Microsoft Word Elmi Mecmue 28Yüklə 3,5 Kb.

səhifə1/156
tarix22.07.2018
ölçüsü3,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   156


 
 
 
 
 
БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ 
 
 
 
İLAHİYYAT 
FAKÜLTƏSİNİN 
ELMİ MƏCMUƏSİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 28

DEKABR (ARALIK) 2017
 
 
 


Salman Süleymanov 

 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
İLAHİYYAT FAKÜLTƏSİNİN 
ELMİ MƏCMUƏSİ 
 
 
REDAKTOR / EDİTÖR 
Akademik V. M. Məmmədəliyev 
 
REDAKTOR MÜAVİNİ 
Dosent M. M. Camalov 
 
 
 
 
REDAKSİYA HEYƏTİ (HAKEM KURULU) 
 
Akademik Vasim Məmmədəliyev  ● Prof. Dr. Celal Erbay (Mərmərə Universiteti) ● Prof. Dr. Bedrettin Çetiner 
(Mərmərə Universiteti) ● Prof. Dr. Saffet Köse (Katib Çelebi Universiteti) ● Yrd. Doç. Dr. Osman Aydınlı (Mərmərə 
Universiteti)● Prof. Dr. Zekeriya Güler (İstanbul Universiteti) ● Prof. Dr. Abdullah Kahraman (Mərmərə Universiteti) 
● Prof. Dr. Mustafa Altundağ (29 Mayıs Universiteti) ● Prof. Dr. Ahmet Bostancı (Sakarya Universiteti)  
● Doç. Dr. Hayati Yılmaz (Sakarya Universiteti) ● Doç. Dr. Nəbi Mehdiyev (Trakya Universiteti) ● Doç. Dr. Ahmet 
Niyazov (KTÜ Universiteti) ● Doç. Dr. Qiyas Şükürov (Bozok Universiteti) ● Doç. Dr. Bəhram Həsənov (Bülent 
Ecevit Universiteti) ● Y. r. d. Doç. Dr. Mehdin Çiftçi (Dumlupınar Universiteti) ● Dr. Anar Qafarov (Bülent Ecevit 
Universiteti) ● Prof. Çimnaz Mirzəzadə ● Dos. Mübariz Camalov ● Dos. Namiq Abuzərov ● i. f. d. Qoşqar Səlimli  
● Dos. Adilə Tahirova ● i. f. d. Mehriban Qasımova● i. f. d. Aqil Şirinov ● Dos. Nigar İsmayılzadə ● Dos. Elnurə 
Əzizova ● i. f. d. Ülkər Abuzərova ● f. f. d. Mirniyaz Mürsəlov ● f.f.d. Yeganə Qaraşova ● i. f. d. Kövsər Tağıyev.  
 
MƏCMUƏ İLƏ ƏLAQƏ (HABERLEŞME) 
 
Əhməd Cəmil 41 A/Yasamal/Baku 
bduilahiyyat@yahoo.com 
Tel: 510 65 45, Faks: 510 39 62 
 
ISSN 2225-5567 
 
Tiraj: 1000 
 
Məcmuəmiz beynəlxalq hakəmli bir məcmuədir.  
AAK tərəfindən təsdiq olunmuşdur. İldə iki dəfə nəşr olunur.  
Nəşr olunan məqalələrin elmi məsuliyyəti müəlliflərə aiddir.  
 
№ 28

DEKABR (ARALIK) 2017 BAKI 
 


 
 

 
ИЧИНДЯКИЛЯР 
 
 
MİLLİ MƏNƏVİYYATIMIZI DAHA DA ZƏNGİNLƏŞDİRƏN BÖYÜK ALİM 
Abel Məhərrəmov .................................................................................................................... 9 
 
BÖYÜK ALİM, SADƏ İNSAN VƏ DƏRİN BİLİK SAHİBİ 
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə ........................................................................................ 12
 
 
BÖYÜK ZİYALI 
Mübariz Qurbanlı .................................................................................................................. 14 
 
 
MÖVLANA CƏLALƏDDİN RUMİNİN “MƏSNƏVİ” ƏSƏRİ VƏ  
ONUN ŞƏRHLƏRİ 
Q.T.Məmmədəliyeva .............................................................................................................. 17 
 
DİNİ RADİKALİZM VƏ KLASSİK İSLAM TƏHSİL SİSTEMİ: 
FƏZLUR RƏHMANIN GÖRÜŞLƏRİ ƏSASINDA 
i.f.d., dos. Mübariz Camalov ................................................................................................. 27 
 
XIV ƏSRİN DİNİ-TƏSƏVVÜFİ ƏDƏBİYYATIN NÜMAYƏNDƏLƏRİ –  
AŞIQ PAŞA VƏ OĞLU ƏLVAN ÇƏLƏBİ – İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ  
KONTEKSTİNDƏ 
Dos.Nigar Qüdrət qızı İsmayılzadə ....................................................................................... 43 
 
TƏCVİD ELMİNDƏ LƏHN ANLAYIŞI VƏ ONUN NAMAZLA BAĞLI  
FİQHİ HÖKMLƏRƏ TƏSİRİ 
f.f.d. Mürsəlov Mirniyaz Mürsəl o. ....................................................................................... 51 
 
FERNAN BRODELİN SİVİLİZASİYALARA DAİR BAXIŞLARI 
Rəbiyyət Aslanova .................................................................................................................. 59  
 
İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNDƏ LƏQƏB VƏ FƏXRİ ADLAR 
Valeh Vəliyev ......................................................................................................................... 69 
 
MODAL VERBS IN MODERN ENGLISH 
Yeganə Qaraşova ................................................................................................................... 75 
 
İBN DOKMAK’IN HAYATI VE “NAZMÜ'L-CÜMÂN FΠTABAKÂTİ  
ASHABI İMÂMINA EN-NU'MÂN” İSİMLİ ESERİ 
Osman Aydınlı – Samir Fattah Abbas .................................................................................. 85 
 
HƏDİSDƏ İSNADIN ƏHƏMİYYƏTİ 
i.f.d. Qoşqar Səlimli ............................................................................................................. 103 


 
 

ƏRƏB DİLİNDƏ XÜSUSİ ŞƏXS ADLARININ YARANMA ÜSULLARI 
f.ü.f.d. Aynur Hüseynova Zahid qızı ................................................................................... 113 
 
MÜASİR İRAN ƏDƏBİYYATINDA NƏSR 
Rauf Əlihüseyn oğlu Quluzadə ........................................................................................... 123 
 
SAMİ DİLLƏR AİLƏSİ VƏ ƏRƏB DİLİ  
ƏRƏB YAZISI VƏ ƏLİFBASI HAQQINDA QISA MƏLUMAT 
Aslanova Süsən Yusif qızı ................................................................................................... 133 
 
YENİYETMƏLİK DÖVRÜ VƏ PSİXOLOJİ BÖHRAN 
Əliyeva Mətanət Valeh qızı.................................................................................................. 151 
 
DİNLƏRARASI DİALOQUN NƏZƏRİ ƏSASLARI 
Gündüz Qurbanəli oğlu Süleymanov,  Şölət Əlövsət oğlu Zeynalov ................................. 159 
 
TƏHSİLİN SOSİOMƏDƏNİ FUNKSİYALARI 
Müslüm Nəzərov .................................................................................................................. 167 
 
AZƏRBAYCANDA DAVAMLI İNKİŞAFIN PERSPEKTİVLƏRİ VƏ 
EKOLOJİ PROBLEMLƏRİN HƏLLİ 
Rəşadət Qüdrət oğlu Yaqublu ............................................................................................. 175 
 
SUFİZMİN VƏHDƏTİ-VÜCUD TƏLİMİNDƏ VARLIQ PROBLEMİ 
Zaur Firidun oğlu Rəşidov .................................................................................................. 183 
 
“SİVİLİZASİYA” ANLAYIŞININ MƏZMUNUNA DAİR 
Hacıyev Rövşən Sabir oğlu.................................................................................................. 197 
 
ÖMƏR FAİQ NEMANZADƏNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ  
Yusif Hüseynov .................................................................................................................... 207 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 
İsmayılova Nigar Yaşar qızı ................................................................................................ 215 
 
PRINCIPLES OF HAMÎDUDDÎN AL-FARÂHÎ’S EXEGESIS OF THE  
QUR’AN AND INTERPRETATION OF SURAH AL-FİL 
Ass. Prof. Hayrettin Öztürk ................................................................................................. 223 
 
İSLAM HÜQUQUNDA MEHR 
Tahir Akqubayev ................................................................................................................. 247 
 
KUR’AN’IN ÖNCEKİ İLAHΠKİTAPLARI TASDİK ETMESİ 
Prof. Dr. H.Mehmet Soysaldı .............................................................................................. 261 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   156


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə