Microsoft Word Ozel Saglik Sigortasi Ozel Sartlari docxYüklə 440,66 Kb.

səhifə9/15
tarix11.09.2018
ölçüsü440,66 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

 

  

 17

 

8.14 Halefiyet  :  Sigortacı  ödediği  tedavi  masrafları  dolayısıyla  sorumlu  üçüncü  kişilere  karşı  ödediği  tutar  kadar  sigortalının 

yerine geçer.   

 

9- SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE YENİLEME GÜVENCESİ VERİLMESİ: 

 

9.1 

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ:

  

 

İş bu sigorta, en çok 1 yıl süre ile geçerlidir. Ancak, sigorta bitiş tarihini takiben sigortalı / sigorta ettirenin talebi ile sigortacının 

belirleyeceği esaslar dahilinde yeni poliçe düzenlenebilir.  

 

Kazanılmış  hakların  verilebilmesi  için,  sigortalının  bir  önceki  poliçesinde  en  az  1  yıl  sigorta  kapsamında  olması  ve  sigorta  bitiş tarihinden  itibaren  30  günden  fazla  süre  geçmemiş  olması  gerekmektedir.  Kazanılmış  hakların  kaybedilmemesi  için  30  gün  içinde 

yenileme formunun Groupama Sigorta’ya ulaştırılmış olması gerekmektedir.   

 

Yenileme  tarihinin  üzerinden  30  gün  veya  daha  fazla  süre  geçmişse;  sigortalı  için  yeni  sigortalı  gibi  yeniden  başvuru  formu düzenlenecek yeni bir sigortalı gibi sigortaya katılacaktır. Kazanılmış hakları ve Ömür Boyu Yenileme Güvencesi geçerli olmayacak, 

varolan  ve  hasar  alınmış  hastalıklar  tamamen  teminat  dışı  bırakılacak  ve  poliçenin  ek  şartlarında  belirtilecektir.  H/P  oranından 

kaynaklanan indirimleri geçerli olmayacaktır. 

 

Sigortalının,  önceki  poliçesinin  özel  şartlarında/teminatlarında  yer  alan  ama  yeni  sigorta  dönemi  için  geçerli  olan  özel şartlarda/teminatlarda olmayan haklar kazanılmış hak olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, yeni dönem için geçerli özel şartlarda 

mevcut olan ama bir önceki dönem özel şartlarda yer almayan haklar sigortalı için de geçerli olacaktır. 

Sigortacı, Ömür Boyu Yenileme Güvencesi mevcut olmayan sigortalıların sigortalı olduğu dönem içerisindeki sağlık durumunu 

ve/veya  hasar/prim oranını inceleyerek yenileyip yenilememe kararı verir. Sigortacı, yenileme kararını verirken son sağlık durumunu 

belirten beyanını, sosyal ve/veya özel sağlık sigortalılığına ilişkin kayıtların ibrazını ve ek tetkiklerini  isteyebilir. Sigorta Bilgi 

Merkezinden, varsa önceki sigorta şirketlerinden veya sigortalıyı tedavi eden kişi ve  kurumlardan bilgi alabilir. Groupama Sigorta, 

mevzuat gereğince Sigorta Bilgi Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve talep edilmesi halinde her türlü devlet kurumu ile sağlık sigorta 

sözleşmesi çerçevesinde sigortalılara ait  her türlü  bilgi ve belge (tazminat, teminat detayları vb) alışverişinde bulunabilir.   

Groupama Sigorta’nın sağlık sigortası ürününe sahip kişiler sağlık sigorta sözleşmesi çerçevesinde resmi kurumlarla yapılacak bilgi 

ve belge alışverişini peşinen kabul etmektedir.  

Bu  bilgiler  ile  birlikte  sigortalı  olduğu  dönem  içerisinde  ortaya  çıkan  rahatsızlık  ve  /  veya  hastalıklarını  değerlendirerek,  yenileme 

döneminde  istisna  bırakabilir,  hastalık  limiti  uygulayabilir  veya  hastalık  ek  primi  uygulayarak  ilgili  rahatsızlık  /  hastalığı  teminat 

kapsamına alabilir. 

 

Sigortalının  mevcut  planı  dışında  başka  bir  plandan  teklif  talep  etmesi  halinde  sigortacı  sigortalı  olunan  dönem  içerisinde  ortaya çıkan  rahatsızlık  ve  /  veya  hastalıklarını  değerlendirerek,  yenileme  döneminde  ek  prim,  sigortalı  katılımı,  hastalık  limiti  vb. 

uygulamalar yapabilir. 

 

ÖBYG  hakkı  bulunan  sigortalılar  için  plan  değişikliği  talebinin  uygun  görülmesi  halinde  ömür  boyu  yenileme  güvencesinin  şartları yeniden düzenlenir. 

 

Yeni  plan  daha  evvelce  olmayan  teminat  türlerini  içeriyorsa,  yeni  teminatlar  için  özel  şartlarda  belirtilen  bekleme  süreleri  ve muafiyetler yenileme tarihi itibariyle geçerli olacaktır. 

 

Sigorta  yılı  içerisinde  hasar  alınmamış  ise  tanzim  tarihi  itibari  ile  1  ay  içinde  yapılan  plan  değişikliği  talebi  risk  değerlendirmesi sonucuna göre onaylanır. Poliçe döneminde hasar alınması halinde plan değişikliği yapılamaz. 

 

Grup sağlık sigortasından, ferdi sağlık sigortasına yenileme olarak geçiş yapmak isteyen sigortalılar için risk değerlendirme yapılarak, kazanılmış haklarının verilmesine Groupama Sigorta A.Ş karar verecektir.     

 

Groupama Sigorta A.Ş'deki grup sağlık sigortasından ferdi sağlık sigortasına geçişlerde bir önceki dönem H/P oranına bağlı olarak hasarsızlık indirimi uygulanmayacaktır. Bu kişiler için risk değerlenmesi yapılacaktır.    

Sigorta  ettirenin  prim  ödeme  yükümlülüğünün  gereği  gibi  yerine  getirilmemesi  durumunda  Türk  Ticaret  Kanunu  hükümleri 

çerçevesinde police iptal edilir.  

 

 
 

  

 18

 

 9.2 

SÖZLEŞMEDE YENİLEME GÜVENCESİ VERİLMESİ:  

 

Groupama Sigorta, Ömür Boyu Yenileme Güvencesi verdiği sigortalılara yenilemelerde bu güvencenin kazanılmasından sonra  teşhis edilen  ve  sigorta  kapsamında  teşhis/tedavi  masrafları  ödenen  rahatsızlıklarla  ilgili  risk  değerlendirme  yapmama,  özel  olarak 

sigortalıya  yönelik  uygulamalarla  bu  hastalık(lar)/rahatsızlık(lar)ı  kapsam  dışı  bırakmama,  hastalık  ek  primi,  hastalık  limiti  ve/veya 

hastalık  katılım  payı  uygulamamayı  taahhüt  eder.  Bu  sigortalıların  sahip  oldukları  son  ürünün  satışının  durdurulması  halinde 

sigortalının poliçesini muadil bir ürün veya teminatlarla ile yeniler. 

 

Ömür boyu yenileme güvencesi kişiye özeldir. Poliçedeki her bir fert için ayrı değerlendirme yapılır. Sigortalılara ömür boyu yenileme güvencesi  verilme  kuralları,  Groupama  Sigorta'da kesintisiz  devam  etmek  şartıyla  ilk  sigortalanma  tarihlerine 

göre değerlendirileceklerdir. 

 

(i)


 

Grup sigortalısı olarak başlanmışsa : Sigortasının başladığı poliçe yılında geçerli grup poliçesi özel şartlarında, 

(ii)

 

Ferdi sigortalı olarak başlanmışsa : Sigortasının başladığı tarihte geçerli ferdi poliçe özel şartlarında, yazılı olan ömür boyu yenileme güvencesi şartları kapsamında değerlendirilecektir 

 

Aşağıdaki şartlar 15/08/2012 tarihinden sonra ilk defa sigorta kapsamına alınan kişiler için geçerlidir.  Sağlık sigortasının kesintisiz olarak en az 4 yıl  Groupama Sigorta’da (yenileme güvencesinin geçerli olduğu ürünlerde) ya da başka 

bir sigorta şirketinde devam etmiş olması koşulu ile son 4 yıl içinde her bir yılın hasar/prim oranının ayrı ayrı % 80‘nin (Annelik, PSA, 

Mamografi  ve  Check  up  teminatından  kullanılan  hasarlar  hariç)  altında  gerçekleşmesi  halinde, Groupama  Sigorta  sigortalının 

poliçesinin devamı için belirlenecek mevcut hastalıkları ile ilgili muafiyet, ek prim, limit veya katılım payını belirleyerek ömür boyu 

yenileme güvencesi verilip verilmeyeceğini değerlendirir. Bu değerlendirme neticesinde yenileme güvencesi  kararı verildiği takdirde 

belirlenmiş  şartlar  haricinde  bu  tarihten  sonra  Groupama  Sigorta’da  iken  teşhis  edilen  ve  sigorta  kapsamında  teşhis/tedavi 

masrafları ödenen rahatsızlıklar için, muafiyet ve/veya hastalık ek primi ve/veya hastalık limiti uygulanmayacaktır.  

 

Madde 3.1’de detayları belirtilen Annelik teminatı kapsamında doğum masrafları  Groupama Sigorta tarafından karşılanmaya hak kazanmış sigortalıların bebeklerinin , ilk 14 gün içerisinde poliçeye girişinin talep edilmesi halinde  

sigorta döneminin sonuna kadar gün esaslı prim karşılığı  BAŞAK ÇOCUK olma ayrıcalığı ile ilk günden itibaren 

sigortalanır. Bu durumda Ömür Boyu Yenileme Güvencesine hak kazanır. 16/02/2009 tarihinden sonra doğan 

BAŞAK ÇOCUK'lar Konjenital (doğuştan/doğumsal)hastalıklar Teminatına hak kazanır.   

 

ÖBYG hakkı almış ve en az 5 yıl Groupama Sigorta’da sigortalı olan kişilerin konjenital ( doğuştan /doğumsal ) hastalıklarına ait 

yatarak tedavi masrafları  Groupama Sigorta'ya giriş tarihinden sonra teşhis edilmesi kaydı ile poliçede yer alan konjenital ( 

doğuştan /doğumsal )hastalıklar teminat  limiti ve uygulamaları dahilinde 6.poliçe yılından itibaren ödenecektir. Bu teminat tüm 

sigortalılık süresi içerisinde belirlenen teminat limiti ile sınırlıdır. 

 

ÖBYG  hakkına  sahip  olup  Groupama  Sigorta’da  ilk  sigortalanma  tarihi  itibariyle  kesintisiz  en  az  4  yıl  sigortalılık  geçmişi  bulunan sigortalıların bu süre içinde teşhis edilen Konka ve Halluks Valgus rahatsızlıkları teminat kapsamındadır.  

 

Ömür Boyu Yenileme Güvencesi’ne hak kazanmış olan sigortalıların yenileme döneminde bir üst plana geçiş talebi olması halinde veya  ayakta  tedavi  teminatı  içermeyen  planlardan  ayakta  tedavi  teminatı  içeren  planlara  geçiş  talebi  olması  halinde    Groupama 

Sigorta  yeniden  risk  değerlendirmesi  yaparak  bu  talebin  karşılanıp  karşılanamayacağına  karar  verir.  Değişiklik  talebinin  uygun 

görülmesi halinde ömür boyu yenileme güvencesinin verilip verilmeyeceği ve poliçe şartları yeniden değerlendirilecektir  

 

Ömür  Boyu  Yenileme  Güvencesine  hak  kazanmış  olan  sigortalıların  kendi  isteği  ile  kısmi  iptal  talep  ederek;  farklı  bir  plan  almak istemesi durumunda risk değerlendirmesi yapılarak poliçe koşulları yeniden belirlenecektir. 

 

Groupama  Sigorta’daki  grup  sağlık  sigortasından  ayrılma  sebebi  işten  ayrılma  olan,  bu  durumu  belgelenen  ve  grup  sağlık  sigorta poliçesi  kapsamında  ömür  boyu  yenileme  güvencesi  koşullarını  sağlayarak  bu  hakkı  elde  eden  kişilerin,  Ömür  Boyu  Yenileme 

Güvencesi hakkı, gruptan ayrılma tarihlerini takiben 30 gün içerisinde ferdi poliçe satın almaları şartıyla ferdi sigortalı iken de devam 

edecektir. Ancak, ömür boyu yenileme güvencesi verilmeden önceki sigortalılık döneminde ortaya çıkan mevcut  hastalıklar için risk 

değerlendirmesi yapılarak limit, muafiyet, katılım payı, ek prim vb. belirlenebilecektir. Söz konusu 30 günlük sürenin aşılması halinde 

ömür boyu yenileme güvencesinin verilip verilmeyeceği ve poliçe şartları yeniden değerlendirilecektir.   

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə