Microsoft Word Ekologiya Titul docYüklə 2,86 Kb.

səhifə1/46
tarix26.01.2018
ölçüsü2,86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЯДЯНИЙЙЯТ ВЯ ТУРИЗМ НАЗИРЛИЙИ 
                             
М.Ф.АХУНДОВ адына 
АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ КИТАБХАНАСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN EKOLOGİYASI – 10 İLDƏ 
 
BİBLİOQRAFİYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI  -  2009 
 
 


Tərtib edənlər:   Mədinə Vəliyeva 
Hicran Bəşirova 
Gülbahar Misirova  
 
İxtisas redaktoru və  
buraxılışa məsul:  
Kərim Tahirov 
 
Redaktor: Gülbəniz Səfərəliyeva 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  
Azərbaycan ekologiyası – 10 ildə: Biblioqrafiya 
/Tərtib edənlər: M.Vəliyeva, H.Bəşirova, G.Misirova; İxt. 
red. və burax. məsul: K.Tahirov; Red. G.Səfərəliyeva; 
M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 
159 s. -Azərbaycan və rus dillərində. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2009. 
 
 
 


 
 
 
 
 
3
Tərtibçidən 
 
Ekologiyanın, ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji tarazlığın 
qorunması daim dövlət siyasətinin vacib istiqamətlərindən biri 
olub. Azərbaycan Respublikasınin Prezidenti İlham  Əliyev 
ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasını öz fəaliyyətinin  əsas 
istiqamətlərindən birinə çevirməklə bu sahədə mühüm tədbirlər 
həyata keçirir. Dövlət başçısı 28 sentyabr 2006-cı ildə 
“Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin 
yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks 
Tədbirlər Planı”nı  təsdiqlədi və icrasına başlandı. Bununla da 
cənab 
İlham 
Əliyevin ölkədə ekoloji vəziyyətin 
sağlamlaşdırılması ilə  bağlı verdiyi tapşırıqların yerinə 
yetirilməsi sürətləndi.  
Məhz bu zərurəti nəzərə alaraq M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Diyarşünaslıq elmi biblioq-
rafiya” şöbəsi ekologiya ilə bağlı dərc olunan materialları top-
layıb sistemləşdirərək “Azərbaycan ekologiyası – 10 ildə” adlı  
biblioqrafiya nəşrə hazırlamışdır. Göstəricidə verilən 
materiallar 1997-2008-cı illəri  əhatə edir. Biblioqrafiya  üç  
fəsildə - Azərbaycan və rus dillərində qruplaşdıdılmışdır. 
 
Biblioqrafiyada “Ekologiya və  təbiəti mühafizə 
haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi”, 
“Ölkəmizdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması  məsələlərinə 
həsr olunmuş müşavirə”,  “Azərbaycan ekologiyası haqqında 
kitablar, avtoreferatlar, dissertasiyalar və dövri mətbuat 
materialları” illər üzrə,  “Su hövzələri”, “Xəzərin ekologiyası”, 
“Atmosferin    çirklənməsi və qorunması”, “Radiasiya 
təhlükəsizliyi”, “Torpağın, yararlı sahələrin çirklənməsi və 
qorunması”, “Meşələr”,  “Qlobal ekoloji problemlər:  İqlim 
dəyişmələri, səhralaşmaya qarşı mübarizə”, “Biomüxtəliflik: 
Qırmızı kitab, qoruqlar, bitki və heyvanlar aləmi”, “Kənd 
təsərrüfatı, sənaye, tikinti və  nəqliyyat ekologiyası”, “Ekoloji 


 
 
 
 
 
4
tərbiyə    və  mədəniyyətin davamlı inkişafı” adlı bölmələr isə  
əlifba sırası ilə yerləşdirilmişdir.  
Göstəricinin sonunda “Müəlliflərin  əlifba göstəriçisi” 
verilmişdir. 


 
 
 
 
 
5
I FƏSİL 
 
Ekologiya və təbiəti mühafizə haqqında 
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi 
 
Azərbaycan Respublikasının Qanunları 
 
1999 
 
1.
 
Ekoloji təhlükəsizlik haqqında: Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu, 8 iyun 1999-cu il //Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu.- 1999.- № 8.- Maddə 
471. 
2.
 
Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında: Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu, 8 iyun 1999-cu il //Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu.- 1999.- № 8.-Maddə 472; 
Azərbaycan.- 1999.- 10 avqust.- S. 1, 2 
3.
 
Transsərhəd kontekstində  ətraf  mühitə  təsirin qiy-
mətləndirilməsi haqqında Konvensiyanın və onun əlavələrinin 
təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 1 
fevral 1999-cu il // Azərbaycan.- 1999.- 19 fevral.-S.1. 
 
2000 
 
4.
 
Xüsusi mühafizə olunan  təbiət  əraziləri və obyektləri 
haqqında: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 24 mart 2000-
ci il //Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.-
2000.- № 7.- Maddə 479. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
6
2001 
 
5.
 
Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında: Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu, 21 iyun 2001-ci il //Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik toplusu.-2001.- № 6.- Maddə 
364; Azərbaycan.-  2001.- 22 iyun.- S. 1. 
                                          
2002 
 
6.
 
 “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tədbiqi ilə  əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına 
dəyişikliklər və  əlavələr edilməsi barədə: Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu, 12 fevral 2002-ci il //Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.- 2002.-№4.-
Maddə165;     Azərbaycan.- 2002.- 31 mart.- S. 1. 
7.
 
“Əhalinin ekoloji  təhsili  və maarifləndirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu , 10 dekabr 
2002-ci il//Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu.- 2003.- №1.- Maddə 17. 
8.
 
Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında: 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 12 mart 2002-ci il  
//Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.-2002.-
№4.- Maddə171; Azərbaycan.- 2002.- 20 aprel.-S. 1. 
9.
 
İcbari Ekoloji Sığorta haqqında: Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu,12 mart 2002-ci il //Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.- 2002.- №4.- Maddə 
172; Azərbaycan, Xalq qəzeti.- 2002.- 21 aprel.- S. 1. 
 
2003 
 
10.
 
 “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında”: 
Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiqi ilə  əlaqədar 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə