärinä vä s. malik olduğu göstärilir, 
räqibin  zäif  cähätlärini  necä aşkar  etmäk,  onlara  zärbäläri  necä  endirmäk,  qarşı  täräfin  hücumlarından  necä  qorunmaq,  fikirlärini  necä 
«oxumaq», ünsiyyät zamanı täşäbbüsü necä älä almaq, liderliyä necä nail olmaq, kimäsä här hansısa bir fikri necä tälqin etmäk, onu necä 
inandırmaq, fäaliyyätä necä tährik etmäk vä ya bundan necä çäkindirmäk, räyini necä döndärmäk, iradäsini necä qırmaq, öz mövqeyini 
ona  necä  qäbul  etdirmäk,  onda  hansısa  bir  ähval-ruhiyyäni,  halı,  meyli  necä  formalaşdırmaq  vä  ya  necä  neytrallaşdırmaq,  müxtälif 
xarakter  vä  statuslu  adamlarla  müxtälif  şäraitlärdä  ünsiyyäti  necä  qurmaq,  söhbätin  maraqlı  keçmäsi  üçün  hansı  nüansları  näzarätdä 
saxlamaq vä s. barädä bähs edilir. 
kinci  hissädä  –  konkret  olaraq  siyasät  vä  härbiyyädä  istifadä  olunan  diplomatik  manevr  vä  fändlärin  texnologiyalarından  bähs 
olunur:  Räqib  cäbhäsinin  äsgär vä  ähalisinin  mänävi  vä  härbi ruhunu  necä  qırmaq,  onların  öz  qüvväsinä,  öz  härbi-siyasi rähbärliyinin 
kompetentliyinä  inamını  necä  itirmäk,  onların  döyüş  qabiliyyätini  necä  aşağı  salmaq,  müqavimät  iradäsini  necä  qırmaq,  härbi 
ämäliyyatlarda iştirakdan vä ya säfärbärlikdän boyun qaçırmağa, dezertirliyä, komandirlärä tabe olmamağa, äsir düşmäyä, satqınlığa vä s. 
necä  tährik  etmäk,  onları  özlärinin,  öz  yaxınlarının  vä  ya  öz  dövlätlärinin,  vätänlärinin,  rähbärlärinin  vä b.  äleyhinä  olan  addımlara, 
fäaliyyätlärä  necä  meylländirmäk,  beynälxalq siyasätdä  vä  ümumän  siyasätdä  bütün bunlardan  necä  istifadä  etmäk  vä s. barädä  söhbät 
açılır, bunların realizäsi üçün konkret fänd vä vasitälär göstärilir. 
Metodika dünya psixologiyasında analoqa malik deyil. 
Kitab  xüsusi  idarälär,  diplomatlar,  siyasätçilär,  politoloqlar,  härb  strateqläri,  pedaqoqlar,  psixoloqlar  vä  ümumiyyätcä,  praktik 
psixologiya ilä maraqlanan här käs üçün yararlı ola bilär.
 
 
2001
029
M
0303000000

 qrifli näşr 
 
Rässamı vä dizayn tärtibatçısı: Lamiyyä Xankişiyeva 
 
Kitabın  mätni  2000-ci  ildän  Azärbaycan  Milli  Elmlär  Akademiyasının  Fälsäfä  vä  Siyasi-Hüquqi  Tädqiqatlar 
nstitutunun internet saytına daxil olunub (http://phillaw.aznet.org/monru/mamedov_diplomatiya.htm) 
Kitabın här hansı xarici ölkädä, o cümlädän, älälxüsus, Türkiyä Cumhuriyyätindä näşrindän ilk bir il üçün 
heç bir qanorar täläb olunmur 
 
© C.M.Mämmädov, 2001 


 
 
   
 
M Ü N D Ä R   C A T
 
 
   
 
M Ü N D Ä R   C A T  ........................................................................................................................................................5 
Ö
Ö
N
N
 
 
S
S
Ö
Ö
Z
Z  ...............................................................................................................................................................................8 
M Ü Q Ä D D   M Ä  ...........................................................................................................................................................12 
1-C  H SSÄ
 
I fäsil.
 
DAVRANIŞ VÄ DÜŞÜNCÄLÄR N DETERM NAS YA MEXAN ZM  BARÄDÄ .......................................19
 
I.1. MOT VLÄR BARÄDÄ MÖVCUD NÄZÄR YYÄLÄR  ..........................................................................................20
 
       I.1.1. Psixoanaliz näzäriyyäsi  ........................................................................................................................................20 
       I.1.2. Analitik psixologiya ..............................................................................................................................................22 
       I.1.3.  ndividual psixologiya...........................................................................................................................................23 
       I.1.4. Biheviorial-tälim cäräyanı.....................................................................................................................................24 
       I.1.5. Humanist psixologiya............................................................................................................................................26 
       I.1.6. Evolyusionizm.......................................................................................................................................................27 
       I.1.7. Sinergetika ............................................................................................................................................................30 
       I.1.8. Fälakät näzäriyyäsi................................................................................................................................................31 
       I.1.9. Digär näzäriyyälär .................................................................................................................................................32 
I.2. MOT VLÄR BARÄDÄ B Z M QÄNAÄT M Z .......................................................................................................32 
       I.2.1. Genetik (irsi) amillär .............................................................................................................................................33 
       I.2.2. Täbiät amilläri .......................................................................................................................................................41 
       I.2.3. Sosial amillär.........................................................................................................................................................45 
II fäsil.
 
KÄŞF YYAT:  NSANLARIN F K RLÄR N  NECÄ «OXUMALI», ONLARI NECÄ TANIMALI ...........60
 
II.1. ŞÄXS YYÄT N XARAKTER ST KASI BARÄDÄ MÖVCUD NÄZÄR YYÄLÄR ...........................................60 
II.2. ŞÄXS YYÄT N XARAKTER ST KASI BARÄDÄ B Z M QÄNAÄT M Z .......................................................63 
       II.2.1. Şäxsiyyätin bioloji xarakteristikası (hamıya xas olan ümumi psixoloji älamätlär)..............................................64 
       II.2.2. Şäxsiyyätin sosial xarakteristikası (färqli sosial qruplara xas olan psixoloji älamätlär) ......................................65 
       II.2.3. Şäxsiyyätin individual xarakteristikası (Konkret färdlärä xas olan psixoloji älamätlär)......................................66 
       II.2.4. Şäxsiyyätin situativ xarakteristikası.....................................................................................................................67 
       II.2.5. Şäxsiyyätin relyativistik xarakteristikası..............................................................................................................68 
II.3. ŞÄXS YYÄT N TÄDQ Q ÜSULLARI.....................................................................................................................70
 
       II.3.1. Diaxronik tädqiq üsulu.........................................................................................................................................71 
       II.3.2. Sinxronik tädqiq üsulu .........................................................................................................................................79 
III fäsil.
 
B R SIRA TAKT K  RÄFTAR VÄ ÜNS YYÄT FÄNDLÄR ........................................................................90
 
III.1. NECÄ TANIŞ OLMALI? .........................................................................................................................................91 
III.2. SÖHBÄT QAYDALARI ...........................................................................................................................................103 
       III.2.1. Riskli fikirläri necä ifadä etmäli? .......................................................................................................................110 
       III.2.2. Tänqid (irad) qaydaları  ......................................................................................................................................118 
       III.2.3. Etiraz, imtina qaydaları ......................................................................................................................................120 
       III.2.4. Mövzudan mäharätlä yayınmaq qaydaları..........................................................................................................122 
       III.2.5. Cavabdan diplomatikcäsinä necä yayınmalı.......................................................................................................124 
       III.2.6. Mövcud münasibäti qoruyub saxlamağa vä daha da inkişaf etdirmäyä imkan verän qaydalar ..........................126 
       III.2.7. Mahir hämsöhbät ola bilmäk qaydaları ..............................................................................................................128 
       III.2.8. Mahir dinläyici ola bilmäk qaydaları..................................................................................................................130 
IV fäsil.
 
ATAKA:  NSANLARA NECÄ TÄS R GÖSTÄRMÄL ..................................................................................132
 
IV.1. PS XOLOJ  TÄS RLÄR N FORMALARI ............................................................................................................120 
       IV.1.1. Täbliğat metodları ..............................................................................................................................................120 
       IV.1.2. Täşviqat metodları..............................................................................................................................................149 
IV.2. PS XOLOJ  TÄS RLÄR N METODLARI ............................................................................................................149 
       IV.2.1. Cadu, tilsim, ekstrassensorika.........................................................................................................................133 
              IV.2.1.1. Cadugärliyin tarixi....................................................................................................................................133 
              IV.2.1.2. Cadugärliyin növläri vä mexanizmi .........................................................................................................133 
       IV.2.2. Tälqin:  nsanları ayıqkän necä hipnoz etmäli? .............................................................................................133 
              IV.2.2.1. Avtoritet vä etimada äsaslanan tälqin .......................................................................................................133 
              IV.2.2.2. Qarşı täräfin zäifliklärindän istifadä yolu ilä häyata keçirilän tälqin........................................................133 
              IV.2.2.3. Situativ faktorlara istinadän häyata keçirilän tälqin .................................................................................133 
              IV.2.2.4. Tälqin materialının mäzmunu faktoru ......................................................................................................133 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə