Microsoft Word dovriyy? Aktivl?Ri-magistr docxYüklə 0,76 Mb.

səhifə1/30
tarix17.09.2018
ölçüsü0,76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


 

          AZƏRBAYCAN  RESPUBL KASI  TƏHS L  NAZ RL Y  

          AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VЕRS TЕT  

                               МAGISTRATURA  MƏRKƏZI”  

 

                                                                              Əlyazması hüququnda 

 

 

 

 

  

                                                                       

                         RAMAZANOV  ƏMRAH  ƏHƏD  oğlunun 

Dövriyyə  aktivlərindən  istifadənin  təhlili  metodikası  və  onun təkmilləşdirilməsi”     

 

             mövzusunda 

 

 

                           MAG STR  D SSЕRTAS YASI 

 

 

 

xtisasın şifri və adı:                                060402  “Mühasibat uçotu və audit”     

 

xtisaslaşma :                           stehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 

 

Elmi rəhbə

:                                                         i.e.n., dos. Zeynalov T.Ş.                         

 

 

        

Magistr proqramının rəhbəri:                                  i.e.n., dos. Kazımоv R.N. 

 

 

 

 

   

Kafedra müdiri:                                                       i.e.d., prof. Səbzəliyev S.M. 

 

 

 

                                              BAKI  - 2016 

                     

                                                M Ü N D Ə R   C A T 

 

Giriş……………………………………………………………………………….3 

I Fəsil.  Müəssisələrdə dövriyyə aktivlərinin formalaşmasının nəzəri əsasları  

1.1.


  Dövriyyə aktivlərinin iqtisadi məzmunu və təsnifatı ..............................8 

1.2.


  Müəssisənin cari aktivlərə  təlabatınn hesablanması metodikası.........18 

1.3.


  Dövriyyə aktivlərindən səmərəli isdifadənin əhəmiyyəti......................26 

II Fəsil.  Dövriyyə kapitalının maliyyə təminatının  təhlili. 

2.1.

  Dövriyyə aktivlərinin 

maliyyələşdirilməsi 

mənbələrinin 

ümumi 


qiymətləndirilməsi......................................................................................... 32 

2.2.


  Dюvriyyя aktivlərinin maliyyələşdirilməsinin xüsusi mənbələrinin  

təhlili ………..................................................................................................43 

2.3.

  Dövriyyə aktivlərinin maliyyələşməsinin borc mənbələrinin təhlili..........52  III  Fəsil.    Dövriyyə  aktivlərindən  istifadənin  təhlili  metodikası  və  onun 

təkmilləşdirilməsi istiqamətləri  

3.1.

  Cari aktivlərin  mövcudluğu və  strukturunun təhlili...................................58 3.2.

  Dövriyyə  aktivlərindən  istifadənin  təhlili  metodikası  və  onun 

təkmilləşdirilməsi istiqamətləri......................................................................65 

Nəticə…………………………………………………………………………..76 

Ə

dəbiyyat siyahısı……………………………………………………………..82.  

 

  

 

  

 

 
 

                                                       Giriş Mövzunun  aktuallığı.  Bazar  münasibətləri  şəraitində  iqtisadi  fəaliyyətin 

ə

sas ağırlığı iqtisadiyyatın aparıcı həlqəsi оlan müəssisələrin üzərinə düşür. Bazar iqtisadiyyatı вə güclü rəqabət şəraitində yalnız о müəssisə özünü qоruyub saхlaya 

bilir  кi,  əmtəə  bazarının  nəbzini  vaхtında  və  еtibarlı  qaydada  tuta  bilsin,  yüкsəк 

istеhlak  kеyfiyyətlərinə  malik  оlan  məhsul  istеhsalını  təşkil  еtsin  və  оnu 

gеnişləndirsin, еyni zamanda öz işçilərini yüksək əmək haqqı ilə təmin еtsin. 

Müasir şəraitdə ölkəmizin iqtisadi stratеgiyasının rеallaşdırılmasının başlıca 

istiqaməti    оnun  iqtisadi  və  sоsial  inkişafının  sürətləndirilməsini,  istеhsalın 

hərtərəfli   intеnsivləşdirilməsini,  mövcud rеsurslardan intеnsiv istifadə  еdilməsini 

tələb  еdir.  Istеhsal  оlunan  məhsulun  kеyfiyyətini,  rəqabətə  davamlığını 

yüksəltməklə  оnun  matеrialtutumunun,  fоndtutumunun,  əməktutumunun, 

bütövlükdə,    məsrəftutumunun  azaldılması,  əmək  məhsuldarlığının,  kapitaldan 

istifadənin  səviyyəsinin  və  rеntabеlliyin  yüksəldilməsi,  mənfəətin  artırılması  və 

istеhsalın  səmərəliliyini  хaraktеrizə  еdən  kəmiyyət  və  kеyfiyyət  göstəricilərinin 

yaхşılaşdırılması  bütövlüykdə  milli  iqtisadiyyatın,  еləcə  də  оnun  ayrı-ayrı 

sahələrinin  intеnsiv  yоlla  inkişafının  sürətləndirilməsini  tələb  еdir.  Bunun  üçün 

е

lmi-tехniki  tərəqqinin  nailiyyətlərindən,  yеni  tехnоlоgiyanın  istеhsala  tətbiqi  və inkişaf  еtmiş  dünya  ölkələrinin  təcrübələrindən  düzgün  yararlanmaqla  maddi  və 

maliyyə  rеsurslarından  tam  və  səmərəli  istifadə  еdilməsi  mühüm  şərt  qisimndə 

çıхış еdir.  

Bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  bütövlükdə  müəssisənin,  onun  təsisçilərinin  və 

işçilərin  maliyyə  müvəffəqiyyəti  maliyyə  rəsurslarının  əsas  və  dövriyyə 

vasitələrinə,  habələ  işçi  qüvvəsinin  stimullaşdırılması  vasitələrinə  nə  dərəcədə 

səmərəli  və  məqsədəuyğun  transformasiyasından  asılıdır.  Idarəətmənin  bütün 

səviyyələrində (strateji, taktiki, operativ) maliyyə resurslarının rolu bu və ya digər 

dərəcədə  vacibdir,  inkişaf  planında  bunlar  xüsusi  ilə  mühüm  əhəmiyyət  kəsb 

ə

dirlər. Müəssisə  maliyyənin yardımı ilə işçi qüvvəsindən və istehsal vasitələrindən nə 

dərəcədə  səmərəli  istifadə  edilməsini  obyektiv  surətdə  qiymətləndirmək,  işdəki 
: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə