Microsoft Word geosiyaset son docYüklə 6,04 Mb.

səhifə1/318
tarix15.07.2018
ölçüsü6,04 Mb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   318


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 

YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI 

 

ƏLİ HƏSƏNOV   

AZƏRBAYCANIN 

GEOSİYASƏTİ   

 

DƏRSLİK 

 

  GEOSİYASİ İNKİŞAF TARİXİ 

  GEOMƏKAN XARAKTERİSTİKASI 

  GEOSİYASİ, GEOİQTİSADİ, HƏRBİ-GEOSTRATEJİ  MARAQLARI VƏ PROBLEMLƏRİ 

  DÜNYA DÖVLƏTLƏRİNİN AVRASİYA SİYASƏTİNDƏ YERİ VƏ ROLU 

  MÜASİR GEOSİYASİ VƏZİYYƏTİ  VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİ  

  GEOSİYASİ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının Böyük Elmi Şurasının tövsiyəsi, Azərbaycan Res-

publikası  təhsil nazirinin 25.05.2010-cu il tarixli, 650 №li  əmri 

ilə Ali məktəblərin “Beynəlxalq münasibətlər”, “Dövlət idarəçi-

liyi”, “Regionşünaslıq”,  “Politologiya” və digər müvafiq ixtisas 

qruplarının tələbələri, o cümlədən Xarici İşlər,  Milli Təhlükəsiz-

lik, Müdafiə, Fövqəladə Hallar nazirliklərinin və digər müvafiq 

qurumların ixtisaslaşdırılmış Akademiyalarının dinləyiciləri üçün 

dərslik kimi təsdiq edilmişdir. 

 

 

 

BAKI- 2015  

ßËÈ ÙßÑßÍΠ

 Elmi redaktor:          Elman Nəsirov siyasi elmlər doktoru, professor 

Rəyçilər:                    Novruz Məmmədov 

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin 

müavini, Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, professor 

Musa Qasımlı 

tarix elmləri doktoru, professor  

Hikmət Məmmədov  

siyasi elmləri doktoru, dosent 

Elçin Əhmədov  

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Redaktor:                  Vüqar Səlimov 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Həsənov  Ə.M.  Azərbaycanın geosiyasəti.  Dərslik. - Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2015. -1056 s. 

 

Oxucuların diqqətinə təqdim olunan bu dərslikdə dünyanın əsas ölkələrinin Xəzər-Qara dəniz 

hövzəsi və  Cənubi Qafqaz regionunda nümayiş etdirdikləri geosiyasi maraqlar və yürütdükləri 

siyasət fonunda Azərbaycan Respublikasının keçmiş, indiki və  gələcək inkişaf məsələləri araş-

dırılır, milli inkişaf və    təhlükəsizlik maraqlarının təmin edilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin 

əsasları  şərh edilir; ölkənin geosiyasi kodunun, xarici və milli siyasət konsepsiyasının hazırlan-

ması, milli maraqlarının çərçivəsinin müəyyənləşməsi və təmin edilməsi  kimi çoxsaylı geosiyasi 

məsələlər təhlil olunur; gələcək geosiyasi perspektivləri, dünyanın və regionun geosiyasi güc mər-

kəzləri ilə münasibətləri, Xəzərin enerji daşıyıcılarının istismarı və dünya bazarlarına çıxarılması 

sahəsindəki rolu, Şərq-Qərb nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizinin yaradılması, təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi və s. kimi məsələlər tədqiq olunur. 

Bundan başqa, dərslikdə Azərbaycan dövlətinin  regionda və dünyada nümayiş etdirdiyi geo-

siyasi və geoiqtisadi fəaliyyət, regionun, Avropanın və transmilli dünyanın enerji, tranzit-keçid, 

beynəlxalq daşıma, nəqliyyat-kommunikasiya sistemindəki iştirakı ilə bağlı məsələlər təhlil edilir, 

Cənubi Qafqaz, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi ölkələrinin gələcək milli maraqlarını təhdid edən  qlobal  

proseslər şərh olunur.  

Geosiyasət elmi beynəlxalq münasibətlərin bütün səviyyələrində – ölkələrarası, təşkilatlar-

arası, hətta fərdlərarası  əlaqələrdə, ayrıca götürülmüş  məkanlarda  ətraf aləmin, ümumi geosiyasi 

vəziyyətin düzgün qavranması, təbii, ictimai və elmi məlumatların, innovativ biliklərin  dolğun 

qiymətləndirilməsi üçün mühüm vasitə rolunu oynayır. Dövlət təhsil  standartlarına uyğun olaraq 

ali məktəblərin müvafiq ixtisasları üzrə  təhsil alan tələbə  və doktorantlar, ixtisaslaşmış akade-

miyaların dinləyiciləri və elmi işçilər üçün dərslik kimi yazılmış bu dərslikdən həm də ictimai-

siyasi xadimlər, millət vəkilləri, dövlət qulluqçuları, xarici siyasət, təhlükəsizlik və  hərbi- 

geostrateji planlama sahəsində çalışan mütəxəssislər və ən geniş intellektual oxucu təbəqəsi – milli 

elita istifadə edə bilər. 

 

ISBN 978 9952 504 03 3 © Həsənov Ə.M., 2015 

© “Zərdabi LTD” MMC, 2015 
 

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÛÍ ÝÅÎÑÈÉÀÑßÒÈ  

 

 

3MÜNDƏRİCAT 

  

Giriş ........................................................................................... 11 

  l BÖLMƏ 

AZƏRBAYCANIN GEOSİYASİ İNKİŞAF TARİXİ VƏ 

XARAKTERİSTİKASI, MÜASİR MİLLİ İNKİŞAF 

SİYASƏTİNİN ƏSASLARI  

l FƏSİL 

Azərbaycanın geosiyasi inkişaf tarixi  

§ 1.1. Azərbaycanın qədim zamanlardan Birinci dünya 

müharibəsinə qədərki geosiyasi vəziyyəti ............... 20 § 1.2. Birinci dünya müharibəsi dövründə Cənubi 

Qafqazdakı geosiyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin 

fəaliyyəti .................................................................. 30 

§ 1.3. Azərbaycanın müstəqilliyinin elan edilməsi və onun 

Cənubi Qafqazın geosiyasi vəziyyətinə təsiri .......... 41 § 1.4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin geosiyasi fəaliyyəti 

və xarici dövlətlərin Cənubi Qafqaz siyasəti ............ 48 § 1.5.Müharibənin başa çatmasından sonra Cənubi Qafqazda 

geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi və Xalq Cümhuriyyəti 

hökumətinin diplomatik manevrləri.......................... 55 

§ 1.6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iflası və onun 

geosiyasi nəticələri.................................................... 71 Təkrar və məşğələ sualları  ...................................................... 86 

 

Il FƏSİL 

Azərbaycan Respublikasının müasir milli inkişaf siyasəti: 

xarakteristikası, əsas vəzifələri və tələbləri ............................ 88 

§ 2.1. Azərbycan Respublikasının milli inkişaf siyasətinin 

formalaşması, əsas mərhələləri və xarakterik 

xüsusiyyətləri ........................................................... 90 

§ 2.2. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf siyasətinin 

əsas prinsipləri, vəzifələri və tələbləri .................... 108  


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   318


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə