Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə44/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
60 
hökmran täsir mövqeyi qazanmaq vä s. mümkündür. 
Liderlik iddiasında olan şäxslärin birinci vä än äsas qayğılarından biri odur ki, här şeyi bildiyini vä hämişä 
haqlı  olduğunu  bütün  vasitälärlä  sübuta  yetirä  bilsin.  Hoqqabazlıq,  fırıldaqçılıq,  artistlik  vä s.  liderlärin  än  adi 
vasitälärindändir. Lider öz tamahını, zäifliklärini heç vächlä sezdirmämäli, işi elä qälämä vermäyi bacarmalıdır 
ki,  guya,  här  şeyi  qabaqcadan  bilirmiş  vä  här  şey  elä  onun  planlaşdırdığı  kimi  dä  oldu.  städiyinä  nail  olsa, 
nüfuzu  artacaq,  yox  nail  olmasa  gäräk  väziyyätä  elä  don  geyindirmäyi  bacarsın  ki,  uğursuzluğu  –  onu  başa 
düşmäyänlärin,  tapşırığına  ämäl  etmäyänlärin  vä  ya  açıqca  ona  maneçilik  törädänlärin  günahı  kimi  başa 
düşülsün, qäbul edilsin. Täk bircä däfä zäiflik göstärdi, mäğlubiyyäti açıq-aydın hiss olundu – işi bitdi. 
Yekunda bir daha qeyd olunmalıdır ki, sadalanan keyfiyyätläri özündä tärbiyä etdirmäk yox, özünü 
yalnız  zahirän  belä  göstärmäk  vacibdir,  yäni  onlar  zahiri  älamät,  formal  atributlardır.  Daxildä  isä  necä 
olub-olmamağın mäsäläyä heç bir däxli yoxdur. Fäqät, häyat geniş bir sähnä, insanlarsa aktyorlardır... 
Yaşamaq  uğrunda  mübarizänin  yolu  konflikt  vä  adaptasiyadan  assimilyasiyaya  qädär  müräkkäb 
märhälälärdän keçir. Burada daha güclü, daha enerjili, daha ağıllı vä s. olub hamını, o cümlädän, täbiäti özünä 
uyğunlaşdırmağa çalışanlar yox, yalnız vä yalnız ätraf mühitä daha yaxşı uyğunlaşa bilänlär qalib gälir; 
 
     
«Avtoritet täzyiqi effekti»ndän dolayısı yolla istifadä hesabına häyata keçirilän tälqin: 
Yuxarıda  izah  edildi  ki,  tälqin  prosesindä  «Avtoritet  täzyiqi  effekti»ndän  iki  variantda  istifadä  etmäk 
mümkündür ki, bunlardan ikincisi, dolayısı istifadädir. Bu zaman tälqin özgälärinin avtoritetinä istinad hesabına 
häyata  keçirilir.  (älavä  olaraq  bax:  « nandırma,  aldatma  vä  dezinformasiya»  [burada, säh. 69] 
bähsinin «Arqumentasiya manipulyasiyaları» hissäsinä [burada, säh. 74]): 
a)  Deyilän  qanuna  äsaslanan  ilk  tälqin  metodu  –  lazımi  mäsälä  ilä  bağlı  avtoritetli  adamların  mövqeyinä 
istinad etmäk, bunu obyektä avtoritetli adamların täkid etmäsinä çalışmaq, hansısa mäsälä ilä bağlı onların da bu 
mövqedä, fikirdä olmasını, bu cür häräkät etmäsini izah, täsvir vä ya nümayiş etdirmäk, säsländirmäk, nümunä 
göstärmäk vä s.-dir. 
  Nümunä  üçün,  mäs.,  «Sährada  fırtına»  ämäliyyatı  zamanı  ABŞ-ın  psixoloji  ämäliyyat  orqanları  özlärinin  täbliğat 
materiallarında bütün islam alämindä qäbul edilmiş nüfuzlu avtoritetlärin fikirlärinä çox tez-tez istinad edirdilär. Mäs., 
Misir,  Säudiyyä  Äräbistanı  vä  digär  müsälman  ölkälärindän  olan  avtoritetli  din  xadimlärinin  ayrı-ayrı  münasibätdä 
işlätdikläri  fikirläri  bacarıqla  älaqäländiräräk,  silsilä  verilişlär  tärtib  etdilär  ki,  buradan  da,  ümumi  olaraq  « rakın 
mövqeyinin  qeyri-ädalätli  olması,  onun  apardığı  müharibänin  islam  cihadı  ilä  heç  bir  rabitäsi  olmadığı»  näticäläri 
alınırdı. Bütün islam alämindä mäşhur olan bu din xadimlärinin  rak äsgärläri arasında da böyük avtoritet sahibi kimi 
tanındığından,  onların  mövqeyi  dä  onlar  üçün  ähämiyyätsiz  deyildi  vä  oriyentasiya  müäyyänläşdirmäkdä  güclü  rol 
oynayırdı. 
 
rak här vächlä dünyaya car çäkirdi ki, müqäddäs Mäkkä vä Mädinä kafir tapdağı altındadır. Burada silah, ordu,  zrail 
härbi  birläşmäläri,  xüsusi  qadın  rotaları  vä s.  yerläşdirilib.  Bununla  da,  islam  dünyasının  ictimai  räyini  Säudiyyä 
Äräbistanının  äleyhinä  köklämäyä  ümid  edirdi.  rakın  bu  täbliğatını  neytrallaşdırmaq  mäqsädilä,  deyilän  müqäddäs 
yerlärä xüsusi reyslä bütün islam alämindä avtoritet kimi qäbul olunan bir qrup misirli din xadimi göndärildi. Väziyyäti 
öz  gözü  ilä  gördükdän  sonra  onlar  müvafiq  täkziblä  çıxış  etdilär  ki,  bu  da  koalisiyanın  psixoloji  ämäliyyat  xidmäti 
täräfindän gen-bolluqla istifadä edildi; 
b)  Obyektä  lazımi  informasiyanı  çatdırmazdan  ävväl,  informasiya  mänbäyinä  qarşı  etibar,  etiqad,  avtoritet 
qazandıran aksiyalar häyata keçirilmäsi xüsusi effektlidir: 
  Nümunä  üçün, mäs.,  kinci  Dünya  Müharibäsi zamanı  SSR -yä äsir düşmüş  general-feldmarşal  Fr.fon.Paulsa (1890-
1957)  ilk  märhälädä  tam  ixtiyar  verilir  ki,  radio  ilä  çıxış  edib  hämvätänlärinä  üräyi  istäyän  müraciäti  etsin.  Täbii  ki, 
Pauls çıxış  edib, tam şäkildä  alman äsgär  vä zabitinin  şäräfinä läkä  ola biläcäk  här  hansı addımdan qaçmağa çağırır. 
Äsirlikdä  olan  generalın  belä  qorxmaz,  cäsarätli,  vätänpärvär  addımı,  täbii  ki,  alman  cäbhäsindä  bomba  partlayışı 
effektini  verir  vä  älälxüsus  hakim  dairälär  dä,  yerdä  qalan  äsgär  vä  zabitlärä  ibrät  olması  üçün  bu  müraciätin  bütün 
härbi hissälärä çatmasında, Paulsun här yerdä şöhrätlänmäsindä xüsusi maraqlı olurlar. 
Täsir  inkubasiya  märhäläsini  keçib,  äsgär  vä  zabitlärin  beynindä  müvafiq  stereotip  formalaşdırdıqdan  sonra, 
növbäti  märhälädä  alman  äsgär  vä  zabitlärinä,  ähalisinä  müxtälif  informasiya  kanalları  ilä  Paulsun  därin  psixoloji 
tärtibatda hazırlanmış aşağıdakı müraciäti çatdırıldı: «...Dar härbi düşüncä çärçiväsindän çıxıb, ümumi siyasi proseslär 
üzärindä düşünäräk, bu qärara gäldim ki,.. Almaniya Hitleri väzifäsindän känarlaşdırmalı vä bugünkü düşmänlärimizlä 
mehriban  dostluq  münasibätläri  quraraq  xalqımızın  sonrakı  mövcudluğunu  tämin  edä  bilän  yeni  dövlät  rähbäri 
seçmälidir...». Rähbärliyin radikal qadağalarına baxmayaraq Alman cäbhäsinin här yerindä Paulsun bu müraciäti aktiv 
müzakirä olunmağa başladı; 
d)  Çoxluq  da  individ  täfäkküründä  faktiki  güc,  avtoritet  kimi  qavranıldığından,  individual  räylärin 
formalaşmasında  ictimai  räyin  vä  ya  çoxluq  (qrup,  kollektiv...)  räyinin  cäräyan  istiqamäti  dä,  ähämiyyätli  rol 
oynayan faktorlardandır. Buna görä dä, tälqinä imkan verän daha bir metod – bunu obyektä xeyli adamın täkid 
etmäsinä çalışmaq, çoxluğun mövqeyinä istinad etmäk, hansısa mäsälä ilä bağlı xeyli adi adamın bu mövqedä, 
fikirdä  olmasını,  eyni  häräkät  etmäsini  izah,  täsvir  vä  ya  nümayiş  etdirmäk,  säsländirmäk,  nümunä  göstärmäk 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə