Microsoft Word Presidential Decree on Application of ngo law of 4 October 2000. docYüklə 86,37 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.11.2018
ölçüsü86,37 Kb.
#79852


"Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 

 

AZӘRBAYCAN RESPUBL"KASI PREZ"DENT"N"N FӘRMANI 

 

"Qeyri-hökum#t  t#şkilatları  (ictimai  birlikl#r  v#  fondlar)  haqqında"  Az#rbaycan Respublikası  Qanununun  qüvv#y#  minm#si  il#  #laq#dar  h#min  Qanunun  t#tbiq 

edilm#sini t#min etm#k m#qs#di il# qərara alıram: 

1.  Az#rbaycan  Respublikasının  Nazirl#r  Kabinetin#  tapşırılsın  ki,  iki  ay 

müdd#tind#:  

qüvv#d#  olan  qanunvericilik  aktlarının  "Qeyri-hökum#t  t#şkilatları  (ictimai 

birlikl#r 

v# 

fondlar) haqqında" 

Az#rbaycan 

Respublikasının 

Qanununa 

uyğunlaşdırılması bar#d# t#klifl#rini Az#rbaycan Respublikasının Prezidentin# t#qdim 

etsin;  


Nazirl#r  Kabinetinin  v#  müvafiq  m#rk#zi  icra  hakimiyy#ti  orqanlarının  normativ 

hüquqi  aktlarının  h#min  Qanuna  uyğunlaşdırılmasını  t#min  etsin  v#  bu  bar#d# 

Az#rbaycan Respublikasının Prezidentin# m#lumat versin;  

"Qeyri-hökum#t  t#şkilatları  (ictimai  birlikl#r  v#  fondlar)  haqqında"  Az#rbaycan 

Respublikası  Qanununun  pozulmasına  gör#  m#suliyy#t  növl#rini  mü#yy#n  ed#n 

qanunvericilik  aktının  layih#sini  hazırlayıb  Az#rbaycan  Respublikasının  Prezidentin# 

t#qdim etsin;  

öz s#lahiyy#tl#ri daxilind# "Qeyri-hökum#t t#şkilatları (ictimai birlikl#r v# fondlar) 

haqqında"  Az#rbaycan  Respublikasının  Qanunundan  ir#li  g#l#n  dig#r  m#s#l#l#ri  h#ll 

etsin.  


2. Mü#yy#n edilsin ki: 

2.1.  “Qeyri-hökum#t  t#şkilatları  (ictimai  birlikl#r  v#  fondlar)  haqqında” 

Az#rbaycan  Respublikası  Qanununun  29.4-cü  madd#sinin  ikinci  cüml#sind#  n#z#rd# 

tutulmuş  “müvafiq  icra  hakimiyy#ti  orqanı”nın  s#lahiyy#tl#rini  Az#rbaycan 

Respublikasının Nazirl#r Kabineti h#yata keçirir; 

2.2.  h#min  Qanunun  3.3-cü  madd#sind#,  7.1-ci  madd#sinin  üçüncü  cüml#sind#, 

14.3-cü,  15.1-ci,  15.2-ci,  16.1-ci,  19.3-cü,  19.4-cü,  19.5-ci,  31.2-ci  v#  32-ci  madd#l#rind# 

n#z#rd# tutulmuş “müvafiq icra hakimiyy#ti orqanı”nın s#lahiyy#tl#rini, habel# 12.3-cü 

madd#sind#  n#z#rd#  tutulmuş  sazişin  hazırlanması  üçün  danışıqların  aparılması  v# 

bağlanması s#lahiyy#tini Az#rbaycan Respublikasının Әdliyy# Nazirliyi h#yata keçirir;1

 

2.3. h#min Qanunun 29.4-cü v# 31.6-cı madd#l#rinin birinci cüml#l#rind# n#z#rd# tutulmuş  “müvafiq  icra  hakimiyy#ti  orqanı”nın  s#lahiyy#tl#rini  Az#rbaycan 

Respublikasının Maliyy# Nazirliyi h#yata keçirir;2

  

2.4.  h#min  Qanunun  24-1.5-ci  madd#sind#  n#z#rd#  tutulmuş  qeyri-hökum#t t#şkilatının q#bul etdiyi ian#l#rin m#bl#ği v# ian#ni vermiş ş#xsl#r bar#d# m#lumatları 

mü#yy#n  ed#n  “müvafiq  icra  hakimiyy#ti  orqanı”nın  s#lahiyy#tl#rini  Az#rbaycan 

Respublikasının  Nazirl#r  Kabineti,  maliyy#  hesabatı  t#qdim  olunan  “müvafiq  icra 

hakimiyy#ti  orqanı”nın  s#lahiyy#tl#rini  is#  Az#rbaycan  Respublikasının  Maliyy# 

Nazirliyi h#yata keçirirl#r.

3

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   HEYDӘR ӘLİYEV 

 

Bakı ş#h#ri, 4 oktyabr 2000-ci il                   & 401 

 

 İSTİFADӘ OLUNMUŞ MӘNBӘ SӘNӘDLӘRİNİN SİYAHISI 

 


1.  21  dekabr  2009-cu  il  tarixli  200  nömr#li  Az#rbaycan  Respublikasının  Prezidentinin  F#rmanı 

(“Azərbaycan”  qəzeti  25  dekabr  2009-cu  il,  &  287,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, & 12, maddə 988)  

2.   12  noyabr  2010-cu  il  tarixli  350  nömr#li  Az#rbaycan  Respublikasının  Prezidentinin  F#rmanı 

(“Azərbaycan”  qəzeti  13    noyabr  2010-cu  il,  &  251,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, & 11, maddə 966) 

3.  24  iyul  2013-cü  il  tarixli  943  nömr#li  Az#rbaycan  Respublikası  Prezidentinin  F#rmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 25 iyul 2013-cü il, & 161) 

 

FӘRMANA EDİLMİŞ DӘYİŞİKLİK VӘ ӘLAVӘLӘRİN SİYAHISI 

 

                                                 1

 

12  noyabr  2010-cu  il  tarixli  350  nömr#li  Az#rbaycan  Respublikasının  Prezidentinin  F#rmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  13    noyabr  2010-cu  il,  &  251,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 

Toplusu,  2010-cu  il,  &  11,  maddə  966)  il#  2.2-ci  b#ndind#  “aparılması”  sözünd#n  sonra  “və 

bağlanması” sözl#ri #lav# edilmişdir. 

 

2 

21  dekabr  2009-cu  il  tarixli  200  nömr#li  Az#rbaycan  Respublikasının  Prezidentinin  F#rmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  25  dekabr  2009-cu  il,  &  287,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 

Toplusu, 2009-cu il, & 12, maddə 988) il# 2-ci b#ndi yeni redaksiyada verilmişdir. 

Әvv#lki redaksiyada deyilirdi: 

2.  Mü#yy#n  edilsin  ki,  "Qeyri-hökum#t  t#şkilatları  (ictimai  birlikl#r  v#  fondlar)  haqqında" 

Az#rbaycan Respublikası Qanununun 3.3-cü, 14.3-cü, 15.1-ci, 15.2-ci, 16.1-ci, 19.3-cü, 19.4-cü, 19.5-ci, 31.2-

ci  v#  32-ci  madd#l#rind#  n#z#rd#  tutulmuş  "müvafiq  icra  hakimiyy#ti  orqanı"nın  s#lahiyy#tl#rini 

Az#rbaycan Respublikasının Әdliyy# Nazirliyi h#yata keçirir. 

 

3

  24  iyul  2013-cü  il  tarixli  943  nömr#li  Az#rbaycan  Respublikası  Prezidentinin  F#rmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 iyul 2013-cü il, & 161) il# 2.3-cü b#ndinin sonunda nöqt# işar#si nöqt#li vergül 

işar#si il# #v#z edilmişdir v# hiss#y# 2.4-cü b#nd #lav# edilmişdir. 
Yüklə 86,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə