Microsoft Word Elmi Mecmue 21Yüklə 3,06 Mb.

səhifə1/161
tarix08.07.2018
ölçüsü3,06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   161


 

1

  

 

 БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ 

 

  

İLAHİYYAT 

FAKÜLTƏSİNİN  

ELMİ MƏCMUƏSİ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 21 


 İYUN (HAZİRAN) 2014 

 

 
 

2

 BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

İLAHİYYAT FAKÜLTƏSİNİN  

ELMİ MƏCMUƏSİ 

 

 REDAKTOR / EDİTÖR 

akademik Vasim Məmmədəliyev  

REDAKTOR MÜAVİNİ 

Yrd. Doç. Dr. Ali Bulut 

i.f.d. Mübariz CAMALOV 

 

REDAKSİYA HEYƏTİ (HAKEM KURULU)  

Akademik Vasim Məmmədəliyev 

● Prof. Dr. Celal Erbay ● Prof. Dr. Bedrettin Çetiner ● Prof. Dr. Saffet Köse ● 

Prof. Dr. Süleyman Toprak 

● Prof. Dr. Zekeriya Güler ● Prof. Dr. Abdullah Kahraman 

 

● Prof. Dr. Mustafa Altundağ ● Doç. Dr. Muammer Erbaş ● Dos. Salman Süleymanov ● Dos. Çimnaz Mirzəzadə ● Yrd. Doç. Dr. Ömer Aslan 

● Yrd. Doç. Dr. Akif Köten ● Yrd. Doç. Dr. Ali Bulut ● i.f.d. Namiq Abuzərov ● i.f.d. 

Qoşqar Səlimli 

● i.f.d. Adilə Tahirova ● i.f.d. Mübariz Camalov ● i.f.d. Mehriban Qasımova ● i.f.d. Aqil Şirinov ● 

Dos. Nigar İsmayılzadə 

● i.f.d. Elnurə Əzizova ● i.f.d. Ülkər Abuzərova ● Mirniyaz Mürsəlov 

 

MƏCMUƏ İLƏ ƏLAQƏ (HABERLEŞME) 

 

Əhməd Cəmil 41 A/Yasamal/Baku bduilahiyyat@yahoo.com 

Tel: 510 65 45, Faks: 510 39 62  

ISSN 2225-5567 

 

Tiraj: 1000  

Məcmuəmiz hakəmli bir məcmuədir. 

AAK tərəfindən təsdiq olunmuşdur. İldə iki dəfə nəşr olunur.  

Nəşr olunan məqalələrin elmi məsuliyyəti müəlliflərə aiddir. 

 

№ 21

  İYUN (HAZİRAN) 2014 BAKI 

 

 


 

3

  

ИЧИНДЯКИЛЯР 

 

 

XƏLVƏTİYYƏ TƏRİQƏTİ 

Vasim Məmmədəliyev, Aqil Şirinov ........................................................................... 7 

 

SON DÖVR AZƏRBAYCAN MÜFƏSSİRLƏRİ 

Mirniyaz Mürsəl oğlu Mürsəlov .............................................................................. 21 

 

İSLAMDA MÜASİRLƏŞMƏ DÜŞÜNCƏSİNİN TARİXİ ASPEKTİ VƏ  

FƏZLUR RƏHMAN 

Mübariz Məhəmmədəli oğlu Camalov .................................................................... 37 

 

İLAHİ EŞQ VƏ TÜRK ƏDƏBİYYATINDA TƏCƏSSÜMÜ 

Nigar İsmayılzadə..................................................................................................... 47 

 

ƏRƏB ƏDƏBİ DİLİNDƏ MÜBTƏDA VƏ TAMAMLIQ BUDAQ CÜMLƏLİ  

TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏR 

Solmaz Hüseynova ................................................................................................... 63 

 

İBN XƏLLİKANIN HƏYAT VƏ YARADICILIĞINDA MÜƏLLİMİ   

ŞEYX MUVAFFAQUDDİN ƏN-NƏHVİNİN ROLU 

Aslanov Süsən Yusif  qızı ......................................................................................... 71 

 

İSLAM AİLƏ HÜQUQUNDA MİRAS ÜZƏRİNDƏKİ HAQLAR,  

ƏHATƏ DAİRƏSİ VƏ VƏSİYYƏT 

Mirzəyeva Səbinə Həmid qızı  .................................................................................. 85 

 

STATUS OF NON-MUSLIM INHABITANTS IN AN ISLAMIC STATE 

Namig Abuzarov ....................................................................................................... 95 

 

İLK DÖVRLƏRDƏ İSLAMIN AZƏRBAYCANDA YAYILMASI 

Qoşqar Səlimli ........................................................................................................ 107 

 

 

 


 

4

TÜRKÇÜLÜK, İSLAMÇILIQ VƏ MÜASİRLİK İDEOLOJİ SİSTEMİ  AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİNİN ƏSAS  AMİLLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ 

Rafail Ayvaz oğlu Əhmədli   .......................................................................................... 117 

 

MAHMUD KAŞĞARİNİN “DİVANÜ LÜĞAT- İT-TÜRK” ƏSƏRİNİN  

LEKSİK MƏNZƏRƏSİ 

Quliyeva Yaqut ....................................................................................................... 129 

 

ƏBDÜLKƏRİM AĞA BADKUBİNIN YARADICILIĞINDA MƏAD  

ETİQAD PRİNSİPİ KİMİ 

Zəkiyyə Ağababa qızı Əbilova  ............................................................................... 137 

 

ESBÂB-I NÜZÛL RİVAYETLERİ VE NÜZÛL ORTAMINI TESPİT  

ETMEDE YETERLİLİĞİ MESELESİ 

Sabuhi SHAHAVATOV ......................................................................................... 145 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ КАК ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Дашдамирова Ч.Ф. .............................................................................................. 157 

 

FƏLSƏFƏDƏ MATERİYA HAQQINDA TƏSƏVVÜRLƏRİN TƏKAMÜLÜ 

Rzayeva Xalidə İsrafil qızı  .................................................................................... 167 

 

KLASSİK AZƏRBAYCAN TARİXÇİSİ HACI ŞEYX   

HƏSƏN MOLLAZADƏ GƏNCƏVİ 

Elçin Kamal oğlu QASIMOV ................................................................................ 181 

 

BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏRDƏ DİN AZADLIĞININ ƏHATƏSİ MƏSƏLƏSİ 

Elnurə Əzizova ....................................................................................................... 189 

 

İBN HALDUN’UN ASABİYET KAVRAMINDA  

“KOLEKTİF HAFIZA” BOYUTU 

Behram Hasanov .................................................................................................... 199 

 

ƏL-QƏZALİ VƏ ARTUR ŞOPENHAUER ƏSRLƏRİ KEÇƏN PARALELLƏR 

Ç.C.Məmmədova .................................................................................................... 211 

 

 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   161


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə