Microsoft Word Kitabxana nasl q-Biblioqrafiya jurnal 2009 docYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/61
tarix11.07.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


 


 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ  
KİTABXANAÇILLQ-İNFORMASİYA FAKÜLTƏSİ 
 
 
 
 
KİTABXANAŞÜNASLIQ 
VƏ  
BİBLİOQRAFİYA 
 
Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal 
№ (24)   *    2009 
 
 
 
 
 
1997-ci ilin  
oktyabrından çıxır 
 
 
 
BAKI -2009 


KBT- 78 
K 73 
Təsisçi və baş redaktor:       professor Xəlil İSMAYILOV 
 
 
Məsul katib: 
dosent Knyaz ASLAN 
 
 
REDAKSİYA HEYƏTİ: 
 
 
Professor Abuzər XƏLƏFOV  
Professor Zöhrab ƏLİYEV  
Professor Bayram ALLAHVERDİYEV  
Dosent Nadir İSMAYILOV  
T.e.n. Kərim TAHİROV  
F.e.n. Aybəniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ  
Tamella İSMİXANOVA  
Mələk HACIYEVA  
B.m. Solmaz SADlQOVA 
 
 
K 73      Kitabxanaşünaslıq və biblioqrqfiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi 
jurnal.-B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2009.-№1.-156 s. 
 
 
Redaksiyanın ünvanı: 
AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23, 
2№-li tədris korpusu, IV mərtəbə, Kitabxanaçılıq-injormasiya fakültəsi, 
«Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya» jurnalının redaksiyası 
Telefonlar: 439-05-47; 439-08-03 
 
 
 
 
© «Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya», 2009 
  


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
БАКИНСКИЙ Г ОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 
И 
БИБЛИОГРАФИЯ 
 
Научно-теоретический, 
методический и практический журнал 
 
№1(24)   *    2009 
  
 
 
Выпускается 
с 1997 года 
 
 
 
 
 
БАКУ-2009 


БВК-78 
К   73 
 
Учредитель и 
главный редактор: 
профессор Халил ИСМАИЛ0В 
 
Ответственный секретарь: Доцент Князь АСЛАН 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
 
Профессор Абузар Халафов 
Профессор Зохраб Алиев 
Профессор Байр;ш Аллахвердиев 
Доцент Надир Исмаилов 
к.и.и. Керим Тахиров 
ш.ф.н. Айбениз Алиева-Кенгерли 
Тамсила Исмиханова 
Мелек Гаджиева 
Ст. преп. Солмаз Садыгова, 
 
 
 
 
 
 
К 73      Библиотековедение и библиография: Научно-теоретический, 
.методический и практический журнал .- В., Изд-во Бакинского 
Университета,  
2009.-№ 1.-156 с. 
 
Адрес редакции: 
 
Аз -1073/1 г. Баку, ул. Захида Халилова, 23, 
учебный корпус №2, этаж IV, БнбяиОтечно-информациоиный факультет, 
редакция журнала 
«Библиотековедение и библиография».  
Тел.: 439-05-47; 439-08-03 
 
 
 
© «Библиотековедение и библиография», 2009 
 


 
3
 
 
MÜNDƏRİCAT 
 
 
RƏSMİ SƏNƏDLƏR  
 
“Azərbaycan kitabxanalarının fəaliyyətinin 
yaxşılaşdirılması haqqında”  Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı..............................................6 
“Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə 
elmin inkişafi üzrə milli strategiya”nın 
və “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci 
illərdə elmin inkişafi üzrə milli startegiyanın 
həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqrami”nın 
təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin  Sərəncamı...................................................................9 
 
KİTABXANAŞÜNASLIQ 
 
 A.A.XƏLƏFOV 
 
Müstəqillik illərində ali kitabxanaçılıq 
təhsilinin inkişafi...................................10 
X.İ.İSMAYILOV 
 
Kitabxanaların idarə edilməsinin müasir 
problemləri.............................................27 
X.İ.İSMAYILOV 
P.KAZIMİ 
Kitabxana işinin demokratikliyi 
haqqında................................................36 
E.Y.ƏHMƏDOV 
G.ƏHƏDOVA 
Kitabxanaların hüquqi təminatında 
beynəlxalq əməkdaşlığın rolu.................41 


 
4
M.M.MƏMMƏDOV 
 
Kitabxanaların idarə olunmasında 
marketinqin rolu....................................47 
 K.ASLAN 
 
Nəsirəddin Tusi irsində kitab və mütaliə 
məsələləri..............................................55 
A.CƏFƏROV 
 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 
Kitabxanasında professor-müəllim heyətinə 
kitabxana xidmətinin 
təşkili........................................................73 
A.ABDULLAYEVA 
Milli kitabxana gənclərin informasiya 
mədəniyyətinin formalaşması 
sistemində.................................................84 
 
BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ 
 
Z.H.ƏLİYEV 
Müasir biblioqrafik fəaliyyətin təşkili
inkişafı və tətbiqi məsələləri...................91 
X.İ.İSMAYILOV 
N.İ.İSMAYILOV 
İ.Z.BAYRAMOVA 
Azərbaycan Respublikasının regionlarının 
kitabxana informasiya resurslarının 
inkişafının bəzi məsələləri 
(Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun 
nümunəsində)..........................................99 
V.Ə.VƏZİROVA 
Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində 
biblioqrafik fəaliyyətin təşkili 
məsələləri..............................................112 
Q.S.HACIYEVA 
Ən-Nədiminin «Fihrist» əsəri 
biblioqrafiya mənbəyi  kimi..................120 
S.A.SADIQOVA 
Azərbaycan kitabına həsr olunmuş 
biblioqrafik informasiya mənbələri......126 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə