Microsoft Word Ekologiya Titul docYüklə 2,86 Kb.

səhifə46/46
tarix26.01.2018
ölçüsü2,86 Kb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

 
 
 
 
 
150
Novruzov  Ş.............................................................544,872,873 
Novruzov
  
V..................................................................274 
Novruzova  R................................................................872 
Nuriyev  C.....................................................................137 
Nuriyev  F.....................................................................670  
Nuriyeva  T...................................................................380 
Ocaqov  H..................................................................... 358 
Orucov  A
.
.................................................................... 208 
Orucov  C....................................................................687 
Orucov  Ə............................................................... 799,800,905 
Pənahov  İ...............................................................505,801,922 
Piriyev  Q ...............................................................305,545,593 
Piriyev  M......................................................................611 
Ramazanov  X.............................................................258 
Ramazanova  Z........................................................... 99 
Rəcəb  M.....................................................................330 
Rəhimov   C.................................................................874  
Rəhimov   M................................................................306  
Rəhimova Y. .............................................................851 
Rəhimzadə M.............................................................276,923 
Rəsulov   Ə..................................................................331,359 
Rəsulov  Ş....................................................................595  
Rüstəmli   N ................................................................924 
Rüstəmli   N.(Qurbanova)...........................................506 
Rüstəmli   R................................................................ 671 
Rüstəmov   A............................................................. 596 
Rüstəmov   F...............................................................416 
Rüstəmov   M..............................................................546 ,706 
Rüstəmov  R...............................................................507 
Rzalı  R...............................................................240,307,508, 
672,819 
Rzayev  Ə.................................................................. 925 
Sadıqlı  F. ....................................................547,673,852,875 


 
 
 
 
 
151
Sadıqoğlu   A..............................................................802  
Sadıqova  N............................................................... 202,209 
Salmanov   M.................................... 277,360,597,674,820,926 
Sarıyev   R....................................................................876 
Sevinc........................................................................ 463 ,509  
Seyid-Rzayev   M. .......................................................159 
Səadətxanım   A............................................................537 
Səfərov   S.................................................................... 381,548 
Səfərov   R................................................................... 707 
Səlimov   M. .................................................................85,182 
Səlimova   V..................................................................598  
Səlimzadə   M...............................................................259 
Səmədov   A.................................................................853  
Səttarzadə   R.............................................................. 549 
Sultanov   C..................................................................332 
Sultanov  H.................................................................361  
Sultanov   Z. ...............................................................599,803 
Sultanova   G............................................................... 600 
Sultanzadə   F...............................................................84 
Surxayev   Ş................................................................. 877,878 
Şabanov   Ş...................................................................815 
Şahin  G...................................................................... 676 
Şahmarov   Ə..............................................................708 
Şahmarov  H...............................................................382 
Şahverdiyev   A.......................................................... 260,695 
Şaiq  B........................................................................261 
Şamçıyev   T. ............................................................510 
Şamxalov  A..............................................................554 
Şamilov   B.................................................................333 
Şamıyev   F................................................................ 928 
Şəbiyev   Ş.................................................................. 744 
Şəkinski   Ə................................................................ 601 
Şəkuri    B.................................................................. 152,745 


 
 
 
 
 
152
Şirəliyev   O.................................................................75 
Şirəliyev   S.......................................................241,418,464,696 
Şirinov   H.................................................................. 86  
Şirinova   A.................................................................550  
Tağızadə   T............................................................... 95 
Tahir   Ş. ....................................................................362,419 
Tahirov   A................................................................ 746 
Tahirova   B..............................................................712 
Taleh    H.....................................................................551  
Tanrıverdiyev   B........................................................309  
Tanrıverdiyev   V.......................................................603  
Təhməzov   B.............................................................126,128   
Tərlan....................................................................... 512 
Vahidoğlu   O. ...........................................................678  
Vəfa   Z...................................................................... 310,854 
Vəliyev   H...............................................334,421,466,604,605 
Vəliyev X.................................................................... 86 
Vəliyev    M................................................................. 467 
Yaqubov   Q...............................................................468 
Yaqubzadə  M......................................................... 311,422,679 
 Yalıyev   C.................................................................278 
Yusifoğlu   Q............................................................. 312 
Yusifov   E................................................................ 127,128 
Yusifov   N.......................................................709,710,711,930 
Yusifova  M..............................................................171,191 
Yusifzadə   X.............................................................. 75 
Zaman E.....................................................................552 
Zeynalov S................................................................423 
Zərbəliyev M............................................................870 
Ziyadov   R.................................................................931 
 
 
 


 
 
 
 
 
153
Вспомогательный указатель авторов 
 
Аббасов  М………………………………………1040 
Абдуллаев В……………………………………. 1074 
Агакишиева  М…………………………………..973  
Алескероглу Ф…………………………………..1106 
Алиев  Б………………………………………….1075 
Алиев В. …………………………………………1063  
Алиев Г…………………………………………..1027 
Алиев Н………………………………………… 1064  
Алиев С………………………………………….1107 
Алиев Э………………………………………… 1076,1077 
Аскеров Ф………………………………………. 990 
Ахмедова, Н……… 1054,1065,1078,1079,1080,1081,1092 
Бабаев А………………………………………….1057  
Бабаев И. ……………………………………….. 1058  
Бабаев Ф…………………………………………  993 
Бабаева З………………………………………….1093 
Багирзаде Р……………………………………… 1011,1012  
 Багиров А…………………………………………  1033  
 Багиров Г………………………………………….1021 
 Байрамов А………………………………………. 986 
Баннаева Н………………………………………. 1094 
Батыев Б…………………………………………..1095 
Гаджиев  В……………………………………….. 1108 
Гаджиева С……………………………………….  1041 
Гаджиева Т……………………………………….. 1013 
Гаджи-заде Ф…………………………………1014,1016 
Гамедов А…………………………………… 1067,1082  
Гасымова  С……………………………………….   1042 
Гейдарова С………………………………………...  1068 
Годжаева Е………………………………………….1096 
Гусейнов А…………………………………………1114 


 
 
 
 
 
154
Гусейнов М……………………………………….. 1000  
Гусейнова Ф………………………………………. 1050    
 Джафарли З………………………………………. 1059  
 Джафарлы М…………………………………….. 1032 
Джеваншир Л…………………………………….. 1069 
Жилин Г. ………………………………………….1070 
Закиев, Ф………………………1017,1018,1022,1023, 1083 
Ибрагимова Дж…………………………………. 1024,1028 
Имамалиева Д…………………………………….. 1071 
Исагызы Д………………………………………..  1099 
 Исаев С…………………………………………… 993 
Искендер Г…………………………………………1115 
Исмайлов Н……………………………………….. 992, 1043  
Исмайлов Т…………………………………1019,1029,1072 
Каракмазли Д……………………………………….1109 
Касумова Е…………………………………………. 1015 
Касымов А………………………………………….. 989 
Кенгерли А………………………………………….1084 
Кендер Р…………………………………………......1097 
Керимов  Р…………………………………………..1044 
Керимов С…………………………………………...1116 
Козлова Т………………………………………….....1009 
Колесников А……………………………………995,1001 
Кулиев З…………………………………………..975 
Кулиев Р…………………………………………….996 
Кулиева Е………………………………………….. 997,1002  
Кулиева Т…………………………………………...1110 
Курбанова  И. ……………………………………... 1098 
Лейсан Л…………………………………1085,1086,1117 
Магеррамова Н……………………………………..1003 
Мамедзаде Т……………………………………1100,1101 
Мамедли, И……………………………………….1037, 1102  
Мамедов А…………………………………………. 973 


 
 
 
 
 
155
Мамедов Н…………………………………………. 1111 
Мамедов Р……………………………… 969,10451087,1118 
Мамедов С…………………………………………........1004 
Мамедов Ч……………………………………...... 1060,1061  
Манафлы Р…………………………………………1055 
Манафова Ф……………………………………… 998, 1005,  
Марданов И………………………………………….1112 
Мехтиев  М…………………………………………. 976 
Мовлаев И………………………………………….. 973 
Мурсалоглу Ш……………………………………… 1025 
Мустафаев Г……………………………………970,1056  
Мустафаев Ч………………………………………... 1020 
Мустафаева Н………………………………………. 1006  
Набиев Н……………………………………………  1038  
Набиева О…………………………………………….1088 
Надиров И……………………………………………969 
Намикгызы Дж……………………………………… 1103 
Насиров Р…………………………………….........1025,1104 
Омаров Ф……………………………………………. 1046 
Оруджев  Р………………………………………….  1105 
Пашаев А…………………………………………….986  
Поладов А…………………………………………..972,1007  
  Рагимзаде А………………………………………….993 
Рашад Д……………………………………………… 1120 
Рустамов З…………………………………………… 1113 
Салманов  М……………………………………1010,1089 
Самедов С…………………………………………..   1090 
Сеидов Т……………………………………………..  987 
Сулейманов М………………………………………. 1036 
Сулейманов Э………………………………………. 999,1008 
Сулейманова  С……………………………………1091,1039 
Сулейманова Ф……………………………………….1026  
Султан-заде Ф…………………………………………970 


 
 
 
 
 
156
Султанлы С………………………………………….. 1048  
Султанов Р………………………………………….. 993 
Фахретдинова Л…………………………………….  1053 
Хейе  О………………………………………………..990  
 Шарифов М……………………………………...…..988   
Ширинов  И………………………………………….1110 
Энвероглу М………………………………………… 1031  
Югов А……………………………………………….1032 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
157
M ü n d ə r i c a t 
 
Tərtibçidən............................................................................... 3 
I FƏSİL 
Ekologiya və təbiəti mühafizə haqqında  
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi 
Azərbaycan Respublikasının 
Qanunları..................................................................................5 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və 
Sərəncamları.............................................................................9 
Milli Proqram...................................................................................17 
Tədbirlər planı.........................................................................17
 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
Qərarları...................................................................................18
 
Ölkəmizdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məsələlərinə 
həsr olunmuş  müşavirə...........................................................20 
                                        
II FƏSİL 
Azərbaycan ekologiyası haqqında kitablar
avtoreferatlar, dissertasiyalar və dövri mətbuat materialları        
Kitablar....................................................................................21 
Dissertasiyalar .........................................................................30 
Avtoreferatlar...........................................................................34 
Dövri mətbuat materialları.......................................................39 
Su hövzələri.............................................................................73 
Xəzərin ekologiyası.................................................................79 
Atmosferin çirklənməsi və qorunması.....................................86 
Radiasiya təhlükəsizliyi...........................................................88 
Torpağın, yararlı sahələrin çirklənməsi və qorunması............89 
 Meşələr...................................................................................93 
Qlobal ekoloji problemlər:İqlim dəyişmələri, səhralaşmaya 
qarşı mübarizə.........................................................................98 


 
 
 
 
 
158
Biomüxtəliflik: Qırmızı kitab, qoruqlar, bitki və heyvanlar 
aləmi........................................................................................99 
Kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti və nəqliyyat 
ekologiyası.............................................................................102 
Ekoloji tərbiyə  və mədəniyyətin davamlı inkişafı................105 
 
III FƏSİL 
Rus dilində 
Законодательство Азербайджанской Республики по 
экологии  
и охране природы       
Законы...................................................................................111   
Указы.....................................................................................113 
Распоряжения.......................................................................115 
Положения............................................................................117 
Книги, диссертации, авторефераты  и материалы периоди-
ческой  
печати по экологии Азербайджана 
Книги………………….........................................................118 
Диссертации……….............................................................122 
Авторефераты…………………...........................................123 
Газетно-журнальные статьи………....................................124 
Биоразнообразие……………………………......................130 
Животноводство………………………………...................130 
Растениеводство………………………................................131 
Атмосфера и климат………………………….....................132 
Водоёмы, водные бассейны…………………....................133 
Экология Каспия………………………………..................135 
Экология земельных ресурсов, строительства и  транспор-
та…........................................................................................137 
Экология промышленности, сельского хозяйства………138 
 
 


 
 
 
 
 
159
KÖMƏKÇİ GÖSTƏRİCİLƏR 
 
Müəlliflərin əlifba gösdəricisi……………………………140
 
Вспомогательный указатель авторов……………………153 
 
 


Azərbaycan ekologiyası – 10 ildə 
 
Biblioqrafiya
 
 
 
 
 
Nəşriyyat redaktoru və 
 
korrektor: 
  Tаmаrа Ağamirova  
 
 
Kompyuter yığımı və 
dizayn:   Nazlı Şahbazova 
   
 
 
 
 
 
 
Ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Xaqani küç. 29; 
Е-mail: contact@anl.az 
URL: www.anl.az 
 
 
 
M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın  
mətbəəsində ofset üsulu ilə  
çap olunmuşdur. 
Çapa imzalanmışdır: 25.05.09 
Sifariş:  
Tirajı: 
Pulsuz 
 
 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə