Microsoft Word Dissertasiya docYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/35
tarix17.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
                        
         
AZƏRBAYCAN  RESPUBL KASI  TƏHS L  NAZ RL Y  
 AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT   QT SAD  UN VERS TET  
   Qiymətli  kağızlar  bazarının  müasir  vəziyyəti  və  onun  inkişaf  istiqamətləri” 
mövzusunda
 
BAKI - 2015 
MAG STRATURA  MƏRKƏZ  
Əlyazması hüququnda 
  BAĞIRLI XƏZƏR RAUF 
     (MAGISTRANTIN A.S.A) 
MAG STR D SSERTAS YASI
 
xtisasın şifri və adı:   
_____060403 Maliyyə____     
xtisaslaşma:
 
 ________Bank işi_______       
Elmi rəhbər: 
Magistr proqramının rəhbəri: 
______ dos.Rzayev R.M _______
 
 ____dos.Rzayev R.M.______
 
Kafedra müdiri 
_____prof.Məmmədov Z.F._______
  
 
 
                    MAG STR D SSERTAS YASININ  Ş PLANI     
Magistr  dissertasiyasının  adı  “Qiymətli  kağızlar  bazarının  müasir  vəziyyəti  və 
onun inkişaf istiqamətləri”       
G R Ş.......................................................................................................3 
I FƏS L
.
Qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasının nəzəri  əsasları və 
prinsipləri 
1.1.Maliyyə bazarı,onun formalaşması və nəzəri əsasları........................................6 
1.2.Qiymətli kağızlar bazarı,onun funksiya və vəzifələri.......................................17 
1.3.
 
Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi.....................................................30
 
II FƏS L
.
Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının faktiki  vəziyyəti və 
prosessual təhlili. 
2.1.Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarının təhlili. lkin və təkrar qiymətli kağızlar 
bazarı.......................................................................................................................36 
2.2.Azərbaycanda qiymətli kağızların formaları və növləri....................................45 
2.3.Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının hal-hazırkı vəziyyəti......................61 
III FƏS L
.
Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarının formalaşması və inkişaf 
xüsusiyyətləri. 
3.1. .Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının yaranma xüsusiyyətləri və onun 
dünya maliyyə bazarına inteqrasiyası problemləri..................................................72 
3.2.Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarının inkişaf istiqamətləri...........................84 
3.3.Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında qiymətli kağızlar bazarının rolu........95 
NƏT CƏ VƏ TƏKL FLƏR................................................................................106 
TÖVS YYƏ ED LƏƏDƏB YYAT................................................................110 
Ə
LAVƏLƏR........................................................................................................111 
XÜLASƏ...............................................................................................................114  
 
 
                                   «Giriş»        
 
  
Mövzunun  aktuallığı. lk  növbədə  maliyyə  bazarının  formalaşması  birinci 
olaraq  iqtisadi  və  hüquqi  islahatların  aparılması  və  bazar  infrastrukturunun 
yaradilması  ilə  mümkündür.  Yığım  və  investisiyanın  müxtəlif  şəxslər  tərəfindən 
həyata  keçirildiyi  bir  dövrdə  yığımların  investisiyaya  çevrilməsini  təmin  edən 
mexanizmin yaranması aktual məsələyə çevrilir. 
 
         Əsas  olaraq  maliyyə  bazarı  və  onun  tərkibi  elementləri  bu  mexanizm 
vəzifəsini  yerinə  yetirməklə  iqtisadi  fəaliyyətin  subyektləri  arasında  kapital 
resurslarının  effektiv  şəkildə  yenidən  bölüşdürülməsini  təmin  edir.  Hazırki 
islahatların  aparıldığı  şəraitdə  maliyyə  bazarının  bütün  seqmentlərinin  inkişafı  və 
təkmilləşdirilməsi məsələsi mühüm yer tutur. Bu da maliyyə bazarının bank sistemi 
ilə  paralel  olaraq  iqtisadiyyatda  pul  axınlarının  ötürücüsü  kimi  real  sektorun 
canlanmasında əhəmiyyətli rol oynamasından irəli gəlir.  
         Xüsusilə  də  Azərbaycanda  neft  sektorunda  cəmləşmiş  gəlirlərin  digər 
sektorlara  istiqamətləndirilməsi  probleminin  mövcudluğu  ölkəmizin  maliyyə 
bazarının inkişafına xüsusi əhəmiyyət verilməsinə zəmin yaradır.Maliyyə bazarının 
müvəffəqiyyətlə formalaşması isə iqtisadi və hüquqi islahatların aparılması yolu ilə 
bazar infrastrukturunun yaradılması ilə mümkündür. 
       Yaradılan  bazar  infrastrukturunun  ən  vacib  seqmentlərindən  biri  qiymətli 
kağızlar  bazarıdır.Qiymətli  kağızlar  bazarı  iqtisadiyyatın  maliyyələşdirilməsinin 
dövlət büdcəsi və bank sistemi ilə yanaşı ən  mühüm variantlarındandır. Bu bazar 
kapitalın səfərbər edilməsini həvəsləndirməklə maliyyə resurslarının iqtisadiyyatın 
müxtəlif  sahələri  və  sferaları  arasında,  perspektivli  və  rentabelli  şəkildə,  dinamik 
inkişaf edən istehsalların xeyrinə yenidən bölgüsünü təmin edir.  
          Demək  olarki,bazar  iqtisadiyyatı  və  ona  keçid  şəraitində  olan  ölkələrdə, 
həmçinin  respublikamızda  iqtisadiyyat  qarşısında  duran  əsas  vəzifələrdən  biri  də 
qarşılıqlı  borc  problemlərinin,  həmçinin  müssisələr  arasında  ödəməmələr 
məsələsinin  həll  olunmasıdır.  Çünki,  qarşılıqlı  borc  probleminin  mövcudluğu 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə