Microsoft Word Proqram 10-16. 05Yüklə 88,39 Kb.

tarix28.06.2018
ölçüsü88,39 Kb.


 

1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ 

İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİ 

 

 

  

 

  

MƏDƏNİYYƏT: 

 

 

PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR 

 

 

 

 

DOKTORANT VƏ  GƏNC TƏDQİQATÇILARIN 

X  BEYNƏLXALQ  ELMİ   KONFRANSI  

 

 

 

 

P R O Q R A M 

 

 

 

 

  

 

  

 

 BAKI, 23 -24 MAY, 2016 


 

2

Hörmətli ______________________________  

Sizi “Mədəniyyət: Problemlər və Perspektivlər”  

mövzusunda  doktorant və  gənc tədqiqatçıların  

 X  beynəlxalq  elmi   konfransına dəvət  edirik. 

 

 Конфранс “2016-cı il – Multikulturalizm ili”nə 

   щяср олунур 

 

Konfransın açılışı 23 may 2016-ci il, 14.00-da 

Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят 

Университетинин  kitabxanasında  keçiriləcəkdir. 

 

  

 

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ 

 

Fərəh Əliyeva 

     ADMİU-nun rektoru, sənətşünaslıq üzrə elmlər    doktoru,   

 

 

     professor (sədr) 

Məryam Əlizadə 

       Elm və  yaradıcılıq  işləri üzrə prorektor, professor  

Validə Məmmədova         Tədris işləri üzrə prorektor, professor    

Gülşən Əliyeva                      Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektor, professor    

Mübariz  Məmmədli       “Kino və televiziya” fakültəsinin dekanı, dosent 

 Əsəd Rzayev                       “Teatr  sənəti” fakültəsinin dekanı, dosent 

Ellada Hüseynova            “Musiqi  sənəti”  fakültəsinin  dekanı, dosent 

Vasif Adilov                         “Kulturologiya” fakültəsinin dekanı,  dosent 

Sədaqət Əliyeva                    Tələbə Elmi Cəmiyyətin sədri, “Kulturologiya” kafedrasının müdiri,  dosent 

Kamilə Dadaşzadə 

     “Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının müdiri, dosent 

Yeganə Əliyeva                     Magistratura və  doktorantura  şöbəsinin müdiri,  dosent  (məsul katib) 

 


 

3

23   may  2016  

 

(ADMİU-nun  kitabxanası)  

QEYDİYYAT  

 

 

14.00 – 14.30 

 

KONFRANSIN AÇILIŞI 

 

 

 

 

GİRİŞ SÖZÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMİU-nun rektoru, professor Fərəh Əliyeva 

 

                                    

ÇIXIŞLAR 

 

-

 Elm  və yaradıcılıq  işləri üzrə prorektor, professor  

Məryam Əlizadə 

-

 Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə  işləri  üzrə prorektor, professor  

Gülşən Əliyeva 

-

 Bakı Slavyan Universitetinin  “

Azərbaycan Multikulturalizmi” kafedrasının 

dosenti 

 Rauf  Hacı   

“Azərbaycan multikulturalizmində azərbaycançılıq  məfkürəsi”  

 

 

 

PLENAR İCLAS 

 

 

14.30 

-16.00 

     

MƏRUZƏLƏR 

 

Maşide Niğmet Memiş Mehmet    

               Türkiyə 

ADMİU - doktorant AZƏRBAYCAN  TÜRKİYƏ MƏDƏNİ ƏMƏKDAŞLIĞINDA 

MUZEYLƏRİN ÜNSİYYƏTİ 

 

 

Севиль Керимова 

 

 

 

Azərbaycan 

Диссертант Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента АЗЕРБАЙДЖАН  И  ИТАЛИЯ  В  КОНТЕКСТЕ  СРАВНЕНИЯ 

ВОЗРОЖДЕНЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

 


 

4

Günəş Cəbrayılova  

   Azərbaycan 

ADMİU-doktorant DEMOKRATİYA VƏ İSLAM 

 

Эльдар  Юлдашев   

     

 

Özbəkistan 

 

Старший научный сотрудник-соискатель  

 

 

Председатель Совета молодых ученых  Государственного Института 

Искусств   и Культуры Узбекистана 

ОБ ИСТОРИИ ФИКСАЦИИ МАКОМА 

 

Fəxriyyə  Səfərəliyeva   

   

                           

Azərbaycan

 

Azərbaycan Milli Konservatoriyası -   doktorant  

 

KİÇİK  HƏCMLİ MUĞAMLARIN JANR XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

  

 

Günel Baxışova   

 

 

            Azərbaycan 

ADMİU-doktorant AZƏRBAYCANDA  MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI   DİALOQ  

MULTİKULTURALİZMİN ŞƏRTİ KİMİ 

 

 

Cavid Ələkbərli  

 

         

           Azərbaycan 

ADMİU-doktorant İSPANİYA VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏLƏRİNİN ORTAQ 

CƏHƏTLƏRİ   

 

  

 

BƏDİİ HİSSƏ 

 

“TALEBİRGƏLİK – MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI  MUSİQİ  

DİALOQU” 

 

ADMİU-nun əcnəbi tələbələrin ifasında popuri  /Pakistan, Türkiyə, Banqladeş, İran, Azərbaycan/ 


 

5

İCLASLAR 23 may 2015 

16.00-18.00 

 

(ADMİU-nun  kitabxanası)  

KULTUROLOGİYA  BÖLMƏSİ 

 

  Nigar  Hüseynova 

Azərbaycan Dillər Universiteti  

fəlsəfə üzrə  fəlsəfə doktoru 

Mədəniyyət fəlsəfəsində millilikilə ümumbəşəriliyin vəhdəti və nisbəti 

problemi 

 

 Rəhim Həsənov  

AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnistitunun doktorantı 

Multikulturalizm polietnik Azərbaycan cəmiyyətinin həyat tərzi kimi   

Альбина Тухтаева 

Магистрант Государственного института искусств и культуры 

Узбекистана 

Особенности  развития детского творчества в учреждениях культуры и 

искусств 

 

Шахноза Сарибаева 

Магистрант Государственного института искусств и культуры 

Узбекистана 

Роль  национальной  идеологии  независимости  в  период  культурной 

глобализации  

 

Хулкар  Жураева 

Магистрант Государственного института искусств и культуры 

Узбекистана 

Современность и молодежь   

Анвар Арифханов 

Магистрант Государственного института искусств и культуры 

Узбекистана 

Актуальные 

вопросы 

организации 

художественно-спортивных 

праздников   
 

6

 Günel  Əliyeva 

ADMİU - magistrant 

Arxeoloji artefaktın tədqiqi    

Сабина Гасанзаде 

ADMİU - magistrant 

Культурные традиции, описанные средневековыми  путешественниками   

 

Yusif Xəlilov 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycanda nəşriyyatların formalaşması və inkişaf tarixi   

Bahar İsgəndərova 

ADMİU - magistrant 

 Heydər Əliyev və Azərbaycan kitab mədəniyyəti  

 

Elnarə Məmmədzadə 

ADMİU - magistrant 

II Dünya müharibəsində itirilmiş mədəni irs   

Könül  Yüzbaşeva 

ADMİU - magistrant 

Mədəni irsin mühafizəsi sahəsində Rerix  paktının əhəmiyyəti   

Mahnur  Həsənova 

ADMİU - magistrant 

Təhsil nəşriyyatında elmi redaktə problemi    

Sona Məmmədova  

ADMİU - magistrant 

M.İqbal “Kamil insan” haqqında   

  

7

İCLASLAR  

SƏNƏTŞÜNASLIQ BÖLMƏSİ 

 

23 may 2016 

16.00-18.00 

 

(ADMİU,  otaq 403) 

 

Эльдар Юлдашев 

Старший научный сотрудник-соискатель 

Государственного института искусств и культуры Узбекистана 

Председатель Совета молодых учёных 

Об истории фиксации макома 

 

Айтен Гасанова 

БМА - докторант 

К  вопросу  об  исполнительских  трактовках  фортепианных  

произведений Ференца Листа азербайджанскими пианистами 

 

Mahmud Akın Hasan oğlu 

ADMİU-nun magistrantı – Türkiyə  

Doğu müziğinin tarihine dair    

Давронбек Шукуров 

Магистрант Государственного института искусств и культуры 

Узбекистана 

Театр - искусство "сотрудничества"  

Станислав Марков 

Магистрант Государственного института искусств и культуры 

Узбекистана 

Основы  реставрации  звука  архивных  кинофильмов  с  помощью 

инновационных технологий 

 

Ləman Kərimli 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycan kinosunda qadın rejissorların yaradıcılıq mövqeyi 

haqqında 

  

8

Salihə Məmmədova ADMİU - magistrant 

Mixayil Çexovun - aktyor psixotexnikasının dünya teatr 

mədəniyyətinə təsiri 

 

Rəfael Muradxanlı ADMİU - magistrant 

Müasir dramaturgiyada vətənpərvərlik mövzusu  

Şəbnəm  Mahmudova 

ADMİU - magistrant 

Müasir Azərbaycan teatrının estetik prioritetləri      

 Qorxmaz Kərimov 

ADMİU - magistrant 

       Aşıq sənətinin ekran təcəssümü 

 

Razimə İsmayılova ADMİU - magistrant 

Qədim yunan dramaturgiyasının formalaşmasında mifologiyanın təsiri  

Banuçiçək Quliyeva 

ADMİU - magistrant 

Kamal Abdullanın əsərlərinin səhnə təcəssümü  

Şərmin Yusifova 

ADMİU - magistrant 

Müasir Azərbaycan kinosunda bədii şərtilik  

Aysel Süleymanova 

ADMİU - magistrant 

Müasir Azərbaycan xalçası 

 

Günel Abbasova 

ADMİU - magistrant 

   Dizayn sənəti 

 

Məsmə Əmrayeva 

ADMİU - magistrant 

Müasir Azərbaycan kinosunda ssenari problemi 
 

9

Elnurə Kazımova ADMİU - magistrant 

Azərbaycan teleməkanında sənədli filmlərin struktur problemləri 

 

Sürayyə Əzizova 

ADMİU - magistrant 

Cahangir Zeynalov və teatr  

Aysel Mehdiyeva 

ADMİU - magistrant 

Estrada sənətinin tipoloji təhlili  

Rəvanə  Ərəbova 

ADMİU - magistrant 

“Bayati-Şiraz” muğamının nəzəri əsasları  

Yeganə Əsgərova 

ADMİU - magistrant 

 Rəhilə  Həsənovanın fortepiano yaradıcılığı  XX əsr Azərbaycan 

fortepiano musiqisi kontekstində  

Rəna Abbasova 

ADMİU - magistrant 

Xalq komediyalarının psixoloji təbiəti  

Nərmin Əliyeva 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycanda kompüter qrafikasının inkişafı  

Pərviz Fərhadov 

ADMİU - magistrant 

Hacı Xanməmmədov yaradıcılığının milli üslub xüsusiyyətləri  

Lamiyə Səlimova 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycanda estrada teatrının inkişaf təmayülləri (1990-2013)  

Sevinc Qarayeva 

ADMİU - magistrant 

Afaq Məsudun “O məni sevir” pyesinin təhlili 
 10

Emil Mirzəyev 

ADMİU - magistrant 

Sevda İbrahimovanın fortepiano əsərlərinin təhlili 

 

Aysel Şərifova 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycanda xalça fabriklərinin son 20 ildə  

olan fəaliyyəti  haqqında məlumat 

 

Anar Yusubov ADMİU - magistrant 

Zakir Bağırovun kamança və orkestr üçün konsertinin 

üslub xüsusiyyətləri 

 

Rəşidə Məmmədova 

ADMİU - magistrant 

Estrada nömrələri  

Jalə Miriyeva 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycan musiqi mənbəşünaslığının inkişafında 

Zemfira Səfərovanın rolu 

 

Ruslan Zərbəliyev ADMİU - magistrant 

Xalq dühasından bəhrələnən sənətkar  

Şəbnəm Həsənova 

ADMİU - magistrant 

Arif Babayevin televiziya fəaliyyəti 

 

Asim Kərimov 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycan təsniflərinin nəzəri və praktiki xüsusiyyətləri  

Cavid Əhmədov 

ADMİU - magistrant 

Qroteskin mənşəyi və yaranma tarixi  

 


 11

Aygül Mahmudova 

ADMİU - magistrant 

XIX  əsrin sonu XX əsrin  əvvəllərində Azərbaycan memarlığının 

Avropa memarlığı ilə müqayisəsi 

 

Fəhmin Əhmədli ADMİU - magistrant 

Azərbaycan vizual mədəniyyətində “Arşın mal alan” operettasının 

tarixi və kulturoloji missiyası 

 

Əlləz Əhmədov ADMİU - magistrant 

Aktyorun əsas vəzifələri  

Nuranə Abbasova 

ADMİU - magistrant 

Meydan tamaşalarında rituallıq  

 

Nigar Həmzəyeva 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycan kinosunda üslub problemi  

Xeyal Abbasov 

ADMİU - magistrant 

 Milli zərb alətlərinin inkişaf prosesində “Natiq ritm qrupu”nun rolu 

 

Yaqut Məmmədova 

ADMİU - magistrant 

Müasir Azərbaycan kinosunda mühit-personaj əlaqəsi  

Qizqayıt Quliyeva 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycanın XXI əsr modelyer rəssamlarının yaradıcılığı  

Lalə Şükürova 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycan kinosunda tarixi hadisənin bədii həlli  

Ləman  Mirzəbəyova 

ADMİU - magistrant 

Xalq tamaşalarında səhnə realizmi və ekssentrik oyun üsulları 
 12

Səbinə Abdullayeva 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycan xalçaçılığı  

Fəridə Salahlı 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycanda gənc qrafik və dizaynerlərin yaradıcılıq xüsusiyyətləri  

Nigar Məmmədova 

ADMİU - magistrant 

Bakı şəhərində Polşa memarlarının memarlıq abidələri 

 

Aqil Suleymanov 

ADMİU - magistrant 

“Şur” muğamının lad əsasının təhlili 

 

Fəridə Salahlı 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycanda gənc qrafik və dizaynerlərin yaradıcılıq xüsusiyyətləri  

Murad Əmiraslanov 

ADMİU - magistrant 

Kinorejissurada üslub problemləri  (XX əsrin 60-70-ci illəri) 

 

Сабина Абдуллаева 

ADMİU - magistrant 

Развитие рекламы и дизайна в Азербайджане 

 

Ülvi Hacıyev 

ADMİU - magistrant 

Çahargah” muğamının nəzəri əsasları 

 

Cəvahir Babaşlı ADMİU - magistrant 

Şamil Fətullayevin yaradıcılığı  

Təranə Xudabaxşıyeva 

ADMİU - magistrant 

 Muzeylərin fəaliyyətində turizm-idman kompleksləri ilə 

əməkdaşlığın elmi və praktiki aspektləri 
 13

Nəzrin Mehrəliyeva 

ADMİU - magistrant 

Qordon Kreqin Moskva Badaye Teatrının  səhnəsində rejissura işi  

Günay Hüseynova 

ADMİU - magistrant 

E.Zolya və A.Antuanın “Azad teatr”ı 

 

Vüsalə Muradova 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycanda fortepiano yaradıcılığının yaranması  

Şəhla Abbasova 

ADMİU - magistrant 

Milli dekorativ-tətbiqi sənətdə ornament təsvirləri  

və onların müxtəlifliyi 

 

Leyla Səfərova ADMİU - magistrant 

 Yaşar Nuri – milli teatrımızın yeni nəslinin moderatoru 

 

Nəsimi Əliyev 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycan incəsənətinin inkişafında  Avropa dizayn  

məktəbinin rolu 

 

Günel Soltanzadə 

ADMİU - magistrant 

Tofiq Bakixanovun fortepiano yaradıcılığı  

Aytən Məmmədova 

ADMİU - magistrant 

İlkin teatr formalarжnda təsəvvüf elementləri  

Pərvanə Rzayeva 

ADMİU - magistrant 

Aktyor yaradıcılığında lirik-psixoloji üslub  

(Xalq artisti Amaliya Pənahovanın  yaradıcılığı 1964-1990) 

 

Nigar Pirimova ADMİU - magistrant 

Del arte komediyalarının yarama tarixi və xüsusiyyətləri 
 14

Zəhra Rüstəmova 

ADMİU - magistrant 

Kitabi Dədə-Qorqud dastanında şamanizm elementləri  

Ellada Əhmədova 

ADMİU - magistrant 

Dionis  şənlikləri  və  xalq  oyun  tamaşalarımız  

Ülviyyə Alıyeva 

ADMİU - magistrant 

 Elnarə Dadaşovanın uşaqlar üçün fortepiano əsərləri  

Fidan İsgəndərzadə 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycanın müstəqillik dövründəki bədii  ədəbiyyatın ekran 

təcəssümü 

 

Zümrüd Zeynallı ADMİU - magistrant 

Yüksək texnologiyalı dizayn hay-tek 

 

Şahpəri Abbasova 

ADMİU - magistrant 

Kinooperator Rasim Ocaqovun peşə üslubu 

 

Aygün Baxışlı 

ADMİU - magistrant 

B.Brextin epik teatr nəzəriyyəsi 

 

Pərvin Misirli 

ADMİU - magistrant 

Görkəmli kinorejissor Arif  Babayev  

Təranə Əlizadə 

ADMİU - magistrant 

Müasir Azərbaycan kinosunda hərbi-vətənpərvərlik mövzusunun əksi  

Cəmilə Qasımova 

ADMİU - magistrant 

Azərbaycan televiziyasında peşəkar üslub problemi 
 15

 

Мехрибан Назарова 

ADMİU - magistrant 

Творческое  новаторство  Г.Алмасзаде  в  синтезе  классической 

хореографии с элементами азербайджанского танца 

 

Aynur İsgəndərli 

ADMİU - magistrant 

Bülbülün vokal ifaçılığına dair nəzəri görüşləri 
 16

24 may  2016 

  

KONFRANSIN  YEKÜN  İCLASI 

 

14.00- 14.20 

 

(ADMİU-nun kitabxanası) 

 

 

 

1.

 

 Bölmə   rəhbərlərinin  hesabatları 

2.

 

Ümumi məsələlər,  təkliflər və qərarların  qəbul  

edilməsi 

3.

 

Konfransın  bağlanışı 

: konfrans
konfrans -> Дос. Доктор Агаверди Халилов (Баку, Азербайджан)
konfrans -> Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
konfrans -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu “AZƏrbaycan əlyazmalari
konfrans -> Elmi konfran­S 05 oktyabr 2017-ci IL baki şƏHƏRİ
konfrans -> Əli Hüseyn oğlu Şamilin (Şamilovun) çap olunmuş kitabları və məqalələrinin
konfrans -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
konfrans -> Embassy of Austria: Sylvia Meier-kajbic embassy of Bulgaria: Vasil kalinov german Embassy: Herbert quelle embassy of Italy: Mario baldi embassy of the Republic of Lithuania: Kestutis kudzmanas embassy of Romania: Nikolae ureche embassy of the Republic of


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə