Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə78/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
98 
xidmät  edän  bir  sıra  bahalı  cihazlara  (mäs.,  radarlara,  gizli  qulaqasma  qurğularına...)  vä  ya  ämäliyyatlara  qänaät 
etmäk; 
5)  Xüsusi profillär üzrä istifadä etmäk üçün intellektlärinin färqli sferası hiperinkişaf etdirilmiş mutantlar yetişdirmäk; 
6)  4  vä  5-ci  bändlärdä  izah  edilän  tipli  hiperhissiyyatlı  vä  (ya)  hiperintellektli  mutantları  färqli  formada 
komplektläşdiräräk, färqli proqram rejimindä düşünä bilän «biokompüterlär» şäbäkäsi yaratmaq ki, kompüterlärin belä 
häll edä bilmädiyi bir sıra problemläri onların qrup täfäkkürü vasitäsilä häll edä bilmäk; 
7)  Liderläri tählükäli mäqamda onların dublikatları arasında it-bata salmaq; 
8)  Räqib liderlärinin dublikatı vasitäsilä räqib cäbhäsinä yalançı ämrlär, göstärişlär vermäk; 
9)  Räqib  cäbhäsindä  onların  liderinin  vä  ya  adi  adamların  dublikatlarını  yaymaqla,  onların  hamısını  çaş-baş  salmağa, 
hamının  bir-birindän  şübhälänmäsinä,  son  olaraq  räqib  cäbhäsinin  dezoriyentasiya  olunaraq,  iflic  väziyyätinä 
düşmäsinä nail olmaq; vä s. 
I
I
V
V
.
.
2
2
.
.
3
3
.
.
2
2
.
.
6
6
.
.
8
8
.
.
 
 
Z
Z
o
o
o
o
 
 


 
 
s
s
i
i
l
l
a
a
h
h
l
l
a
a
r
r
 
 
Bugünkü  härbiyyädä  istifadä  edilän  qeyri-änänävi  döyüş  vasitälärindän  daha  bir  qrupunu  –  tälim  görmüş  döyüş 
heyvanları täşkil edir. Bu kateqoriyadan itlärin fäaliyyäti nisbätän mäşhurdur. Lakin bu, yalnız primitiv nümunädir. Belä ki, 
müasir härbiyyädä heyvanlardan olduqca geniş spektrli funksiyalarda istifadä olunur, o cümlädän: 
 
tlärdän (Qarabağda istifadä oluna bilär): 
—  Minaları tapmaq vä zärärsizläşdirmäk üçün; 
—  Düşmän käşfiyyatını tapmaq vä zärärsizläşdirmäk üçün; 
—  Särhädi  keçäräk  lazımi  yerlärä  mina,  elektron  müşahidä  qurğusu,  käşfiyyat  aläti,  düşmänin  diqqätini  yayındıran 
müxtälif predmetlär (mäs., arxadan hücum täsävvürü yaratmaq üçün atışma säsi yazılmış maqnitofon) vä s. näql etmäk 
üçün; 
... vä s. funksiyalarında. 
  Delfinlärdän (Xäzär hövzäsindä istifadä oluna bilär): 
—  Sualtı minaları tapmaq vä zärärsizläşdirmäk üçün; 
—  Sualtı qayıqları aşkar etmäk vä onlara maqnitli minalar yapışdırmaq üçün; 
—  Üzärinä bärkidilmiş xüsusi telequrğu vasitäsilä mäsafädän sualtı mäkana näzarät etmäk vä ya sualtı käşfiyyat aparmaq 
üçün; 
... vä s. funksiyalarında. 
I
I
V
V
.
.
2
2
.
.
3
3
.
.
2
2
.
.
6
6
.
.
9
9
.
.
 
 
«
«
H
H
u
u
m
m
a
a
n
n
i
i
s
s
t
t
»
»
 
 
a
a
d
d
l
l
a
a
n
n
d
d
ı
ı
r
r
ı
ı
l
l
a
a
n
n
 
 
m
m
ü
ü
a
a
s
s
i
i
r
r
 
 
b
b
ä
ä
z
z
i
i
 
 
s
s
i
i
l
l
a
a
h
h
 
 
n
n
ö
ö
v
v
l
l
ä
ä
r
r
i
i
 
 
Müasir dövrdä ayrı-ayrı dövlätlärin härbi arsenalı «humanist silahlar» adlandırılan vasitälärlä zänginläşmäk üzrädir ki, 
bu kateqoriyadan olan kimyävi vasitälärä qismän aiddir: 
—  Dämir texnika vä körpüläri äridän – fövqälhälledici turşular; 
—  Yollara säpiläräk asfaltı vä avtomobillärin şinlärini äridän – fövqäläridici tozlar; 
—  Täyyarälärin  uçuş  zolağına  säpiläräk  onu  sıradan  çıxaran  –  fövqälyapışqan;  dämir  yollarına  säpiläräk  onu  sıradan 
çıxaran – fövqälsürüşkän polimerlär; 
—  Benzin çänlärinä säpiläräk yanacağı jeleyä çevirän – fövqälkatalizatorlar; 
—  nsan vä texnikanı yerindä dondurub saxlamaq mäqsädinä xidmät edän – tezdonan köpüklär... Vä s... 
 
     
 
I
I
V
V
.
.
2
2
.
.
4
4
.
.
 
 
C
C
A
A
D
D
U
U
,
,
 
 
T
T
I
I
L
L
S
S
I
I
M
M
,
,
 
 
E
E
K
K
S
S
T
T
R
R
A
A
S
S
S
S
E
E
N
N
S
S
O
O
R
R
I
I
K
K
A
A
 
 
 
 IV.2.4.1. CADUGÄRL Y N TAR X ................................................99 
 IV.2.4.2. CADUGÄRL Y N NÖVLÄR  VÄ MEXAN ZM ...........101 
 IV.2.4.2.1.  Tilsim.............................................................................101 
 IV.2.4.2.2.  Hipnoz: ..........................................................................102 
 IV.2.4.2.3.  Kontaktsız müalicä: .......................................................102 
 IV.2.4.2.4.  Telekinez: ......................................................................102 
 IV.2.4.2.5.  Levitasiya:......................................................................102 
 IV.2.4.2.7.  Teleportasiya: ................................................................102 
 IV.2.4.2.6.  Sensitivistlik: .................................................................102 
Error! Reference source not found..  Error! Reference source not found. 
Error! 
Bookmark 
not 
defined. 
 IV.2.4.2.7.  Teleportasiya: ................................................................102 
 IV.2.4.2.8.  Maddiläşmä-ärimä: ........................................................102 Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə