Microsoft Word Ozel Saglik Sigortasi Ozel Sartlari docxYüklə 440,66 Kb.

səhifə15/15
tarix11.09.2018
ölçüsü440,66 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 

  

 29

 

ii-

  Asistans  şirketinin  medikal  ekibi  veya  temsilcileri  Lehdarın  durumunu  tesbit  edebilmek  için  onun  yanına  serbestçe 

girebileceklerdir. Şayet bu yükümlülük yerine getirilmezse ve haklı bir itiraz olması hariç, Lehdar tıbbi yardıma hak kazanmayacaktır.  iii-

 Herhalükarda  asistans şirketi tedaviyi üstlenen doktor ile mutabık kalarak nakil tarih ve aracını  tayin edecektir. iv-

  Hastanede  yatmayı  gerektiren  bedeni  zarar/yaralanma  durumunda  Lehdar  veya  onun  adına  hareket  eden  kişi  olayın  vuku 

tarihinden  itibaren  48  saat  içinde    asistans  şirketini  haberdar  edecektir.  Bu  haberin  verilmemesi  halinde,    asistans  şirketi  ortaya 

çıkacak masrafları Lehdara ödememe hakkına sahip olacaktır. 

 

 GENEL HÜKÜMLER 

i-

  

Sınırlama Bir hasar sonucunda oluşan talep ortaya çıktığında, Lehdar bu hasarı sınırlamak yada durdurmak için çaba sarfetmek durumundadır. 

Kapsam dışında yapılan tüm masraflar ve Lehdar adına ödenen bedeller, Lehdarın önceden onayı alınması koşulu ile kendisinden 

tahsil edilir. Sigortalının onay vermediği durumlarda,  asistans şirketi sigortalının talebi üzerine meydana gelen hasarı asistans 

limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. ii-

 

İstirdat (Geri  Alım) Lehdar  asistans şirketinin ilgili kaynaklardan gerekli ödemeleri geri alabilmesi için  asistans şirketine her türlü belgeyi sağlayacak ve 

formaliteleri yerine getirecektir. 

 

KEFALETİN TESLİMİ 

Sigortalı lehine kefalet ödenecek ise, ödenecek tutar karşılığında sigortalının borç senedi imzalama zorunluluğu bulunmaktadır. Borç 

senedi lehdarın akrabası tarafından da imzalanabilir. 

 

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TEMİNAT KAPSAMI 

Madde 1 

İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve / veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri 

için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde poliçede yazılı meblağlara 

kadar temin eder. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER 

Madde 2 

Aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve / veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları 

teminat dışında kalır. 

a-  Harp ve harp niteliğindeki hareket, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, 

b-  Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs, 

c-   Tehlikede  bulunan  kişileri  ve  malları  kurtarma  hali  müstesna,  sigortalının  kendisini  bilerek  ağır  bir  tehlikeye  maruz  bırakacak 

hareketlerde bulunması, d-  Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı, 

e-   Nükleer  rizikolar  veya  nükleer,  biyolojik  ve  kimyasal  silah  kullanımı  veya  nükleer,  biyolojik  ve  kimyasal  maddelerin  açığa 

çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, f-   3713 sayılı Terör Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan  sabotaj sonucunda oluşan veya bu 

eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve 

/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar 

g-  Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile 

h-  Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller. 

 

 

 

  

  

 30

 

AKSİNE SÖZLEŞME YOKSA TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER Madde 3  

Aksine sözleşme yoksa, aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve / veya herhangi bir kaza 

sonucu yaralanmaları sigorta teminatı dışındadır. 

a-  Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması 

b-  2.maddenin  (f)  bendinde  belirtilen  zararlar  hariç  olmak  üzere,  3713  sayılı  Terörle  Mücadele  Kanununda  belirtilen  terör 

eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.  

SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI 

Madde 4 

Sigortanın coğrafi sınırları poliçede belirtilecektir.  SİGORTANIN BAŞLANGICI VE SONU 

Madde 5 

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin 12:00'de 

başlar ve öğleyin saat 12:00'de sona erer. 

SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME YAPILIRKEN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Madde 6 

Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir. 

Sigorta ettiren/sigortalı teklifname ve bunu tamamlayıcı belgelerde kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve rizikonun 

konusunu teşkil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususlarından kendisince bilinenleri de beyan etmekle yükümlüdür. Sigorta 

ettirenin / sigortalının beyanı gerçeğe aykırı veya eksikse, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarda yapmasını 

gerektirecek hallerde, a-  Sigorta  ettirenin/sigortalının  kasdı  varsa,  sigortacı  durumu  öğrendiği  tarihten  itibaren  bir  ay  içinde  sözleşmeden  cayabilir  ve 

riziko gerçekleşmiş ise sigortalıya tazminatı ödemez.  

Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır. 

b-  Sigorta  ettirenin/sigortalının  kasdı  bulunmaz  ise,  sigortacı  durumu  öğrendiği  tarihten  itibaren  1  ay  içinde  sözleşmeyi  fesheder 

veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.  

Sigorta ettiren / sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. 

Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigorta ettirenin/sigortalının tebellüğ tarihini 

takip eden beşinci iş günü saat 12:00'de hüküm ifade eder. 

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. c-  Cayma, fesih veya prim farkını isteme hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde düşer. 

d-  Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı bulunmadığı takdirde riziko: 

 

1-  Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya, 2-  Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut, 

3-  Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, 

Sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran dairesinde tazminattan indirim yapar. SİGORTA SÜRESİ İÇİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Madde 7 

Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe  ve eklerinde beyan olunan hususlar değiştiği takdirde 

sigorta ettiren en geç 8 gün içinde durumu sigortacıya ihbarla yükümlüdür. 

Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik, sözleşmeyi yapmamasına veya daha ağır şartlarla yapmasını 

gerektiriyorsa, 8 gün içinde; 

  

  

 31

 

1-  Sözleşmeyi fesheder veya, 2-  Prim farkını istemek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. 

Sigorta ettiren istenen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde, sözleşme feshedilmiş olur.  

Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigorta ettirenin tebellüğ tarihini takip eden 

beşinci iş günü saat 12:00'de hüküm ifade eder. 

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden    hesap edilir ve fazlası geri verilir. 

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını isteme hakkı düşer. 

Değişikliği öğrenen sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin 

aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ, SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI VE SİGORTA ETTİRENİN 

TEMERRÜDÜ 

Madde 8 

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın ( ilk taksit ) akit yapılır yapılmaz ve en geç 

poliçenin tesliminin karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim 

edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse sigorta primini ve 

primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatı, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği 

takdirde sigorta sözleşmesi hiçbir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.  Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile 

sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırılacağı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk on beş gününde sigortacının sorumluluğu 

devam eder. 

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları 

poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir.   

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.  

Poliçenin önyüzüne yazılması kaydıyla rizikonun gerçekleşmesi ile henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle 

yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir. 

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül 

eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.  

 

RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Madde 9 

A-  Rizikonun gerçekleştiğinin ihbarı: 

• Sigorta ettiren / sigortalı rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği veya her halükarda haber vermeye muktedir oldukları tarihten itibaren 

sekiz gün içinde sigortacıya yazı ile bildirmeye mecburdur.  

• Sigorta ettiren/sigortalı söz konusu ihbarda kazanın veya hastalığın yerini, tarihini, nedenlerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan 

hekimlerden  kaza  veya  hastalığın  durumu  ile  bunun    muhtemel  sonuçlarını  gösteren  bir  rapor  alarak  sigortacıya  göndermekle 

yükümlüdür. B-  Tedaviye başlama ve gerekli önlemleri alma: 

Kaza veya hastalığı müteakip derhal tedaviye başlanması, yaralı veya hastanın iyileşmesi için gereken önlemlerin alınması şarttır.  

Sigortacı her zaman kazazedeyi veya hastayı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek  hakkına haiz olup bu muayene  ve 

kontrollerin yapılmasına izin verilmesi zorunludur. 

Kazazedenin veya hastanın iyileşmesi hakkında sigortacının hekimi tarafından yapılacak kaza veya hastalık sonuçlarını doğrudan 

etkileyecek tavsiyelere uyulması da şarttır. 

Yukarıda (A) ve (B) paragraflarında belirtilen yükümlülükler; 

a- Kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar kaybolur. 

b- Kusur sonucunda yerine getirilmediği ve bu nedenle kaza ve hastalık sonuçları ağırlaştığı takdirde sigortacı ağırlaşan kısımdan 

sorumlu olmaz.  c- Gerekli belgelerin teslimi 

  

  

 32

 

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket 

ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür. MASRAFLARIN TESPİTİ: 

Madde 10 

İşbu sigorta, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi nedeniyle sigorta ettirenin varsa gündelik tazminat ile yapmış bulunduğu 

masrafları da poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. 

Sigortacı aşağıda yazılı durumlarda yapılan masraflarla ilgili istekleri karşılamaz: a- İşin gereği yapılmaması gereken masraflar ile özel bir anlaşmaya dayanarak ve makul miktarı aşan talepler 

b- Sigorta özel şartlarına aykırı masraf talepleri, 

 

Taraflar masraf miktarı üzerinde uyuşamadıkları takdirde, masraf miktarı varsa hekimlerin meslek kuruluşları tarafından belirlenecek yoksa uzman kişiler arasından seçilecek ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan kişiler tarafından aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere 

tespit edilir. a- İki taraf (b) fıkrasına göre tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini 

tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraflar hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren yedi gün içerisinde ve 

incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerek bunu bir tutanakla tespit ederler. Üçüncü hakem-bilirkişi 

ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları sınırlar içerisinde kalmak ve bu kapsam içinde olmak 

kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını ayrı bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem bilirkişilerle 

birlikte bir rapor halinde de verebilir.  

Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir. 

b- Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakem bilirkişisini tayin etmez, yahut taraf 

hakem- bilirkişileri üçüncü hakem-bilirkişileri üçüncü hakem bilirkişinin seçimi hususunda yedi gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf 

hakem hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem bilirkişi, taraflardan birinin talebi üzerine tedavi yerindeki ticaret davalarına bakmaya 

yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve uzman kişiler arasından seçilir. c- Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkişisini bu kişi ister taraf hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek 

olsun sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya tedavinin yapıldığı yer dışından seçilmesini isteme hakkını haizdirler ve bu 

isteğin yerine getirilmesi gereklidir.  

d- Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı usule göre seçilir ve tespit 

işlemine kaldığı yerden devam edilir. Sigortalının ölümü, tayin  edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdiremez. 

İhtisas yokluğu  nedeniyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu kişilerin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılmadığı 

takdirde itiraz hakkı düşer.  e- Hakem-bilirkişiler masraf miktarının tespiti bakımından gerekli görecekleri delilleri, kayıt ve belgeleri isteyebilir ve tedavi yerinde 

incelemede bulunabilirler. f- Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler ya da üçüncü hakem-bilirkişinin masraf miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir, 

tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat istenemez ve sigortacı dava edilemez.  

Hakem-bilirkişi ve kararlarına ancak, kararların açıkça gerçek durumundan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve 

bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, tedavi yerinde ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden 

istenebilir. 

g- Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşamadıkça alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin 

raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz.  Meğer ki, hakem-bilirkişilerin tayini ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1292. 

Maddesindeki ihbar süresi arasında iki yıllık süre geçmiş olsun. 

h- Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. 

Üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.  

 


 

  

 33

 

ı- Masraf miktarının  tespiti teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri sorumluluğunun başlangıcı, hak düşürücü ve hak 

azaltıcı nedenler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez. 

TAZMİNATIN SONUÇLARI VE SİGORTACININ HALEFİYET HAKKI 

Madde 11   

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca sigortalının sosyal güvenlik hukuku kapsamında olanlar dahil tüm haklarına halef olur. Sigortacı 

ödediği tutar için rücu hakkını, yükümlülere karşı kullanabilir.Sigorta ettiren ve sigortalı, sigortacının açabileceği davaya veya takibe 

yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur. MÜŞTEREK SİGORTA 

Madde 12 

Tedavi masraflarının birden fazla sigortacı tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında teminatları 

oranında paylaşılır. 

SIRLARIN SAKLI TUTULMASI 

Madde 13 

Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat 

başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla, sağlık bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin 5684 sayılı Sigortacılık 

Kanununun 31/A ve 31/B maddeleri hükmü çerçevesinde paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır. Keyfiyet, bilgilendirme formunda ve 

poliçe veya katılım sertifikasında belirtilir. Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat 

başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla talep edilen bilgi ve belgelerin ihtiyaç ile uyumlu olması ve doğrudan bağının 

bulunması gerekmektedir. Şirket; sağlık bilgileri, sigortalılık kayıtları ve diğer bilgileri, ilgili mevzuat ile yetkilendirilen merciler 

haricinde, sigortalının rızası olmadıkça hiçbir gerçek ve tüzel kişiye veremez. Sigortalı hakkındaki sırlara vakıf olan tüm gerçek ve 

tüzel kişiler, bu sırların saklı tutulmasından sorumludur. 

TEBLİĞ VE İHBARLAR 

Madde 14 

Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri  sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye,  noter aracılığı ile 

veya yazılı olarak yapılır.  

Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine bu adreslerin değişmiş  olması halinde ise 

sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine aynı suretle yapılır. 

YETKİLİ MAHKEME  

Madde 15 

Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin 

veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın ortaya çıktığı sigorta şirketi tarafından 

açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir. ZAMAN AŞIMI 

Madde 16 

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler iki yıllık zaman aşımına tabidir. ÖZEL ŞARTLAR 

Madde 17 

Poliçelere, bu genel şartlara ve varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir. Madde 18 

Grup sözleşmesi kapsamındaki sigortalılara bilgilendirme formu ve katılım sertifikası verilmesi şarttır. Bilgilendirme formu ve katılım 

sertifikası imza karşılığı verilir ve imzalı bir örneği şirkette saklanır. Bilgilendirme formu, sigortalının grup sözleşmesine dahil 

olmasından önce; katılım sertifikası, sigortalının grup sözleşmesine dahil olmasından itibaren on beş gün içinde verilir. Ancak; 

sigortacı ile sigortalıların fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya işin mahiyetinin gerektirdiği 

durumlarda elektronik ortamda veya sigortalının erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla yukarıda belirlenen süreler içinde 

bilgilendirme formu ve katılım sertifikası verilebilir. Sigortalıların bilgi paylaşımına ilişkin yazılı onayı imza karşılığı verilen  

  

 34

 

bilgilendirme formu ve katılım sertifikası aracılığı ile temin edilemez ise teklifname veya izni gösterir bir muvafakatname veya benzeri başka bir yöntemle temin edilir. Bilgilendirme formunun ve katılım sertifikasının verildiğini ve bilgi paylaşımına ilişkin onayın 

alındığını ispat yükümlülüğü Sigortacıya aittir. Bilgilendirme formu ve katılım sertifikasının birer örneği sigortalının şirket internet 

sayfası üzerinden ulaşabildiği kişisel sayfasına konulur. Sigorta ettiren, sigortacının bilgilendirme ve katılım sertifikası verme 

yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmesini teminen her türlü kolaylığı gösterir. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Groupama Sigorta A.Ş.  Mersis No: 0144003789300010 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə