Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə100/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
126 
metodları barädä: 
 V.4.1)  Räqibin  äleyhinä  olan  här  bir  element  axtarılıb  tapılır  dästäklänir  (bax:  «Müsbät 
sanksiyalar
» bölümünä [burada, säh. 80]). 
Bu tipli elementlär kateqoriyasına qismän aid ola bilär: 
  Räqibin äleyhinä olan qruplar, şäxslär, qüvvälär, partiyalar, qurumlar, fraksiyalar...; 
  Onun  özünü,  şäxsiyyätini,  qabiliyyätini,  imkanlarını,  işlärini,  äsärlärini,  fäaliyyätini,  planını,  baxışlarını, 
unikal  cähätlärini,  perspektivini  vä s.  tänä,  tähqir,  gülüş,  rişxänd,  mäsxärä  obyektinä  çevirän  lätifälär, 
karikaturalar,  parodiyalar,  felyetonlar,  jarjlar,  häqarätamiz  epitetlär,  yarlıqlar,  ähvalatlar,  häqarätli 
münasibätlär...; 
  Onun  özünün,  şäxsiyyätinin,  qabiliyyätinin,  imkanlarının,  işlärinin,  äsärlärinin,  fäaliyyätinin,  planının, 
baxışlarının,  unikal  cähätlärinin,  perspektivinin  vä s.  äleyhinä  olan  mänfi  räylär,  aşağı  fikirlär  (älälxüsus 
avtoritetli şäxslärin, täbliğat hädäfi olan täräflärin özlärinin cäbhäsindän olan ayrı-ayrı şäxslärin, eläcä dä, 
müxtälif  neytral  täräflärin,  mäs.,  müxtälif  qäzetlärin,  agentliklärin,  sadä  adamların,  keçmiş  yoldaşlarının 
vä b.), bunları tänqid edän näzäriyyälär, näzäri, analitik yazılar, provakasion mäzmunlu materiallar, äleyhinä 
olan  layihälär,  ideyalar,  konsepsiyalar,  platformalar,  proqramlar,  standartlar,  yad  ideologiyalar,  planlar, 
näzäriyyälär, prinsiplär...; 
  Äleyhinä  olan  fäaliyyätlär,  häräkatlar,  sosial  yoluxucu  xarakterli  tädbirlär (mäs., mitinq, kompaniya, etiraz 
aksiyası, täxribat, kütlävi tädbirlär vä s.), aksiyalar, här bir qığılcım, här bir cücärti, kiçicik belä narazılıq, 
etiraz...; 
Bu kateqoriyadan olan här bir qüvvä axtarılıb tapılır dästäklänir, müdafiä edilir, güclänmäsinä çalışılır (bax: 
«Müsbät sanksiyalar» bölümünä [burada, säh. 80]), bu qäbildän olan şäxslärä öz mövqelärini geniş ifadä 
edä bilmäläri, vä ya bu istiqamätdä fäaliyyät göstärmäläri üçün här cür şärait yaradılır, bu kateqoriyadan olan här 
bir aksiyanın yaranması, yaradılması, yayılması, güclänmäsi, intişar tapması här vasitä ilä stimullaşdırılır, täşkil 
edilir. Yaxud heç olmazsa, olanların olduğu säviyyädä imkan qädär daha uzun müddät qalmasına här vasitä ilä 
yardım göstärilir ki, psixi eskalasiya, sirayät, «domino effekti» vä yaxud «zäncir reaksiyası» törädä bilän mänfi 
sosial enerji, psixi epidemiya mänbäyi kimi daha çox fäaliyyät göstärib, daha çox adamı yoluxdura bilsin, daha 
çox  adamın  davranış  vä  düşüncäsinä,  «ustanovka»larına,  stereotiplärinä,  dünyagörüşlärinä,  inamlarına, 
baxışlarına vä s. transformativ täsir göstärsin, cämiyyätdä müvafiq sindrom halını ala bilsin. 
Siyasätdä dost yoxdur. Siyasätdä mänafe, vä bir dä mänafe uğrunda olan qruplaşmalar mövcuddur. Siyasätä 
äqidä birliyi kimi baxanlar fanatlardırlar... Baxmayaraq ki, räqibinizin hämin räqibläri sizin özünüzä dä, düşmän 
ola bilär, onlarla sair mäsälälärlä bağlı aranızda fikir vä ya maraq ayrılığı, färqi, ziddiyyätläri ola bilär, bununla 
belä, bu mäqamda olan ümumi mäqsäd sizi haradasa ortaq mäxräcä gätirib müäyyän çärçivädä müttäfiqä çevirir. 
Bu  baxımdan,  istänilän  halda  räqibinizä  qarşı  onun  här  bir  addımı  sizin  maraqlarınız  çärçiväsindädir  vä  buna 
görä dä, onun bu istiqamätdäki här bir fäaliyyätinä dästäyiniz mäqsäd uğrunda mübarizänizin tärkib elementidir. 
  Adi  mäişät  säviyyäsindä  –  birisinä  acıq  vermäk  üçün  onun  räqiblärinä  nümayişkaranä  şäkildä  hörmätcil  münasibät 
göstärilmäsi,  gänclärin  öz  sevgililärini  äldän  çıxmaq  anında  qısqandırıb  geri  qaytarmaq  üçün  därhal  onun  räfiqäsi 
(dostu)  ilä  yalançı  mähäbbät  mäcarası  qurması;  Partiyalar  säviyyäsindä  –  räqib  partiyası  daxilindäki  hansısa 
qruplaşmalar,  liderlik  iddiasında  olan  şäxslär,  liderlä  arasında  hansısa  narazılıq  olanlar,  ümumi  siyasätlä,  ümumi 
mäqsädin, kursun häyata keçirilmäsi vasitäsilä,  hansısa konkret situasiyadakı qärarla, addımla vä s. razılaşmayanların 
tapılıb  dästäklänmäsi,  här  vasitä  ilä  onların  partiya  daxilindäki  populyarlığının  artmasına  vä  bununla  da  bir  täräfdän 
partiyadaxili  problemin  böyümäsinä,  digär  täräfdän,  hämin  qütblärin  liderlä  qarşı-qarşıya  dura  biläcäk  däräcädä 
güclänmäsinä, sosial baza yığmasına çalışılması; räqib partiyanın räqibi olan partiyalarla, şäxslärlä, räsmi vä ya qeyri-
räsmi  şäkildä  ittifaqa  girilmäsi,  ümumi  räqibä  qarşı  olan  fäaliyyätlärinin  koordinasiya  etmäläri  vä  öz  aralarında  bir-
birinä  qarşı  olan  fäaliyyätlärinin  müväqqäti  vä  ya  daimi  olaraq  tam  vä  ya  qismän  dondurulması  ilä  bağlı  müäyyän 
razılığa gälinmäsi vä b. bu sıradan birinciyä aid olan fändlärdändir; 
Konkret olaraq hansısa dövlätä bu tipli täzyiq variantlarında: 
SÜLH VAXTI: 
Daxildä  –  räqib  dövlätin  äleyhdarı  olan  dövlätlär,  äleyhinä  olan  şäxslär,  qüvvälär,  qurumlar,  siyasi 
mühacirlär, dissidentlär vä b. bu kateqoriyadandır: 
Xaricdä  –  räqib  cäbhäsi  daxilindä  nihilist,  pasifist,  räqib  dövlätinin  hakimiyyätinä  müxalif  vä  ya  sizä 
simpatiyalı, yaxud sizinlä här hansı formadasa ilişgili olan siyasi, hüquqi, iqtisadi, ictimai, ideoloji, humanitar, 
kriminal  vä s.  qurumlar,  korporasiyalar,  partiyalar,  seqmentlär  (yäni  etnik,  dini,  äxlaqi  vä s.  azlıqlar), 
diasporalar,  häräkatlar,  şäxslär,  konsepsiyalar,  ähval-ruhiyyälär;  sair  här  növ  äleyhdarı,  o  cümlädän,  konkret 
situasiya  ilä  bağlı  onunla  yolu  haçalanmış,  fikri  üst-üstä  düşmäyän  vä s.  här  bir  äleyhdarı  axtarılıb  tapılır, 
dästäklänir; kriminal dünyası ilä älaqä qurulur, bunlar här vasitä ilä dästäklänir, müdafiä edilir (bax: «Müsbät 
sanksiyalar
» bölümünä [burada, säh. 80]), kriminogen durumu här vasitä ilä gärginläşdirilir (heç olmazsa, 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə