Microsoft Word Ozel Saglik Sigortasi Ozel Sartlari docxYüklə 440,66 Kb.

səhifə10/15
tarix11.09.2018
ölçüsü440,66 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 

  

 19

 

 Ömür boyu yenileme güvencesi verilen sigortalının bu güvence verilmeden önceki sigortalılık döneminde ortaya çıkan ve sigortalı 

tarafından  bilinen  ancak  sigortacının  bilgisi  dahilinde  olmayan  rahatsızlık  /  hastalık  durumunda,  sigortacı  durumu  öğrendiği  tarih 

itibari  ile  ömür  boyu  yenileme  güvencesine  son  verme,  ek  şart  ve/veya  hastalık  ek  primi  ve/veya  limit  ve/veya  katılım  payı  

uygulayarak devam ettirme hakkına sahiptir. 

 

Sigortalının hileli ve kötü niyetli davranışları tespit edildiği taktirde ömür boyu yenileme güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sigorta akdi Groupama Sigorta tarafından tek taraflı olarak fesh edilir. 

 

10- PRİM TESPİTİ :   

 

10.1 PRİMİN TESPİTİNE İLİŞKİN KRİTERLER:  

 

Sigorta primi; yaş, cinsiyet ve seçilen plan için belirlenmiş standart tarife primlerinin üzerinden yaşanılan il, sigortalının hasar/prim 

oranı,  mevcut  hastalık  riskleri  ve  poliçe  için  geçerli  ASK  listesi  kriterleri  göz  önünde  bulundurularak  hesaplanır.  Standart  tarife 

primleri  belirlenirken;  Türk  Tabipler  Birliği  Asgari  Ücret  Tarifesi’ndeki  değişimler,  özel  hastane  cari  fiyatlarındaki,  ilaç  ve  sarf 

malzeme fiyatlarındaki artışlar, yeni tanı ve tedavi yöntemleri ile değişen maliyetler, genel giderler, komisyon, sigortalı portföyünün 

yaş, cinsiyet, hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikleri, ödeme süreleri, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi etkenler 

dikkate alınır.  Standart tarife primleri ve primin hesaplamasını etkileyen kriterler gerekli görülmesi halinde yeniden belirlenebilir ve 

değiştirilebilir. Poliçe primleri, poliçe başlangıç tarihinde geçerli olan standart tarife primleri ve tarife modeli üzerinden hesaplanır.  

 

 

 10.2  PRİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER:

  

 

Sigorta  primine  baz  oluşturacak  standart  tarife  primleri  üzerine  aşağıdaki  indirim  ve  ek  primler  ayrı  ayrı  ve  ardışık  olarak  her  bir 

sigortalı için uygulanmıştır: 

 

• Groupama  Sigorta  ömür  boyu  yenileme  güvencesi  olan  poliçeler  dahil  yenileme  primlerinin  hesaplanmasında  standart  tarife 

primi üzerinden hasarsızlık indirimi veya hasar ek primi uygulama hakkına sahiptir. Sigortalının son dönem hasar prim oranı ve son 

beş  yıla  ait  ortalama  hasar  prim  oranı  göz  önünde  tutularak  standart  tarife  primi  üzerinden    %30    ’e  kadar  hasarsızlık  indirimi 

verilebilir. ÖBYG hak etmiş veya haketmemiş tüm kişiler için sigortalı ile mutabakatlı protokol sağlanması durumları hariç hasar ek 

primi azami  %100 olarak uygulanır. 

 

• Groupama Sigorta, Ömür Boyu Yenileme Güvencesi verdiği sigortalılara yenilemelerde bu güvencenin kazanılmasından sonra  

teşhis edilen ve sigorta kapsamında teşhis/tedavi masrafları ödenen rahatsızlıklarla ilgili risk değerlendirme yapmama, özel olarak 

sigortalıya  yönelik  uygulamalarla  bu  hastalık(lar)/rahatsızlık(lar)ı  kapsam  dışı  bırakmama,  hastalık  ek  primi,  hastalık  limiti  ve/veya 

hastalık katılım payı uygulamamayı taahhüt eder. 

 

• 

 Yenileme indirimi, bir önceki yıl hasarsızlık indirimi almış poliçelerde uygulanmış olan hasarsızlık indiriminden fazla olamaz. Bir önceki  yıl  hasar  prime  bağlı  ek  prim  uygulanmış  poliçelerde  yenileme  priminin  hesaplanmasında  hasar  prime  göre  indirim 

uygulanmayacaktır. 

 

• 

Sigortalının hastalık/rahatsızlıkları için hastalık ek primi uygulanabilecektir. (Ömür Boyu Yenileme Güvencesi olan sigortalılarda bu güvenceyi aldıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar için hastalık ek primi uygulanmaz.) 

 

Sigortalının ikamet iline göre il indirimi uygulanır. İl  indirimi uygulanan sigortalıların toplam hasar tutarının   % 50' si il  indirimi verilmeyen şehirlerde gerçekleşirse  bir sonraki yıl il indirimi verilmeyecektir.  

 

• Yenileme döneminde plan değişikliği yapılmamış bir sigortalının poliçe primi bir önceki yıl poliçe priminin en fazla %20 altına 

düşebilir. 

 

• 

Sigortacı sigortalının priminde belirli kurallar çerçevesinde ek indirim uygulama hakkını saklı tutar.  

• 

Yenileme priminin belirlenmesinden sonra bir önceki poliçeye ait tazminat talebi oluşur ve bu tazminat sonucunda yenileme priminde bir değişiklik söz konusu olursa sigortacı ek prim alabilir veya sözleşmeyi fesh edebilir. 


 

  

 20

 

 • 

Yatarak  tedavilerinde  masrafının  bir  kısmını  SGK  (Sosyal  Güvenlik  Kurumu)    kapsamındaki  sosyal  güvence 

sigortasından   tazmin  eden  sigortalılarımıza  bir  sonraki  yenilemelerinde  SGK  kullanımının  %20’si  kadar  prim  indirimi  yapılacaktır. 

Yenileme primi SGK kullanımı dikkate alınarak Groupama Sigorta tarafından bildirilecektir.  

 

• 

Doğum teminatına konu olan masraflarını SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) kapsamındaki sosyal güvence sigortasından  tazmin eden sigortalılarımızdan sigortalı katılım payı alınmayacaktır. 

 

11- YENİ GİRİŞ İŞLEMLERİ  :

 

  

11.1 

Sigortaya  ilk  defa  girişlerde  sigortalılar  için  üst  yaş  limiti  azami    60’dır.  Ancak  55-60  yaş  arası  yeni  girişlerde  kurum 

araştırması yapılarak risk değerlendirmesi sonrası giriş işlemi gerçekleştirilecektir.  

 

11.2 

11  Ekim  2006  tarihli,  “Suç  Gelirlerinin  Aklanmasının  Önlenmesi  “  hakkındaki  kanun  ve  bu  kanun  uyarınca  9  Ocak  2008 

tarihinde  yayınlanarak,  1  Nisan  2008’  den  itibaren  yürürlüğe  giren  “  Suç  Gelirlerinin  Aklanmasının  ve  Terörün  Finansmanının 

Önlenmesine  Dair  Tedbirler  Hakkında  Yönetmelik  “  gereğince,  sigorta  şirketleri  ve  aracı  kurumlarının  kimlik  tespit  yükümlülüğü 

oluşmuştur. 

Sigortacılık işlemlerinde, işlem tutarı veya aynı poliçeye ilişkin birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20.000-TL veya 

üzeri olduğunda aşağıda belirtilen evrakların sigortacıya ibrazı sigorta ettirenin yükümlülüğündedir.   

Bu kapsamda istenecek belgeler; 

• 

İlgilinin adı, soyadı • 

Doğum yeri ve tarihi 

• 

Anne Baba adı • 

Uyruğu 


• 

TC kimlik numarası (TC vatandaşları için) 

• 

Kimlik belgesinin türü ve numarası • 

Adresi ve imza örneği 

• 

Varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve mesleğine ilişkin bilgiler.  

11.3 

Sigortalıların yeni doğan ve doğumu sigortacıya yazılı olarak bildirilen çocukları için aşağıdaki uygulamalar geçerlidir : 

 

Doğum masrafları  Groupama Sigorta tarafından karşılanmaya hak kazanmış sigortalıların bebeklerinin ilk 14 gün 

içerisinde poliçeye girişinin talep edilmesi halinde , sigorta döneminin sonuna kadar gün esaslı prim karşılığı  BAŞAK 

ÇOCUK olma ayrıcalığı ile ilk günden itibaren Ömür Boyu Yenileme Güvencesi ile sigortalanır. 16/02/2009 

tarihinden sonra doğan BAŞAK ÇOCUK'lar (doğuştan/doğumsal)hastalıklar Teminatına hak kazanır.   

Groupama Sigorta’da poliçesi mevcut olup doğum  teminatına hak kazanmayan sigortalıların bebekleri sağlıklı 

olması şartı ile en erken 14. günden itibaren sigorta döneminin sonuna kadar gün esaslı prim karşılığı  sigorta 

kapsamına alınabilir.   

Ebeveynleri ile birlikte ilk defa sigorta kapsamına alınacak bebekler en erken 14.günden itibaren poliçe kapsamına 

alınabilir.  

Doğum tarihi itibariyle 14. günden sonra yapılan başvurularda, poliçeye giriş tarihi başvuru formunun sigortacı  

tarafından teslim alındığı tarih olacaktır.  

Ebeveynlerin farklı planlarda ve farklı poliçelerde olması halinde; çocuk, sigorta kapsamına gireceği ebeveyni ile 

aynı planı alır.  

Poliçe  içerisinde  yer  alan  tüm  aile  bireylerinin  aynı  planı  seçmesi  gerekmektedir.  Ebeveynlerden  birisinin  farklı  plan  tercih  etmesi 

durumunda  aynı  poliçe  içerisinde  yer  alamayacaktır.    Çocuklar,  aynı  poliçede  bulundukları  ebeveynleri  ile  aynı  planı  almalıdır. 

Ebeveynlerin farklı planlarda ve farklı poliçelerde olması halinde; çocuk sigorta kapsamına gireceği ebeveyni ile aynı planı almalıdır.   

Daha    önce  aynı  poliçede  olmasına  rağmen  farklı  plan  almış  sigortalılar    poliçede  herhangi  bir  sigortalı  için  plan  değişikliği 

yapılmadığı sürece aynı planlarla devam edebilir.  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə