Microsoft Word Fiziki terbiye 9 derslik fin+. docxYüklə 32 Kb.

səhifə1/55
tarix24.06.2018
ölçüsü32 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Microsoft Word - Fiziki terbiye_9_derslik_fin+.docx

 
 
Firat Hüseynov 
 
 
 
 
 
 
 
9
07.08.2014-cö il tarixli 869 nþmrÿli 
ÿmri ilÿ tÿsdiq olunmuødur.
 
ìēīĜčČĕĦČę üđĝěğčėĔĖČĝħ þīĥĝĔė ùČēĔĜėĔĕĔęĔę
03.06.2016-Ħû Ĕė ĞČĜĔġėĔ 369 ęĪĘĜīėĔ
īĘĜĔ Ĕėī ĞīĝĐĔď đĐĔėĘĔĤĐĔĜ.
ÄßÐÑËÈÊ
© Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéè — 2016
Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və 
yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, 
elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna  ziddir.
Dərsliklə bağlı rəy, irad və təkliflərin 

elektron ünvanlara göndərilməsi xahiş olunur.
Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!
derslik@edu.gov.az
Umumtəhsil məktəblərinin 9-cu sin i üçün
“Fiziki  ərbiyə” fənni üzrə 
XXI  Йени Няшрляр Еви
«
»
21
n
y
y
a
@
m
d
d
.az
t
Çap üçün deyil


HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
DÖVLƏT HİMNİ
Üzeyir Hacıbəylinin,
 Əhməd Cavadındır.
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan! 
Musiqisi 
sözləri
Çap üçün deyil


HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
DÖVLƏT HİMNİ
Üzeyir Hacıbəylinin,
 Əhməd Cavadındır.
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan! 
Musiqisi 
sözləri
Çap üçün deyil


4  
 
 
 
 
 
Çap üçün deyil


 
 

 
 
 
Fiziki tərbiyə ümumtəhsil məktəblərində əsas fənlərdən biri hesab olunur və 
şagirdlərin fiziki tərbiyəsinin əsas formasıdır. Bu fənn fiziki tərbiyə sistemini təşkil 
edən digər formalarla – tədris günü ərzində sağlamlaşdırıcı tədbirlər (dərs başlana-
na qədər gimnastika hərəkətləri, dərslərarası böyük fasilədə idman oyunları və s.), 
dərsdənkənar məşğələlər (məktəbdə fəaliyyət göstərən ümumi fiziki hazırlıq qrup-
ları, idman bölmələri), kütləvi idman və sağlamlaşdırıcı tədbirlərlə (sağlamlıq gün-
ləri, müxtəlif yarışlar, idman bayramları, turist yürüşləri və s.) birlikdə şagirdlərin 
fiziki təhsilinin əsas məqsədini – şəxsiyyətin fiziki mədəniyyətinin formalaşmasını 
həyata keçirir. Bütün bunlar fiziki tərbiyə  fənninin məzmun xətlərinə müvafiq 
fəaliyyətləri: motivasiyanın yaradılmasını, ayrı-ayrı idman növləri üzrə bacarıq və 
vərdişlərin formalaşmasını, ayrı-ayrı hərəki qabiliyyətlərin planlı inkişafını və  şa-
girdlərdə ünsiyyət, əməkdaşlıq, mübarizlik, qətiyyət kimi şəxsi psixoloji dəyərlərin 
formalaşmasını özündə birləşdirir. 
Sizə təqdim olunan bu tədris vəsaiti yuxarıda qeyd olunan və fiziki təhsiliniz 
üçün nəzərdə tutulan məsələlərin həllinə yönəlmişdir. Vəsait 3 bölmədən ibarətdir. 
Birinci – nəzəri bölməyə
 – fiziki tərbiyə dərsləri və məşğələləri zamanı 
zəruri tələblərin həyata keçirilməsi, dərs və  dərsdənkənar məşğələlərin xüsusiy-
yətləri, fiziki yük və ona nəzarət formaları, texniki təhlükəsizlik və zədələnmələrin 
profilaktikası, sağlamlaşdırıcı vasitələr və onlardan istifadə qaydaları, zərərli vər-
dişlər və onların fiziki tərbiyə, idman vasitəsilə profilaktikası haqqında məlumatlar 
daxil edilmişdir. 
İkinci – baza idman növləri bölməsi
 – ayrı-ayrı idman növlərinə aid hərə-
kətlərin icra texnikasının təkmilləşdirilməsi və yeni hərəkətlərin icra üsullarına 
yiyələnməni, ayrı-ayrı idman növləri üzrə zəruri hərəki qabiliyyətlərin inkişaf etdi-
rilməsi üçün hərəkət komplekslərinin nümunələrini özündə əks etdirir. 
Üçüncü – müstəqil məşğələlər bölməsində
 – məşğələlərin təşkili qay-
daları, ayrı-ayrı  hərəki qabiliyyətlərin inkişafı metodları, vasitələri, bu hərəkət 
komplekslərinin nümunələri və s. verilmişdir. 
Hər bir bölmənin sonunda materialların mənimsənilməsi səviyyəsini müəy-
yənləşdirmək üçün suallar tərtib edilmişdir. Bu suallara müraciət etməklə Siz fiziki 
təhsilinizin formalaşması üçün nəzəri biliklərin hansı səviyyədə mənimsənildiyini 
yoxlaya bilərsiniz. 
 
 
GİRİŞ 
 
Çap üçün deyil
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə