Microsoft Word Law on voluntary activity of Azerbaijan az docYüklə 33,58 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix13.11.2017
ölçüsü33,58 Kb.
#9727


 

Könüllü fəәaliyyəәt haqqında 

Azəәrbaycan Respublikasının Qanunu 

Maddəә 1. Qanunun məәqsəәdi 

Bu Qanun hüquqi vəә fiziki şəәxsləәrin əәvəәzi ödəәnilməәyəәn ictimai faydalı fəәaliyyəәti sahəәsindəә 

yaranan münasibəәtləәri təәnzimləәyir. 

Maddəә 2. ƏӘsas anlayışlar 

2.1. Könüllü fəәaliyyəәt — Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi iləә qadağan edilməәyəәn, 

işləәrin görülməәsi vəә ya xidməәtləәrin göstəәrilməәsi iləә bağlı ictimai faydalı vəә gəәlirsiz fəәaliyyəәtdir. 

2.2. Könüllü — öz iradəәsi vəә səәrbəәst seçimi əәsasında əәvəәzi ödəәnilməәyəәn ictimai faydalı fəәaliyyəәti 

şəәxsəәn həәyata keçirəәn Azəәrbaycan Respublikasının vəәtəәndaşı, əәcnəәbi vəә ya vəәtəәndaşlığı olmayan 

şəәxsdir. 

2.3. Könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçısı — könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilini vəә həәyata keçirilməәsini təәmin 

edəәn dövləәt orqanları, dövləәt büdcəәsindəәn maliyyəәləәşəәn təәşkilatlar, yerli özünüidarəә orqanları vəә 

qeyri-hökuməәt təәşkilatlarıdır. 

2.4. ƏӘvəәzi ödəәnilməәyəәn fəәaliyyəәt — əәməәk haqqı ödəәnilməәyəәn fəәaliyyəәtdir. Maddəә 3. Könüllü fəәaliyyəәtin istiqaməәtləәri 

3.0. Könüllü fəәaliyyəәt aşağıdakı istiqaməәtləәr üzrəә həәyata keçirilir: 

3.0.1. əәlilləәrəә, kimsəәsizləәrəә, qocalara, aztəәminatlı ailəәləәrəә, qaçqınlara vəә məәcburi 

köçkünləәrəә köməәk edilməәsi; 

3.0.2. insanpəәrvəәrliyin vəә dözümlülüyün təәbliği; 

3.0.3. istehlakçıların hüquqlarının qorunması; 

3.0.4. hüquqi vəә məәdəәni maarifləәndirməә; 

3.0.5. uşaq vəә gəәncləәrin təәhsili, təәrbiyəәsi, fiziki vəә əәqli inkişafı; 

3.0.6. idmanın inkişafı; 

3.0.7. xəәstəәlikləәr vəә epidemiyalar barəәdəә məәlumatlandırma; 

3.0.8. sağlam həәyat təәrzinin təәbliği; 

3.0.9. əәtraf mühitin mühafizəәsi; 

3.0.10. tarix vəә məәdəәniyyəәt abidəәləәrinin, məәdəәni vəә məәnəәvi irsin qorunması; 

3.0.11. silahlı münaqişəәləәr, təәbii fəәlakəәtləәr, səәnaye qəәzaları, yanğınlar, epidemiyalar, 

epizootiyalar vəә digəәr fövqəәladəә halların nəәticəәləәrinin aradan qaldırılmasına, o cümləәdəәn 

fövqəәladəә hallar nəәticəәsindəә zəәrəәr çəәkmiş şəәxsləәrəә yardım göstəәrilməәsi; 

3.0.12. cəәzaçəәkməә müəәssisəәləәrindəәn azad ediləәn, narkotik asılılığa düçar olan, məәişəәt 

zorakılığına məәruz qalan şəәxsləәrəә vəә çəәtin həәyat şəәraitindəә olan digəәr şəәxsləәrəә (ailəәləәrəә) 

köməәk edilməәsi; 

3.0.13. Azəәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinin təәləәbləәrinəә zidd olmayan digəәr 

fəәaliyyəәt sahəәləәri. 

Maddəә 4. Könüllü fəәaliyyəәtin iştirakçıları 

4.1. Könüllü fəәaliyyəәtin iştirakçıları könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçılarından vəә könüllüləәrdəәn 

ibarəәtdir. 

4.2. Şəәxs öz iş yerindəә könüllü fəәaliyyəәtləә məәşğul ola bilməәz. 

4.3. Könüllünün işçi çatışmazlığının qarşısını almaq məәqsəәdi iləә istifadəәsinəә yol verilmir. 

4.4. Kommersiya hüquqi şəәxsləәrindəә könüllü fəәaliyyəәtin həәyata keçirilməәsinəә yol verilmir. 
4.5. Könüllü fəәaliyyəәtin iştirakçıları arasında münasibəәtləәr Azəәrbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinəә vəә könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçıları təәrəәfindəәn cəәlb edilmiş könüllüləәr iləә 

bağlanan müqaviləәyəә uyğun olaraq təәnzimləәnir. 

4.6. Yetkinlik yaşına çatmamış şəәxsləәr valideynləәrinin vəә ya qanuni nümayəәndəәləәrinin razılığı 

əәsasında könüllü fəәaliyyəәt iləә məәşğul ola biləәrləәr. 

4.7. Yetkinlik yaşına çatmamış şəәxsləәr könüllü fəәaliyyəәti həәyata keçirəәrkəәn yaşı 18-dəәn az olan 

işçiləәrin əәməәyindəәn istifadəәyəә dair Azəәrbaycan Respublikasının əәməәk qanunvericiliyindəә nəәzəәrdəә 

tutulmuş təәləәbləәrəә riayəәt olunmalıdır. Maddəә 5. Könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçılarının hüquqları 

5.0. Könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçıları aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

5.0.1. bu Qanunla nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada şəәxsləәri könüllü fəәaliyyəәtin həәyata 

keçirilməәsinəә cəәlb etməәk; 

5.0.2. bu Qanunla müəәyyəәnləәşdirilmiş qaydada vəә əәsaslarla könüllüləәrləә bağlanmış 

müqaviləәyəә xitam verməәk; 

5.0.3. könüllüləәrdəәn müqaviləәdəәn irəәli gəәləәn öhdəәlikləәrin vaxtında vəә keyfiyyəәtləә yerinəә 

yetirilməәsini təәləәb etməәk; 

5.0.4. görülmüş işləәr haqqında könüllüləәrdəәn məәlumat vəә ya hesabat almaq; 

5.0.5. könüllü fəәaliyyəәt həәyata keçiriləәrkəәn könüllü təәrəәfindəәn vurulmuş maddi ziyanın 

ödəәnilməәsi üçün Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinəә uyğun olaraq təәdbirləәr 

görməәk. Maddəә 6. Könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçılarının vəәzifəәləәri 

6.0. Könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçılarının vəәzifəәləәri aşağıdakılardır: 

6.0.1. könüllü fəәaliyyəәtin həәyata keçirilməәsinəә cəәlb edilmiş şəәxsləәrləә müqaviləә bağlamaq; 

6.0.2.könüllüləәrəә onların hüquq vəә vəәzifəәləәrini izah etməәk, onları təәlimatlandırmaq; 

6.0.3. könüllü fəәaliyyəәtin həәyata keçirilməәsi haqqında informasiyanı açıqlamaq, könüllü 

fəәaliyyəәtin nəәticəәləәri barəәdəә məәlumat verməәk; 

6.0.4. könüllünün təәləәbi iləә könüllü fəәaliyyəәt haqqında müvafiq arayışlar verməәk; 

6.0.5. könüllüləәri yerinəә yetirəәcəәkləәri işin həәyat vəә sağlamlıq üçün təәhlükəәli olması 

barəәdəә məәlumatlandırmaq; 

6.0.6. könüllünün həәyat vəә sağlamlığını sığorta etməәk; 

6.0.7. könüllüləәri həәyat vəә sağlamlıq üçün təәhlükəәli işləәrəә göndəәrəәrkəәn onların texniki 

təәhlükəәsizlikləә bağlı müvafiq təәlim keçməәləәrini təәmin etməәk; 

6.0.8. könüllü fəәaliyyəәtin təәşkili üçün təәləәb olunan hüquqi, təәşkilati vəә texniki məәsəәləәləәri 

həәll etməәk; 

6.0.9. könüllüləәrəә qarşı ayrı-seçkiliyəә yol verməәməәk; 

6.0.10. könüllü əәcnəәbiləәr vəә vəәtəәndaşlığı olmayan şəәxsləәr barəәdəә müvafiq icra 

hakimiyyəәti orqanına məәlumat verməәk. 

Maddəә 7. Könüllüləәrin hüquqları 

7.1. Könüllüləәrin aşağıdakı hüquqları vardır: 

7.1.1. müqaviləәyəә uyğun olaraq həәyat vəә sağlamlığının mühafizəәsini təәmin edəәn əәməәk 

şəәraitinin yaradılmasını, zəәruri hallarda isəә əәməәyin mühafizəәsinin normaları vəә qaydaları 

haqqında təәlim keçirilməәsini təәləәb etməәk; 

7.1.2. könüllü fəәaliyyəәtin şəәrtləәri vəә xarakteri haqqında informasiya əәldəә etməәk; 

7.1.3. könüllü fəәaliyyəәt haqqında informasiya yaymaq; 

7.1.4. könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçılarından görüləәn işləәrin yeri, həәcmi, xarakteri vəә vaxtı 

göstəәrilməәkləә, könüllü fəәaliyyəәt haqqında yazılı arayış almaq; 

7.1.5. könüllü fəәaliyyəәt könüllünün daimi yaşadığı yaşayış məәntəәqəәsinin hüdudlarından 

kəәnarda həәyata keçirildikdəә gündəәlik xəәrcləәrin ödəәnilməәsini könüllü fəәaliyyəәtin 

təәşkilatçılarından təәləәb etməәk; 

7.1.6. könüllü fəәaliyyəәti həәyata keçirəәrkəәn həәyatına vəә sağlamlığına dəәymiş zəәrəәrin 

əәvəәzini könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçılarından almaq; 

7.1.7. sığorta olunmaq; 

7.1.8. öz əәmlakından istifadəәyəә görəә kompensasiya almaq. 

7.2. Şəәxsin könüllü fəәaliyyəәtləә məәşğul olması ünvanlı dövləәt sosial yardımının alınmasına, habeləә 

ona işsizlik müavinəәtinin ödəәnilməәsinin dayandırılmasına vəә ya xitam verilməәsinəә səәbəәb olmur. 
Maddəә 8. Könüllüləәrin vəәzifəәləәri 

8.0. Könüllünün əәsas vəәzifəәləәri aşağıdakılardır: 

8.0.1. işləәrin görülməәsi üçün cəәlb edildikdəә könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçıları iləә müqaviləә 

bağlamaq; 

8.0.2. Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinəә uyğun olaraq əәməәyin mühafizəәsi vəә 

təәhlükəәsizlik qaydalarına riayəәt etməәk; 

8.0.3. fəәaliyyəәt göstəәrdiyi təәşkilatın intizam qaydalarına riayəәt etməәk; 

8.0.4. könüllü fəәaliyyəәt təәşkilatçılarının təәləәbi iləә könüllü fəәaliyyəәt haqqında məәlumat vəә 

ya hesabat təәqdim etməәk; 

8.0.5. könüllü fəәaliyyəәt haqqında müqaviləәnin şəәrtləәrinəә vəә könüllü fəәaliyyəәtin 

təәşkilatçılarının müqaviləәnin şəәrtləәrinəә uyğun göstəәrişləәrinəә əәməәl etməәk; 

8.0.6. vurduğu maddi ziyana görəә məәsuliyyəәt daşımaq; 

8.0.7. Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi iləә müəәyyəәn olunmuş konfidensial 

informasiyanı gizli saxlamaq. Maddəә 9. Könüllü fəәaliyyəәt münasibəәtləәrini təәnzimləәyəәn müqaviləә 

9.1. Könüllü fəәaliyyəәtin iştirakçıları arasında münasibəәtləәr təәrəәfləәr arasında yazılı formada 

bağlanan müqaviləә iləә təәnzimləәnir. 

9.2. Könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçıları təәrəәfindəәn cəәlb edilmiş könüllüləәrləә bağlanan müqaviləәdəә 

aşağıdakılar göstəәrilir: 

9.2.1. müqaviləә bağlayan təәrəәfləәr haqqında məәlumatlar; 

9.2.2. təәrəәfləәrin hüquq vəә vəәzifəәləәri; 

9.2.3. görüləәcəәk işləәr vəә göstəәriləәcəәk xidməәtləәr; 

9.2.4. müqaviləәnin müddəәti; 

9.2.5. təәrəәfləәrin məәsuliyyəәti; 

9.2.6. müqaviləәyəә xitam verilməәsi qaydası. 

9.3. Könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçıları təәrəәfindəәn cəәlb edilmiş könüllüləәrləә bağlanan müqaviləәdəә bu 

Qanunun məәqsəәdləәrinəә uyğun olaraq digəәr şəәrtləәr dəә nəәzəәrdəә tutula biləәr. 

9.4. Könüllü təәrəәfindəәn könüllü fəәaliyyəәtin həәyata keçirilməәsi iləә bağlı üçüncü şəәxsləәrəә vurulmuş 

zəәrəәrin ödəәnilməәsi qaydası müqaviləә iləә müəәyyəәn olunur. 

9.5. Müqaviləәdəә könüllünün hüquqlarını məәhdudlaşdıran müddəәaların əәks olunması 

yolverilməәzdir. 

9.6. Müqaviləәyəә təәrəәfləәrin razılığı iləә vaxtından əәvvəәl xitam veriləә biləәr. Təәrəәfləәrdəәn birinin 

təәşəәbbüsü iləә müqaviləәyəә vaxtından əәvvəәl xitam verildikdəә qarşı təәrəәfəә müqaviləәnin xitam 

olunacağı haqqında xəәbəәrdarlıq edilməәlidir. 

9.7. Müqaviləә üzrəә öhdəәlikləәrin yerinəә yetirilməәməәsinəә dair əәsaslar olduqda təәrəәfləәr müqaviləәyəә 

xitam verəә biləәrləәr. 

9.8. Müqaviləә üzrəә təәrəәfləәr arasında yaranan mübahisəәləәr Azəәrbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinəә uyğun olaraq məәhkəәməә qaydasında həәll edilir. Maddəә 10. Könüllü fəәaliyyəәt sahəәsindəә beynəәlxalq əәlaqəәləәr 

10.1. Azəәrbaycan Respublikasında könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçıları Azəәrbaycan Respublikasının 

əәrazisindəә könüllü fəәaliyyəәti həәyata keçirməәk üçün xarici könüllüləәri dəәvəәt edəә biləәrləәr. 

10.2. Beynəәlxalq könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçıları, habeləә könüllü əәcnəәbiləәr vəә vəәtəәndaşlığı 

olmayan şəәxsləәr Azəәrbaycan Respublikasının əәrazisindəә könüllü fəәaliyyəәtləә yalnız Azəәrbaycan 

Respublikasının könüllü fəәaliyyəәt təәşkilatçıları iləә birgəә məәşğul ola biləәrləәr. 

10.3. Azəәrbaycan Respublikasında könüllü fəәaliyyəәtin təәşkilatçıları vəә Azəәrbaycan 

Respublikasının vəәtəәndaşları xarici dövləәtin əәrazisindəә həәmin dövləәtin qanunvericiliyinəә uyğun olaraq könüllü fəәaliyyəәt iləә məәşğul ola biləәrləәr. 

Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham ƏӘLİYEV 

Bakı şəәhəәri, 9 iyun 2009-cu il 

№ 828-IIIQ 

«Respublika» qəәzetindəә dəәrc edilmişdir (26 iyul 2009-cu il, № 162) («VneshExpertService» 

LLC). 


«Azəәrbaycan» qəәzetindəә dəәrc edilmişdir (29 iyul 2009-cu il, № 164) («VneshExpertService» 

LLC). 

«Azəәrbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dəәrc edilmişdir (31 iyul 2009-cu il, 

№ 7 (145), maddəә 504) («VneshExpertService» LLC). 

22 fevral 2013-cü il tarixli, 

574-IVQD

 nömrəәli Qanuna əәsasəәn dəәyişiklikləәrləә 

(«VneshExpertService» LLC). 

© VneshExpertService LLC 


Yüklə 33,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə