Microsoft Word Mustafayeva Amalya docxYüklə 0,51 Mb.

səhifə1/21
tarix24.06.2018
ölçüsü0,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

MAG STRATURA MƏRKƏZ                   

                                                                                        əlyazması hüququnda 

Mustafayeva Amalya Saleh qızı 

 

“RƏQƏMSAL  QT SAD YYATA KEÇ D N ÖZƏLL KLƏR   VƏ       

DETERM NANTLARI” mövzusunda 

 

                                  MAG STR D SSERTAS YASI 

 

xtisasın şifri və adı 

060509 

Kompüter elmləri 

xtisaslaşma 

M020004     

darəetmənin informasiya       

texnologiyaları 

 

  

Elmirəhbər: 

dos.A.A.Quliyeva 

Magistr proqramınınrəhbəri: 

f.-r.e.n., dos. T.Ə.Əliyeva                         

 

Kafedra müdiri:                                        akad.Ə.M.Abbasov  

 

BAKI -2016 


 

 

  

 

 MÜNDƏR CAT 

REFERAT ..................................................................................................................... 3 

G R Ş ............................................................................................................................. 6 

I Fəsil. Rəqəmsal iqtisadiyyatın konseptual anlayışları və  üstünlükləri ...................... 9 

1.1.  Rəqəmsal iqtisadiyyata keçid və onun ənənəvi iqtisadiyyatdan fərqi ................. 9 

1.2.”Şəbəkə və ya internet iqtisadiyyatı” .................................................................... 14 

1.3.Qlobal informasiya uçurumu.Dünyada və şərqdə rəqəmsal uçurum .................... 22 

II Fəsil. Rəqəmsal iqtisadiyyatda biznes, dövlət və yerli özünüidarəetmə  formaları 31 

2.1. Elektron kommersiya ........................................................................................... 31 

2.2.Elektron hökümət  anlayışı ,qurulması və  tətbiqi ................................................ 43 

2.3. Azərbaycanda  Elektron bələdiyyə anlayışı ......................................................... 51 

III  Fəsil. Rəqəmsal iqtisadiyyatda  KT ...................................................................... 57 

3.1.Azərbaycanda  KT  və onun Azərbaycan   iqtisadiyyatının inkişafına təsiri ....... 57 

3.2. Rəqəmsal iqtisadiyyatın tətbiqi proqramları: Amazon, E-bay auksion ............... 64 

NƏT CƏ VƏ TƏKL FLƏR ........................................................................................ 76 

Ə

DƏB YYAT S YAHISI ........................................................................................... 78 
 

  

REFERAT 

 

Mövzunun  aktuallığı: nformasiya  kommunikasiya  texnologiyalarının,  o  cümlədən 

də    internetin  təsiri  ilə  bir  çox  sferada  olduğu  kimi,  iqtisadi  mühitdə  də  ciddi 

dəyişikliklər baş verir, yeni münasibətlər, sahələr,reallıqlaryaranır. 

Qloballaşma  prosesində,  nformasiya  texnologiyalarının  sürətlə  inkişaf  etdiyi  bir 

dövrdə,  bir  sıra  ictimai  həyat  təcrübələri  elektron  və  rəqəmsal  mühitlə  əvəz 

olunmuşdur.Belə ki,  KT və şəbəkə texnologiyalarından istifadə nəticəsində iqtisadi 

ə

laqələrin  qurulması,  lokal  və  qlobal  şəbəkələrdən  istifadə,  iri  müəssisələrdə  korporativ şəbəkə və sistemlərin yaranması və s. bu kimi məsələlər  iqtisadiyyatın bir  

sahəsi olan rəqəmsal iqtisadiyyatın yaranmasına səbəb oldu. Bunun əsasında inkişaf 

edən informasiya texnologiyaları cəmiyyətə e-kommersiya, e-Ticarət, e-Demokratiya, 

e- darəetmə və e-hökumət kimi  anlayış və faktları özü ilə bərabər  gətirmişdir.  

Qeyd  etdiyimiz  kimi  rəqəmsal  iqtisadiyyatın  təşəkkülü    və  sürətli  inkişafı    ənənəvi 

iqtisadiyyatda bir çox dəyişikliklərin,yeniliklərin də yaranmasına gətirib çıxardı. 

Rəqəmsal  mühitin yaradılmasının  əsasını  dövlət  orqanları,  vətəndaşlar,  o  cümlədən 

biznes qurumları arasında səmərəli  münasibətlərin formalaşdırılması  təşkil edir.Belə 

ki,  əsas  xidmətlərin,  yəni,    şəxsi  sənədlərin,  sertifikatların,  gəlir  vergisi  və  əməklə 

bağlı  olan  xidmətlərin  vətəndaşlara  online  formada  təqdim  edilməsi  dövlət 

orqanlarına vətəndaşlaraxidmət göstərilməsində kömək edir. Bundan başqa şirkətlərin 

qeydiyyatdan  keçirilməsinin,  sosial  təminatın,  korporativ  verginin  həmçinin  ədv-lə 

ə

laqədar olan xidmətlərin də biznes qurumlara online formada təqdim edilməsi dövlət orqanlarına vətəndaşlaraxidmət göstərilməsindəkömək edir. 

Rəqəmsal  iqtisadiyyat  anlayışının  mahiyyətinə  nəzər  saldıqda  onun  sərhədsiz 

olduğunu qeyd etmək olar, ancaq Avropa Rəqəmsal Vahid Bazarıhələki parçalanmış 

vəziyyətdədir və fərqli  milli bazar təcrübələri ilə xarakterizə edilir. Beləliklə, Avropa 

“Rəqəmsal Vahid Bazarı”nı bütünlüklə  inkişaf etdirərək 2020-ci ildə 500 mld Avro  

  

gəlir qazana bilər.  Dövlət orqanlarına məxsus olan informasiyaların yenidən istifadə 

olunması,  e-  identifikasiya,e-imza    və  s.  təkliflər  daxil  edilməklə,  qalan  maneələri 

aradan  qaldırmaq,problemləri  həll  etmək  Avropa  Rəqəmsal  Gündəliyinin  əsasını 

təşkil edir[31]. 

Tədiqatın  məqsədi:Tədqiqatın  əsas  məqsədi  rəqəmsal  iqtisadiyyatın  yaranması 

səbəblərinin,inkişaf xüsusiyyətlərinin araşdırılması və informasiya texnologiyalarının 

rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına təsir imkanlarının öyrənilməsindən ibarətdir. 

Tədiqatın 

predmeti:Tədqiqatın 

predmeti 

kimi,informasiya 

cəmiyyəti,rəqəmsaliqtisadiyyat,informasiyavəkommunikasiyatexnologiyalarınıniqtisa

diyyatda tədbiqistiqamətlərinintədqiqiçıxışedir. 

Tədqiqatın  nəzəri  əsaslarınıMüasir  Qərb  iqtisadçılarının  əsərləri  iləyanaşı 

müasir dövrdə rus və Azərbaycan iqtisadçı alimlərinin tədqiqatları təşkil edir.Magistr 

dissertasiyasının 

yazılmasında 

informasiya 

iqtisadiyyatı, 

informasiya 

cəmiyyəti,rəqəmsal 

iqtisadiyyat, 

internet 

iqtisadiyyatı 

vədigərelmlərin 

müddəalarından geniş istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın 

metodoloji 

bazasınıinformasiya 

cəmiyyəti 

vərəqəmsal 

iqtisadiyyatınəsaslandığıelmitədqiqatmetodlarıvətədqiqatmetodlarınıngenişspektrivə 

problemin tədqiqində elmi abstraksiya, tarixi və məntiqi əlaqə, induksiya, deduksiya, 

analiz  və  sintez  metodlarından  istifadəedilməklə  faktlar  yığılıb-  ümumiləşdirilmiş, 

onlar  arasında  qanunauyğun  vətəsadüfi  əlaqələr  müəyyənləşdirilmiş  xarakterik 

ə

lamətlər aşkara çıxarılmış, həmçinin müasir inkişaf xüsusiyyətlərini vətəmayüllərini izahedən bir çox xarici ölkəalimlərinin elmi mülahizələri vənəticələri təşkil edir. 

Elmi yenilik: magistr dissertasiyasının elmi yeniliyi rəqəmsal iqtisadiyyatın və 

informasiya 

cəmiyyətinin,elektron 

ticarətin, 

elektron 

hökümətin,elektron 

bələdiyyələrin  formalaşması  xüsusiyyətləri,  rəqəmsal  iqtisadiyyatın  tətbiqi 

proqramları,  KT-nin  iqtisadi  inkişafda  rolunun  artırılması  istiqamətləri  barəsində 

təklif və tövsiyyələrin hazırlanmasından ibarətdir. : application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə