Microsoft Word Law on ngos of Azerbaijan az docYüklə 303,15 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.11.2018
ölçüsü303,15 Kb.
#79854


 

Qeyri-hökuməәt təәşkilatları (ictimai birlikləәr vəә fondlar) 

haqqında 

Azəәrbaycan Respublikasının Qanunu 

I fəәsil. Ümumi müddəәalar 

Maddəә 1. Bu qanunun məәqsəәdi  

1.1. Bu Qanun ictimai birlikləәrin vəә fondların yaradılması vəә fəәaliyyəәt göstəәrməәsi iləә bağlı 

münasibəәtləәri təәnzimləәyir. 

1.2. Bu qanunda «qeyri-hökuməәt təәşkilatı» anlayışına ictimai birlikləәr vəә fondlar daxildir. 

1.3. Bu qanun hüquqi şəәxsləәr kimi qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının yaradılmasını, fəәaliyyəәtini, 

yenidəәn təәşkil edilməәsi vəә ləәğv edilməәsi qaydalarını, qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının fəәaliyyəәtini, 

idarəә olunmasını, dövləәt hakimiyyəәti orqanları iləә münasibəәtləәrini müəәyyəәn edir. 

1.4. Bu qanun siyasi partiyalara, həәmkarlar ittifaqlarına, dini birlikləәrəә, yerli özünüidarəә 

orqanlarına, habeləә bu təәsisatlara məәxsus olan funksiyaların həәyata keçirilməәsi məәqsəәdi iləә 

yaradılan qurumlara vəә başqa qanunlarla təәnzimləәnəәn digəәr qeyri-hökuməәt təәşkilatlarına şamil 

edilmir. Maddəә 2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı  

2.1. İctimai birlik—təәsis səәnəәdləәrindəә müəәyyəәn olunmuş məәqsəәdləәrləә ümumi maraqlar əәsasında 

birləәşmiş bir neçəә fiziki vəә (vəә ya) hüquqi şəәxsin təәşəәbbüsü iləә yaradılmış könüllü, 

özünüidarəәedəәn, öz fəәaliyyəәtinin əәsas məәqsəәdi kimi gəәlir əәldəә etməәyi nəәzəәrdəә tutmayan vəә əәldəә 

ediləәn gəәliri öz üzvləәri arasında bölməәyəәn qeyri-hökuməәt təәşkilatıdır. 

2.2. Fond—üzvləәri olmayan, bir vəә ya bir neçəә fiziki vəә (vəә ya) hüquqi şəәxsləәr təәrəәfindəәn könüllü 

əәmlak haqqı əәsasında təәsis ediləәn vəә sosial, xeyriyyəә, məәdəәni, təәhsil vəә ya digəәr ictimai-faydalı 

məәqsəәdləәri daşıyan qeyri-hökuməәt təәşkilatıdır. 

2.3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası vəә qanunları iləә qadağan 

olunmamış məәqsəәdləәr üçün yaradıla vəә fəәaliyyəәt göstəәrəә biləәr. 

2.4. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı Azəәrbaycan Respublikası prezidentinin, Azəәrbaycan Respublikası 

Milli Məәclisinin vəә bəәləәdiyyəәləәrin seçkiləәrindəә iştirak edəә bilməәz, siyasi partiyalara maliyyəә vəә 

başqa maddi yardım göstəәrəә bilməәz. Azəәrbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyinəә uyğun 

olaraq qeyri-hökuməәt təәşkilatları (xarici fiziki vəә hüquqi şəәxsləәr, nizamnaməә kapitalında xarici 

fiziki vəә hüquqi şəәxsləәrin payı 30 faizdəәn artıq olan Azəәrbaycan Respublikasının hüquqi şəәxsləәri 

təәrəәfindəәn qrant alan vəә ya başqa cür maliyyəәləәşdiriləәn qeyri-hökuməәt təәşkilatları istisna olmaqla) 

Azəәrbaycan Respublikasında keçiriləәn prezident seçkiləәri, Milli Məәclisəә seçkiləәri vəә bəәləәdiyyəәləәrəә 

seçkiləәri müşahidəә edəә vəә exit-poll həәyata keçirəә biləәrləәr. Xarici hüquqi şəәxsləәr Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləәri, Azəәrbaycan Respublikasının Milli Məәclisinəә seçkiləәr vəә 

bəәləәdiyyəә seçkiləәri zamanı exit-polla əәlaqəәdar təәdbirləәrdəә yalnız Azəәrbaycan Respublikasının 

qeyri-hökuməәt təәşkilatları iləә birlikdəә iştirak edəә biləәrləәr. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı Azəәrbaycan 

Respublikasının qanunlarında vəә öz nizamnaməәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada hüquqi-normativ 

aktların təәkmilləәşdirilməәsi təәklifləәri iləә çıxış edəә biləәr. 

Maddəә 3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının adı vəә olduğu yer  

3.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının onun təәşkilati-hüquqi formasını vəә fəәaliyyəәtinin xarakterini 

göstəәrəәn adı olmalıdır. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının adında Azəәrbaycan Respublikasının dövləәt orqanlarının adlarından, habeləә Azəәrbaycanın görkəәmli şəәxsiyyəәtləәrinin adlarından (onların 

yaxın qohumlarının vəә ya vəәrəәsəәləәrinin icazəәsi olmadan) istifadəә ediləә bilməәz. 

3.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının olduğu yer onun nizamnaməәsindəә göstəәrilmiş hüquqi ünvanı iləә 

müəәyyəәn edilir. 

3.3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının hüquqi ünvanı dəәyişdikdəә müvafiq icra hakimiyyəәti orqanına 

[Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyi]

 bu barəәdəә 7 gün müddəәtindəәn az olmamaq şəәrti 

iləә yazılı məәlumat verilməәlidir. 

Maddəә 3-1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının rəәmzləәri 

Qeyri-hökuməәt təәşkilatı bayraq, emblem vəә sair rəәmzləәrəә malik ola biləәr. Təәşkilatın rəәmzləәri 

Azəәrbaycan Respublikasının vəә xarici dövləәtləәrin dövləәt rəәmzləәri, habeləә dövləәt orqanlarının, 

beynəәlxalq təәşkilatların vəә digəәr qurumların rəәmzləәri iləә eyni olmamalı, qanunla qorunan əәmtəәəә 

nişanlarını təәqlid etməәməәlidir. 

II fəәsil. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının təәşkilati-

hüquqi formaları, növləәri vəә iştirakçıları 

Maddəә 4. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının təәşkilati-hüquqi formaları  

Qeyri-hökuməәt təәşkilatları istəәniləәn təәşkilati-hüquqi formalarda təәsis oluna biləәrləәr. Maddəә 5. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının növləәri  

Qeyri-hökuməәt təәşkilatları daimi əәsaslarla vəә ya konkret məәqsəәdləәrəә nail olmaq üçün təәsis oluna 

biləәrləәr. 

Maddəә 6. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının fəәaliyyəәt əәrazisi  

6.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatları Azəәrbaycan Respublikasında Ümumazəәrbaycan, regional vəә yerli 

statusla təәsis oluna vəә fəәaliyyəәt göstəәrəә biləәrləәr. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının fəәaliyyəәt əәrazisi 

təәşkilat təәrəәfindəәn müstəәqil müəәyyəәn olunur. 

6.2. Ümumazəәrbaycan qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının fəәaliyyəәti Azəәrbaycan Respublikasının bütün 

əәrazisinəә şamil edilir. Regional qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının fəәaliyyəәti Azəәrbaycan 

Respublikasının iki vəә ya artıq inzibati əәrazi vahidini əәhatəә etməәlidir. Yerli qeyri-hökuməәt 

təәşkilatları bir inzibati əәrazi vahidinin çəәrçivəәsindəә fəәaliyyəәt göstəәrirləәr. 

6.3. Beynəәlxalq qeyri-hökuməәt təәşkilatları—öz fəәaliyyəәt dairəәsi iləә Azəәrbaycan Respublikasının 

vəә əәn azı başqa bir xarici dövləәtin əәraziləәrini əәhatəә edəәn ictimai birlikləәrdir. Maddəә 7. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının filial vəә nümayəәndəәlikləәri  

7.1. Dövləәt qeydiyyatına alınmış qeyri-hökuməәt təәşkilatı Azəәrbaycan Respublikasının əәrazisindəә 

vəә xaricdəә filiallarını yarada, nümayəәndəәlikləәrini aça biləәr. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının filial vəә 

nümayəәndəәlikləәrinin dövləәt qeydiyyatına alınması təәləәb edilmir. Təәşkilat on gün müddəәtindəә 

müvafiq icra hakimiyyəәti orqanına filial vəә (vəә ya) nümayəәndəәliyinin yaradılması haqqında 

məәlumat verməәlidir. 

7.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının filialı həәmin təәşkilatın olduğu yerdəәn kəәnarda təәşkil ediləә vəә onun 

fəәaliyyəәtini vəә ya fəәaliyyəәtinin bir hissəәsini həәyata keçirəә biləәr. 

7.3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının nümayəәndəәliyi həәmin təәşkilatın olduğu yerdəәn kəәnarda təәşkil 

edilir, onun maraqlarını təәmsil edir vəә həәmin maraqların müdafiəәsini həәyata keçirir. 

7.4. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının filialı vəә nümayəәndəәliyi hüquqi şəәxs deyil, onları yaratmış 

təәşkilatın əәmlakından pay alır vəә onun adından təәsdiq etdiyi ƏӘsasnaməәyəә əәsasəәn fəәaliyyəәt göstəәrir. 

Filial vəә nümayəәndəәlikləәrin fəәaliyyəәtinəә görəә onları yaradan qeyri-hökuməәt təәşkilatı məәsuliyyəәt 

daşıyır. 

7.5. Filial vəә nümayəәndəәliyin rəәhbəәrləәri qeyri-hökuməәt təәşkilatı təәrəәfindəәn təәyin edilir vəә qeyri-

hökuməәt təәşkilatı təәrəәfindəәn veriləәn səәlahiyyəәt dairəәsindəә fəәaliyyəәt göstəәrir. Təәsisçiləәrinin 

əәcnəәbiləәr vəә ya xarici hüquqi şəәxsləәr olduğu qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının filial vəә ya 

nümayəәndəәlikləәrinin rəәhbəәrləәrinin müavinləәri Azəәrbaycan Respublikasının vəәtəәndaşları 

olmalıdırlar. 

Maddəә 8. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının iştirakçıları  

8.1. İctimai birlikləәrin iştirakçılarına təәsisçiləәr, üzvləәr vəә köməәkçiləәr aiddir. Fondların 

iştirakçılarına təәsisçiləәr vəә köməәkçiləәr aiddir. 8.2. İctimai birliyin yetkinlik yaşına çatmamış üzvləәri Azəәrbaycan Respublikasının mülki 

qanunvericiliyinəә əәsasəәn hüquqlar əәldəә edir vəә vəәzifəәləәr daşıyır. 

8.3. ƏӘcnəәbiləәr vəә vəәtəәndaşlığı olmayan şəәxsləәr Azəәrbaycan Respublikasında fəәaliyyəәt göstəәrəәn 

qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının iştirakçıları ola biləәr. 8.4. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarına daxil olmaq kişi vəә qadınlar üçün eyni şəәrtləәrləә açıq olmalıdır vəә 

onlar üçün bəәrabəәr imkanlar yaradılmalıdır. 

8.5. Bu Qanunun 8.4-cü maddəәsindəә göstəәriləәn təәləәb həәr hansı cinsin xüsusi maraqlarının 

müdafiəәsi iləә yaradılan qeyri-hökuməәt təәşkilatlarına şamil edilmir. 

Maddəә 9. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının təәsisçiləәri  

9.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının təәsisçiləәri hüquqi şəәxsləәr (dövləәt hakimiyyəәti vəә yerli 

özünüidarəә orqanları istisna olmaqla) vəә ya 18 yaşına (gəәncləәrin ictimai birlikləәrinin təәsisçiləәri—

16 yaşına) çatmış fiziki şəәxsləәr ola biləәrləәr. 9.1-1. Azəәrbaycan Respublikasında daimi yaşamaq hüququ olan əәcnəәbiləәr vəә vəәtəәndaşlığı 

olmayan şəәxsləәr Azəәrbaycan Respublikasının əәrazisindəә qeyri-hökuməәt təәşkilatının təәsisçisi ola 

biləәrləәr. 

9.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının təәsisçiləәri bəәrabəәr hüquqlara malikdir. Onların qarşılıqlı hüquq 

vəә vəәzifəәləәrinin həәcmi qeyri-hökuməәt təәşkilatının təәsis edilməәsinəә münasibəәtdəә təәsis müqaviləәsi 

iləә (müqaviləә bağlandıqda), qeyri-hökuməәt təәşkilatının fəәaliyyəәtindəә iştiraka münasibəәtdəә isəә 

qeyri-hökuməәt təәşkilatının nizamnaməәsi iləә müəәyyəәn edilir. 

Maddəә 10. İctimai birlikləәrin üzvləәri  

10.1. Azəәrbaycan Respublikasında həәr bir fiziki vəә hüquqi şəәxs (dövləәt hakimiyyəәti vəә yerli 

özünüidarəә orqanları istisna olmaqla) ictimai birliyin üzvü ola biləәr. 

10.2. İctimai birliyin üzvləәri bəәrabəәrhüquqludurlar. Onlar ictimai birlikləәrin rəәhbəәr orqanlarına 

seçəә vəә seçiləә, fəәaliyyəәtindəә iştirak edəә, rəәhbəәr orqanların fəәaliyyəәtinəә nəәzarəәt edəә, nizamnaməә iləә 

nəәzəәrdəә tutulmuş digəәr hüquqlar daşıya biləәrləәr, eləәcəә dəә nizamnaməә təәləәbləәrinəә riayəәt 

etməәlidirləәr. 

10.3. İctimai birliyin üzvlüyünün əәldəә edilməәsi vəә üzvlüyəә xitam verilməәsi məәsəәləәləәri nizamnaməә 

iləә müəәyyəәn edilir. Nizamnaməә ictimai birliyin üzvlüyünəә xitam verilməәsindəәn birliyin daxilindəә 

vəә məәhkəәməәyəә şikayəәt etməә hüququna təәminat verməәlidir. 10.4. İctimai birlik dövləәt qeydiyyatına alındıqdan sonra otuz gün müddəәtindəә üzvləәrinin 

reyestrinin aparılmasını təәmin etməәlidir. 

Maddəә 11. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının köməәkçiləәri  

Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının köməәkçiləәrinəә nizamnaməәləәrinəә müvafiq olaraq qeyri-hökuməәt 

təәşkilatının fəәaliyyəәtindəә iştirak etməәkləә, öz münasibəәtləәrini qeyri-hökuməәt təәşkilatı iləә təәşkilati 

cəәhəәtdəәn rəәsmiləәşdirməәdəәn ona müxtəәlif köməәk vəә ya xidməәtləәr göstəәrməәkləә qeyri-hökuməәt 

təәşkilatını dəәstəәkləәyəәn fiziki vəә hüquqi (dövləәt hakimiyyəәti vəә yerli özünüidarəә orqanları istisna 

olmaqla) şəәxsləәr aiddir. Köməәkçiləәrin mövcudluğu vəә onların hüquqi statusu qeyri-hökuməәt 

təәşkilatının təәsis səәnəәdləәri iləә müəәyyəәn edilir. 

III fəәsil. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının yaradılması, 

yenidəәn təәşkili vəә ləәğv edilməәsi 

Maddəә 12. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının yaradılması  

12.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı onun təәsis edilməәsi nəәticəәsindəә, habeləә mövcud olan qeyri-hökuməәt 

təәşkilatının yenidəәn təәşkili nəәticəәsindəә yaradıla biləәr. 

12.1-1. Fond yaradılarkəәn onun nizamnaməә kapitalı on min manatdan az olmamalıdır. 

12.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının təәsis edilməәsi nəәticəәsindəә yaradılması təәsisçiləәrin (təәsisçinin) 

qəәrarı iləә həәyata keçirilir. Bu halda təәsis yağıncağı çağırılır vəә təәşkilatın nizamnaməәsi qəәbul 

olunur. 


12.3. Azəәrbaycan Respublikasında xarici dövləәtləәrin qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının filial vəә 

nümayəәndəәlikləәrinin dövləәt qeydiyyatı həәmin təәşkilatlarla bağlanmış saziş əәsasında həәyata 

keçirilir. 

Maddəә 13. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının nizamnaməәsi  


13.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının nizamnaməәsindəә qeyri-hökuməәt təәşkilatının adı vəә yerləәşdiyi yer, 

fəәaliyyəәtinin məәqsəәdləәri vəә idarəәolunma qaydası, üzvləәrin hüquq vəә vəәzifəәləәri, ictimai birliyin 

üzvlüyünəә qəәbulun vəә ondan çıxmanın şəәrtləәri vəә qaydası, qeyri-hökuməәt təәşkilatının əәmlakının 

formalaşma məәnbəәləәri, nizamnaməәnin qəәbulu, ona əәlavəә vəә dəәyişiklikləәrin edilməәsi qaydası, 

qeyri-hökuməәt təәşkilatının ləәğv edilməәsi vəә ləәğv edildiyi halda əәmlakından istifadəә qaydası 

müəәyyəәn edilməәlidir. 

13.2. Fondun nizamnaməәsindəә həәm dəә fondun «fond» sözü daxil edilmiş adı, onun olduğu yer, 

fondun məәqsəәdi, onun orqanları, o cümləәdəәn Himayəәçilik Şurası vəә onların formalaşma qaydası, 

fondun vəәzifəәli şəәxsləәrinin təәyin edilməәsi vəә onların azad edilməәsi vəә fondun ləәğv edildiyi halda 

onun əәmlakının müqəәddəәratı haqqında məәlumatlar olmalıdır. 13.3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının nizamnaməәləәrindəә dövləәt vəә yerli özünüidarəә orqanlarının 

səәlahiyyəәtləәrinin məәnimsəәnilməәsinəә, habeləә dövləәt nəәzarəәti vəә yoxlama funksiyalarının nəәzəәrdəә 

tutulmasına yol verilmir. 

Maddəә 14. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının nizamnaməәsinəә 

dəәyişiklikləәrin edilməәsi  

14.1. İctimai birliyin nizamnaməәsinəә dəәyişiklikləәr onun ali idarəәetməә orqanının qəәrarı iləә ediləә 

biləәr. Fondun nizamnaməәsinəә dəәyişiklikləәrin edilməәsi fondun Himayəәçilik Şurası təәrəәfindəәn vəә 

yalnız fondun məәqsəәdləәri istiqaməәtindəә ediləә biləәr. 

14.2. Fondun nizamnaməәsi fondun Himayəәçilik Şurası təәrəәfindəәn bir şəәrtləә dəәyişdiriləә biləәr ki, 

nizamnaməәdəә onun bu qaydada dəәyişdirilməәsi imkanı nəәzəәrdəә tutulmuş olsun. ƏӘgəәr fondun 

nizamnaməәsinin dəәyişilməәz şəәkildəә saxlanılması fondun təәsis edilməәsi zamanı qabaqcadan nəәzəәrəә 

alınması mümkün olmayan nəәticəәləәrəә gəәtirəәrsəә vəә nizamnaməәdəә dəәyişiklikləәrin mümkünlüyü isəә 

nəәzəәrdəә tutulmayıbsa, yaxud nizamnaməә səәlahiyyəәtli şəәxsləәr təәrəәfindəәn dəәyişilməәyibsəә, bu 

nizamnaməәyəә dəәyişiklikləәrin edilməәsi hüququ fondun Himayəәçilik Şurasının əәrizəәsinəә əәsasəәn 

məәhkəәməәyəә məәnsubdur. 

14.3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının nizamnaməәsindəәki dəәyişiklikləәrin dövləәt qeydiyyatı müvafiq icra 

hakimiyyəәti orqanı 

[Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyi]

 təәrəәfindəәn həәyata keçirilir. 

Qeyri-hökuməәt təәşkilatının nizamnaməәsindəәki dəәyişiklikləәr onların dövləәt qeydiyyatına alındığı 

andan qüvvəәyəә minir. 

Maddəә 15. İctimai birliyin təәsis edilməәsi haqqında bildiriş  

15.1. İctimai birliyin təәsis edilməәsi haqqında bildiriş onun təәsis edilməәsi haqqında qəәrarın qəәbul 

olunduğu andan 30 gündəәn gec olmayaraq müvafiq icra hakimiyyəәti orqanına 

[Azəәrbaycan 

Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyi]

 yazılı müraciəәt vasitəәsiləә həәyata keçirilir. İctimai birliyin 

rəәhbəәri təәrəәfindəәn imzalanmış müraciəәtəә təәsis protokolu da əәlavəә olunmalıdır. 

15.2. Müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı 

[Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyi]

 ictimai 

birliyin təәsis edilməәsi haqqında bildirişi alan günü bildirişin daxil olmasını təәsdiq edəәn səәnəәdi 

ictimai birliyin nümayəәndəәsinəә verir vəә ya poçt vasitəәsiləә göndəәrir. Maddəә 16. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının dövləәt qeydiyyatı  

16.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının dövləәt qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı 

[Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyi]

 təәrəәfindəәn hüquqi şəәxsləәrin qeydiyyatı haqqında 

Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinəә uyğun olaraq həәyata keçirilir. 

16.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı yalnız dövləәt qeydiyyatına alındıqdan sonra hüquqi şəәxs statusunu 

əәldəә edir. 

Maddəә 17. Dövləәt qeydiyyatına alınmasından imtina  

17.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının dövləәt qeydiyyatına alınmasından yalnız «Hüquqi şəәxsləәrin 

dövləәt qeydiyyatı vəә dövləәt reyestri haqqında» Azəәrbaycan Respublikasının Qanunu iləә nəәzəәrdəә 

tutulmuş hallarda imtina ediləә biləәr.  

17.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının dövləәt qeydiyyatına alınmasından imtinanın əәsasları vəә təәsis 

səәnəәdləәrinin hazırlanmasında qanunvericiliyin pozulmuş müddəәaları vəә maddəәləәri göstəәrilməәkləә, 

yazılı surəәtdəә məәlumat qeyri-hökuməәt təәşkilatının nümayəәndəәsinəә təәqdim olunur. 

17.3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının dövləәt qeydiyyatına alınmasından imtina pozuntular aradan 

qaldırıldıqdan sonra səәnəәdləәrin dövləәt qeydiyyatı üçün yenidəәn təәqdim edilməәsinəә mane ola 

bilməәz. 17.4. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının dövləәt qeydiyyatına alınmasından imtinadan inzibati qaydada vəә 

(vəә ya) məәhkəәməә qaydasında şikayəәt veriləә biləәr. 

Maddəә 18. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının fəәaliyyəәtinəә xitam verilməәsi  

Qeyri-hökuməәt təәşkilatının fəәaliyyəәtinəә qeyri-hökuməәt təәşkilatının yenidəәn təәşkil edilməәsi 

(birləәşməә, qoşulma, bölünməә, ayrılma, çevrilməә) vəә ya qeyri-hökuməәt təәşkilatının ləәğv edilməәsi 

yolları iləә xitam verilir. Maddəә 19. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının yenidəәn təәşkil edilməәsi  

19.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı bu qanunda nəәzəәrdəә tutulan qaydada yenidəәn təәşkil ediləә biləәr. 

Qeyri-hökuməәt təәşkilatının yenidəәn təәşkili onun təәsisçiləәrinin vəә ya təәşkilatın nizamnaməә iləә vəәkil 

edilmiş orqanının qəәrarı iləә həәyata keçiriləә biləәr. 

19.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının yenidəәn təәşkili birləәşməә, qoşulma, bölünməә, ayrılma vəә çevrilməә 

formalarında həәyata keçiriləә biləәr. 

19.3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının başqa təәşkilatın ona birləәşməә vəә qoşulma formasında yenidəәn 

təәşkil edilməәsi müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı 

[Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyi]

 

təәrəәfindəәn onlardan birinin fəәaliyyəәtinəә xitam verilməәsi haqqında qeydin hüquqi şəәxsləәrin dövləәt reyestrinəә daxil edildiyi andan sayılır. 

19.4. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının ayrılma vəә bölünməә formalarından təәşkil edilməәsi müvafiq icra 

hakimiyyəәti orqanı 

[Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyi]

 təәrəәfindəәn onlardan birinin 

ayrılması haqqında vəә ya bölünəәn təәşkilatın fəәaliyyəәtinəә xitam verilməәsi haqqında vəә yeni qeyri-

hökuməәt təәşkilatlarının təәsis edilməәsi haqqında qeydləәrin hüquqi şəәxsləәrin dövləәt reyestrinəә daxil 

edildiyi andan sayılır. 

19.5. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının çevrilməә formasında təәşkil edilməәsi müvafiq icra hakimiyyəәti 

orqanı 


[Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyi]

 təәrəәfindəәn mövcud olan təәşkilatın ləәğvi vəә 

onun əәsasında yeni təәşkilatın təәsis edilməәsi haqqında qeydləәrin hüquqi şəәxsləәrin dövləәt reyestrinəә 

daxil edildiyi andan sayılır. 

19.6. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının yenidəәn təәşkilindəәn sonra hüquq varisliyi iləә bağlı olan bütün 

məәsəәləәləәr Azəәrbaycan Respublikasının Mülki Məәcəәlləәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada həәll olunur. Maddəә 20. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının ləәğvi  

Qeyri-hökuməәt təәşkilatı hüquqi şəәxsləәrin dövləәt qeydiyyatı haqqında Azəәrbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyindəә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada ləәğv ediləә biləәr. 

Maddəә 21. Ləәğv ediləәn qeyri-hökuməәt təәşkilatının əәmlakı  

Qeyri-hökuməәt təәşkilatının ləәğv edilməәsi iləә bağlı bütün əәmlak məәsəәləәləәri Azəәrbaycan 

Respublikasının Mülki Məәcəәlləәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada həәll olunur. 

IV fəәsil. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının fəәaliyyəәti 

Maddəә 22. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının fəәaliyyəәt növləәri  

22.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi iləә qadağan olunmayan 

vəә qeyri-hökuməәt təәşkilatının nizamnaməәsindəә nəәzəәrdəә tutulan məәqsəәdləәrəә zidd olmayan ölkəә 

daxilindəә vəә xaricdəә həәr hansı fəәaliyyəәt növünü həәyata keçirəә biləәr. 

22.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı əәldəә edilmiş gəәliri təәsisçiləәri (üzvləәri) arasında bölüşdürməәyəәrəәk, 

yalnız təәşkilatın yaradılması məәqsəәdləәrinəә nail olmasına yönəәldilmiş sahibkarlıq fəәaliyyəәtini 

həәyata keçirəә biləәr. Beləә fəәaliyyəәt kimi qeyri-hökuməәt təәşkilatının yaranma məәqsəәdləәrinəә cavab 

verəәn, məәnfəәəәt gəәtirəәn mal vəә xidməәt istehsalı vəә satışı, habeləә qiyməәtli kağızların, əәmlak vəә 

qeyri-əәmlak hüquqlarının əәldəә edilməәsi, əәmanəәtçi kimi təәsəәrrüfat cəәmiyyəәtləәrindəә, ortaqlıqlarda 

iştirakı qəәbul edilir. 

22.3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı sahibkarlıq fəәaliyyəәti üzrəә gəәlir vəә xəәrcləәrin uçotunu aparır. Qeyri-

hökuməәt təәşkilatının məәşğul ola biləәn fəәaliyyəәt növləәri üçün həәr bir məәhdudiyyəәt yalnız qanunla 

müəәyyəәn olunur. 

Maddəә 23. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının əәmlakı  

23.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının mülkiyyəәtindəә vəә ya operativ idarəәsindəә qanunvericilikləә 

qadağan olunmamış növləәrdəә əәmlak ola biləәr. 

23.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı öz öhdəәlikləәrinəә görəә əәmlakı iləә cavabdehdir. Bu əәmlak yalnız 

Azəәrbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq özgəәninkiləәşdiriləә biləәr. 23.3. Fondun əәmlakını onun təәsisçiləәri (təәsisçisi) təәrəәfindəәn veriləәn əәmlak təәşkil edir. Fond təәsis 

olunduqdan sonra ona əәmlak vermiş şəәxs təәsisçi hüququ qazanmır. Təәsisçiləәr onların yaratdığı 

fondun öhdəәlikləәri üçün, fondlar isəә öz təәsisçiləәrinin öhdəәlikləәri üçün məәsuliyyəәt daşımır. 

Maddəә 24. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının əәmlakının formalaşdırılma 

məәnbəәləәri  

24.0. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının əәmlakının pul vəә digəәr şəәkildəә formalaşdırılma məәnbəәləәri 

aşağıdakılardır; 

24.0.1. təәsisçiləәrin vəә ya ictimai birlikləәrin üzvləәrinin müntəәzəәm vəә ya birdəәfəәlik üzvlük 

haqları; 

24.0.2. könüllü əәmlak haqları vəә könüllü ianəәləәri; 

24.0.3. malların satışından, xidməәtləәr göstəәrilməәsindəәn, işləәr görülməәsindəәn daxilolmalar; 

24.0.4. səәhmləәr, istiqrazlar, başqa qiyməәtli kağız vəә əәmanəәtləәrdəәn alınan dividendləәr, 

gəәlirləәr; 

24.0.5. öz əәmlakından istifadəә vəә onun satılması nəәticəәsindəә əәldəә ediləәn gəәlirləәr; 

24.0.6. qrantlar; 

24.0.7. qanunvericilikləә qadağan olunmayan başqa gəәlirləәr. Maddəә 24-1. İanəәləәr vəә qrantlar 

24-1.1. İanəә — qeyri-hökuməәt təәşkilatının qarşısında həәr hansı məәqsəәdəә nail olmaq vəәzifəәsi 

qoymadan ona bu Qanunla nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada maliyyəә vəәsaiti şəәklindəә vəә (vəә ya) başqa 

maddi formada veriləәn yardımdır. 

24-1.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı qəәbul etdiyi vəә ya vəәd ediləәn ianəә müqabilindəә, ianəә verəәn şəәxsəә vəә 

ya həәr hansı digəәr şəәxsəә birbaşa, yaxud dolayı yolla maddi vəә sair neməәt, həәr hansı imtiyaz vəә ya 

güzəәşt verəә, beləә təәklifləә çıxış edəә vəә ya beləә vəәd verəә bilməәz. 

24-1.3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatına ianəә verəәn şəәxs verdiyi vəә ya verəәcəәyi ianəә müqabilindəә özü vəә 

ya üçüncü şəәxsləәr üçün birbaşa, yaxud dolayı yola maddi vəә sair neməәt, həәr hansı imtiyaz vəә ya 

güzəәşt təәləәb edəә vəә ya qəәbul edəә bilməәz, beləә təәklifəә vəә ya vəәdəә razılıq verəә bilməәz. 

24-1.4. İanəә ediləәn pul vəәsaitləәri qeyri-hökuməәt təәşkilatının bank hesabına köçürməә yolu iləә qəәbul 

edilir. Nizamnaməәsinəә əәsasəәn başlıca məәqsəәdi xeyriyyəәçilik olan qeyri-hökuməәt təәşkilatı iki yüz 

manatadəәk ianəәni nağd şəәkildəә qəәbul edəә biləәr. 

24-1.5. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının qəәbul etdiyi ianəәləәrin məәbləәği vəә ianəәni vermiş şəәxsləәr barəәdəә 

müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilmiş məәlumatlar müvafiq icra hakimiyyəәti 

orqanına təәqdim olunan maliyyəә hesabatına daxil edilir. 

24-1.6. Qrantların verilməәsi, alınması vəә istifadəәsi iləә bağlı iqtisadi vəә hüquqi münasibəәtləәr 

«

Qrant haqqında

» Azəәrbaycan Respublikasının Qanunu iləә təәnzimləәnir. 

V fəәsil. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının idarəә 

olunması 

Maddəә 25. İctimai birliyin idarəә olunmasının əәsasları  

25.1. İctimai birliyin strukturu, təәrkibi, idarəәetməә orqanlarının səәlahiyyəәti, formalaşdırılma 

qaydası vəә onların səәlahiyyəәt müddəәti, qəәrar qəәbuletməә vəә ictimai birliyin adından çıxışetməә 

qaydaları bu qanun vəә digəәr qanunlara müvafiq olaraq ictimai birliyin nizamnaməәsi iləә müəәyyəәn 

edilir. 

25.2. İctimai birliyin ali idarəәetməә orqanı ildəә bir dəәfəәdəәn az olmayaraq çağırılan ümumi 

yığıncaqdır. 

25.3. Ümumi yığıncaq ictimai birliyin icra orqanının, təәsisçiləәrdəәn birinin vəә ya üzvləәrinin üçdəә 

bir hissəәsinin təәşəәbbüsü iləә çağırılır. 

25.4. Ümumi yığıncağın əәsas funksiyası onun marağı naminəә yarandığı məәqsəәdləәrəә riayəәt 

etməәkdir. 

25.5. Ümumi yığıncağın səәlahiyyəәtinəә aşağıdakı məәsəәləәləәrin həәlli aiddir: 

25.5.1. ictimai birliyin nizamnaməәsinin qəәbulu vəә ona dəәyişiklikləәr edilməәsi; 

25.5.2. ictimai birliyin əәmlakının formalaşma vəә istifadəә prinsipləәrinin müəәyyəәn 

edilməәsi; 

25.5.3. ictimai birliyin icra orqanlarının yaradılması vəә onların səәlahiyyəәtləәrinin 

vaxtından əәvvəәl dayandırılması; 25.5.4. illik hesabatın təәsdiq edilməәsi; 

25.5.5. başqa təәşkilatlarda iştirak; 

25.5.6. ictimai birliyin yenidəәn təәşkili vəә ləәğv edilməәsi. 

25.6. İctimai birliyin təәsisçiləәrinəә vəә üzvləәrinəә ümumi yığıncağın yeri vəә vaxtı haqqında əәn azı 2 

həәftəә əәvvəәl məәlumat verilməәlidir. Ümumi yığıncaq yalnız birlik üzvləәrinin yarısından çoxu iştirak 

etdikdəә Nizamnaməәyəә dəәyişiklikləәr edəә biləәr. Ümumi yığıncağın qəәrarı yığıncaqda iştirak edəәn 

üzvləәrin səәs çoxluğu iləә qəәbul edilir. Həәr bir üzv bir səәsəә malikdir. 

25.7. Ümumi yığıncaqda yazılı protokol aparılmalıdır. Protokol yığıncağın səәdri vəә katibi 

təәrəәfindəәn imzalanır, yığıncağın protokolu lazım gəәldikdəә bütün üzvləәrəә paylanmalıdır. 

Maddəә 26. İctimai birliyin icra orqanı  

26.1. İctimai birliyin icra orqanı kollegial vəә (vəә ya) təәkbaşına ola biləәr. O, ictimai birliyin 

fəәaliyyəәtinəә cari rəәhbəәrliyi həәyata keçirir vəә ictimai birliyin ali idarəәetməә orqanına hesabat verir. 

26.2. İctimai birliyin icra orqanı ictimai birliyin filiallarını yaradır vəә nümayəәndəәlikləәrini açır. 

26.3. İctimai birliyin icra orqanının səәlahiyyəәtinəә ictimai birliyin başqa idarəәetməә orqanlarının bu 

Qanun, digəәr qanunlar vəә ictimai birliyin nizamnaməәsi iləә müəәyyəәn ediləәn müstəәsna səәlahiyyəәtini 

təәşkil etməәyəәn bütün məәsəәləәləәrin həәlli aiddir. 

Maddəә 27. Fondun idarəә olunması  

27.1. Fondun idarəәsini fondun prezidenti vəә ya idarəә heyəәti həәyata keçirir. 

27.2. Fondun Himayəәçilik Şurası fondun nəәzarəәt orqanıdır vəә fondun fəәaliyyəәtinəә, fondun başqa 

orqanları təәrəәfindəәn qəәrarların qəәbul edilməәsinəә vəә onların yerinəә yetirilməәsinin təәmin edilməәsinəә, 

fond vəәsaitinin istifadəә edilməәsinəә, fondun fəәaliyyəәtinəә nəәzarəәti vəә nizamnaməәyəә dəәyişiklikləәr 

edilməәsini, ləәğvetməә vəә ya yenidəәn təәşkiletməә haqqında qəәrarın qəәbulunu həәyata keçirir. Fondun 

Himayəәçilik Şurası öz fəәaliyyəәtini ictimai əәsaslarla həәyata keçirir. 

27.3. Fondun Himayəәçilik Şurasının formalaşma vəә fəәaliyyəәt qaydası fondun təәsisçiləәri təәrəәfindəәn 

təәsdiq edilmiş fondun nizamnaməәsindəә müəәyyəәn edilir. 

VI fəәsil. Qeyri-hökuməәt təәşkilatları vəә dövləәt 

hakimiyyəәti orqanları 

Maddəә 28. Dövləәt hakimiyyəәti orqanları vəә qeyri-hökuməәt 

təәşkilatları arasında əәlaqəә  

Qeyri-hökuməәt təәşkilatının hüquqları bütün dövləәt orqanları təәrəәfindəәn qorunur. Qeyri-hökuməәt 

təәşkilatları qanunvericilik çəәrçivəәsindəә öz fəәaliyyəәtini müstəәqil olaraq həәyata keçirməәk hüququna 

malikdir. Dövləәt hakimiyyəәti orqanları qeyri-hökuməәt təәşkilatlarına maliyyəә vəә başqa formalarda 

yardım edəә biləәrləәr. Dövləәt orqanlarında ictimai birlikləәrin strukturları yaradılmır. 

Maddəә 29. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının fəәaliyyəәtinəә nəәzarəәt  

29.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı qanunvericiliyəә müvafiq olaraq mühasibat uçotu aparır. 

29.2. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının gəәlirinin məәbləәği vəә strukturu, habeləә onun əәmlakı, xəәrcləәri, 

işçiləәrin say təәrkibi, əәməәyin ödəәnilməәsi haqqında məәlumatlar dövləәt vəә ya kommersiya sirri ola 

bilməәz. 

29.3. Fond öz əәmlakından istifadəә haqqında hesabatları həәr il dəәrc etməәyəә borcludur. 29.4. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı illik maliyyəә hesabatını həәr il aprel ayının 1-dəәn gec olmayaraq, 

Azəәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəәti orqanına təәqdim edir. Bu hesabatların 

forması, məәzmunu vəә təәqdim edilməәsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn müəәyyəәn 

edilir. 

29.5. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı cinayəәt yolu iləә əәldəә edilmiş pul vəәsaitləәrinin vəә ya digəәr əәmlakın 

leqallaşdırılmasının vəә terrorçuluğun maliyyəәləәşdirilməәsinin qarşısının alınması məәqsəәdi iləә onun 

üçün müvafiq qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş təәdbirləәri yerinəә yetirməәlidir. 

Maddəә 30. Qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının istifadəә etdiyi vergi 

güzəәştləәri  

Dövləәt qeydiyyatına alınmış qeyri-hökuməәt təәşkilatları Azəәrbaycan Respublikası Vergi 

Məәcəәlləәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş vergi güzəәştləәrindəәn istifadəә edir. 

VII fəәsil. Yekun müddəәaları Maddəә 31. Qeyri-hökuməәt təәşkilatının məәsuliyyəәti  

31.1. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı bu Qanunun müddəәalarından irəәli gəәləәn təәləәbləәri pozduqda 

Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinəә uyğun şəәkildəә məәsuliyyəәt daşıyır. 

31.2. Bu Qanunun məәqsəәdləәrinəә zidd olan həәrəәkəәtləәrəә yol verildiyi halda qeyri-hökuməәt 

təәşkilatına müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı 

[Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyi]

 

təәrəәfindəәn yazılı surəәtdəә xəәbəәrdarlıq ediləә vəә ya pozuntuların aradan qaldırılması haqqında göstəәriş veriləә biləәr. 

31.2-1. Hüquqi şəәxsləәrin dövləәt reyestri üçün zəәruri olan məәlumatların təәqdim edilməәməәsinəә vəә ya 

yanlış məәlumatların verilməәsinəә görəә qeyri-hökuməәt təәşkilatına xəәbəәrdarlıq edilir. 

31.3. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı həәmin xəәbəәrdarlıqdan vəә ya göstəәrişdəәn məәhkəәməә qaydasında 

şikayəәt verməәk hüququna malikdir. 

31.4. Qeyri-hökuməәt təәşkilatına bir il əәrzindəә ikidəәn çox yazılı surəәtdəә xəәbəәrdarlıq vəә ya 

pozuntuların aradan qaldırılması haqqında göstəәriş verildiyi halda qeyri-hökuməәt təәşkilatı 

məәhkəәməәnin qəәrarı iləә ləәğv ediləә biləәr. 31.5. Fövqəәladəә vəәziyyəәtin təәtbiq edilməәsinəә səәbəәb olmuş şəәraitin aradan qaldırılmasına 

maneçilik törəәdəәn qeyri-hökuməәt təәşkilatının fəәaliyyəәti qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş qaydada 

dayandırıla biləәr. 

31.6. Qeyri-hökuməәt təәşkilatı illik maliyyəә hesabatını müəәyyəәn edilmiş müddəәtdəә təәqdim 

etməәdikdəә, müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı həәmin təәşkilata yazılı surəәtdəә xəәbəәrdarlıq etməәkləә 

müvafiq hesabatın 30 gün müddəәtindəә təәqdim edilməәsinəә dair göstəәriş verir. Bu müddəәtdəә hesabat 

təәqdim etməәyəәn qeyri-hökuməәt təәşkilatı Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinəә uyğun 

olaraq məәsuliyyəәt daşıyır. 

Maddəә 32. ƏӘvvəәlləәr qeydiyyata alınmış qeyri-hökuməәt 

təәşkilatlarının yenidəәn qeydiyyata alınması  

Bu Qanun qüvvəәyəә minməәmişdəәn əәvvəәl dövləәt qeydiyyatına alınmış qeyri-hökuməәt təәşkilatları 

müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı 

[Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyi]

 təәrəәfindəәn 

Azəәrbaycan Respublikası hüquqi şəәxsləәrinin dövləәt reyestrinəә daxil edilməәlidir. Maddəә 33. Bu Qanunun qüvvəәyəә minməәsi  

Bu Qanun dəәrc edildiyi gündəәn qüvvəәyəә minir. Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydəәr ƏӘLİYEV 

Bakı şəәhəәri, 13 iyun 2000-ci il 

№ 894-IQ 

«Azəәrbaycan» qəәzetindəә dəәrc edilmişdir (6 oktyabr 2000-ci il, № 229) («VneshExpertService» 

LLC). 

«Azəәrbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dəәrc edilmişdir (30 noyabr 2000-ci 

il, № 10, maddəә 710) («VneshExpertService» LLC). 

22 iyun 2001-ci il tarixli, 157-IIQD nömrəәli5 oktyabr 2001-ci il tarixli, 182-IIQD nömrəәli

dekabr 2002-ci il tarixli, 398-IIQD nömrəәli4 mart 2005-ci il tarixli, 856-IIQD nömrəәli10 iyun 

2005-ci il tarixli, 925-IIQD nömrəәli28 oktyabr 2005-ci il tarixli, 1041-IIQD nömrəәli1 oktyabr 

2007-ci il tarixli, 424-IIIQD nömrəәli9 oktyabr 2007-ci il tarixli, 430-IIIQD nömrəәli13 iyun 

2008-ci il tarixli, 649-IIIQD nömrəәli30 iyun 2009-cu il tarixli, 856-IIIQD nömrəәli30 iyun 

2009-cu il tarixli, 842-IIIQD nömrəәli12 fevral 2010-cu il tarixli, 952-IIIQD nömrəәli

; 15 fevral 

2013-cü il tarixli, 

561-IVQD

 nömrəәli Qanunlara əәsasəәn əәlavəәləәr vəә dəәyişiklikləәrləә ( 

«VneshExpertService» LLC). 

 

© VneshExpertService LLC 
Yüklə 303,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə