Microsoft Word esh mitci docYüklə 2,8 Kb.

səhifə94/94
tarix15.03.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

 283
3.74.
 
Qurbanov Ramin, Türk xalqlarının tarixi. Bakı, I hissə-2010, II 
hissə-2011. 
3.75.
 
Ləmbərani Fikrət, Xalq təbabəti. Bakı-1998. 
3.76.
 
Mahmudov Y.M. və b., Azərbaycan tarixi atlası. Bakı-2007. 
3.77.
 
Məmmədli Pərvanə,  Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi. Bakı-
2009. 
3.78.
 
Məmmədov Altay, Kəngərlər. Bakı-1996. 
3.79.
 
Məmmədov Altay, Oğuz səltənəti. Bakı-1992. 
3.80.
 
Məmmədov Xəqani, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil, elm 
və mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti (1918-1920-ci illər). Bakı-1999. 
3.81.
 
Məmmədov Tariyel, Azərbaycan xalq-professional musiqisi – Aşıq 
sənəti. Bakı-2002. 
3.82.
 
Məmmədov Zakir, Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. Bakı-1994. 
3.83.
 
Məmmədova Fatimat, Azərbaycan dilinin türk dilləri qrupunda 
yeri. Bakı-2006. 
3.84.
 
Məmmədzadə Mirzəbala, Azərbaycan türk mətbuatı. Bakı-2004. 
3.85.
 
Muxtarova  Əsməd, Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta 
əsrlər). Bakı-2011. 
3.86.
 
Muradov Vidadi, Azərbaycan xalçaları. Bakı-2008. 
3.87.
 
Mustafayeva Nisə, Cənubi Azərbaycan xanlıqları. Bakı-1995. 
3.88.
 
Mustafayev Fazil, Azərbaycan türklərinin dini-fəlsəfi dünya-
görüşü: fəlsəfi aspekt.  Bakı-2005. 
3.89.
 
Nəbiyev Azad, Azərbaycan xalq ədəbiyyatı.  2 hissədə. I h: Bakı-
2002, II h: Bakı-2006. 
3.90.
 
Nəbiyev Azad, El nəğmələri, xalq oyunları. Bakı-1988. 
3.91.
 
Nəbiyev Azad, İlaxır çərşənbələr. Bakı-1992. 
3.92.
 
Nəbiyev Azad, Novruz bayramı. Bakı-1990. 
3.93.
 
Oğuz Yunus, Türkün gizli tarixi: elmi publisistik əsər. Bakı-2009.  
3.94.
 
Oğuz Yunus, Türkün tarixinə yeni bir baxış. Bakı-2007. 
3.95.
 
Ögəl Bahəddin, Böyük Hun imperiyası. 2 kitabda, Bakı-1992. 
3.96.
 
Özdək Rəfik, Türkün qızıl kitabı. 3 katabda. I k.-1996, II k.-1997, III 
k.-1996, Bakı 
3.97.
 
Raşidi Həsən, Türklər və  İranda onların tarix-dil və varlığı. 
Tehran-2007. 
3.98.
 
Rəhimova Aytac, Azərbaycan musiqisində meyxana janrı.  Bakı-
2002. 
3.99.
 
Rzayev Nəsir, Əcdadlarımızın izi ilə. Bakı-1992. 
3.100.
 
Seyidov Mirəli, Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. 
Bakı-1989. 
3.101.
 
Seyidov Mirəli, Qam-Şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış. 
Bakı-1994. 
3.102.
 
Seyidov Mirəli, Yaz bayramı. Bakı-1990. 


 284
3.103.
 
Süleymanov Oljas, Az-Ya. Bakı-1993. 
3.104.
 
Süleymanova Sevda, Türk xalqları tarixi. Ən qədim zamanlardan bu 
günümüzədək. Bakı-2011. 
3.105.
 
Sümər Faruq, Oğuzlar. Bakı-1992. 
3.106.
 
Şükürov Ağayar, Mifologiya. VI kitab:  Qədim türk mifilogiyası. 
Bakı-2008. 
3.107.
 
Tağıyeva Ş., Rəhimli Ə., Bayramzadə S., Güney Azərbaycan. Bakı-
2000. 
3.108.
 
Tahirzadə  Ədalət,  Ağaməhəmməd  şah Qacar (tərcümeyi-hal 
oçerki). Bakı-2005. 
3.109.
 
Tahirzadə  Ədalət, Nadir şah  Əfşar  (tərcümeyi-hal oçerki).  Bakı-
2005. 
3.110.
 
Tuncay Bəxtiyar, Qafqaz albanlarının dili və  ədəbiyyatı.  Bakı-
2010. 
3.111.
 
Tuncay Bəxtiyar, Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı. Bakı-2009. 
3.112.
 
Tuncay Bəxtiyar, Yunus Oğuza məktublar və ya türkün qədim 
tarixinə yeni bir baxış. Bakı-2005. 
3.113.
 
Vəlixanova N. M., Azərbaycan tarixi sənədlər və  nəşrlər üzrə. 
Bakı-1990. 
3.114.
 
Vəliyev T. T. və b., XX əsr Azərbaycan tarixi. Bakı-2009. 
3.115.
 
Yusifov Mübariz, Türkologiyaya giriş. Bakı-2001. 
3.116.
 
Zehtabi Məhəmməd Tağı,  İran türklərinin  əski tarixi. 2 cilddə. 
Təbriz-1377. 
3.117.
 
Zeynalov Fərhad, Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası.  Bakı, 
I hissə – 1974, II hissə – 1975. 
3.118.
 
Zeynalov Fərhad, Türkologiyanın əsasları. Bakı-1981. 
3.119.
 
Zöhrabov Ramiz, Azərbaycan rəngləri.  Bakı-2006. 
3.120.
 
Zöhrabov Ramiz, Muğam.  Bakı-1991. 
3.121.
 
Zöhrabov Ramiz, Zərbi-muğamlar.  Bakı-2004 
 
Folklor topluları: 
 
4.1.
 
Acaloğlu Arif, Cəlal Bəydilli,  Əsatirlər,  əfsanə  və  rəvayətlər. Bakı-
2005. 
4.2.
 
Ağayev M, Səmədova S., Uşaq oyunları. Bakı-1969. 
4.3.
 
Axundov Ə., Ağayev H., Oyunlar. Bakı-1971. 
4.4.
 
Azərbaycan folkloru antologiyası. AMEA Folklor İnstitutu.  I k., I c: 
Naxçıvan folkloru, Bakı-2010. I k., II c: Naxçıvan folkloru, Bakı-
2011. II k.İraq-türkman folkloru, Bakı-2009.  II c: Borçalı folkloru, 
Bakı-1996. III k: Göyçə folkloru, Bakı-2009. III c: Ağbaba folkloru, 
Bakı-1997. IV k., I c: Şəki folkloru, Bakı-2000. V k: Qarabağ 
folkloru, Bakı-2000. VI k., II c:  Şəki folkloru, Bakı-2002. VII k: 


 285
Qaraqoyunlu folkloru, Bakı- 2002. VIII k: Ağbaba folkloru, Bakı-
2003. IX k: Gəncəbasar folkloru, Bakı-2004. X k: İrəvan Çuxuru 
folkloru, Bakı-2004. XI k: Şirvan folkloru, Bakı-2005. XII k: 
Zəngəzur folkloru, Bakı-2005.  XIII k.-? XIV k: Dərbənd folkloru, 
Bakı-2006. XV k: Dərələyəz folkloru, Bakı-2006. XVI k:  Ağdaş 
folkloru, Bakı-2006. XVII k: Muğan Folkloru, Bakı-2008. XVIII k., 
III c: Şəki folkloru, Bakı-2009. XIX k: II c: Zəngəzur folkloru. Bakı-
2009. 
4.5.
 
Azərbaycan folkloru külliyyatı. AMEA Folklor İnstitutu. I÷X 
cildlər:  Nağıllar. Bakı-2006÷2008. XI-XIX cildlər:  Dastanlar, Bakı-
2009-2010  (nəşrlər davam edir). 
4.6.
 
Azərbaycan xalq mahnıları (not). 2 cilddə. Bakı-2005 
4.7.
 
Azərbaycan xalq musiqisinin antologiyası (not). 10 cilddə. I cild: 
Azərbaycan xalq mahnıları, Bakı-2003. II cild: Azərbaycan xalq rəqs 
havaları, Bakı-2003. IV cild: Azərbaycan muğamları  və  rəngləri, 
Bakı-2005. V cild: Azərbaycan muğamları  və  zərbi muğamlar, 
Bakı-2005. VII cild: Azərbaycan aşıq musiqisi, Bakı-2007 (nəşrlər 
davam edir). 
4.8.
 
Əbdülhəlimov H., Şəki lətifələri. Bakı-1994. 
4.9.
 
Əfəndiyev P.Ş., Xalqın söz xəzinəsi. Bakı-1985. 
4.10.
 
Əlizadə Samət, Kitabi-Dədə Qorqud. Əsil və sadələdirilmiş mətnlər. 
Bakı-2004. 
4.11.
 
Əylisli Əkrəm, Gəlinin cehiz kitabı. Bakı-1994. 
4.12.
 
Fərzəliyev T., Abbasov İ.,  Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxa-
nası. 20 cilddə. I cild: Xalq Ədəbiyyatı. Bakı-1982. 
4.13.
 
Fəzlullah RəşidəddinOğuznamə. Tərc. Şükürova R. M. Bakı-1992. 
4.14.
 
Gözəlov Füzuli, Məmmədov Cəlal, Şaman əfsanələri və söyləmələri. 
Bakı-1993. 
4.15.
 
Həkimov Mürsəl, Xalqımızın deyimləri və duyumları. Bakı-1988.  
4.16.
 
İsmayıl Məmməd, Xalq türküləri. Bakı-1992. 
4.17.
 
Quliyev İnqilab, Əzizinəm Qarabağ... Bayatılar. Bakı-1993. 
4.18.
 
Maraği Abbasqulu, Əmsali-türkanə. (Atalar sözləri və xalq 
məsəlləri). Bakı-1992. 
4.19.
 
Məmmədov Tariyel, Azərbaycan klassik aşıq havaları (not). Bakı-
2009. 
4.20.
 
Mərasimlər, adətlər, alqışlar...  Azərbaycan uşaq folkloru kitabxa-
nası, I kitab. Red. hey: Axundov A., Nəbiyev A. və b. Bakı-1993. 
4.21.
 
Namazəliyev Qafar,  Azərbaycan xalq mahnı  və  təsnifləri.      Bakı-
1985. 
4.22.
 
Nərimanoğlu  K. V., Uğurlu F., Oğuznamələr. Bakı-1993. 
4.23.
 
Öməroğlu İsmayıl, Bilqamıs dastanı. Bakı-1999. 
4.24.
 
Paşayev Qəzənfər, Kərkük folkloru antologiyası. Bakı-1990. 


 286
4.25.
 
Təhmasib M., Axundov Ə.,  Azərbaycan dastanları. 5 cilddə. Bakı-
2005. 
4.26.
 
Təhmasib M., Molla Nəsrəddin lətifələri. Bakı-2004. 
4.27.
 
Vəliyev Kamil, Elin yaddaşı, dilin yaddaşı. Bakı-1988. 
4.28.
 
Vəliyev Vaqif, Paşayev Sədnik,  Bayatılar. Bakı-1985. 
 
 
Kitabın içindəkilər 
 
Ön söz (Aydın Mədətoğlu)............................................................................3 
Giriş...............................................................................................................6 
 
 
I  BÖLMƏ.  İdeologiya anlayışı, ideologiyaların 
təsnifatı və tarixən yaranmış 
ideologiyalar
......................................................8
 
 
1. İdeologiya anlayışı....................................................................................8 
2. İdeologiyaların təsnifatı və tarixən yaranmış ideologiyalar...............11 
-İdeologiyaların təsnifatı.......................................................................11 
-İqtisadi təmayüllü ideologiyalar..........................................................13 
-Hüquq təmayüllü ideologiyalar...........................................................19 
-Dini təmayüllü ideologiyalar...............................................................26 
-Milli təmayüllü ideologiyalar..............................................................27 
-Qarışıq və ümumi təmayüllü ideologiyalar.........................................32 
3. Türk millətçiliyinin yaranması və inkişafı...........................................37 
-Türk millətçiliyinin yaranmasının tarixi şəraiti...................................37 
-Qacarlar dövlətində milli ideyaların formalaşması............................39 
-Şovinist İran-fars rejiminə qarşı milli hərəkatlar................................49 
-Osmanlı dövlətində milli ideyaların formalaşması..............................58 
-M.K.Atatürkün başçılığı altında milli azadlıq hərəkatı (1919-23)......65 
-Türkiyə Cümhuriyyətində millətçilik....................................................67 
-Çar Rusiyasında türkçülük ideyalarının formalaşması.......................70 
-Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanda aparılan 
  milli-demokratik islahatlar..................................................................91 
-Sovet hakimiyyəti dövründə Quzey Azərbaycanda milli hərəkat.........93 
- Müstəqillikdən sonra Azərbaycan Respublikasında  
  millətçilik və Bütöv Azərbaycan ideyası............................................115 
4. Türk millətçiliyində üçlü sistem..........................................................141 
5. Türk millətçiliyinin səviyyələri............................................................144 
 


 287
I I  BÖLMƏ.  Çağdaş milli  ideologiyamızın  
                                      məsələləri
..................................................146 
 
1. Milli məsələlər.......................................................................................146 
-Millət və Vətən anlayışları.................................................................146 
-Milli mənəvi dəyərlər və elmi-texniki tərəqqi....................................151 
-Milli şüur və milli dövlət....................................................................157  
-Milli siyasət........................................................................................161 
-Milli hədəflər......................................................................................168 
-Dövlətlərarası münasibətlərdə milli amil..........................................173 
2. İqtisadi məsələlər..................................................................................175 
-İqtisadiyyat və iqtisadi sistem anlayışları..........................................175 
-İqtisadi sistemin optimal növünün  müəyyən edilməsi.......................179 
-İqtisadi inkişaf problemləri................................................................184  
3. Siyasi-hüquqi məsələlər.......................................................................186 
-Dövlət anlayışı...................................................................................186  
-Hüquq və hüquq sistemi anlayışları...................................................192 
-Hüquqi dövlət və demokratiya...........................................................195 
-Azadlıq anlayışı və insan azadlığı problemi......................................199 
4. Fəlsəfi məsələlər....................................................................................203 
5. Dini məsələlər........................................................................................206 
 
 
          I I I  BÖLMƏ.  Türk milli  varlığının ünsürləri
........211
 
                                                                                                                                                  
1. Türk dili.................................................................................................213 
-Türk dilinin yaranması və inkişafı tarixi haqqında...........................213 
-Türk dilinin bəzi fonetik, qrammatik və leksik  özəllikləri.................218 
-Azərbaycan türkcəsində “rusdillilik xəstəliyi”..................................219 
-Türk xalqlarında ortaq ədəbi dil problemi........................................225 
2. Türk tarixi.............................................................................................227 
-Türk dövlətçiliyi tarixində təhrif olunmuş məqamlar........................227 
-Tarixşünaslıqda “İran” ifadəsi problemi..........................................233 
-Türk dövlətçiliyi tarixinin ümumi xronologiyası...............................236 
3. Türk folkloru........................................................................................241 
-Xalq ədəbiyyatı..................................................................................241 
-Xalq musiqisi......................................................................................246 
-Xalq adət-ənənələri............................................................................250 
-Digər folklor ünsürləri
 
......................................................................265 
 
Nəticələr.....................................................................................................272 
Ədəbiyyat siyahısı.....................................................................................276 


 288
 
 
 
 
ƏDİLLİ ŞİRVANİ KAMİL OĞLU 
 
 
 
 
 
MİLLİ İDEOLOGİYAMIZ:  
TÜRKLÜK, ÇAĞDAŞLIQ, İSLAM 
 
 
 
Redaktor: 
 
Fil.e.n., dos. QASIMLI AYDIN MƏDƏTOĞLU 
 
 
 
 
 
Çapa imzalanmışdır: 29.04.2013. 
 
 
 
 
Bakı-“Elm və təhsil”-2013 Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə