Microsoft Word Emr r-120 14. 11. 2011. docYüklə 71,41 Kb.

tarix08.07.2018
ölçüsü71,41 Kb.


                  

 

Azərbaycan Respublikası  Təhsil Nazirliyi 

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

ƏMR R-120 

14 noyabr 2011 

 

  

 

 

 

 

        

 

 

Məzmunu:      Universitetdaxili «50+50» qrant          

              proqramının  həyata  keçirilməsi haqqında

        

 

Rektorun  09.06.2009-cu  il    tarixli  R-48  saylı  əmrini  nəzərə  alaraq  BDU-nun  professor-müəllim heyətinin,  əməkdaşların,  aspirant,  magistrant  və  tələbələrin  elm  və  təhsildə  əldə  etdikləri  naliyyətləri 

inkişaf  etdirmək  və  Universitetdaxili  «50+50»  qrant  proqramını  2011-2012-ci  illər  ərzində  həyata 

keçirmək məqsədi ilə  

ƏMR EDİRƏM: 

 

Universitetdaxili  «50+50»  qrant  proqramı  üzrə  adları  aşağıda  göstərilən  16  nəfər  professor-müəllim  heyətinə (əməkdaşlara), 12 nəfər gənc (35  yaşadək) professor-müəllim  heyətinə (əməkdaşlara), 

11  nəfər dissertant və magistranta, 12 nəfər tələbəyə 2011-ci ilin oktyabr ayının 1-dən 2012-ci ilin iyun 

ayının 30-dək 9 ay müddətinə fərdi qrantlar ayrılsın: 

 

§1. PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİ (ƏMƏKDAŞLAR):  

Namazov Faiq Mirzəli oğlu  Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  “Riyaziyyat  və  onun  tədrisi 

metodikası”  kafedrasının  dosenti  “Uzun  dalğaların  qeyrixətti 

tənlikləri 

üçün 


çoxölçülü 

qarışıq 


məsələnin 

tədqiqi”  

mövzusunda layihəsinə görə; 

Əliyev Araz Rafiq oğlu   

Tətbiqi  riyaziyyat  və  kibernetika  fakültəsinin  “Tətbiqi 

riyaziyyat” kafedrasının professoru “Təkrarlanan xarakteristikalı 

operator-diferensial 

tənliklərin 

həllolunmasına 

dair” 

mövzusunda layihəsinə görə;  Əhmədov Azər İnşalla oğlu  

  

Fizika  fakültəsinin  “Nəzəri  fizika”  kafedrasının  dosenti “Holoqrafik  kvant  xromodinamikasında  yüksək  tvist  effektləri 

və renormalonlar” mövzusunda layihəsinə görə; 

Əkbərov Elçin Oqtay oğlu  

Kimya  fakültəsinin

 

“Yüksək  molelullu  birləşmələr  kimyası” kafedrasının  “Metalkompleks  katalizatorları”  ETL-nın  boyük 

elmi işçi, k.e.d.

 

“Bitki tullantılarından alınmış sorbentlə mis (İİ) ionlarının  sulu  məhluldan  adsorbsiyası”  mövzusunda  layihəsinə 

görə; 


Xəlilov Rövşən İbrahimxəlil 

oğlu  

 

Biologiya  fakültəsinin  “Biofizika  və  molekulyar  biologiya” kafedrasının  professoru  “Maqnit  nanohissəciklərin  sintezi  və 

radioaktiv  çirklənmənin    bu  prosesə  təsiri”  mövzusunda 

layihəsinə görə;  

Axundova Ellada Mirəli qızı   

Biologiya 

fakültəsinin 

“Genetika 

və 

təkamül 


təlimi” 

kafedrasının” professoru “Azərbaycanda yayılmış çovdar sort və 

formalarının genetik  müxtəlifliyinin  sekalinkodlaşdıran  lokuslar 

əsasında öyrənilməsi” mövzusunda layihəsinə görə; 
 Mehbaliyev Mehman Möhübbət 

oğlu 


 

Coğrafiya fakültəsinin “Geodeziya və kartografiya” kafedrasının 

dosenti, “CİS texnologiyasının tətbiqi ilə Böyük Qafqazın şimal-

şərq  yamacının  1:200000  miqyaslı  rekreasiya  ehtiyatlar 

xəritəsinin tətbiqi” mövzusunda layihəsinə görə; 

Ramazanov  Vaqif    Gülmurad oğlu 

 

Geologiya fakültəsinin 

“Faydalı  qazıntılar”  kafedrasının 

professoru  “Mis-porfir  filiz-maqmatik  sistemləri  və  onların 

qızıllılığı” mövzusunda layihəsinə görə; 

Güləliyeva Afət Ağabala qızı  

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin Beynəlxalq 

münasibətlər kafedrasının baş müəllimi, siyasi elmlər namizədi, 

“Müasir  beynəlxalq  münasibətlərdə  İslam  “kollektiv  oyunçu” 

kimi” mövzusunda layihəsinə görə; 

10  Məmmədova Şəlalə Rafiq qızı 

 

Tarix  fakültəsinin  Mənbəşünaslıq,  Tarixşünaslıq  və  tarixin tədrisi  metodikası  kafedrasının  dosenti,  “Azərbaycan  iki 

müstəqillik dövründə” mövzusunda layihəsinə görə; 

11  Xələfova Sevda Abasqulu qızı 

 

Kitabxanacılıq-informasiya  fakültəsinin  “Kitabxana  resurrsları və  informasiya  axtarış  sistemləri”  kafedrasının  müəllimi,  t.e.n., 

“Kitabxanalarda  kataloqlaşdırma  işinin  təkamülünün  tədqiqi” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

12  Ağayeva Mənsurə Tiflis qızı  

 

Filologiya  fakültəsinin  “İngilis  dili”  kafedrasının  müəllimi  “U. Folkner Azərbaycan dilində” mövzusunda layihəsinə görə; 

13 


Qasımova Mehriban Sultan qızı 

 

 İlahiyyat  fakültəsinin    “İslam  elmləri”  kafedrasının  müəllimi, i.f.d. “İslam  fəlsəfəsində  Məhəmməd İqbal düşüncəsi  və  sosial-

mədəni reformlar mövzusunda layihəsinə görə;  

14 

Əhmədov Nəsir Abbas oğlu  

Jurnalistika  fakültəsinin  “Beynəlxalq  jurnalistika”  kafedrasının 

professoru  “Xarici  ölkələrə  yayımın  nəzəri  problemləri” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

15 

Niftiyev Ağaddin Aslan oğlu  

Tətbiqi  Riyaziyyat  ETİ-nin  “İqtisadi  sistemlərin  riyazi 

modelləşdirilməsi”  şöbəsinin  müdiri  “Qeyri-müəyyənliklərlə 

bağlı sistemlərin optimal idarə edilməsi” mövzusunda layihəsinə 

görə; 

16 


 Cəfərov Rauf Qədir oğlu  

 

Fizika  problemləri  ETİ-nin  “Yüksək  enerjilər  fizikası”  qrupun baş elmi işçi “Dörd-kvarklı qarşılıqlı təsir modellərində səpilmə 

amplitudu üçün Bete-Solpiter tənliklərinin həlli vasitəsilə Redce 

trayektoriyalarının generasiyası” mövzusunda layihəsinə görə; 

 

§2. GƏNC (35 YAŞADƏK) PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİ (ƏMƏKDAŞLAR): 

 

Şükürov Aydın Şükür oğlu  Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  “Funksiyalar  nəzəriyyəsi  və 

funksional 

analiz” 

kafedrasının 

müəllimi 

“Diferensial 

operatorlar    üçün  spektral  məsələlər,  müəyyən  sistemlərin 

bazislik  xassələrinin  tədqiqi  və  operatorlar  nəzəriyyəsinin  bəzi 

məsələləri” mövzusunda layihəsinə görə; 

Ömərova Səbinə Novruz qızı  

 

Biologiya fakültəsinin 

“Biokimya 

və 

biotexnologiya” kafedrasının  müəlliməsi  “NADP-asılı  izositratdehidrogenazanin 

alma  meyvələrinin  maddələr  mübadiləsində  rolu”  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Əliyeva Sevinc Qərib qızı  

Fizika  fakültəsinin  “Nanomaterialların  kimyəvi  fizikası” 

kafedrasının  laborantı    “Ağır  Xe  ionları  ilə  şüalandırmış 

polimerlərin  (polipropilen  (PP)  və  polivinilidenftorid  (PVDF)) 

matrislərində  yeni  nanokompozit  materialların  alınması  və 

onların tədqiqi” mövzusunda görə; 

Xəlilov Əli Nəriman oğlu  

Kimya  fakültəsinin  “Üzvi  kimya”  kafedrasının  «Zərif  üzvi 

sintez» ETL-ın elmi işçisi “Tərkibində fəza çətin fenol fraqmenti  

saxlayan 1,2-aminspirtlərin sintezi”mövzusunda layihəsinə görə; Kərimli Ülkər İbrahim qızı 

 

Geologiya fakültəsinin 

“Faydalı  qazıntılar”  kafedrasının 

müəllimi  “Pyəzbaşı  qızıl  yatağının  geoloji-genetik  modelinin 

qurulması” mövzusunda layihəsinə görə; 

Qarayev Səfa Pənah oğlu  

Filologiya  fakültəsinin  tyutoru  “Azərbaycan  mif  mətnlərində 

dünyanın yaradılışi modeli” mövzusunda layihəsinə görə; 

Məmmədova  Aynurə  Məmməd qızı 

 

Tarix fakültəsinin Slavyan ölkələri tarixi kafedrasının baş laborantı, “XIX əsrin birinci yarısında carizmin Azərbaycanda 

iqtisadi siyasəti” mövzusunda layihəsinə görə 

Əliyev Vüqar Zifər  oğlu  Jurnalistika  fakültəsinin  “Beynəlxalq  jurnalistika”  kafedrasının 

müəllimi 

“Müasir 

dövrdə 


informasiya 

müharibəsi 

və 

Azərbaycanın  informasiya  məkanı”  mövzusunda  layihəsinə görə;  

Şəfizadə Elnurə Rafiq qızı  

Tətbiqi 


Riyaziyyat  ETİ-nin 

“Riyazi 


modelləşdirmə 

və 


avtomatlaşdırılmış sistemlər” şöbəsinin kiçik elmi  işçisi  “Ərzaq 

təhlükəsizliyinin  təmin  edilməsində  istehlakın  daxili  istehsal 

hesabına ödənilməsi problemləri” mövzusunda layihəsinə görə; 

10  İsmayılova Nigar Nürəddin qızı  

 

Kitabxanaçılıq-informasiya  fakültəsinin  “Kitabxanaşünaslıq” kafedrasının 

müəllimi 

“Tarix 

və 


onun 

problemləri”, 

“Folklorşünaslıq  məsələləri”,  “İlahiyyat  fakültəsinin  Elmi 

Məcmuəsi” 

və 

“Xəzəryanı ölkələri 

Universitetlərin 

Assosiasiyasının  “Təbii  Resurslar”  jurnallarının  elektron 

versiyasının  yaradılması  və  BDU-nun  saytında  yerləşdirilməsi 

(2009-2010-cu illər) mövzusunda layihəsinə görə; 

11  Məmmədova Sevda İsrafil qızı 

 

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin 

“Kitabxanaların 

kompüterləşdirilməsi”  ETL-nın  elmi  işçisi,  “Kitabxanaçılıq-

informasiya 

fakültəsində 

tədris 


olunan 

“Kitabxanaların 

kompüterləşdirilməsinin  əsasları”  fənni  üzrə  multimedia 

öyrədici sistemin yaradılması” mövzusunda layihəsinə görə; 

12  Tahirova Adilə İslam qızı 

 

İlahiyyat  fakültəsinin  “İslam  elmləri”  kafedrasının  müəllimi, i.f.d.,  “İslam  kəlamında  qəza  və  qədər  məsələsi”    mövzusunda 

layihəsinə görə;  

§3. DİSSERTANT VƏ MAGİSTRANTLAR: 

 

Qasımova Nərgiz Ələkbər qızı   

Mexanika  riyaziyyat  fakültəsinin  “Diferensial  və  inteqral 

tənliklər”  kafedrasının  dissertantı  “Sonlu  oblastda  çoxölçülü 

hiperbolo-parabolik tənliklər sistemi üçün tərs sərhəd  məsələsi” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Nağıyeva Sevinc Kamran qızı  

Tətbiqi 


riyaziyyat 

və 


kibernetika 

fakültəsinin 

“Riyazi 

Kibernetika” 

kafedrasının 

II 


kurs 

magistrantı, 

“Çoxməhdudiyyətli qismən Bul programlaşdırılması məsələsinin 

suboptimal həllinin tapılması alqoritmi” mövzusunda layihəsinə 

görə;  Abdullayeva Aynur Rəfael qızı   

Fizika  fakültəsinin  II  kurs  maqistrant  «Metal  nanohissəciklərin 

bitki 

hüceyrələrinin plazmatik 

membranının 

elektrik 

parametrlərinə təsiri» mövzusunda layihəsinə görə; 

Sadiqova Arzu Zabit qızı  

Kimya  fakültəsinin  “Üzvi  kimya”  kafedrasının  magistrantı  “α-

Amin  turşuların  Biginelli  reaksiyasında  xiral  üzvi  katalizatorlar 

kimi tətbiqi” mövzusunda layihəsinə görə; 

Ağayeva  Nərgiz  Cəmaləddin  qızı  

 

Biologiya  fakültəsinin  “Biofizika  və  molekulyar  biologiya” kafedrasının magistrantı “Nanohissəciklərin bitki hüceyrələrinin 

plazmatik membranında aktiv ion daşınmasına təsirinin tədqiqi” 
 

mövzusunda layihəsinə görə;  Bəhmənova  Fidan  Nəriman 

qızı  

 

Ekologiya  və  torpaqşünaslıq  fakültəsinin  “Ekoloji  kimya” kafedrasının  “Ekoloji kimya  və ətraf  mühitin  mühafizəsi” ETL-

nın  dissertantı  “Uranın  (Vİ)  sorbsion-spektrifotometrik  təyinat 

metodikalarının işlənməsi” mövzusunda layihəsinə görə; 

Əliyarlı Nigar Əliyar qızı  

Geologiya  fakültəsinin  “Kristalloqrafiya,  mineralogiya  və 

geokimya”  kafedrasının  magistrantı  “Amfibolların  (Daşkəsən) 

quruluş 


tipomorfizmi 

və 


kristallokimyası” 

mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Süleyman Turxan Raquf oğlu   

Beynəlxalq 

münasibətlər 

fakültəsinin 

“Beynəlxalq 

münasibətlər” 

kafedrasının 

magistrantı, 

“Ermənistan-

Azərbaycan,  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsinin  nizamlanmasına 

dair  danışıqlarda  yanaşmalar  və  taktiki  üsullar”  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

Mövlayev Seymur Aydın oğlu   

Tarix  fakültəsinin  Türk  və  Qafqaz  xalqları  tarixi  kafedrasının 

“Qafqazşünaslıq”  ixtisası  üzrə  magistrantı,  “XX  əsrin  sonu  – 

XXI əvvəllərində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində 

neft strategiyası” mövzusunda layihəsinə görə; 

10 


Ağayeva Lalə Vidadi qızı 

 

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin “Kitabxanaşünaslıq” ka-fedrasının 

magistrantı, 

“BDU-nun 

Elmi 


Kitabxanasında 

“Avtomatlaşmış  biblioqrafik  yazı  və  elektron  sənəd  mübadiləsi 

xidmətinin tədbiqi” mövzusunda layihəsinə görə; 

11 


Vəlimətov  Tural  Dünyaməddin 

oğlu 


 

Jurnalistika  fakültəsinin  magistrantı  “Azərbaycanda  yaşayan 

milli  azlıqların  mətbuatı  və  Azərbaycan  jurnalistikası” 

mövzusunda layihəsinə görə;  

§ 4. TƏLƏBƏLƏR: 

 

Bilalzadə Pərvin Nəriman qızı  

Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin IV kurs, 450-ci qrup  tələbəsi, 

“Sonlu  fəzalarda  operator  dəstələrin  rezolventası  haqqında” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Qarazadə İsmayıl Məcid oğlu   

Kimya  fakültəsinin  IV  kurs  tələbəsi,  TK-015  “Alkenilfenollar 

əsasında  neftçıxarmada  yaranan  aqressiv  turş  mühitlərdə  yeni 

korroziya  inhibitorlarının  alınması  və  tədqiqi”  mövzusunda 

layihəsinə görə; 

İbrahimova Elvira Faiq qızı  

Biologiya  fakültəsinin  IV  kurs  tələbəsi,  “Ozon  mühitində 

müxtəlif 

müddətdə 

saxlanılmış 

buğda 


dənlərində 

antioksidantların  antimutaqen  aktivliyi”  mövzusunda  layihəsinə 

görə;  Məmmədov Elşad Malik oğlu  

Geologiya  fakültəsinin  IV  kurs  tələbəsi,  “Zəlzələnin  hazırlıq 

dövrü  mühitin  elastiki  və  elektrik  parametrlərin  dinamikası” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

Bayramova Gülnar Ədalət qızı   

Coğrafiya fakültəsinin IV kurs tələbəsi (940 qr.), “Azərbaycanın 

Ermənistan  Respublikası  tərəfindən  işğal  olunmuş  rayonlarının 

təbii  şəraitinin  xəritə  geoinformasiya  modellərinin  yaradılması 

(Kəlbəcər rayonun nümunəsində)” mövzusunda layihəsinə görə; 

İsmayılova Təranə Mayıl qızı   

Coğrafiya  fakültəsinin  IV  kurs  tələbəsi  (940  qr.),  “Böyük 

Qafqazın  cənub  yamacının təbii şəraitinin turizm  məqsədi üçün 

xəritə  geoinformasiya  modelinin  yaradılması  (Qax  rayonun 

nümunəsində) mövzusunda layihəsinə görə;  

Nurməmmədova  Dünyaxanım Nurməmməd qızı  

 

Coğrafiya fakültəsinin IV kurs tələbəsi (938 qr.), “Azərbaycanda təbii  fəlakətlərin  formalaşması  və  onların  yaratdığı  ekoloji 

problemlərə  dair  geoinformasiya  modellərinin  yaradılması” 
 

mövzusunda layihəsinə görə; İsazadə Aysel Hicran qızı  

 

Tarix  fakültəsinin  III  kurs  (qr.004)  tələbəsi,  “Ermənilərin azərbaycanlılara  qarşı  soyqırım  siyasəti  məsələləri  Bakı  Dövlət 

Universitetinin  tədqiqatçı-alimlərinin  əsərlərində”  mövzusunda 

layihəsinə görə;  

Məhəmmədli Daşqın Heydər oğlu  

 

Kitabxanaçılıq-informasiya  fakültəsinin  III  kurs  tələbəsi  (1426 qrup)  “BDU-nun  Elmi  kitabxanasından  istifadə  prosesinin 

elektron  istifadəçi  kartı  (ştrix  kod  texnologiyası)  vasitəsilə 

həyata keçirilməsi” mövzusunda layihəsinə görə; 

10  Rzali Günay Şərafəddin qızı  

 

Filologiya  fakültəsinin  II  kurs  tələbəsi  “Azərbaycan  sehirli nağıllarında əfsanəvi quşlar” mövzusunda layihəsinə görə; 

11  Əlisgəndərli Cavid Sabir oğlu  

 

Beynəlxalq  hüquq  və  iqtisadiyyat  fakültəsinin  “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üzrə III kurs (qr.BM-102) tələbəsi, “1991 

–2011-ci illərdə Azərbaycan diplomatiyasının əsas istiqamətləri” 

mövzusunda layihəsinə görə; 

12  Orucov Emin Taleh oğlu 

 

İlahiyyat  fakültəsinin  IV  kurs  tələbəsi,  “Bakı  Dövlət Universitetində  tədris  olunan  Azərbaycan  Respublikasının 

hüquq  sistematikası  və  beynəlxalq  hüquq  sistemləri  ilə  İslam 

hüququnun  qarşılıqlı  və  müqayisəli  təsviri”  mövzusunda 

layihəsinə görə.  

              ƏSAS:  Rektorun  09.06.2009-cu  il  tarixli  R-48  saylı  əmri,  Tədrisin  təşkili  və  təlim 

texnologiyaları üzrə və Elm və innovasiyalar üzrə prorektorların dərkənarları ilə Rektorun 17.06.2009-cu 

il tarixli R-51 saylı əmri ilə yaradılmış komissiyanın protokolu

 

və  BDU Elmi Şurasının 13 iyul 2011-ci il tarixli 20 saylı iclas protokolundan çıxarış.                

 

               

 

 REKTOR    

                    

akademik A.M.MƏHƏRRƏMOV 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə