Microsoft Word fm idar?Etm? M?Diniyy?Ti 2013. docYüklə 5,43 Mb.

səhifə315/315
tarix29.09.2017
ölçüsü5,43 Mb.
1   ...   307   308   309   310   311   312   313   314   315

İdarəetmə mədəniyyəti 

 

665227. Demokratik ölkələrdə siyasi kursun reallaşdırılması hansı konsoli-

dasiya əsasında həyata keçirilir?  

228. S.Bierin “təşkilati kibernetikasında” “balanslaşdırma sistemi”  anla-

yışı nəyə əsaslanmışdır?  

229. S.Bierin  “balanslaşdırma sistemi”  hansı funksiyaları nəzərdə tutur?  

230. “Struktur funksionalizm” diqqəti nədə cəmləşdirirdi?  

231. Dövlət idarəçiliyi mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsi nəyə istiqa-

mətlənmişdir?  

232. “Davranış yanaşması” nəyi xüsusi olaraq vurğulayırdı ?  

233. Hakimiyyət böhranının daha geniş yayılmış səbəbləri.  

234. Danışıqlar prosesinin  daha effektiv taktik  üsulları.  

235. Dövlət idarəçiliyinin elmi vəzifələri.  

236. İdarəetmə mədəniyyətinin elmi prinsipləri.  

237. İnzibati-dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsində elmi məktəblər və istiqa-

mətlər.  

238. Piter Drukerə görə iqtisadi müəssisələrin ümumi təşkilati idarəetmə 

prinsipləri.  

239. Dövlət idarəçiliyi effektivliyinin ümumi göstəriciləri.  

240. İdarəetmə mədəniyyətinin obyektləri.  

241. Dövlət idarəçiliyi effektivliyinin baza şərtlərindən biri.  

242. Dövlət idarəçiliyi effektivliyinə mühüm şərtlərdən biri.  

243. Dövlət idarəçiliyi mədəniyyətinə əsas tələblərdən biri.  

244. Meritokratiya prinsiplərinə uyğun olaraq sosial bərabərsizliyin doğ-

ruldulması.  

245. “Postbihevioralizmin” əsas idarəçilik ideyası.  

246. Dövlət idarəçiliyində hüququn əsas təyinatı.  

247. Demokratik ölkələrin dövlətçilik mədəniyyətinin əsas prinsipi.   

248. Milli idarəetmə mədəniyyəti səviyyəsinin əsas indikatorları.  

249. İdarəetmə mədəniyyətinin əsas komponentləri.  

250. Ervin Lasloya görə idarəetmə mədəniyyəti vasitəsilə gələcəyə pozi-

tiv təsir zəruriliyinin şərtləndirildiyi əsas təhlükələr.  

251. Özünüidarə mədəniyyətinin əsas parametrləri.  

252. Rəhbərin idarəetmə mədəniyyətinin əsas parametrləri .  

253. İdarəetmə prosesində insan davranışının  "ölçü vahidləri" kimi 

D.İston tərəfindən nəzərdən keçirilən əsas anlayışlar və kateqoriyalar. 

254. “Klassik nəzəriyyənin” əsas postulatları. 

255. Mütəxəssislərin idarəetmə mədəniyyətlərinin səviyyəsi, onların pe-

şəkarlıq keyfiyyətləri, qabiliyyətləri və xidmətlərinin qiymətləndir-

məsinin əsas prinsipləri və meyarları.   

256. L.D. Uaytın dövlət idarəçiliyi mədəniyyətinin əsas prinsipləri. 
Fuad Məmmədov

 

 

666257. Yerli özünüidarə orqanlarında idarəetmə mədəniyyətinin əsas prin-

sipləri.  

258. Vətəndaş cəmiyyətində əsas idarəetmə prinsipləri.  

259. Əsas idarəçilik üslubları.  

260. Dövlət idarəçiliyi praktik məsələlərinin əsas tipləri.  

261. İdarəçilərin keyfiyyətləri və xüsusiyyətlərinə əsas tələblər.  

262. Qlobal idarəetmə mədəniyyətinə qoyulan əsas tələblər. 

263. Qərb siyasətçiləri və məmurları üçün irəli sürülən əsas tələblər. 

264. Dövlət idarəçiliyi sisteminin əsas səviyyələri.  

265. Daniyalıların dövlət idarəçiliyi mədəniyyəti ilə şərtlənən və siyasi 

sabitliyə təsir göstərən əsas xoşbəxtlik amilləri.  

266. Dövlət idarəçiliyinə sistemli yanaşma ilə nəzərə alınan əsas amillər. 

267. Dövlət  xidməti sisteminə əsas nəzarət formaları. 

268. Dövlət idarəetmə strateqiyasının əsas formaları. 

269. Yerli idarəetmə səviyyəsinin əsas funksiyaları. 

270. Yaponiya dövlətçilik mədəniyyətinin xüsusiyyətləri.  

271. Yunanıstan dövlətçilik mədəniyyətinın xüsusiyyətləri.  

272. İtaliya dövlətçilik mədəniyyətinın xüsusiyyətləri.  

273. Birləşmiş Krallığın dövlətçilik mədəniyyəti xüsusiyyətləri.  

274. Şarl de Qollin dövründə Fransa siyasi modelinin xüsusiyyətləri.   

275. Qədim Misirin dövlət idarəçiliyi sisteminin xüsusiyyətləri.  

276. ABŞ  dövlətçilik mədəniyyətinin xüsusiyyəti.  

277. Dövlətçilik mədəniyyətinin səviyyəsi əsasən hansı sosial institutlar-

dan asılıdır? 

278. Professor Q.V. Atamançuka görə dövlət idarəçiliyinin nəticəsi və 

keyfiyyəti nədən asılıdır.  

279. Federal idarəetmə sistemli ölkələrin fərqləndirici xüsusiyyəti. 

280. Unitar dövlətlərdə idarəetmənin fərqləndirici xüsusiyyəti.  

281. Demokratik  parlament  respublikası nəyi nəzərdən keçirir? 

282. İdarəetmə  fəaliyyətinin ilkin mərhələsi nəyi nəzərdə tutur?  

283. Danışıq prosesi. “Yumşaq oyun”un taktik  üsulları.  

284. Dünya sivilizasiyası piramidası və Azərbaycan: tərəqqinin və rəqa-

bətədavamlılığın əsas şərti.  

285. Siyasi proses kimi dövlət idarəçilinin təhlilində hansı kəmiyyətlər 

nəzərdən keçirilir? 

286.  “Beyin hücumu” pillələrinin ardıcıllığı.  

287. Münaqişələrin həll edilməsi mərhələlərinin ardıcıllığı.  

288. İdarəetmə mədəniyyətinin predmeti.  

289. Demokratik  prezident (dualist) respublikasının xüsusiyyəti. İdarəetmə mədəniyyəti 

 

667290. Hansı hökmdarın dövründə Qədim Romada dövlət idarəçiliyi daha 

böyük  uğurlar əldə etmişdir?  

291. Hüquqi dövlətin  məqsədi və iradəsi hansı idarəçilik sistemi vasitə-

silə reallaşdırılır? 

292. V.Vilson və F.Qudnaunun “professional mülki qulluq modeli” prin-

sipləri.  

293. D. İstonun bihevioral metodologiya prinsipləri.  

294. Demokratik ölkələrin dövlət idarəçiliyi prinsipləri.  

295. Dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi prinsipləri.  

296. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafını idarəetmə problemləri. 

297. Əməkdaşların attestasiyası üzrə Amerika mütəxəssislərinin tövsiyələri.  

298. Avropa  İttifaqının, hüquqi dövlət kimi Azərbaycanın srtateji milli 

maraqlarına cavab verən,  elmi əsaslanmış demokratik idarəetmə tex-

nologiyası və innovativ fəaliyyət proqramının işlənməsi üzrə  TASİS 

proqramının tövsiyələri.  

299. İnzibati-dövlət fəaliyyəti üzrə BMT ekspertlərinin tövsiyələri.  

300. Bələdiyyə idarəçiliyi resursları.  

301. Qərb ölkələrində hansı məsələlərin həlli idarəçilik üçün zəruri he-

sab edilir? 

302. Q.V.Atamançuk Rusiyanın milli inkişaf  perspektivlərini nə ilə əla-

qələndirir?  

303. Dövlət qulluçularının fəaliyyətinin müasir qiymətləndirilmə meyar-

ları. 

304. İnnovasiyaların tətbiqinin müasir təşkilati formaları. 305. Dövlət idarəçiliyinə “bihevioral” yanaşmanın yaradıcıları.  

306. Dövlət idarəçiliyinə “sistemli” yanaşmanın yaradıcıları.  

307. Neoklassik “insan münasibətləri məktəbinin” yaradıcıları. 

308. Q.V.Atamançuka görə dövlət idarəçiliyinin təhlili və qiymətləndi-

rilməsi üsulları.  

309. İdarəetmə mədəniyyəti vasitələri. 

310. Liderin idarəçilik effektivliyinin səviyyəsi onun hansı qabiliyyəti 

ilə müəyyən edilir? 

311. Lidrin idarəçilik üslubu. 

312. Müasir dövlətin strateji məqsədi. 

313. Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin strateji planlaşdırılması.  

314. Piter Çeklandın “yumşaq təfəkkür” sisteminə əsaslanan dövlət ida-

rəçiliyinə “situasiya yanaşması” nın mahiyyəti.  

315. M.Prelo və M.Düverjenin “dövlətin institusional konsepsiyası” nə 

verdi? Fuad Məmmədov

 

 

668316. D.İstonun, D.Sprinqerin, Q.Almondun, T.Parsonsun insan amilinin 

təhlilinə əsaslanan idarəetməyə stientist yanaşmaları.  

317. Müasir menecment tendensiyaları.  

318. Con Adairə görə liderin effektiv işinin texnoloji modeli.  

319. İnnovativ risklərin növləri. 

320. Təşkilati mədəniyyət tipləri.  

321. Qərb sisteminin dövlət qulluğu üçün ənənəvi olan siyasi dəyərlər. 

322.  V.Vilsonun və F.Qudnaunun “Peşəkar mülki qulluq modelinin” tə-

ləbləri.  

323. A.Maslounun, M.Mak-Qreqorun və R.Laykertin əsərlərində tərtib 

edilmiş və mədəniyyətlərin harmonizasiyasına və əməkdaşların mə-

dəni dəyərlər sisteminə təsir vasitəsilə onların davranışının tənzim-

lənməsini nəzərdə tutan Amerika “təşkilati inkişaf konsepsiyasının” 

tələbləri.  

324. Con Adairə görə hakimiyyətin üç aspekti.  

325. Birləşmiş Krallığın dövlət idarəçiliyində, E.Berç tərəfindən ifadə 

edilmiş, məsuliyyətin üç anlamı.  

326. Konstruktiv debatların keçirilməsinin üç qaydası.  

327. D.Qvişianiyə görə dövlət idarəçiliyinin üç mərkəzi problemi. 

328. Bürokratın siyasi mühitin məhdudiyyətlərinə adaptasiyasını hesaba 

almaqla, strateji dövlət idarəçiliyinin üç mərhələsi.  

329. Anri Fayolun dünya praktikasında geniş praktik tətbiqini qazanmış 

universal idarəetmə prinsipləri.  

330. Maks Veberin universal idarəetmə prinsipləri.  

331. Dövlətçiliyin unitar forması.  

332. İnnovativ fəaliyyətin idarə edilməsi. İnnovativ dövrün üç mərhələsi.  

333. Dövlət idarəçiliyinin səviyyələri. 

334.  A. Maslou, D. Mak- Qreqor, R. Laykertin “təşkilati inkişaf kon-

sepsiyası”na uyğun olaraq, dövlət administrasiyası sisteminin fəaliy-

yət effektivliyinin artırılması şərtləri. 

335. Sintetik problemlərin həlli metodu olan “beyin hücumu”nun iştirak-

çıları.  

336. Dövlət qərarlarının qəbulu prosesinin iştirakçıları.  

337. Piter Drukerin insan kapitalının əsasını təşkil edən əqli əmək işçilə-

rinin məhsuldarlığını müəyyən edən amilləri.  

338. Cəmiyyətin idarə edilməsini həyata keçirən siyasi təşkilat kimi

dövlətin sabitliliyinə təsir göstərən amillər.  

339. Dövlətçiliyin federativ forması. 

340. Dövlət qərarlarının qəbulunda iştirak formaları.  İdarəetmə mədəniyyəti 

 

669341. Dövlət idarəçiliyinin məqsədinin formalaşdırılması nəyi nəzərdə tu-

tur?  


342. İdarəetmənin effektivlik formulu.  

343. Dövlət idarəçiliyi formaları.  

344. İdarəçiliyin inzibati orqanlarının funksiyaları.  

345. S. Bierin, daxili funksiyalar və və xarici mühitin tələbləri arasında 

harmoniya əsasında sistemin həyat fəaliyyətini təmin edən ingilis 

“tarazlıq sistemi”nin funksiyaları.   

346. Bələdiyyələrin funksiyaları. 

347. Parlament müvəkkili vasitəçilik institutunun funksiyaları. 

348. Dövlət qulluğunun, əsasən Fransa, Almaniya, Avstriya, Yaponiya, 

Macarıstan, Polşa və digər ölkələrdə yayılmış karyera modelinin xa-

rakteristikası.  

349. Dövlət qulluğunun, əsasən, Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada, Hol-

landiya, Avstriya, Yeni Zellandiya və Skandinaviya ölkələrində ya-

yılmış pozisiya (meritokratiya) modelinin xarakteristikası.  

350. "Siyasi bürokratiya" üçün xarakterik olan idarəetmə vasitələri. 

351. Qərb inzibati–dövlət sistemi idarəçiliyinin xarakterik xüsusiyyətləri. 

352. Monitorinqin məqsədi.  

353. Siyasi rejimin xarakteri nə ilə şərtlənir?  

354.  “Şəxsiyyət mədəniyyəti” hakimiyyəti nə ilə şərtlənir?  

355. Şəxsiyyətin idarəetmə mədəniyyəti nə ilə şərtlənir? 

356. İdarəetmə mədəniyyəti nə ilə şərtlənir? 

357. Ölkənin dövlət idarəçiliyi nə ilə şərtlənir? 

358. Dövlət idarəçiliyi mədəniyyətinin məqsədləri. 

359. İdarəetmə sistemində innovativ texnologiyaların hazırlanma və hə-

yata keçirilmə səviyyəsi və miqyası nə ilə şərtlənmişdir?   

360. İdarəçilik texnologiyasının dəyəri nə ilə müəyyən edilir? 

361. İdarəetmə fəaliyyətlərində bürokratlar nəyi əldə rəhbər tuturlar? 

362. Demokratik idarəetmə sisteminin prinsipləri, dəyərləri, texnologi-

yaları və üstünlüklərinin mahiyyətinin kulturoloji anlamı nəyə yar-

dım edir?  

363. Qərarların qəbulunda dörd ardıcıl pillə. 

364. Dövlət idarəçliyinin informasiya təminatının əsasını nə təşkil edir?  

365. İdarəetmə mədəniyyətində strateji kommunikasiya nə verir?  

366. Anri Fayola görə, dövlət idarəçiliyi üçün nə əsas əhəmiyyət kəsb 

edir? 

367. Dövlət idarəçiliyi informasiya təminatının əsasını nə təşkil edir?  368. Piter Çeklandın idarəetməyə yanaşmasının əsasını nə təşkil edir? 

369. Piter Çeklandın “yumşaq təfəkkür” sisteminin əsasında nə durur?  
Fuad Məmmədov

 

 

670370. Yapon dövlət idarəçiliyi modelinin müvəffəqiyyətinin əsasını nə 

təşkil edir?  

371. F. Hersberqə görə, təşkilatda  insanın davranış motivasiyasına və 

psixoloji iqlimin formalaşdırılmasına nə təsir göstərir? 

372. Təşkilati inkişaf konsepsiyasının "canlı orqanizm modeli" nəyi nə-

zərdə tutur? 

373. Monitorinqin keçirilməsi nəyi nəzərdə tutur?  

374. İdarəçilik vəzifələri və qərarlarının situativ təhlili nəyi nəzərdə tutur? 

375. Jan Jak Russo nəyi dövlət idarəçiliyinin məqsədi və prinsipi hesab 

edirdi? 


376.  M.Yanq, D.Bella və "post-sənaye cəmiyyəti" konsepsiyası nəzə-

riyyələri əsasında tərtib edilmiş, dövlət idarəçiliyində “meritokritik” 

prinsip nədir? 

377. Dövlət idarəçiliyinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi meyarı nədir?  

378. İdarəetmə sosiologiyası nədir? 

379. İdarəetmə mədəniyyəti nədir? 

380. Elmi anlamda marketinq nədir?  

381. İdarəetmə fəaliyyəti metodları nədir?  

382. İdarəetmə strategiyası nədir? 

383. İdarəetmə  texnologiyası nədir? 

384. İdarəetmə estetikası və ya dizayn nədir? 

385. İdarəetmə etikası (psixologiyası) nədir?  

386. Piter Drukerə görə müasir menecmentdə vacib olan nədir? 

387. İnsan xoşbəxtliyinin açarı nədir?  

388. “Situasiya yanaşmasının” dəyərli elmi əsası nədir?  

389. Qədim Hindistanda dövlət idarəçiliyinin xüsusiyyəti nə idi? 

390.  Liderin effektiv idarəçilik fəaliyyəti nəyi nəzərdə tutur?  

391. Dövlət idarəçiliyi mədəniyyəti biznes sahəsindəki idarəçilik mədə-

niyyətindən nə ilə fərqlənir?  

392. Danışıqlar zamanı konstruktiv əməkdaşlıq atmosferini formalaşdı-

ran altı əsas amil.  

393. Strateji kommunikasiya hansı kommunukasiya növlərini daxil edir?  

394. İdraəetmə mədddəniyyətinin əsas növləri.  

395. Strateji dövlət idarəçiliyinin həllini tələb etdiyi üç əsas vəzifə.  

396. Aşağı səviyyədə dövlət idarəçiliyi orqanlarının əsas fəaliyyət növləri. 

397.  İdarəetmə prosesində məmur hansı suallara cavab verməlidir?  

398. Ştab xidmətləri fəaliyyətinin əsas istiqamətləri.  

399. Operativ xidmətlər tərəfindən yerinə yetirilən vəzifələr. 

400. Əksər demokratik ölkələrdə milli və ya federal idarəetmə səviyyə-

lərinin komponentləri. 
İdarəetmə mədəniyyəti 

 

671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünvan: Azərbaycan Respublikası 

Az 1009. Bakı, Ə.Quliyev küç., 18, m.1 

Tel/faks: 1 994 12 923 847, Mob.: 850 322 30 20 

E-mail:Fuadtm7@gmail.com 

 

 

  

 

  

Yığılmağa verilib: 03.052013. Çapa imzalanıb: 17.052013 

Format: 60x90 1/16. F.ç.v.42 

Sayı: 500                                                    

 

“Apostrof” Çap Evi 

AZ 1009, Bakı, Azərbaycan, M. İbrahimov, 43  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   307   308   309   310   311   312   313   314   315


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə