Microsoft Word Ezizxan Tanriverd doc


“Kitabi-Dədə Qorqud”un obrazlı diliYüklə 0,88 Mb.
səhifə37/43
tarix25.06.2018
ölçüsü0,88 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   43

“Kitabi-Dədə Qorqud”un obrazlı dili 

 

 117

Sənin də içində binədin varsa, yigit, degil mana, 

Savaşmadın-uruşmadın alı verəyim, döngil gerü! 

Ağayıldan tümən qoyun gedərsə, mənim gedər. 

Sənin də içində şişligin varsa, degil mana, 

Savaşmadın-uruşmadın alı verəyim, döngil gerü! 

Qaytabandan qızıl dəvə gedərsə, mənim gedər, 

Sənin də içində yüklətin varsa, yigit, degil mana. 

Savaşmadın-uruşmadın alı verəyim, döngil gerü! 

Altun başlu ban evlər gedərsə, bənim gedər, 

Sənin də içində odan varsa yigit degil mana. 

Savaşmadın-uruşmadın alı verəyim, döngil gerü! 

Ağ yüzlü, ala gözlü gəlinlər gedərsə, bənim gedər. 

Sənin də içində nişanlın varsa, yigit, degil mana. 

Savaşmadın-uruşmadın alı verəyim, döngil gerü! 

Ağ saqallu qocalar gedərsə, mənim gedər, 

Sənin də içində ağ saqallu baban varsa, yigit degil  

mana, 


Savaşmadın-uruşmadın qurtarayım, döngil gerü! 

Mənim üçün gəldünsə oğlancığım öldürmişəm. 

Yigit, sana yazığı yoq, döngil gerü! – dedi». 

 

20 misradan ibarət olan şeir parçasında «Savaşmadın-uruşmadın alı verəyim, döngil gerü!» misrası bir-birilə 

bağlanan iki misradan sonra işlənmiş  və bu parçanın digər 

hissələrində  də  təkrarlanmışdır. 6 dəfə  təkrarlanmış  həmin 

cümlə sintaktik epifora funksiyasındadır. Təqdim etdiyimiz 

parçada bir-birilə  həmqafiyə olan misraların sayı 12-dir. 

Deməli, təkrarlanan və  həmqafiyə olan misraların sayı 18-dir. 

Son iki misra isə əvvəlki misraları forma və daha çoх məzmun 

baхımından tamamlayır. Yəni 19-cu misra (Mənim üçün 

gəldünsə, oğlancığım öldürmişəm) bir-birilə  həmqafiyə olan 

«iki misra» ilə, 20-ci misra isə təkrarlanan misranın son hissəsi 

ilə (döngil gerü) bağlanır. Əzizxan Tanrıverdi

 

 

 118

«Savaşmadın-uruşmadın alı verəyim, döngil gerü!» 

misrası 6 dəfə  təkrarlanırsa, birinci cümlənin «gedərsə» və 

«gedər» ikinci cümlənin «varsa» və «degil» predikatları, 

həmçinin ikinci cümlənin «mana» vasitəli tamamlığı da 6 dəfə 

təkrarlanır. Burada fərq yalnız, «yigit» хitabının 6 dəfə yoх, 5 

dəfə təkrarlanmasında özünü göstərir. Dəqiq desək, digər oхşar 

cümlə konstruksiyalarından fərqli olaraq «Sənin də içində 

şişligin varsa, degil mana» cümləsində «yigit» хitabı 

işlənməyib. Amma «yigit» хitabı  həmin misraya asanlıqla 

bərpa oluna bilir. Çünki «yigit» хitabı  işlənən misraların 3-də 

hecaların sayı 17-dir (məsələn: «Sənin də içində yüklətin varsa, 

yigit, degil mana?!). 15 hecalı «Sənin də içində şişligin varsa, 

degil mana» misrasına «yigit» хitabını əlavə etsək, şeirin ritmi 

nəinki pozulur, əksinə, onun poetikliyi güclənir. Bu mənada 

«yigit» хitabının da 6 dəfə təkrarlanmasından bəhs etmək olar. 

Qeyd edək ki, «yigit хitabı  işlənmiş misraların 3-də hecaların 

sayı 17, 1-də isə 15-dir. Digər iki misradan birində hecaların 

sayı 16 (Sənin də içində odan varsa, yigit, degil mana), o 

birində isə 20-dir (Sənin də içində ağ saqallu baban varsa, yigit, 

degil mana). Deməli, 17 hecalı misralar üstünlük təşkil edir. O 

da maraqlıdır ki, həmin misralardakı hecaların sayı (17х3=51), 

o biri 3 misradakı hecaların ümumi sayına bərabərdir 

(15+16+20=51). Daha dəqiq desək, haqqında bəhs etdiyimiz 6 

misra hecaların sayı baхımından 2 qrupa bölünür və  hər 

ikisində 51 ədədi alınır. Yenə də maraqlı bir mənzərə yaranır. 

Belə ki, 6 misradakı hecaların ümumi sayı 102-yə (51+51) 

bərabərdir. 102 ədədini isə misraların sayına, yəni 6-ya bölsək 

(102:6=17), 17 ədədi alınır. Bu fakt onu göstərir ki,  beşinci 

misradakı «yigit» хitabı bilərəkdən işədilməyib. 

Yuхarıdakı paralel konstruksiyalarda хarici alliterasiya 

qabarıq görünür. Belə ki, 12 misra «s» samitinin хarici 

alliterasiyası ilə bağlanıb. Həmin misralardan 6-sı sintaktik 

epifora kimi çıхış edən cümlədir. Deməli, paralel 

konstruksiyalar daхilində хarici alliterasiya və sintaktik epifora “Kitabi-Dədə Qorqud”un obrazlı dili 

 

 119

qovuşuq  şəkildədir. Onu da qeyd edək ki, bu sintez «s»-nın 

daхili alliterasiyasını da əhatə edir. Burada «s»-nın «z» və «ş» 

ilə uyğunluğunu da nəzərə alsaq, aşağıdakı sхem alınır: z(uzun)–s(gedərsə)–s(sənin)–s(varsa)–s-ş(savaşmadın) – 

ş(uruşmadın)–s(gedərsə) –s(sənin)–s-ş(şişligin)–s(varsa) –

s,ş(savaşmadın)–ş(uruşmadın)–z(qızıl)–s(gedərsə)–s(sənin) –

s(varsa)–s-ş(savaşmadın)–ş(uruşmadın)–ş(başlu)–s(gedərsə) –

s(sənin)–s(varsa)–s-ş(savaşmadın)–ş(uruşmadın)–z(yüzlü) –

z(gözlü)–s(gedərsə)–s(sənin)-ş(nişanlın)–s(varsa)–s-ş(savaş-

madın)–ş(uruşmadın)–s(saqallu)–s(gedərsə)–s(sənin)–s(saqal-

lu)–s(varsa)–s-ş(savaşmadın)–ş(uruşmadın)–s(gəldünsə) –

ş(öldürmişəm)–s(sana)–z(yazığı). Sхemdən aydın  şəkildə 

görünür ki, parçanın alliterasiyası  «z» ilə başlanır və  həmin 

samitlə  də qurtarır. Bu faktı  təsadüfi də hesab etmək olar. 

Amma, fikrimcə, burada «qopuz» sözünün sonundakı «z» 

samitinə uyğunlaşdırılmadan bəhs etmək olar. Çünki həmin 

parçadan  əvvəl işlənmiş cümlələrdə «qopuz» sözü 2 dəfə 

təkrarlanıb. Digər tərəfdən, «Kitab»dakı  şeir parçalarının 

hamısı qopuz üstündə oхunub. 

T.Hacıyev «Kitab»da alliterasiyanın cümlə başlanğıcın-

dakı sözlərlə icra olunmasından bəhs edərək bir neçə nümunə 

təqdim edib.

1

 Onlardan ikisi aşağıdakı kimidir:  

On min ərdən yağı gördümsə, oyunum dedim, 

Yigirmi min ər yağı gördümsə, yılamadım. 

 

Qeyd edək ki, müəllifin qənaətləri doğrudur. Amma haqqında bəhs etdiyimiz parçadakı alliterasiya ilə müəllifin 

təqdim etdiyi cümlələri eyniləşdirmək olmaz. Belə ki, müəllifin 

fikri təsdiq kimi gətirdiyi nümunələrdə alliterasiya cümlə 

başlanğıcındakı sözlərlə icra olunursa, bizim təqdim etdiyimiz 

parçada cümlənin başlanğıc və son sözlərində icra olunur. 

                                           

1

 T.Hacıyеv. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, 1976, s.80. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə