Microsoft Word milli inkishaf docYüklə 4,51 Kb.

səhifə1/164
tarix15.03.2018
ölçüsü4,51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   164


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA 
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI 
                                
ƏLİ HƏSƏNOV 
 
 
  
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
MİLLİ İNKİŞAF VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK 
SİYASƏTİNİN ƏSASLARI  
 
  MİLLİ İNKİŞAF VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK 
SİYASƏTİNİN ƏSASLARI 
  MİLLİ MARAQ VƏ MİLLİ 
TƏHLÜKƏSİZLİK ÖLÇÜLƏRİ 
  TƏHLÜKƏSİZLİK SAHƏSİNDƏ DAXİLİ VƏ 
XARİCİ SİYASƏT STRATEGİYASI 
  BEYNƏLXALQ VƏ REGİONAL 
TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİ 
  GEOSİYASİ STATUSU, FƏALİYYƏT 
KODEKSİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 
  ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ 
QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ VƏ ONUN MİLLİ 
TƏHLÜKƏSİZLİYƏ TƏSİRİ
 
 
 
 
 
 
 
Bakı- 2016 


 
ƏL İ  H ƏS ƏNOV  
 

  Elmi redaktoru:        Elçin Əhmədov 
siyasi elmlər doktoru 
  
  Rəyçilər:                     Musa Qasımlı 
tarix elmləri doktoru, professor 
                         
Hikmət Məmmədov 
siyasi elmlər doktoru 
 
 
Ə.M.HƏSƏNOV. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükə-
sizlik siyasətinin əsasları. Bakı, “Zərdabi LTD”, 2016, 700 s.  
 
 
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsindən sonrakı iyirmi beş illik 
müddət ərzində milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları, məqsəd və vəzifələri, 
başlıca istiqamətləri və mexanizmləri sistemli şəkildə  tədqiq olunur, ictimai-siyasi, 
sosial-iqtisadi, hərbi-sərhəd, nəqliyyat-tranzit, ərzaq, informasiya, ekologiya və s. sahə-
lərində  həyata keçirilən təhlükəsizlik fəaliyyətinin geniş politoloji təhlili aparılır, ölkə-
nin milli, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik sahəsində yürütdüyü siyasətin, təhlükə-
sizlik sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin, daxili və xarici fəaliyyətin elmi-nəzəri as-
pektləri araşdırılır, milli təhlükəsizlik strategiyasının formalaşması, həyata keçirilməsi, 
praktiki nəticələri və səmərəlilik dərəcəsi geosiyasi cəhətdən qiymətləndirilir. 
Monoqrafiyada ayrıca olaraq Azərbaycan Respublikasının geosiyasi kodunun, 
təhlükəsizlik sahəsində milli və xarici siyasət konsepsiyasının hazırlanması, milli maraq 
çərçivəsinin müəyyənləşməsi və təmin edilməsi kimi çoxsaylı hərbi-geostrateji və geo-
siyasi məsələlər təhlil olunur, dövlətin gələcək inkişaf perspektivləri, təhlükəsizlik sa-
həsində dünyanın və regionun geosiyasi güc mərkəzləri ilə münasibətləri, Xəzərin ener-
ji resurslarının istismarı  və dünya bazarlarına çıxarılması,  Şərq-Qərb, Simal-Cənub 
nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizləri və s. transmilli layihələrin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinin vacib aspektləri araşdırılır. 
Monoqrafiyanın faktiki materialları, müddəaları  və  nəticələri həm elmi-nəzəri, 
həm də praktiki əhəmiyyət daşıyır. Ondan gələcək tədqiqat işlərində, mövzu üzrə 
dərslik, dərs vəsaiti və ümumiləşdirilmiş əsərlərin yazılmasında, universitetlərdə və xü-
susi ali məktəblərdə təhlükəsizlik kursu üzrə mühazirələrin tərtib edilməsi və seminar 
məşğələlərində, Azərbaycan Respublikası  XİN, DTX, MN və digər nazirlik, xüsusilə 
xarici siyasət məsələləri ilə  məşğul olan qurumların praktiki fəaliyyətində, kütləvi 
informasiya vasitələrində, təbliğat işlərində və s. sahələrdə istifadə etmək olar. 
 
 
ISBN 978 9952 504 25 5 
© Həsənov Ə.M., 2016 
© “Zərdabi LTD” MMC, 2016 
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ İNKİŞAF VƏ 
TƏHLÜKƏSİZLİK  SİYASƏTİNIN  ƏSASLARI
 
 

MÜNDƏRİCAT 
 
Giriş  ...................................................................................................... 7 
 
I FƏSİL 
Azərbaycan Respublikasının müasir milli inkişaf siyasəti: 
xarakteristikası, əsas vəzifələri və tələbləri ...................................... 45 
§ 1.1. Milli inkişaf siyasətinin formalaşması, əsas mərhələləri  
və xarakterik xüsusiyyətləri .............................................. 47 
§ 1.2. Milli inkişaf siyasətinin əsas prinsipləri, vəzifələri  
və tələbləri.......................................................................... 66 
 
lI FƏSİL  
Azərbaycanın milli təhlükəsizlik siyasəti: milli maraqlarının əsas 
parametrləri, geosiyasi kodu və təhlükəsizlik perspektivləri ......... 79 
§ 2.1. Milli təhlükəsizlik siyasəti: formalaşması, əsas ölçüləri  
və mexanizmləri................................................................. 79 
§ 2.2. Təhlükəsizlik mühitinin formalaşması və  
beynəlxalq imicin qazanılması........................................... 86 
§ 2.3. Milli maraqlar və onun çərçivəsi:  
milli təhlükəsizliyə təhdidlər.............................................. 89 
§ 2.4. Milli təhlükəsizliyin təmin olunmasının əsas vasitələri  
və ehtiyatları....................................................................... 96 
 
III FƏSİL  
Azərbaycanın milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas istiqamətləri ... 103 
§ 3.1. Hərbi təhlükəsizlik siyasəti .............................................. 103 
§ 3.2. Sərhəd təhlükəsizliyi siyasəti ........................................... 115 
§ 3.3. Milli enerji təminatı və təhlükəsizliyi siyasəti ................. 133 
§ 3.4. Geoiqtisadi müstəqillik və təbii ehtiyatların təhlükəsiz 
istifadəsi siyasəti ............................................................. 149 
§ 3.5. İctimai-siyasi, sosial, etnik və milli insan ehtiyatlarının 
təhkükəsiz istifadəsi və idarə olunması siyasəti ............... 158 
§ 3.6. Ərzaq təminatı və təhlükəsizliyi siyasəti ......................... 170 
§ 3.7. İnformasiya təhlükəsizliyi siyasəti .................................. 180 
§ 3.8. Ekoloji təhlükəsizlik siyasəti ........................................... 211 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   164


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə