Microsoft Word fm idar?Etm? M?Diniyy?Ti 2013. docYüklə 8,17 Mb.

səhifə1/327
tarix08.09.2018
ölçüsü8,17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   327
Microsoft Word - FM IDAR?ETM? M?DINIYY?TI 2013.doc

İdarəetmə mədəniyyəti

AZƏRBAYCAN RFSPIJBI  İKASININ PREZİDENTİYANINDA 

DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI 

“SİMURQ” AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT ASSOSİASİYASI

Fuad Məmmədov

Idarəetmə 

mədəniyyəti

X a r i c i   ö l k ə l ə r i n   t ə c r ü b ə s i

İKİNCİ, TAMAMLANMIŞ NƏŞR 

DƏRS VƏSAİTİ

Monoqrafiya Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq  edilmişdir 

(20 noyabr 2012-ci il, 2090 saylı)

Bakı -  2013

1


Fuad Məmmədov

Elm i redaktor və ön  söz müəllifi:  akadem ik Fuad Qasım zadə

Elm i resenzentlər:

“Vətəndaş  cəmiyyəti  və  sosial  kommunikasiyalar”  Elmi-Təhsil  Mər- 

kəzinin  direktoru,  Rusiya  Federasiyası  Prezidenti  yanında  Rusiya  Xalq 

Təsərrüfatı  və  Dövlət  Qulluğu  Akademiyasının  YUNESKO  kafedrasının 

professoru,  fəlsəfə  elmləri  doktoru,  professor 

O lqa  A stafyeva, 

professor N ərim an  H əsənzadə

,  tarix elmləri  doktoru M usa  Q uliyev

,  tarix sahəsin- 

də  fəlsəfə  doktoru,  dosent 

Firdovsiyyə  Ə hm ədova

,  tarix  sahəsində  fəlsə- 

fə  doktoru, dosent 

T ahir B ehbudov

Tərcüm əçi və redaktor:

Şəlalə K əsəm ənli

F.T. M əm m ədov.  “İDARƏETMƏ MƏDƏNİYYƏTİ

Xarici ölkələrin təcrübəsi” -  Bakı,  “Apostrof” Çap Evi.  2013.  672 səh.

Kitab  müəllif tərəfindən idarəetmə mədəniyyəti və  dövlətçilik mədəniyyəti  sahə- 

sində öyrənilən xarici ölkələrin tarixi-nəzəri təcrübəsini oxucuya ötürmək, milli inki- 

şafda hans

ı 

texnologiyalar,  yanaşmalar və  metodları

n  gözlənilən  inkişaf nəticələrinə 

nail  olmaqda daha  səmərəli  ola biləcəyini  göstərmək məqsədini  daş

ı

yı

r.  Burada mü- 

əllif tərəfindən  işlənib  haz

ı

rlanmı

ş  “kulturologiya  piramidas

ı

”  universal  metodu  ef-fektiv milli və qlobal idarəçilikdə istifadə edilə bilər, öz həyat fəaliyyəti və özünüida- 

rə mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsində maraql

ı 

olan hər bir insana kömək edə bilər.Kitab  tələbələr,  müdavimlər  və  Azərbaycan  Respublikas

ı

nı

n  Prezidenti  yan

ı

nda 


Dövlət  İdarəçilik  Akademiyas

ı

nda  ikinci  təhsil  alan  mütəxəssislər,  həmçinin  müəl- limlər,  alimlər,  siyasətçilər,  məmurlar,  menecerlər,  dövlət müəssisələri,  biznes  struk- 

turlar,  bələdiyyələr  və  qeyri-hökumət  təşkilatlar

ı 

rəhbərləri,  respublikanı

n  gənclər, 

qad

ı

nlar  və  yaradı

c

ı təşkilatlar

ı

nı

n  liderləri  üçün  nəzərdə  tutulmuşdur.  Kulturoloji 

biliklərin əhəmiyyətli dərəcədə  geniş sahəsini nəzərə  alaraq o,  “mədəni həyat və fəa- 

liyyət kitab

ı

”  kimi,  orta məktəblər,  gimnaziyalar və  liseylərin yuxarı 

sinif şagirdləri, 

geniş oxucu kütləsi, müxtəlif ölkələrin və xalqlar

ı

n vətəndaşları 

üçün şəxsiyyətin tək- 

milləşdirilməsində əldə rəhbər tutula bilər.

İSBN 978-9952-484-12-0

© Fuad Məmmədov.  2013 

© “Apostrof’ Çap Evi.  2013

2İdarəetmə mədəniyyəti

Effektiv innovativ idarəetmə modellərinin 

qurulması üçün 

“KULTUROLOGİYA PİRAMİDASI” 

UNİVERSAL METODU

'  SK


' r w

X

£ıL

3Fuad Məmmədov

M ədəniyyət dünyanı  xilas  edəcək!

Milli və beynəlxalq idarəetmə üçün kulturologiyanın strateji əhəmiyyəti

onunla şərtlənir ki,  o:

 

Fərdi,  sosial,  dövlət və  beynəlxalq  inkişafın  strateji  və  taktik məq- 

sədləri,  istiqamətləri  və  prioritetlərini  formalaşdırmağa  və  təkmil- 

ləşdirməyə;

• Cəmiyyətin  və  dövlətin  həyat  fəaliyyətinin  müxtəlif istiqamətləri- 

nin effektiv koordinasiyasını təmin etməyə;

•  Tarixi təcrübə və dünya sivilizasiyası proseslərinin komporativ təh- 

lili  əsasında,  milli  dövlətlərin  qabaqlayıcı  inkişaf templərini,  əmə- 

yin və istehsal məhsulunun yüksək keyfiyyətini təmin edən, onların 

rəqabət  qabiliyyətli  inkişaf modellərini  və  texnologiyalarını  yarat- 

mağa;

• Cəmiyyətin və dövlətin həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində, dün- ya elminin ən yeni nailiyyətlərindən, onların aktuallığının zaman çərçi- 

vəsini nəzərə almaqla, istifadə proqramlarını, həmçinin elmi əsaslandı- 

rılmış proqnozlar və gələcək inkişaf konstruksiyalarını işləyib hazırla- 

mağa;


•  Dövlət  quruculuğu və  idarəçiliyinin müxtəlif sahələri  üçün univer- 

sal kulturoloji biliklərə malik yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin və el- 

mi kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və tərbiyə  edilmə- 

sini,  həmçinin  əhalinin  müxtəlif kateqoriyalarının  kulturoloji  ma- 

arifləndirilməsini həyata keçirməyə;

• Mədəniyyətin və  maraqların harmonizasiyası  əsasında  sivilizasiya- 

ların məhsuldar dialoquna və müxtəlif ictimai-siyasi  quruluşlu döv- 

lətlərin beynəlxalq əməkdaşlığına yardım etməyədaha yaxşı tərzdə imkan verir.

4

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   327


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə