Microsoft Word disser2015. docYüklə 5,01 Kb.

səhifə20/30
tarix14.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30

 
62 
- stress testdə istifadə edilmiş məlumatlar barədə ətraflı hesabat; 
- stress test həyata kecirilməklə əldə edilmiş nəticələrlə bağlı kompleks tədbirləri 
özündə əks etdirən tədbirlər planı. 
Nümunə üçün aşağıdakı stress-testi nəzərdən keçirək : 
Stress Testin keçirilmə tarixi: Iyul 2013 
Stress Testin növü: Çox faktorlu 
Dövr: 2013-cü ilin 1-ci yarısı üçün 
Ssenarilər: Real ssenari, 
Neqativ ssenari 
Məqsəd: Bankın likvidlik və kapital göstəricilərinin dayanıqlığının yoxlanılması 
 
 
Stress-test Real ssenari : 
                                        Real ssenari- Likvidlik əmsalı. 
 


 
63 
                                                      Real ssenari 
 
 
 
Stress test- Neqativ ssenari: 
 
 
 


 
64 
           
                     Neqativ ssenari Stress-test 
 
 
 
Nəticə: 
01.07.2013-cü il tarixinə keçirilən stress-testin nəticələrinə əsasən, bankın həm 
kapital və həmçinin lividlik göstəricilərinin qənaətbəxş səviyyədə olmasını qeyd 
edə bilərik. Neqativ ssenariyə əsasən bank qarşılaşa biləcəyi şoklarda belə kapital 
tələblərinin ciddi pozulmaması bunu deməyə əsas verir. 
 
 
 
 
 
 


 
65 
II FƏS L. Müasir şəraitdə bank riskləri və onların idarə 
olunmasının  kompleks təhlili 
 
2.3  Azərbaycan Respublikasında  bank risklərinin idarə olunması 
məsələləri ‘AccessBank’ın nümünəsində 
  Þ
  Þ
 ¾
 ¾
 ï
 
 
Þ
. ¾
 
 
 
 

  Þ
  Þ
 
 ¾
 
Þ
 ï
 
ï
 
 
 
 
 
Þ  
  Þ
  Þ
 ¾
Þ
 
 
  Þ¾
 
c
Þ
 
Þ  

 
 
Þ
 
  Þ
 
Þ
 
 
 
c
 
  Þ

 
 
 
Þ
 ï
Þ
 
 
c
 
 ¾
 
 ¾
 
¾
 
Þ
 
 
 
(
Þ
 
, ¾
 

 

Þ
 

 

Þ  
ï
 
 
 
Þ
.Riskl rin idar  edilm si prosesi bank n f aliyy tin  xas olan 
riskl rin m
yy n edilm si, qiym tl ndirilm si, onlar bar d  
hesabatlar n haz rlanmas , m qbul risk limitl rinin m
yy n 
edilm si vasit si il  onlara n zar t edilm si v  riskl rin azald lmas  
 

 
Þ
 
 ¾
 
¾ 
Þ
 
 
Þ  
 
Þ  
 
 
Þ
. ¾
Þ  ¾
 
Þ
 
 ¾
c
 
Þ
 
 ¾
c
 
 
c

Þ
 

 

Þ
 
, ¾
c
 ¾
 ï
Þ   c
¾

¾
c
 
  Þ
 ¾
 
 
 
c  
 
 
. ¾
c
 
 
Þ
 
 


 
66 
Þ
 ¾
Þ
 
Þ
 
 
 
 
 
 
r. 
  Þ
  Þ
 
 
 
  Þ
  Þ
 
 
 
  Þ
  Þ
 
 
 
  Þ
  Þ
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  Þ
 
 
sas funksiyas  bank 
  Þ
Þ
Þ   dar  
Hey tin  k m klik g st rm kdir. 
  Þ
 
 t rkibi  dar  Hey tinin  zvl rind n v  
 
Þ
Þ
 Þ
 
¾
Þ
 
ï
Þ

  Þ
 
 
Þ
 
¾
  Þ

  Þ
  omit si riskl rin idar  
edilm si m qs dil  bankda m vcud daxili komit l rin f aliyy tl rini 
laq l ndir r. Komit
  c
 
¾Þ  ¾
 Þ ï Þ
 
 
 
 
 ¾
 
Þ  
 
¾
 

  Þ
 
  sas funksiya
Þ
 
 
 a a
dak  
ï  
 
 
Þ
:
    
• Riskl rin idar  edilm si qaydalar n  haz rlamaq,  dar  Hey ti il  
raz la d rd qdan sonra t sdiq olunmas  
n M
ahid  
uras na t qdim etm k;  
• Riskl rin idar  edilm si qaydalar n  vaxta
r  qiym tl ndirm k 
v  t l b olunduqda yenil
dirm k;  
• R
¾
 
  Þ
  Þ
 
c
Þ
 
Þ  
 ¾
 
 
Þ  
 
 
 
ï
 
Þ  Þ
  Þ
 
¾
Þ  
 
;  
• R
  Þ
  Þ
 
c
Þ
 
Þ  
  Þ
 
 
 
 
 ¾  
  Þ
 
 
ï
Þ
 
 
 ¾
Þ  
Þ   
 
¾
 

-
 
Þ
 
 Þ
 
  Þ
 
Þ
 Riskl ri   dar
Þ
 Þ
 
Þ
Þ
. Riskl ri   dar
Þ
 Þ
 R K 
t r find n veril n spesifik tap
r qlar bank n f aliyy t 


 
67 
x susiyy tind n as l d r. Riskl ri
  dar
Þ
 Þ
 
¾
 
 
 ¾
Þ
.
 
¾
Þ  ¾
 yana
 
 
Þ
 
Þ  
 
 
 
 
 
 
  dar

Þ
, Audit 
 
 
Þ  
¾
 
Þ

 
 
  dar
 
 bank n maliyy  
v saitl rinin b l
d r lm sinin t sdiql nm si v  idar  edilm si 
 
 
  Þ

Þ
 
sinin 
 
ï
 ¾
 kredit 
ï
 idar  edilm sinÞ   Þ
 
 
 
Þ
. Audit  omit
 ¾
Þ  
 n zar t sisteminin m vcudlu unu v  adekvatl
n  t min 
etm kl  M
ahid   uras na v   dar  Hey tin  k m klik g st rir. 
 
 ¾ank n informasiya texnologiyalar  sisteml rinin 
s m r li v  t hl k siz i ini  t min  
 Þ
 
 
  Þ
.
 
Hesabatl
 
Hesabatl
 
Hesabatl
 
Hesabatl
 
    
  Þ
 
 
 M
ahid   uras n n d v ti il  onun iclaslar nda i tirak 
edir v  M
ahid   uras  qar
s nda hesabat verir. ¾  
¾
 
Þ
 
  Þ
:    
• M
Þ , ¾


ï
 
 ¾
 
 

c  Þ , 
Þ
 
 Þ
 

 
¾
 
Þ Þ
 iri
 riskl r v  onlar n 
azald lmas ;  
• B
 qaydalar   l  v  qanunvericilikl  m
yy n edilmi  
c  m hdudiyy tl rin pozulmas  hallar  bar d  m lumat 
v  onlar n aradan qald r lmas ; 
 
• Maliyy  al tl rinin n v ,  d m  m dd tl ri, habel  d y r v  
g lirlilik kateqoriyalar   zr  investisiyalar n t snifl
dirilm si; 
 
•  nvestisiyalar   zr   itkil r,  onlar n  ¾
  balans
dan  
silinm si,  
Þ  d y rinin  Þ
;  
•  sas v saitl r  zr  m lumat, onlar n ¾
 maliyy  
¾
Þ  
  Þ
, yaxud sat lmas 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə