Microsoft Word Kosmik geologiyan?n ?saslar?Yüklə 3,8 Kb.

səhifə128/128
tarix11.10.2017
ölçüsü3,8 Kb.
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   128

351 
 
 
MÜNDƏRİCAT 
 
Səh. 
Ön söz......................................................................................................... 

Giriş............................................................................................................ 

BİRİNCİ HİSSƏ 
 
 
Yerin kosmosdan distansion zondlanmasının texniki təminatı... 

 
I. Orbital daşıyıcı  vasitələr............................................................. 

 
II.Kosmik
 
daşıyıciların və işçi orbitlərin əsas tipləri......................... 7 
 
2.1. Yerin süni peykləri (YSP)........................................................... 

 
2.2. Planetlərarasi avtomatik stansiyalar (PAS)................................. 
17 
 
2.3. İdarə olunan kosmik gəmilər (IKG)............................................ 
18 
 
2.4. Uzunmüddətli orbital stansiyalar (UOS).....................................  18 
 
2.5. Kosmik orbitlərin tipləri.............................................................. 19 
 
III. Kosmosdan müşahidə və ölçü texnikası.................................. 
21 
 
3.1. Vizual müşahidələr...................................................................... 21 
 
3.2. Kosmik fotoplanalma.................................................................. 
21 
 
3.3. Televiziya  kosmik  planalması................................................... 23 
 
3.4.Fototeleviziya planalması............................................................. 25 
 
3.5. Skaner kosmik planalması........................................................... 25 
 
3.6. Qoloqrafik kosmik planalma.......................................................  27 
 
3.7. Radiolokasiya (radar) planalması................................................   27 
 
3.8. İnfraqırmızı planalma (IQ).......................................................... 
29 
 
3.9. Spektrometrik planalma (SM).....................................................  31 
 
3.10. Maqnit planalması (MP)........................................................... 
31 
 
3.11. Lazer  planalması (LP).............................................................. 
32 
 
IV. Generalizasiya səviyyəsinə görə kosmik planalma mate-
riallarının növləri............................................................................. 
 
33 
 
V.Başlanğic məlumatların ilkin işlənilməsi və şəkillərin geoloji 
məqsədlərlə çevrilməsi..................................................................... 
 
36 
 
5.1. İlkin işlənilmə məsələləri............................................................ 
36 
 
5.2. Geoloji məqsədlər üçün şəkillərin çevrilməsi............................. 36 
 
5.3.Kosmik şəkillərin vizual geoloji deşifrələnməsində zəruri texni-
ki vasitələr.......................................................................................... 
 
37 
İKİNCİ HİSSƏ
 
 
Kosmik informasiyanın geoloji təhlili............................................ 
39 
 
VI.Geoloji deşifrlənmənin əsas anlayışları və üsulları.......................  39 
 
6.1. Distansion geoloji zondlamanın prinsipial sxemi.......................  39 
 
6.2. Distansion zondlama materiallarının avtomatik deşifrələn-
məsinin prinsipləri.............................................................................. 
 
40 
 
6.3.Vizual deşifrələmənin prinsipial sxemi........................................  41 
 
6.4. Deşifrələmə əlamətlərinin sistemləri........................................... 47 


352 
 
 
6.4.1. KFŞ-n geoloji deşifrələnməsinin əsas məsələləri və üsulları........................ 
47 
 
6.4.2. Birbaşa deşifrələmə əlamətləri...................................................................... 
49 
 
6.4.3.Dolayı deşifrələmə əlamətləri......................................................................... 
50 
 
6.4.4. Süxurların stratiqrafiyasının və litoloji-petroqrafik tərkibinin öyrənilməsi 
üçün deşifrələmə...................................................................................................... 
 
63 
 
6.4.5. Tektonikanın öyrənilməsi məqsədilə deşifrələmə.......................................... 
71 
 
6.4.6. Faydalı qazıntıların axtarışının proqnozu məqsədilə deşifrələmə................ 
78 
 
6.4.7.Geomorfologiyanın öyrənilməsi məqsədilə deşifrələmə................................. 
79 
 
6.4.8. Hidrogeoloji tədqiqatlar üçün deşirələmə..................................................... 
81 
 
 
6.5.Kosmik təsvirlərin modellərinin identifikasiyası (eyniləşdiril-
məsi)................................................................................................... 
 
82 
 
6.6.Kosmik şəkillərin geoloji deşifrələnməsinin növləri..................    85 
 
6.7. Kosmik şəkillərin informativliyi.................................................  87 
 
VII.Geoloji xəritələmədə  və struktur–geoloji tədqiqatlarda 
distansion zondlama materiallarının istifadəsi.............................. 
 
90 
 
7.1. Kosmik şəkillərin geoloji informativliyi.................................... 
90 
 
7.2.Distansion üsulların informativliyi və Azərbaycanın filizlili-
yinin  proqnoz qiymətləndirilməsi..................................................... 
 
102 
 
VIII.Struktur-geomorfoloji
 
tədqiqatlarda
 
kosmik informasi-
yanın tətbiqi...................................................................................... 
 
105 
 
8.1. Struktur-geomorfoloji tədqiqatların məsələləri və məqsədi........  106 
 
8.2. İnformasiya mənbəyinin seçilməsi..............................................  106 
 
8.3. Relyefin forma və formalar komplekslərinin yer qabığı 
strukturları inkişafının nəticəsi kimi.................................................. 
 
107 
 
8.4. Lokal ən yeni strukturların relyefinin deşifrələməsi və tektonik 
təhlili.................................................................................................. 
 
111 
 
8.5. Regional və qlobal struktur – geomorfoloji tədqiqatlarda kos-
mik təsvirlərin təhlili.......................................................................... 
 
121 
 
IX. Kosmik zondlama materiallarının köməyi ilə  xətti struk-
turların (linamentlərin) öyrənilmə xüsusiyyətləri........................ 
 
126 
 
9.1. Lineamentlər haqqında təsəvvürlərin yaranması və təkamülü....  126 
 
9.2. Lineamentlərin axtarışı, aşkarı və öyrənilməsi üsulları..............  129 
 
9.3.Lineament təsnifatlarının morfologiyasi, quruluşu və element-
lərinin təsnifatı................................................................................... 
 
131 
 
9.4. Lineamentlər qrupu: zonalar, sistemlər, sahələr, şəkillər...........  133 
 
9.5.Lineamentlərin və lineament sistemlərinin interpretasiya üsulu..  137 
 
9.6. Qırışıqlıq qurşaqların  lineament tektonikası.............................. 138 
 
9.7. Yerin lineament tektonikasının xüsusiyyətləri........................... 146 
 
9.8.Azərbaycan ərazisinin lineament strukturları............................... 148 
 
X. Kosmik zondlama materiallarının köməyi ilə strukturların 
tədqiqi................................................................................................ 
 
153 
 
10.1. Halqavarı strukturlır haqqında ümumi məlumat.......................  153 


353 
 
 
10.2. Halqavarı strukturlarin qeydə alınması, öyrənilməsi və identi-
fikasiyasi  üsulları.............................................................................. 
 
158 
 
10.2.1.Aşkaretmə mərhələsi..................................................................................... 
159 
 
10.2.2.İdentifikasiya mərhələsi................................................................................ 
160 
 
10.3. Halqavarı strukturları təsnifatı..................................................  163 
 
10.3.1.Halqavarı strukturların ölçüləri və genezisi................................................ 
165 
 
10.3.2.Metamorfogen halqavarı strukturlar........................................................... 
167 
 
10.3.3.Maqmatogen halqavarı strukturlar.............................................................. 
168 
 
10.3.3.1.Vulkanik və vulkan-plutonik halqavarı strukturlar................................... 
169 
 
10.3.3.2.Plutonik halqavarı strukturlar................................................................... 
174 
 
10.4. Tektonogen halqavarı strukturlar və diapirlər..........................   199 
 
10.5. Halqavarı morfostrukturlar........................................................  206 
 
10.6.Meteorit partayışları-geoloji amillər kimi..................................  209 
 
10.7. Yerin qədim halqavarı  strukturları nuklearlar..........................  212 
 
10.8. Halqavarı strukturlarla lineamentlərin qarşılıqlı  əlaqəsinin 
bəzi problemləri................................................................................. 
 
216 
 
10.9. Yerin və digər planetlərin halqavarı strukturlarının müqayisəli 
təhlili.................................................................................................. 
 
219 
 
XI. Distansion zondlama materiallarının tektonik tədqiqatlar-
da istifadə edilməsi........................................................................... 
 
221 
 
11.1. Yerdəki tektonik tədqiqatlar zamanı kosmik informasiyanın 
tətbiqi.................................................................................................. 
 
221 
 
11.2. Yer qrupu planetlərinin müqayisəli tektonik təhlili..................  229 
 
XII. Müasir geoloji proseslərin tədqiqatında kosmik informasi-
yanın tətbiqi...................................................................................... 
 
233 
 
12.1. Zəlzələlərin öyrənilməsi............................................................  233 
 
12.2. Seysmiklik və seysmoaktiv zonalarınproqnozu........................  238 
 
12.3.Vulkanik təzahürlərin və strukturlaın öyrənilməsi....................  240 
 
12.4. Mühəndisi-geoloji və  hidrogeoloji tədqiqatlar......................... 242 
 
12.4.1.Hidrogeoloji və mühəndisi - geoloji tədqiqatlarda geofiziki üsullar............ 
250 
 
12.4.1.1. Hidrogeoloji  tədqiqatlar.......................................................................... 
251 
 
12.4.1.2. Mühəndisi – geoloji tədqiqatla................................................................. 
258 
 
12.4.2.Hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda aerokosmik üsullar........ 
281 
 
12.4.2.1.  Ekzogen - geoloji proseslərin öyrənilməsində kosmik şəkillərin 
tətbiqi.. 
282 
 
12.5. Şelf  zonasının öyrənilməsi....................................................... 295 
ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
 
 
Mineral ehtiyatların tədqiqində kosmik informasiyanın tətbiqi.  299 
 
XIII. Neft-qaz-geoloji tədqiqatlar...................................................  299 
 
13.1. Neft-qaz yığımı hövzələrinin geoloji və tektonik qurulu-
şununn dəqiqləşdirilməsi.................................................................... 
 
299 
 
13.2. Neftli-qazlı hövzələrin dərinlik quruluşunun təhlili.............. 301 
 
13.3. Neftli-qazlı əyalətlərin geodinamik təhlili............................... 303 


354 
 
 
13.4. Potensial neft və qaz tələlərinin axtarışı................................... 305 
 
13.5.Neft və qaz yataqlarının birbaşa axtarışı................................... 309 
 
13.6. Neft-qaz-geoloji rayonlaşdırma................................................ 311 
 
13.7. Kosmik üsulların neft və qaz yataqlarının axtarışında əhəmiyyəti 311 
 
XIV.Faydalı
 
qazıntı
 
yataqlarının
 
axtarışı
 

 
proqnozlaşdırılma-
sında distansion zondlama materiallarının istifadəsi................. 
 
314 
 
14.1.Filiz faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı  və proqnozlaşdırılma-
sında distansion zondlama materiallarının istifadəsi.......................... 
 
314 
 
14.1.2. Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışında aerokosmik şəkillərin miqya-
sının secilməsi.......................................................................................................... 
 
318 
 
14.1.3. Endogen tip yataqların axtarışında aerokosmik üsulların tətbiqi............... 
318 
 
14.1.4. Ekzogen tip yataqların axtarışında aerokosmik üsulların tətbiqi.............. 
320 
 
14.1.5. Filizləşməyə nəzarət edən və filizcəmləşdirən xətti strukturların öyrənil-
məsi.......................................................................................................................... 
 
322 
 
14.1.6. Filiznəzarət edici halqavari strukturların tədqiqi....................................... 
326 
 
14.1.7.Lineamentlər və halqavari strukturlarla əlaqədar olan faydalı qazıntılar.. 
335 
 
14.1.8.Kosmik şəkillərin faydalı qazıntıların birbaşa axtarışında istifadəsi.......... 
337 
 
14.1.9.Azərbaycan  ərazisində halqavari strukturların parametrlətilə faydalı 
qazıntı yataqları arasında əlaqə.............................................................................. 
 
339 
 
14.2. Qeyri-filiz faydalı qazıntıların axtarışı və proqnozlaşdırılma-
sında distansion zondlama materiallarının istifadəsi......................... 
 
339 
 
14.2.1. Bərk qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı............. 340 
 
14.2.2. Daş kömür yataqlarının öyrənilməsi...................................... 340 
 
14.2.3. Hidrogeoloji və geotermal sərvətlərin öyrənilməsi............... 340 
 
14.2.4.Floqopit, apatit, kalium duzu və tikinti materıalları  yataqları... 341 
Mətndə istifadə olunan geofiziki üsulların azərbaycan və rus dillərində 
bütöv və qısaldılmış adları.......................................................................... 
 
342 
Ədəbiyyat...................................................................................................  345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   128


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə