Microsoft Word gelecek dunya duzeni I kitab doc


Rahid  Ulusel.  Mədəniyyətlərin  ipək  yolu.  Bakı.  “Təhsil”Yüklə 4,51 Mb.

səhifə189/189
tarix26.09.2017
ölçüsü4,51 Mb.
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   189

 

536


Rahid  Ulusel.  Mədəniyyətlərin  ipək  yolu.  Bakı.  “Təhsil” 

2003, 188 səh.; 

 

Ramiz Mehdiyev. XXI əsrdə milli dövlətçilik: demokratik 

inkişaf və müxalifət. “Dövlət İdarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. 1. “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2003. ss.17-83.;  

 

Rəbiyyət  Aslanova.  Müasir  dövlət  və  dövlətşünaslıq  elmi 

(Azərbaycan 

Respublikasının 

dövlət 

müstəqilliyinin 

bərpasının  iyirminci  ildönümü  işığında).  Bakı,  Azərnəşər 

2011, 440 səh.; 

 

Robert  A.Dahl.  Demokratiya  haqqında.  Natiq  Səfərov  və 

Hikmət  Hacızadənin  tərcüməsi  ilə.  İqtisadi  və  Siyasi 

Araşdırmalar Mərkəzi (FAR CENTRE), Bakı-2005; 

 

Skirbekk  Q.,  Gilye  N.  Fəlsəfə  tarixi:  Müasir  dünyanın 

fəlsəfi  qaynaqlarına  bir  baxış,  Ali  məktəbin  tələbələri  üçün 

dərs  vəsaiti,  Fəlsəfə  elmləri  doktoru  Adil  Əsədovun  rus 

dilindən tərcüməsi, Bakı, “Zəkioğlu” nəşriyyatı, 2007;  

 

Sipovski.  B.D.  Sokrat  və  onun  dövrü  (tarixi  oçerk)- 

Tərcümə edəni Aslan Aslanov. Bakı: Elm, 1995-88 s.;  

 

S.Y.Süleymanova,  tarix  elmləri  doktoru,  BDU-nun 

professoru.  Türk  xalqları  tarixi  (ən  qədim  zamanlardan  bu 

günümüzədək).  Ali  məktəb  tələbələri  üçün  dərs  vəsaiti.  Rus 

dilindən tərcümə. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, 352 səh.  

 

Süleymanov  M.F.  S89.  Eşitdiklərim,  oxuduqlarım, 

gördüklərim.-B.:Azərnəşr, 1989.-376 səh.;  

 

S.X.  Fəlsəfi  etüdlər.  İnsanla  varlığın  uyarlığı  prinsipi. 

Uyarsızlıq-yoxluq.  Azərbaycan  Fəlsəfə  və  sosial-siyasi  elmlər 

Assosiasiyası.  Fəlsəfə  və  sosial-siyasi  elmlər.  Elmi-nəzəri 

jurnal.  1(19),  Bakı;  Azərbaycan  Universiteti,  2008;  ss.  157-

162.; 


 

537


Qalib Əhmədov. Dövlət və rəhbər. “Sumqayıt” nəşriyyatı, 

Bakı -1998;  

 

Terrorsuz  11  sentyabr.  Çin  dünya  iqtisadiyyatına milyonlarla zərbə vurdu. “Kaspi” qəzeti, N038 (1504), 1 mart 

2007-ci il;  

 

Vəlixanlı  N.M.  V  50  Ərəb  xilafəti  və  Azərbaycan.-

B.Azərnəşr, 1993. 157 səh., s. 5-46.  

 

 

Xarici dillərdə: 

 

Abdulkadir 

BAHARÇİÇEK. 

Soğuk 

savaş’ın 

sona 

ermesinin 

türk 

dış 

politikası 

üzerindeki 

etkileri.21.YÜZYILDA  TÜRK  DIŞ  POLİTİKASI.  2.Baskı, 

Ankara,  Ocak  2004.  Nobel  yayın  dağıtın.  Editör:  İdris  Bal. 

ss.55-74;  

 

China-USA  Relations.  http://www.index-china.com/index-

english/China-US-s.html; 

 

Centrifugal  Suqar  Production  by  Country  in  1000  MT. 

Growth  Rate.  Source:  United  States  Department  of 

Agriculture. 

http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=centrif

ugal sugar&graph=production; 

 

David  M.Lampton.  The  Faces  of  Chinese  Power. 

http://www.sais-jhu.edu/insider/pdf/2007-articles/lamton-fa-

010107.pdf.; 

 

Ertan EFEGİL. Türk-rus ilişkileri: bölgesel işbirligi ve ya 

stratejik  kazanç?  21.YÜZYILDA  TÜRK  DIŞ  POLİTİKASI. 

2.Baskı,  Ankara,  Ocak  2004.  Nobel  yayın  dağıtın.  Editör: 

İ

dris Bal. ss. 343-364; 


 

538


 

GDP 

Growth 

Rates, 

List 

by 

Country. 

http://www.tradingeconomics.com/gdp-growth-rates-list 

by-

country;  

 

GDP growth (annual %). 

http://data.worldbank.org/indicators/NY.GDP.MKTP.KD.ZG.;   

 

Hans  J.  Morgenthau,  Kenneth  W.  Thompson.  Politics 

among  nations:  the  struggle  for  power  and  peace.  Brief 

Edition.  1993.R.R.  Donneley&Sons  Company.  ISBN  0-07-

043306-2; 

 

İ

dris  Bal.  Soğuk  savaş  sonrası  Türk  dış  politikası  için 

Türk  cumhuriyyetleri’nin  önemi.  21.YÜZYILDA  TÜRK  DIŞ 

POLİTİKASI.  2.Baskı,  Ankara,  Ocak  2004.  Nobel  yayın 

dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.365-378; 

  

İ

dris BAL. Türkiye-ABD ilişkileri ve 2003 İrak savaşı’nın 

getirdikleri.  21.YÜZYILDA  TÜRK  DIŞ  POLİTİKASI. 

2.Baskı,  Ankara,  Ocak  2004.  Nobel  yayın  dağıtın.  Editör: 

İ

dris Bal. ss.151-228;  

 

India’s Rising Growth Potential. Global Economics Paper 

No:152.  GS  GLOBAL  ECONOMIC  WEBSITE  Economic 

Research from the GS (Goldman Sachs) Institutional Portal at 

http://portal.gs.com. Tushar Poddar Eva Yi January 22, 2007. 

http://www.usindiafriendship/net/viewpoints 

1)Indias_Rising_Growth-Potential.pdf.;  

 

Milled  Rice  Production  by  country  in  1000  MT.  United 

States 

Department 

of 

Agriculture. 

http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=milled-

rice&graph=production;    

  

539


Nevin  Yurdsever  ATEŞ.  Cumhuriyet  dönemi  türk  dış 

politikası  ve  hükümet  programları.  21.YÜZYILDA  TÜRK 

DIŞ  POLİTİKASI.  2.Baskı,  Ankara,  Ocak  2004.  Nobel  yayın 

dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.31-56; 

 

Selahaddin 

BAKAN. 

Teoriler 

işığında 

politika. 

21.YÜZYILDA  TÜRK  DIŞ  POLİTİKASI.  2.Baskı,  Ankara, 

Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss. 9-29; 

 

Tayyar Arı. Geçmişten Günümüze Türkiye’nin orta doğu 

politikasının  analizi  ve  ilişkileri  belirleyen  dinamikler. 

21.YÜZYILDA  TÜRK  DIŞ  POLİTİKASI.  2.Baskı,  Ankara, 

Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.667-699;  

 

Turkut 

GÖKSU. 

Türkiyenin 

dış 

göç 

politikası. 

21.YÜZYILDA  TÜRK  DIŞ  POLİTİKASI.  2.Baskı,  Ankara, 

Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss. 123-136;  

 

The  National  Security  Strategy  of  the  United  States  of 

America.  September  2002.  The  White  House  Washington. 

http://www.whitehouse.gov/nse/nsshtml.; 

 

The New Great Game. By Daniel Twining. The Weekly 

Standart as published in FrontPageMag.com. December 19, 

2006. 

http://www.usindiafriendship.net/viewpoints1/greatgame.htm.;  

 

U.S.  Policy  in  South  Asia.  R.Nicholas  Burns,  Under 

Secretary  for  Political  Affairs.Remarks  to  the  Asia  Society. 

Washington,DC. 

November 

27, 

2006. 

http://www.state.gov/p/us/rm/2006/76984.htm; 

 

World  Steel  Production  Report.  ISSB  Monthly  World 

Steel  Production  Review.  World  Steel  Review,  November 

2012. http://www.steelonthenet.com/production.html; 

 


 

540


Александр

 

Дугин

 

Д

80 

Основы

 

геополитикиГеополитическое

 

будущее

 

РоссииМыслить

 

Пространством

  -  Изд.4-е,  Москва,  «АРКТОГЕЯ-центр», 

2000-928 стр.; 

 

Афанасьев

  В.В.,  Соколов  Ю.В.  А94.  Политическая 

структура

 

мираСборник

 

научных

 

статей

./ 

В

.В 

Афанасьев

., 

Ю

.В. 

Соколов

.-М.; 

«Канон+»РООН 

«Реабилитация», 2010.-320 с.;  

 

Бжезинский

  З.  Б  58  Великая  шахматная  доска. 

Господство

 

Америки

 

и

 

его

 

геостратегические

 

императивы

.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-256 с.;  

 

Вероника

  Романенкова.  Россия  будет  сотрудничать  с 

Индией

 

и

 

по

 

военному

 

аспекту

 

использования

 

ГЛОНАСС23.01.2007. 

http://www.itar-tass.com/level 

2html?NewsID=111828881&PageNum=1; 

 

В

60  Внешняя  политика  Российской  Федерации.1992-

1999.-М.:Московский 

государственный

 

институт

 

международных

  отношений  (Университет);  «Российская 

политическая

 энциклопедия» (РОССПЕН), 2000.-328 с.; 

 

Гаджиев

 К.С. Г13 Введение в геополитику. Изд.2-е, доп. и 

перераб

.: Учебник для вузов.-М.: Логос, 2002.-432 с.;  

 

Декларация

  о  принципах  международного  права, 

касающихся

 дружественных отношений и сотрудничества 

между

 

государствами

 

в

 

соответствии

 

с

 

Уставом

 

Организации

  Объединенных  Нации.  24  октября  1970  г. 

Действующее

  международное  право.  В  трех  томах.  Том 

первый

.  Составители  проф.  Ю.М.  Колосов  и  проф.  Э.С. 

КривчиковаМоскваИздательство

 

Московского

 

независимого

  института  международного  права.  1996. 

səh.. 65-69; 


 

541


Декларация

  прав  человека  и  гражданина.  От  26 

августа

  1789  г.  Конституции  зарубежных  государств: 

ВеликобританияФранцияГерманияИталияЕвропейский

  Союз,  США,  Япония,  Индия:  учеб.пособие  / 

[сост.  сб.,  пер.,  авт.введ.  и  вступ.  ст.  В.В.  Маклаков].-  5-е 

изд

.,  перераб.  и  доп.  –М.:  Волтерс  Клувер,  2006.-608c.-

ISBN5-466-00138-4(в пер). стр. 80-82; 

 

Дмитрий

 Петров. Россия и Индия: новые соглашения. 

Индийские

 

почести

 

для

 

российского

 

президентаhttp://www.vesti.ru/comments.html?id=55116&tid=42191.20.0

1.2007; 

 

Збигнев

  Бжезинский.  Выбор.  Глобальное  господство 

или

  гдобальное  лидерство  (Zbigniew  Brzezinski.  The 

Choice:  Global  Domination  or  Global  Leadership)  /Пер.с 

англ

. –М.: Междунар. Отношения, 2004.-288 с.;  

 

Киссинджер

  Генри.  Нужна  ли  Америке  внешняя 

политика

.?/  Пер.  С  англ.  Под.ред.  В.Л.Иноземцева.-

М

.:Ладомир, 2002.-352 с.;  

 

к

.г.н.  Ахмедова  И.И.  География  арабских  стран. 

(учебное пособие) 2010. 226 стр.; 

 

Латынская

 Америка. 

http://www.latamerika.ru/?q=node/282; 

 

Латынская

 Америка. Ресурсная экономика. 

http://www.latamerika.ru/?q=node/272; 

 

Латынская

  Америка.  Экономическая  интеграция. 

http://www.latamerika.ru/?q=node/271;   

 


 

542


Макконелл

  К.Р.,  Брю  С.А.  Экономика:  Принципы, 

проблема

  и  политика.  В  2  т.:  Пер.с  англ.  Т  I-Баку, 

издательство

 « Азербайджан», 1992-399 с.: табл., граф.;  

 

МИР

. Политическая Карта. ООО «Атлас принт», 2009 

(разработка, составление карт, дизайн). Раскартография); 

 

Мировая

 

экономика

 

и

 

международный

 

бизнесучебник

/кол.авторов;  под.общ.ред.д-ра  экон.наук,  проф. 

В

.В.  Полякова  и  д-ра  экон.  наук,  проф.  Р.К.Щенина.-5-е 

изд

.,стер.-М.:КНОРУС,2008.-688 c.;  

 

Мирный

  Договор  с  Японией  (подписан  в  Сан-

Франсиско

) 8 сентября 1951 г. [Извлечение]. Действующее 

международное

  право.  В  трех  томах.  Том  первый. 

Составители

  проф.  Ю.М.  Колосов  и  проф.  Э.С. 

КривчиковаМоскваИздательство

 

Московского

 

независимого

 института международного права. 1996; 

 

 Москва

,  Кремль,  Круглый  зал.  1  февраля  2007  года. 

www.vesti.ru. 

«ОРТ-1» 

telekanalı, 

«Время» 

xəbərlər 

proqramı. 03.11.2012; 

 

 

Н

.А.Нартов.  Геополитика:  Учебник  для  вузов/Под. 

ред

.  проф.  В.И.Староверова.-2-е  изд.,  перераб.  И.доп.-

М

.:ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002.-439с.;  

 

Народное

  хозяйство  СССР  в  1960  году.-Госстатиздат 

ЦСУ

 СССР, 1961; 

 

Россия

. 

Телеканал

 

РЕН 

ТВ

 

«Территория 

заблуждений

». 27.11.2012; 

 

Россия

 

против

 

однополярности

. 

Выступление

 

президента

  РФ  Владимира  Путина  на  Мюнхенской 

конференции

  по  вопросам  политики  безопасности. 

11.02.2007. 

http://www.vesti.ru/files.html?id=13305&tid=42710&date=11-

02-2007; 


 

543


Устав

 

Организации

 

Объединенных

 

НацийДействующее

  международное  право.  В  трех  томах.  Том 

первый

.  Составители  проф.  Ю.М.  Колосов  и  проф.  Э.С. 

КривчиковаМоскваИздательство

 

Московского

 

независимого

 института международного права. 1996. səh. 7;  

 

Фируз

  Мустафа.  100  ТЮРКСКИХ  ЭТНОСОВ.  Баку, 

издательство

 «Араз», 2012-446 стр.; 

 

Хартия

  Европейского  союза  об  основных  правах. 

Конституции

  зарубежных  государств:  Великобритания, 

Франция

,  Германия,  Италия,  Европейский  Союз,  США, 

Япония

,  Индия:  учеб.пособие  /  [сост.  сб.,  пер.,  авт.введ.  и 

вступ

.  ст.  В.В.  Маклаков].-  5-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –М.: 

Волтерс

 Клувер, 2006.-608c.-ISBN5-466-00138-4(в пер); 

  

Шанхайская

 

организация

 

сотрудничестваhttp://www.In.mid.ru/ns-

vnpop.nsf/osn_copy/10B2E48726C25A62C3257043000314545F; 

 

Шанхайская

  организация  сотрудничества,  ШОС. 

Хартияhttp://krugosvet.ru/articles/107/1010706/1010706a1.htm; 

 

http: 

www. 

Streamtop. 

ru/wallpapers/nature/161-

hable.html. Космический телескоп «Хаббл»; 

  

Qeyd:  ölkələr  haqqında  tarixi,  coğrafi,  siyasi  və  sosial-

mədəni  sahələri  əhatə  edən  məlumatlar  ensiklopediyaların 

açıq internet saytlarından götürülmüşdür.  


 

544


 

 

 

Dünya düzəni  

 

Elşən Misir oğlu Nəsibov 

 

 

Gələcək dünya düzəni və geosiyasi mənzərə. 

Siyasi proqnozların əsasları 

Ümumi hissə: 

I KİTAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каьыз форматы 60 

×

 84 


1

/

16. Ш.ч.в.34. Тираъ 300 ядяд. Сифариш №60 

 

“Elm və təhsil ” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi 

 

 Dostları ilə paylaş:
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə